Tải bản đầy đủ

Tài liệu Báo cáo Đại hội khuyến học ppt


ĐẠI HỘI LẦN THỨ III,
ĐẠI HỘI LẦN THỨ III,
NHIỆM KỲ
NHIỆM KỲ


2010- 2015
2010- 2015HỘI KHUYẾN HỌC NHƯ THANH
CHI HỘI KH THPT NHƯ THANH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Như Thanh, ngày 23 tháng 10 năm 2010

BÁO CÁO
CỦA BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI KHUYẾN HỌC
TRƯỜNG THPT NHƯ THANH KHÓA II TRÌNH ĐẠI

HỘI LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2010-2015.
Số: 02/BC- KH

Khuyến học là truyền thống tốt đẹp lâu đời của dân tộc, là chính sách
quốc gia và đạo đức, nghĩa tình của nhân dân Việt Nam.
Ngày nay, trong quá trình CNH- HĐH đất nước, công cuộc
“Trồng
người”
vì lợi ích trăm năm để nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi
dưỡng nhân tài là sự nghiệp của toàn xã hội, trong đó Nhà trường
đóng vai trò vô cùng quan trọng. Vì vậy phải làm tốt công tác khuyến
học trong Nhà trường để nhằm khuyến khích, hỗ trợ giáo viên, học
sinh và nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, phấn đấu xây
dựng Nhà trường từng bước theo hướng chuẩn quốc gia. Năm năm
qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ nhà trường, Hội Khuyến học
huyện, sự phối hợp với các tổ chức đoàn thể, sự nỗ lực phấn đấu của
các hội viên, chi hội Khuyến học đã cơ bản hoàn thành Nghị quyết Đại
hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2005-2010; tạo cơ sở hết sức quan trọng cho
phong trào Khuyến học của nhà trường tiếp tục phát triển.
BÁO CÁO CỦA BCH KHUYẾN HỌC TRÌNH ĐẠI HỘI LẦN III, NHIỆM KỲ 2010- 2015


PHẦN THỨ NHẤT
KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC CỦA CHI HỘI NHIỆM KỲ 2005-2010
I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG.
-
Ngay sau khi Đại hội nhiệm kỳ 2005-2010, BCH chi hội đã phối hợp
chặt chẽ với Nhà trường, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền sâu rộng
trong giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh về truyền thống hiếu học của
dân tộc ta, những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng – Nhà
nước về khuyến học khuyến tài và những kế họch hướng dẫn của Hội
Khuyến học tỉnh Thanh Hoá, Hội Khuyến học Như Thanh, để mọi người
hiểu và thực hiện đúng. Trong nhiệm kỳ chi hội đã kết nạp được 12 hội
viên đạt 100% số CBGV- NV của Nhà trường. Trong đó số hội viên là
Đảng viên chiếm 43 đồng chí. Chi hội đã thu hội phí hàng năm đầy đủ
theo quy định.
- Chi hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên gần 100% phụ
huynh học sinh trong Nhà trường đã tự nguyện tham gia đóng góp tiền
để xây dựng quỹ khuyến học, làm phần thưởng tặng giáo viên dạy giỏi,
học sinh giỏi, giúp đỡ thầy cô giáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,


BÁO CÁO CỦA BCH KHUYẾN HỌC TRÌNH ĐẠI HỘI LẦN III, NHIỆM KỲ 2010- 2015

BÁO CÁO CỦA BCH KHUYẾN HỌC TRÌNH ĐẠI HỘI LẦN III, NHIỆM KỲ 2010- 2015
học sinh nghèo vượt khó vươn lên học khá, học giỏi; gặp những căn
bệnh hiểm nghèo, tai nạn rủi ro; thi đỗ vào các trường ĐH- CĐ.
Thường xuyên phối hợp với BGH làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục
để hỗ trợ nhà trường về tinh thần, vật chất sửa chữa các công trình
nhỏ cho Nhà trường. Bên cạnh đó, việc mua báo và tập san Khuyến
học- Dân trí cũng được chi hội quan tâm.
Bằng công tác tuyên truyền, vận động, 5 năm qua nhận thức về vị
trí, vai trò của KH trong trường học được nâng lên một bước; công tác
xã hội hoá giáo dục có một bước phát triển mới mang tính chiều sâu
hơn.
II. XÂY DỰNG TỔ CHỨC CHI HỘI.
Tổng số hội viên: 85
Trong nhiệm kỳ qua, bám sát nhiệm vụ chính trị của nhà trường chi
hội đặc biệt chú trọng việc củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh,
hoạt động có hiệu quả thiết thực, khuyến khích được phong trào “Dạy
tốt, học tốt”, phong trào học tập nâng cao trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ, lý luận chính trị của CBGV- NV góp phần cùng với nhà

BÁO CÁO CỦA BCH KHUYẾN HỌC TRÌNH ĐẠI HỘI LẦN III, NHIỆM KỲ 2010- 2015
Trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm học. Hội KH đã từng
bước khẳng định được vai trò của mình trong công tác khuyến dạy,
khuyến học.
Chi hội 5 năm được Huyện hội, Tỉnh hội khen; cá nhân đ/c Lê Thuý
Lan, Lê Ngọc Hải được tặng Huy chương
“Vì sự nghiệp khuyến học”;

đ/c Lê Ngọc Thông, Lê Thị Chinh được Tỉnh hội xét tặng danh hiệu Cán
bộ quản lý, Giáo viên giỏi làm khuyến học tốt theo các tiêu chí.
III. NHỮNG HOẠT ĐỘNG GÓP PHẦN XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP.
1/ Phong trào hỗ trợ giáo dục trong nhà trường.
Phong trào hỗ trợ giáo dục trong nhà trường của chi hội 5 năm qua đã
đi đúng hướng, tập trung vào các nội dung chủ yếu sau đây:
-
Vận động HS có hoàn cảnh khó khăn bỏ học quay trở lại lớp, giảm tỷ
lệ HS lưu ban ở từng khối lớp. 5 năm qua, số HS bỏ học đã vận động
trở lại lớp là 09 em.
-
Chi hội đã tham gia vận động phụ huynh HS, cựu HS, CBGV- NV tham
gia xây dựng quỹ KH và đóng hội phí đầy đủ theo quy định. Tổng quỹ
KH trong 5 năm (2005-2010) vận động được: 118.944.000đ.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×