Tải bản đầy đủ

Bài giảng Bài: Áp dụng nguyên lý thứ nhất của NĐLH

B
B
ài:
ài:
ÁP DỤNG NGUYÊN LÝ
ÁP DỤNG NGUYÊN LÝ
THỨ NHẤT CỦA NHIỆT
THỨ NHẤT CỦA NHIỆT
ĐỘNG LỰC HỌC CHO KHÍ
ĐỘNG LỰC HỌC CHO KHÍ
LÍ TƯỞNG
LÍ TƯỞNG
( Tiếp theo )
( Tiếp theo )

KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1/ Nội năng của khí lí tưởng là gì?

Viết biểu thức tính công của khí lí tưởng?
Câu 2 / Phát biểu nguyên lý thứ nhất của nhiệt
động lực học cho khí lí tưởng?
Áp dụng nguyên lý này cho quá trình đẳng
tích của khí lí tưởng.


1. Nội năng và công của khí lí tưởng
2. Áp dụng nguyên lý thứ nhất của nhiệt
động lực học cho các quá trình biến đổi
trạng thái của khí lí tưởng
a. Quá trình đẳng tích
b. Quá trình đẳng áp
c. Quá trình đẳng nhiệt
d. Chu trình


b. Quá trình đẳng áp
2
V
p
Trong hệ tọa độ p, V quá
trình này được biểu diễn
bằng đoạn thẳng vuông
góc với trục áp suất.
> 0
Trong quá trình biến đổi từ
trạng thái 1 sang trạng thái
2 chất khí thực hiện công.
1
V
P
V0
( )
12
. VVp −=
Vậy biểu thức nguyên lý thứ
nhất của NĐLH trong quá trình
này là: Q = + A
KL: Nhiệt lượng mà chất khí


nhận được 1 phần làm tăng nội
năng của nó và 1 phần biến
thành công.
U∆
VpA ∆= .
1
2
Trong quá trình này vì p
không đổi nên độ lớn của
công được xác đònh bằng số
đo của diện tích hình chữ
nhật được giới hạn bằng 4
đường: đường biểu diễn quá
trình 1 – 2, trục hoành và 2
đoạn thẳng song song trục
tung ứng với ,
1
V
2
V
Nhiệt độ:
0
21
>∆⇒< UTT

c. Quá trình đẳng nhiệt
1
P
1V
2V
2P
P
V
0
Trong quá trình đẳng nhiệt:
0
21
=∆⇒= UTT
Khi chuyển từ trạng thái 1
sang trạng thái 2 chất khí
thực hiện công.
Vậy: biểu thức của nguyên
lý thứ nhất của NĐLH trong
quá trình này có dạng: Q = A
KL: Toàn bộ nhiệt lượng
truyền cho chất khí được
chuyển thành công
Độ lớn của công được xác đònh
bằng số đo của diện tích hình
được giới hạn bởi 4 đường:
đường biểu diễn của quá trình,
trục hoành và 2 đoạn thẳng
song song trục tung ứng với
thể tích ,
2
V
1
V
1
2

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×