Tải bản đầy đủ

Bài soạn Tinh chat ket hop cua phep nhan


To¸n 4

Thø . . . ngµy . . . th¸ng . . . n¨m 200. .
To¸n
TÝnh thuËn tiÖn
25 x 7 x 4 20 x 12 x 5
= (25 x 4) x 7
= 100 x 7
= 700
= (20 x 5) x 12
= 100 x 12
= 1200

Thứ . . . ngày . . . tháng . . . năm 200. .
Toán
Tính chất kết hợp của phép nhân
a. Tính rồi so sánh giá trị của hai biểu thức
(2 x 3) x 4 và 2 x (3 x 4)
Ta có:
(2 x 3) x 4 = 6 x 4 = 24

2 x (3 x 4) = 2 x 12 = 24
Vậy: (2 x 3) x 4 = 2 x (3 x 4)

Thứ . . . ngày . . . tháng . . . năm 200. .
Toán
Tính chất kết hợp của phép nhân
b. So sánh giá trị của hai biểu thức (a x b) x c và a x (b x c)
trong bảng sau:
a
3
5
4
b
4
2
6
c
5
3
2
(a x b) x c a x (b x c)
(3 x 4) x 5 = 60 3 x (4 x 5) = 60
(5 x 2) x 3 = 30 5 x (2 x 3) = 30
(4 x 6) x 2 = 48 4 x (6 x 2) = 48
Ta thấy giá trị của (a x b) x c và a x (b x c) luôn luôn bằng
nhau, ta viết:
Khi nhân một tích hai số với số thứ ba, ta có thể nhân
số thứ nhất với tích của số thứ hai và số thứ ba.
(a x b) x c = a x (b x c)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×