Tải bản đầy đủ

Bài soạn Tim hai so khi biet tong va hieu cua hai so do


KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG
MÔN TOÁN 4
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ
Giáo viên thực hiện:TRẦN BẢO LINHBài toán 2: Cùng nhau giải quyết
.
Đề: Bác Tâm và bác Lan cùng nhau
mang số thóc đã thu hoạch là 240 kg
thóc về kho.Kho của bác Lan ít hơn
kho của bác Tâm 40 kg thóc .Hỏi
trong mỗi kho của các bác có bao
nhiêu kg thóc ?
Thảo luận với các bạn trong nhóm nhé!

Hướng giải quyết
Bài giải;
Khối lượng thóc trong kho bác Lan:

(240-40):2=100 (kg thóc)
Khối lượng thóc trong kho bác Tâm:
100+40 = 140 (kg thóc)
Đáp số:Kho bác Lan :100 kg thóc
kho bác Tâm: 140 kg thóc

Hãy lắng nghe

Các em hãy suy
nghó thật nhanh
và nhắc lại cách
giải quyết bài
toán tìm hai số khi
biết tổng và hiệu
của hai số đó…

Thực hành luyện tập

Các em dùng vở
toán và sách giáo
khoa để làm bài .

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×