Tải bản đầy đủ

Bài giảng cảm ứng ở động vật (t2)

Bài 27
Trường THPT Lê Thánh Tông

III. động vật có tổ chức thần kinh
3. Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng ống
Quan sát một số hình ảnh về hệ thần kinh dạng ống ở động vật

a.Cấu tạo:
Quan sát một số hình ảnh sau và cho biết hệ thần kinh
dạng ống ở động vật có những thành phần cấu tạo nào?

a. Cấu tạo:
Tập trung ở phía lưng
Có nguồn gốc từ lá phôi ngoài
Gồm có 2 phần:
Thần kinh trung ương
Thần kinh ngoại biên


ThÇn kinh trung ­¬ng:
N·o
Tuû
sèng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×