Tải bản đầy đủ

Bài soạn bài 19 tục ngữ về con người và xã hội


Tröôøng THCSchau quang
Lo ninh
BÀI 19
Tiết 77

KiỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: Thế nào là tục ngữ?
Câu 2: Đọc thuộc lòng 8 câu tục ngữ nói về
thiên nhiên và lao động sản xuất?
Câu 3: Chon 1 câu tục ngữ mà em thích sau
đó phân tích nội dung và nghệ thuật của
câu tục ngữ đó?

BÀI 19-Tiết 77
Văn bản
I. Đọc – hiểu chú thích
Sgk/
II. Đọc – hiểu văn bản

Câu 1 :

Một mặt người mười mặt của.
→ So sánh, 2 vế đối lập.
⇒ người quí hơn của cải
bằng
bằng

Nêu một số trường hợp cụ thể có thể ứng
dụng câu tục ngữ này?
_ Phê phán những trường hợp coi của hơn
người.
_ An ủi, động viên “của đi thay người”.
_ Đạo lí, triết lí sống: Con người đặt lên trên
mọi của cải.
_ Khuyến khích sinh nhiều con (đây là vấn đề
cần phê phán, không phù hợp với xã hội ngày
nay.)
Người ta là hoa đất.
Người sống , đống vàng.
Lấy của che thân, không ai lấy thân che của.
Tìm một số câu tục ngữ khác cũng
có nội dung đề cao giá trò của con
người?

Câu 2 :
Cái , cái là gốc con người
⇒ Cách nhìn nhận, đánh giá, bình
phẩm con người của nhân dân
→ Sử dụng hình ảnh chọn lọc.
Câu 1 :
Một mặt người mười mặt của.
→ So sánh, 2 vế đối lập.
⇒ người q hơn của cải
răng tóc
bằng
bằng
Câu 4 :
ăn, nói, gói, mở.
→ điệp ngữ ,4 vế
⇒ cái gì cũng học. Học để biết làm, biết giữ
mình và biết giao tiếp với người khác.
→ Giàu hình ảnh, ẩn dụ, đối lập.
⇒ Dù nghèo vẫn sống trong sạch, không làm điều
gì xấu xa.
Câu 3:
cho , cho .
Đói sạch rách thơm
Học học học học .

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×