Tải bản đầy đủ

Những giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Hải Dương.doc

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
LỜI NÓI ĐẦU
Cùng với sự đổi mới chung của đất nước, ngành Ngân hàng đã có
những bước tiến đáng kể trong tổ chức và hoạt động, ngày càng thể hiện rõ
vai trò to lớn và quan trọng trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế nước ta
từ một nền kinh tế tập trung, quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường
có sự quản lý và điều tiết của Nhà nước cũng như trong sự nghiệp công
nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.
Ngân hàng là một ngành kinh tế nhạy cảm, hoạt động ngân hàng với
bản chất của nó, chịu sự ảnh hưởng của rất nhiều loại rủi ro. Hoạt động tín
dụng là một trong những hoạt động chính của NHTM, một hoạt động mang
lại thu nhập chủ yếu cho NHTM, song nó cũng là một hoạt động phức tạp và
chứa đựng nhiều rủi ro.
Chúng ta biết và hiểu những rủi ro này để tìm mọi cách hạn chế những
đổ vỡ dễ gây thiệt hại, trước hết là đến ngân hàng và sau đó là toàn bộ nền
kinh tế. Để hoạt động của NHTM có hiệu quả và giảm thiểu rui ro thì vấn đề
trước tiên là phải quan tâm đến chất lượng tín dụng.
Nâng cao chất lượng tín dụng và an toàn trong hoạt động tín dụng
không chỉ là vấn đề quan tâm của ngân hàng mà còn là mối quan tâm chung
của toàn xã hội. Bởi vì chất lượng tín dụng ngân hàng tốt sẽ thúc đẩy sản
xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế phát triển, tạo thêm công ăn việc

làm, kinh tế tăng trưởng. Ngược lại, hoạt động kinh doanh của ngân hàng
kém hiệu quả chất lượng tín dụng có vấn đề thì nó dễ gây ra thiệt hại không
những cho ngành ngân hàng mà còn ảnh hưởng đến cả nền kinh tế.
Để làm tốt và tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong thời kỳ mới,
thì hệ thống Ngân hàng Việt Nam trong thời gian tới phải thực sự đổi mới cả
về hình thức lẫn nội dung và nâng cao chất lượng hoạt động nhằm đáp ứng
chiến lược vốn phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất
Nguyễn Hữu Thắng Lớp Tài Chính 46Q
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
nước. Muốn vậy, trước hết phải làm tốt công tác tạo “đầu ra” tức là cấp tín
dụng cho nền kinh tế.
Tín dụng Ngân hàng được coi là “Đòn bẩy"để thúc đẩy nền kinh tế
phát triển. Trong môi trường cạnh tranh hiện nay, chất lượng tín dụng Ngân
hàng không những có ý nghĩa đối với nền kinh tế mà nó còn có ý nghĩa quan
trọng và quyết định đến sự thành công hay thất bại của một Ngân hàng.
Để hoạt động của NHTM có hiệu quả và giảm thiểu rủi ro thì vấn đề
trước tiên là phải quan tâm đến việc nâng cao chất lượng tín dụng. Nhận
thức tính cấp thiết của vấn đề này, xuất phát từ thực tiễn hoạt động tín dụng
trên địa bàn, với tư cách là học viên chuyên ngành tín dụng Ngân hàng, bản
thân tôi cũng mong muốn được nghiên cứu, học hỏi. Sau thời gian làm việc
và nghiên cứu tại chi nhánh Ngân hàng No&PTNT Hải Dương, tôi mạnh
dạn chọn đề tài: "Những giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi
nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Hải
Dương".
Nội dung của đề tài rất rộng , khả năng cũng như thời gian nghiên cứu
có hạn nên không tránh khỏi thiếu sót. Mong các thầy và các đồng nghiệp
tận tình tham gia ý kiến, giúp đỡ tôi để bản báo cáo thực tập chuyên đề đạt
kết quả tốt. Tôi xin chân thành cám ơn !
Nguyễn Hữu Thắng Lớp Tài Chính 46Q
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
CHƯƠNG 1
CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
1.1. Tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trường:
1.1.1. Khái niệm và phân loại.
1.1.1.1. Khái niệm:
Ngân hàng thương mại là tổ chức kinh doanh tiền tệ và hoạt động chủ
yếu thường xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả
và sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện nhiệm vụ chiết khấu các phương
tiện thanh toán. Như vậy kinh doanh của Ngân hàng thương mại khác với


kinh doanh của các doanh nghiệp, sản phẩm của các doanh nghiệp là một
hàng hoá thông thường, còn Ngân hàng thương mại kinh doanh một loại
hàng hoá đặc biệt (đó là tiền) đầu vào, đầu ra của Ngân hàng thương mại
đều là "tiền" tức huy động những nguồn tiền tạm thời nhàn rỗi của các tổ
chức cũng như dân cư để cho vay đối với nền kinh tế.
Hoạt động tín dụng là một trong những hoạt động chính của
Ngân hàng thương mại, một hoạt động mang lại thu nhập chủ yếu cho
NHTM, song nó cũng là một hoạt động phức tạp và chứa đựng nhiều
rủi ro. Vậy tín dụng là gì? Tín dụng (credit) xuất phát từ chữ la tinh là
credo (tin tưởng, tín nhiệm). Trong thực tế cuộc sống thuật ngữ tín dụng
được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau; Trong một quan hệ tài chính cụ thể,
tín dụng là một giao dịch về tài sản trên cơ sở có hoàn trả giữa hai chủ thể;
trong một số ngữ cảnh cụ thể thuật ngữ tín dụng đồng nghĩa với thuật ngữ
cho vay.
Trong lĩnh vực ngân hàng, tín dụng được hiểu là một giao dịch về tài
sản (tiền hoặc hàng hoá) giữa bên cho vay (ngân hàng và các định chế tài
Nguyễn Hữu Thắng Lớp Tài Chính 46Q
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
chính khác) và bên đi vay (cá nhân, doanh nghiệp và các chủ thể khác),
trong đó bên cho vay chuyển giao tài sản cho bên đi vay sử dụng trong một
thời hạn nhất định theo thoả thuận, bên đi vay có trách nhiệm hoàn trả vô
điều kiện vốn gốc và lãi cho bên cho vay khi đến hạn thanh toán.
Vì tín dụng chỉ là sự chuyển nhượng một lượng giá trị tạm thời, sau
một thời gian phải hoàn trả cho nên lòng tin của khách hàng đối với ngân
hàng là rất quan trọng. Ngân hàng phải biết được khách hàng có sẵn lòng trả
nợ khi đến hạn không? Tư cách đạo đức, khả năng tài chính, năng lực kinh
doanh,dự án vay vốn... Có đảm bảo khả năng trả nợ khi đến hạn không?
Trong công tác tín dụng nếu người cán bộ tín dụng chủ quan duy ý chí sẽ rất
dễ mang lại những tổn thất lớn cho ngân hàng và có thể làm cho ngân hàng
đi đến chỗ phá sản.
Hệ thống tín dụng năng động là điều kiện cần thiết cho sự phát triển
kinh tế theo một hệ số tăng trưởng vững chắc. Nếu tín dụng ngân hàng
không tạo được để mở ra những điều kiện thuận lợi cho quá trình sản xuất
và những hoạt động của nó thì trong nhiều trường hợp sản xuất không thực
hiện được và nguồn tích luỹ từ lợi nhuận và các nguồn vốn khác sẽ bị hạn
chế. Hơn thế nữa, các đơn vị sản xuất có thể phải gánh chịu tình trạng ứ
đọng vốn luân chuyển không sử dụng được trong quá trình sản xuất. Trong
thực tế sản xuất kinh doanh có lúc xuất hiện tình trạng thừa vốn và ngược lại
vào các thời kỳ cao điểm mang tính thời vụ thì lại không đủ vốn để đáp ứng
nhu cầu sản xuất kinh doanh. Hoạt động tín dụng đóng vai trò vừa là người
tiếp nhận vốn của doanh nghiệp lúc thừa vốn vừa là người cung ứng vốn cho
doanh nghiệp lúc thiếu vốn. Với hoạt động tín dụng, các ngân hàng thương
mại đã và đang thực hiện chức năng xã hội của mình, làm cho sản phẩm xã
hội tăng lên, vốn đầu tư được mở rộng và từ đó đời sống dân chúng được cải
thiện.
1.1.1.2. Phân loại
Phân loại cho vay là việc sắp xếp các khoản cho vay theo nhóm dựa trên
Nguyễn Hữu Thắng Lớp Tài Chính 46Q
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
một số tiêu thức nhất đinh. Việc phân loại cho vay có cơ sở khoa học là tiền
đề để thiết lập các quy trình cho vay thích hợp và nâng cao hiệu quả quản trị
rủi ro tín dụng. Phân loại cho vay dựa vào các tiêu thức sau đây:
1.1.1.2.1. Căn cứ thời hạn cho vay:
Thời hạn cho vay là khoảng thời gian được tính từ khi khách hàng
nhận tiền vay cho đến thời điểm trả hết nợ gốc và lãi tiền vay đã thoả thuận
trong Hợp đồng tín dụng giữa TCTD và khách hàng .
- Tín dụng ngắn hạn: Là khoản tiền ngân hàng cấp ra cho khách hàng
của mình với thời hạn tối đa là 12 tháng.
- Tín dụng trung hạn: là khoản tín dụng ngân hàng cấp ra với thời hạn
từ trên 12 tháng đến tối đa là 5 năm.
- Tín dụng dài hạn: Là khoản tín dụng ngân hàng cấp ra cho khách
hàng với thời hạn từ trên 60 tháng ( hiện nay đến 10 năm)
1.1.1.2.2. Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn:
Chia tín dụng ra thành:
- Tín dụng cho sản xuất: Là hình thức cấp tín dụng được đầu tư vào
lĩnh vực sản xuất ( hay giải quyết nhu cầu về vốn cho sản xuất kinh doanh)
- Tín dụng tiêu dùng: Là hình thức cấp tín dụng nhằm thoả mãn
những nhu cầu tiêu dùng của các hộ gia đình và cá nhân như mua sắm
những tư liệu phục vụ cho sinh hoạt phục vụ cho tiêu dùng, trang trải cho
những chi phí như học tập, tham quan, du lịch….
- Tín dụng đầu tư: Là hình thức cấp tín dụng nhằm hình thành cũng
như mở rộng những tài sản cố định hiện có.
- Tín dụng xuất khẩu và nhập khẩu: Là hình thức cấp tín dụng được
thực hiện trong lĩnh vực xuất khẩu hay nhập khẩu.
- Tín dụng dự trữ: Là 1 hình thức cấp tín dụng để thoả mãn nhu cầu
dự trữ vật tư hàng hoá của khách hàng.
1.1.1.2..3. Căn cứ vào đối tượng cấp tín dụng:
Chia tín dụng ra làm 2 loại: Tín dụng vốn lưu động và Tín dụng vốn
Nguyễn Hữu Thắng Lớp Tài Chính 46Q
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
cố định:
- Tín dụng vốn lưu động: Nhằm giải quyết những nhu cầu vốn thiếu
hụt tạm thời trong sản xuất kinh doanh của khách hàng vay vốn ( hay là tín
dụng ngắn hạn)
- Tín dụng vốn cố định: Nhằm đáp ứng những nhu cầu hình thành mới
hay việc mở rộng cho các tài sản cố định( thời hạn trên 12 tháng_)
1.1.1.2..4. Căn cứ vào xuất sứ của tín dụng (hay xuất sứ hình thành tín
dụng):
Chia tín dụng thành tín dụng trực tiếp và tín dụng gían tiếp:
- Tín dụng trực tiếp: được hình thành từ quan hệ trực tiếp giữa ngân
hàng và khách hàng( người cho vay và người đi vay)
- Tín dụng gián tiếp: Việc phát tiền vay được thực hiện cho 1 khách
hàng và việc thanh toán khoản nợ thì được thực hiện ở 1 khách hàng khác.
Nếu trên kinh tế thị trường thì hình thức tín dụng gián tiếp là phổ biến ở
các nước khác 60% khoản vay thông qua nghiệp vụ triết khấu. Vì cho vay
bằng cách này có tính đảm bảo an toàn cao nhất, độ rủi ro thấp nhất.
1.1.1.2..5. Căn cứ vào hình thái giá trị của tín dụng:
Phân ra làm hai loại: Tín dụng bằng tiền và Tín dụng bằng hiện vật
hay tài sản:
- Tín dụng bằng tiền là hình thức cấp tín dụng được thực hiện bằng
cách cấp tiền trực tiếp cho khách hàng.
- Tín dụng bằng hiện vật: thông qua việc ngân hàng mua 1 tài sản và
cho khách hàng được sử dụng bằng 1 hợp đồng
1.1.1.2.6. Căn cứ vào phương pháp hoàn trả tiền vay:
Phân chia thành tín dụng trả góp và tín dụng thanh toán 1 lần:
- Tín dụng trả góp được thực hiện trong lĩnh vực tiêu dùng là chủ yếu,
qui định từng kỳ hạn khách hàng phải trả trong từng lần với số tiền giống
nhau.
- Tín dụng thanh toán 1 lần: Nguồn thu chủ yếu của người vay phụ
Nguyễn Hữu Thắng Lớp Tài Chính 46Q
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
thuộc chủ yếu vào chu kỳ sản xuất ( cuối mỗi chu kỳ)
1.1.1.2.7. Căn cứ vào đảm bảo tiền vay:
Chia tín dụng có bảo đảm và tín dụng không có bảo đảm
- Tín dụng có bảo đảm: Là hình thức tín dụng mà trước khi ngân hàng
thực hiện việc cho vay đối với khách hàng phải sử sụng 1 khoản bảo đảm
cho 1 khoản tiền vay
- Tín dụng không có bảo đảm: Khi cho vay ngân hàng không yêu cầu
khách hàng phải thực hiện nghĩa vụ đảm bảo cho khoản tiền vay.
1.1.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trường
Tín dụng Ngân hàng thương mại có ý nghĩa quan trọng đối với toàn bộ
nền kinh tế, nó tạo ra khả năng tài trợ cho các hoạt động công nghiệp,
thương nghiệp và nông nghiệp của đất nước. Cung ứng vốn ngân hàng đã
gián tiếp tạo ra sản phẩm cho xã hội. Tất cả giai đoạn của quá trình kinh tế :
sản xuất - phân phối - tiêu dùng đều cần phải có vốn. Có thể nói tín dụng
ngân hàng đã tạo ra khả năng thực hiện toàn bộ quá trình kinh tế cho đến
khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng.
Do thu nhập của nhà nước không phải lúc nào cũng tương ứng với các
khoản chi, đòi hỏi phải tạm thời vay nợ các ngân hàng thương mại- Việc
cung cấp tín dụng cho chính phủ trong những trường hợp như vậy đã đảm
bảo cho các hoạt động của chính phủ được trôi chảy.
Tín dụng Ngân hàng góp phần giảm hệ số tiền nhàn rỗi và nâng cao
hiệu quả sử dụng vốn trong xã hội. Trong hoạt động kinh doanh tín dụng
bằng các nghiệp vụ cụ thể Ngân hàng đã huy động tối đa được các nguồn
vốn nhàn rỗi trong tổ chức kinh tế, dân cư và sử dụng linh hoạt các nguồn
đó để đáp ứng nhu cầu vốn cho các tổ chức kinh tế, cá nhân để đầu tư sản
xuất-kinh doanh trên cơ sở có cam kết và thực hiện đầy đủ các điều kiện vay
vốn của Ngân hàng.
Tín dụng ngân hàng là đòn bẩy quan trọng thúc đẩy mở rộng sản xuất
kinh doanh và mối quan hệ giao lưu quốc tế. Ngày nay trong xu thế quốc tế
Nguyễn Hữu Thắng Lớp Tài Chính 46Q
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
hóa, việc phát triển kinh tế của một quốc gia không chỉ bó hẹp trong phạm
vi của đất nước mình mà hòa nhập với sự phát triển của khu vực và thế giới.
Đối với các nước đang phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng tín dụng
Ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong quá trình mở rộng xuất-nhập khẩu,
giao lưu thương mại và khoa học kỹ thuật, điều này đồng nghĩa với việc tín
dụng Ngân hàng đã đóng vai trò quyết định trong việc cấp tín dụng cho nền
kinh tế.
Tín dụng ngân hàng là công cụ cực kỳ quan trọng trong việc điều tiết
nền kinh tế, thực hiện chính sách kinh tế vĩ mô của nhà nước, góp phần thực
hiện chiến lược phát triển kinh tế, chống lạm phát, thu hẹp khoảng cách giữa
người giàu và người nghèo trong xã hội.
1.2. Chất lượng tín dụng và sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín
dụng.
1.2.1. Khái niệm về chất lượng tín dụng.
Tín dụng là một hoạt động chính và mang lại lợi nhuận chủ yếu cho
Ngân hàng thương mại, song cũng là một hoạt động rất phức tạp và chứa
đựng nhiều rủi ro. Trong hoạt động tín dụng nếu người cán bộ tín dụng mà
chủ quan, duy ý trí sẽ rất dễ mang lại những tổn thất lớn cho Ngân hàng và
có thể làm cho Ngân hàng đi đến phá sản. Do vậy, để Ngân hàng ra quyết
định cho vay đúng đắn thì trước tiên cán bộ tín dụng cần hiểu rõ về khách
hàng, am hiểu về thị trường và thực hiện tốt những nội dung cơ bản mang
tính nguyên tắc của hoạt động tín dụng Ngân hàng nhằm ngăn ngừa và giảm
thiểu rủi ro - muốn vậy phải nâng cao chất lượng tín dụng. Đề cập đến vấn
đề chất lượng tín dụng không phải là điều mới mẻ nhưng là vấn đề quan tâm
hàng đầu của Ngân hàng thương mại.
Chất lượng tín dụng phải được hiểu theo hai khía cạnh đó là: hiệu quả
kinh tế và hiệu quả xã hội. Vốn vay của Ngân hàng được khách hàng sử
dụng đưa vào quá trình sản xuất-kinh doanh, dịch vụ sau một chu kỳ sẽ tạo
ra số tiền lớn hơn số tiền ban đầu. Số tiền này khách hàng dùng để trang trải
Nguyễn Hữu Thắng Lớp Tài Chính 46Q
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
các chi phí ban đầu bỏ ra và hoàn trả nợ vay Ngân hàng gồm cả gốc và lãi,
đồng thời còn dành được một phần lợi nhuận. Về mặt xã hội, thông qua hoạt
động sản xuất, kinh doanh dịch vụ sẽ tạo ra công ăn việc làm, hạn chế các tệ
nạn xã hội phát sinh, thúc đẩy kinh tế trên địa bàn phát triển.
Chất lượng tín dụng của Ngân hàng thương mại được hình thành và
đảm bảo từ 2 phía là từ Ngân hàng và từ khách hàng.
1.2.1.1. Về phía Ngân hàng: trước khi cho vay, Ngân
hàng phải cân nhắc vừa đảm bảo không vi phạm luật Ngân hàng, các qui
trình nghiệp vụ vừa giải quyết được đầu ra và có hiệu quả. Đây là một vấn
đề khó trong quá trình thực hiện, vì vậy khi quyết định cho vay đòi hỏi Ngân
hàng cần phải nghiên cứu, thẩm định kỹ, nắm bắt được thông tin về khách
hàng vay vốn, tiền vay được sử dụng vào mục đích gì? được sử dụng như
thế nào ? khả năng sử dụng số tiền vay đó ra sao và có hiệu quả không?...
1.2.1.2. Về phía khách hàng: Nếu như khách hàng hoạt động
kinh doanh có hiệu quả thì Ngân hàng sẽ nhanh chóng thu hồi được phần
gốc và lãi khoản vốn mà Ngân hàng đã cho vay, ngược lại doanh nghiệp
hoạt động kinh doanh kém hiệu quả dẫn đến thua lỗ không có khả năng trả
nợ, số nợ vay Ngân hàng quá hạn tăng lên và sẽ có thể dẫn đến Ngân hàng
không có khả năng thu hồi vốn. Vì vậy nếu các doanh nghiệp, tổ chức kinh
tế, cá nhân có trình độ quản lý, năng lực sản xuất kinh doanh tốt, hiệu quả
kinh doanh cao, bảo tồn và phát triển được vốn thì chất lượng đầu tư tín
dụng Ngân hàng sẽ cao và ngược lại.
1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng.
Ngân hàng thương mại hoạt động theo nguyên tắc “đi vay để cho
vay”. Do đó hoạt động tín dụng Ngân hàng đòi hỏi chất lượng ngày càng
được nâng cao vì nó giữ vai trò quyết định tới sự tồn tại và phát triển của
Ngân hàng.
Khác với xí nghiệp kinh doanh khác, Ngân hàng thương mại tiến
hành kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ. Nếu như “đầu vào” của các xí nghiệp
Nguyễn Hữu Thắng Lớp Tài Chính 46Q
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
sản xuất tồn tại dưới hình thức vật chất như các tư liệu sản xuất và “đầu ra”
là hàng hoá thì trong kinh doanh của Ngân hàng thương mại"đầu vào” là
tiền và “đầu ra” cũng là tiền. Như vậy vốn đóng vai trò quyết định trong
hoạt động tín dụng của Ngân hàng, số vốn huy động được không thể để nằm
đọng tại két Ngân hàng mà Ngân hàng phải tiến hành cho vay đối với các
nhu cầu của xã hội sao cho có hiệu quả nhất nhằm thúc đẩy sản xuất kinh
doanh phát triển, mang lại lợi nhuận cho các nhà sản xuất kinh doanh và tạo
ra nhiều sản phẩm cho xã hội, đồng thời nó cũng mang lại lợi nhuận cho bản
thân Ngân hàng và bảo toàn được vốn.
Tuy nhiên, trong quá trình kinh doanh, các Ngân hàng gặp rất nhiều
tổn thất, rủi ro lớn. Trong thập kỷ trước chúng ta đã phải chứng kiến cuộc
khủng hoảng tài chính tiền tệ trong khu vực (7/1997). Dẫn đến sự khủng
hoảng và phá sản của hàng loạt các Ngân hàng ở những nước có hệ thống
Ngân hàng phát triển như: Hàn Quốc,Thái Lan,Malayxia... Những năm gần
đây tuy hoạt động kinh doanh của Ngân hàng đã dần hồi phục và có nhiều
động thái tích cực, song vẫn gặp phải nhiều khó khăn như tình hình thời tiết
mấy năm qua diễn biến thất thường: lũ lụt ở miền Trung, đồng bằng sông
Cửu Long, hạn hán ở Tây Nguyên, và nhiều thách thức như 1/11/2006 Việt
Nam chính thức gia nhập tổ chức thương mại thế giới(WTO) đánh dấu bước
khởi đầu trong sự cạnh tranh thương mại toàn cầu trong đó có ngành Ngân
Hàng, đi kèm với tình hình lạm phát tăng tiến nhanh từ 2004( hiện nay tính
đến cuối 2007, lạm phát đã là 12,6%) ... đã làm cho chất lượng tín dụng bị
giảm sút nghiêm trọng, thiệt hại không những ngành ngân hàng phải gánh
chịu mà nền kinh tế cũng bị ảnh hưởng nặng nề.
Vì vậy, nâng cao chất lượng tín dụng đối với hoạt động kinh doanh
Ngân hàng trong nền kinh tế thị trường là một đòi hỏi khách quan và là vấn
đề vô cùng quan trọng không chỉ đối với Ngân hàng mà là vấn đề quan tâm
của toàn bộ nền kinh tế quốc dân.
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá và phân loại chất lượng tín dụng
Nguyễn Hữu Thắng Lớp Tài Chính 46Q
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Hiện nay chất lượng tín dụng Ngân hàng được đánh giá qua 2 nhóm
chỉ tiêu: nhóm chỉ tiêu định tính và nhóm chỉ tiêu định lượng.
1.2.3.1. Nhóm chỉ tiêu định tính:
Nhóm chỉ tiêu này nhằm đánh giá việc chấp hành các văn bản pháp
quy như: luật Ngân hàng và luật các tổ chức tín dụng, các qui chế, qui trình
nghiệp vụ, chế độ thể lệ tín dụng và các văn bản chỉ đạo của Ngân hàng
cũng như của Chính phủ trong quá trình thực hiện qui trình cho vay, Việc
thực thi các văn bản này phụ thuộc vào trình độ năng lực chuyên môn và
tinh thông nghiệp vụ của CBTD, năng lực chỉ đạo điều hành của người quản
lý.
Khi cho vay Ngân hàng phải tuân thủ các nguyên tắc tín dụng đó là:
- Sử dụng vốn vay đúng mục đích đã thoả thuận trong hợp đồng tín
dụng.
- Phải được hoàn trả nợ gốc và lãi tiền vay đúng hạn đã thoả thuận
trong hợp đồng tín dụng.
- Việc đảm bảo tiền vay phải thực hiện theo qui định của chính phủ và
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
Đồng thời cũng phải tuân thủ 2 điều kiện cho vay:
- Về mặt pháp lý, là điều kiện liên quan đến việc ràng buộc người vay
theo luật định.
- Về kinh tế, là điều kiện ràng buộc trách nhiệm khách hàng về phương
diện tài chính và là điều kiện liên quan đến tính toán cho vay, thu nợ của
ngân hàng.
Các nguyên tắc, điều kiện tín dụng là những yêu cầu bắt buộc không
thể thiếu được. Thực tế cho thấy một trong các nguyên tắc, điều kiện ấy bị
coi nhẹ thì sẽ dễ dẫn đến tình trạng khách hàng sử dụng vốn vay sai mục
đích, không quan tâm hiệu quả đầu tư...
Hoạt động kinh doanh của khách hàng kém hiệu quả,
thua lỗ mất khả năng thanh toán Nhóm chỉ tiêu định lượng nhằm
Nguyễn Hữu Thắng Lớp Tài Chính 46Q
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
đánh giá chất lượng tín dụng được thể hiện qua việc chấp hành các chỉ tiêu
cụ thể trên cơ sở so sánh số thực tế với con số giới hạn cho phép mà các văn
bản đã đề ra. Thông qua các chỉ tiêu đó đánh giá được thực trạng chất lượng
tín dụng của Ngân hàng. Để đánh giá chất lượng tín dụng của một Ngân
hàng người ta thường sử dụng một số chỉ tiêu sau đây.có thể dẫn đến phá
sản. Nợ quá hạn phát sinh dẫn đến chất lượng tín dụng Ngân hàng giảm sút
và có thể dẫn tới mất vốn.
1.2.3.2. Nhóm chỉ tiêu định lượng.
- Khối lượng tín dụng và tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng qua các
năm của chi nhánh:
+ Doanh số cho vay
+ Doanh số thu nợ
+ Dư nợ
+ Cơ cấu dư nợ: Dư nợ theo thời gian; Dư nợ theo thành phần kinh tế;
Dư nợ theo ngành kinh tế...
- Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng:
+ Vòng quay vốn tín dụng = Tổng doanh số trả nợ / Dư nợ bình quân
+ Tỷ lệ nợ quá hạn = Nợ quá hạn / tổng dư nợ CV của tổ chức tín
dụng.
Đây là chỉ tiêu phản ánh thực trạng chất lượng tín dụng của tổ chức tín
dụng, song cũng cần phải đi sâu xem xét phân loại nợ quá hạn để đánh giá
thực chất của các khoản nợ quá hạn.
Phân loại NQH theo thời gian: Đến 6 tháng; từ 6 tháng đến 12 tháng;
trên 12 tháng
Phân loại NQH theo nguyên nhân: Khách quan; chủ quan của khách
hàng; chủ quan của ngân hàng
Phân loại NQH theo khả năng thu hồi: khả năng thu hồi 100%; khả
năng thu hồi một phần; không có khả năng thu hồi.
Nguyễn Hữu Thắng Lớp Tài Chính 46Q
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Ngoài ra còn sử dụng 1 số các chỉ tiêu để phân tán, phòng ngừa và hạn
chế rủi ro như:
+ Giới hạn cho vay đối với 1 khách hàng của tổ chức tín dụng: không
được vượt quá 15% vốn tự có của tổ chức tín dụng.
+ Các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của Tổ chức tín dụng: tỷ
lệ cho vay tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung dài
hạn; tỷ lệ về khả năng chi trả; tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu.
Qua 2 nhóm chỉ tiêu ta thấy việc đánh giá chất lượng tín dụng thông
qua các chỉ tiêu định tính là đánh giá việc tuân thủ qui trình cho vay, các văn
bản pháp quy mà nhà nước, ngành ngân hàng ban hành. Việc thực hiện tuỳ
thuộc vào trình độ nhận thức, ý thức chấp hành thể lệ tín dụng, tuân thủ qui
trình cho vay của Ngân hàng.
Đối với nhóm chỉ tiêu định lượng, việc đánh giá chất lượng tín dụng
thông qua các chỉ tiêu định lượng có nhiều thuận lợi hơn, việc đánh giá chủ
yếu so sánh các số liệu thực tế với kế hoạch, năm nay so với năm trước, với
các tỷ lệ và các chỉ tiêu giới hạn, mà các văn bản đã quy định.
1.2.4. Các nguyên tắc đảm bảo an toàn tín dụng
- Chất lượng tín dụng quan trọng hơn mở rộng tín dụng: nên nhớ"bất
kỳ một thằng ngốc nào cũng có thể cho vay tiền nhưng để thu được nợ thì
lại cần một cái đầu thông minh". Ngân hàng không kinh doanh, cho vay theo
hình thức rủi ro mạo hiểm, bởi nếu làm như vậy thì ngân hàng phải trả cho
những người gửi tiền một lãi suất cao hơn rất nhiều để có thể đền bù lại khả
năng mất mát đối với các khoản tiền gửi của họ.
Ngân hàng không thể nào thu được khoản phí đủ để bù lại các khoản
mất mát trong cho vay. Nhưng đôi khi trong quá trình cho vay chúng ta rất
dễ bỏ qua nguyên tắc về chất lượng tín dụng. Tình trạng này cũng nguy
hiểm chẳng khác gì một thương gia kinh doanh mà không nghĩ đến lãi.
- Ngay từ đầu, tất cả các khoản cho vay phải có hai phương án trả nợ
tách biệt: Phương án một là mọi chuyện đều trôi chảy, phương án hai là dự
Nguyễn Hữu Thắng Lớp Tài Chính 46Q
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
phòng trường hợp nếu dự án không thành công thì khách hàng phải lấy tài
sản của họ để trả nợ hay đi vay để trả nợ.
- Phẩm chất đòi hỏi đối với người vay tiền là phải hoàn toàn trung
thực: Nếu ngân hàng còn nghi ngờ sự trung thực, tư cách đạo đức hoặc ý
định của người đi vay thì tốt nhất là không nên tiến hành cho vay. Vì vậy
ngân hàng phải kiểm tra đạo đức nghề nghiệp cũng như cách thức kinh
doanh của người đi vay trước khi đi vào đàm phán.
- Nếu như không hiểu rõ về khách hàng thì đừng quyết định cho vay:
Trước khi quyết định cho vay phải phân tích đánh giá chính xác khách hàng
về:
+ Năng lực pháp lý
+ Năng lực phẩm chất của người điều hành
+ Năng lực tài chính
+ Năng lực kinh doanh, môi trường kinh doanh
+ Tài sản đảm bảo.
- Việc có cho vay tiền hay không là quyết định của ngân hàng, ngân
hàng phải cảm thấy hoàn toàn thoải mái khi ra quyết định cho vay: Việc có
cho vay tiền hay không là một quyết định mang tính độc lập. Mỗi cán bộ tín
dụng phải có sự nhậy cảm và khả năng đánh giá chính xác, các quyết định
trong mỗi giao dịch phải là quyết định của riêng mình và không hề chịu ảnh
hưởng bởi những người liên quan.
- Mục tiêu của khoản tiền cho vay phải hàm chúa cơ sở việc trả nợ:
Việc thẩm định các dự án là rất quan trọng, vì nếu dự án đầu tư phát huy
hiệu quả thì việc trả nợ sẽ rất thuận lợi. Mặt khác các khoản cho vay ngắn
hạn thì chứa đựng rủi ro ít hơn cho vay trung dài hạn (thời hạn càng ngắn thì
tính lỏng càng lớn)
- Ngân hàng cần có nhiều cơ sở dữ liệu thông tin về khoản vay: Ngân
hàng phải tốn nhiều công sức để cố gắng biết được thông tin. Việc nắm bắt
Nguyễn Hữu Thắng Lớp Tài Chính 46Q
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
thông tin, hiểu biết về lĩnh vực họ đang hoạt động sẽ tạo điều kiện cho việc
ra quyết định cho vay dễ dàng hơn rất nhiều.
- Chu kỳ kinh doanh là không thể biết trước: Ngân hàng phải luôn
nhận thức được thời điểm hiện thời của chu kỳ kinh doanh có thể đánh giá
được khả năng rủi ro chắc chắn phát sinh trong tương lai khi điều kiện kinh
tế thay đổi. Mọi thứ luôn luôn phát triển theo hai hướng, hoặc là xấu đi hoặc
là tôt hơn. Có thời điểm của chu kỳ kinh doanh việc cho vay chứa đựng ít
rủi ro hơn, việc cho vay trở nên nguy hiểm hơn trong điều kiện kinh tế suy
thoái.
- Cần phải đánh giá chất lượng quản lý của doanh nghiệp bên cạnh
việc đánh giá các báo cáo tài chính: chất lượng quản lý được thể hiện trên
mhiều phương diện: sự lựa chọn mang tính độc đoán hay dân chủ, sự dễ
dàng hoặc khắt khe trong việc cho phép những người bên ngoài công ty nắm
giữ các chức vụ quan trọng, phong cách hoạt động của các văn phòng công
ty, cách thức tiến hành đổi mới, danh tiếng trong cạnh tranh, người điều
hành công ty có phong cách sống thế nào...Việc so sánh với các công ty
khác trong cùng ngành cũng sẽ giúp ngân hàng đánh giá đúng hơn chất
lượng quản lý của công ty vay tiền.
- Các khoản thế chấp không thể được coi là thay thế cho việc trả nợ:
Việc tin rằng nắm được tài sản thế chấp là cầm chắc việc thu hồi khoản nợ
của người vay chẳng khác gì chuyện "đười ươi giữ ống".
- Khi khoản vay được đảm bảo bằng thế chấp thì các tài sản thế chấp
phải có tính khả mại (khả năng chuyển đổi thành tiền), đồng thời ngân hàng
nên có cách nhìn nhận ở góc độ chuyên môn và không thiên vị đối với
những tài sản này.
- Việc cho các doanh nghiệp nhỏ vay thì bao giờ cũng rủi ro hơn cho
các doanh nghiệp lớn vay: trong doanh nghiệp nhỏ, có ít người quản lý hơn
nên việc dẫn đến thành công hay thất bại của doanh nghiệp mang tính cá
Nguyễn Hữu Thắng Lớp Tài Chính 46Q
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
nhân nhiều hơn, ở các doanh nghiệp lớn thì có nhiều cơ hội làm việc hơn
cho các nhà quản lý giỏi và việc ra quyết định mang tính tập thể hơn.
- Không được cẩu thả trong việc lập hồ sơ tín dụng kể cả các chi tiết
nhỏ vì chúng dễ làm hỏng các khoản vay mà đáng lẽ có chất lượng tốt
- Các ngân hàng địa phương phải là những người cho các doanh
nghiệp địa phương vay: vì chỉ những ngân hàng địa phương mới là người
nắm rõ về khả năng rủi ro thất thoát khi cho vay đối với những công ty này
- Cần xem xét thái độ nôn nóng xin vay tiền của doanh nghiệp: Tất cả
các quyết định cho vay đều phải xem xét kỹ, đối với những khách hàng có
thái độ nôn nóng muốn vay được tiền ngay thì càng phải cẩn trọng, càng
phải tìm hiểu kỹ trước trước khi cho vay.
- Nếu một khoản vay được bảo lãnh thì chắc chắn rằng lợi ích và trách
nhiệm của người bảo lãnh cungx tương đương như người đi vay: Cần phải
biết rằng người bảo lãnh hoàn toàn nhận thức được trách nhiệm của mình,
bởi vì theo nguyên tắc có thể một ngày nào đó họ buộc sẽ phải làm việc này.
- Cần phải biết chắc rằng khoản tiền mà ngân hàng cho vay được
khách hàng dùng vào việc gì: sau khi giải ngân một thời gian nhất định, cán
bộ tín dụng phải trực tiếp đến kiểm tra việc sử dụng vốn để xem khách hàng
sử dụng vốn có đúng như trong hợp đồng tín dụng không?
- Trước hết phải nghĩ về lợi ích của ngân hàng, khi nguyên tắc cho vay
bị vi phạm thì rủi ro sẽ tăng lên: Đánh giá chính xác, kinh nghiệm và sự
nhậy cảm là những dấu hiệu của một cán bộ tín dụng giỏi. Phải đặt lợi ích
của ngân hàng lên trên lợi ích cá nhân, trước khi quyết định cho vay hãy tự
hỏi mình "có dám đem tiền riêng của mình ra cho vay không?"
Tóm lại, hoạt động tín dụng là hoạt động chính của Ngân hàng thương
mại, là hoạt động mang lại lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng. Nhưng hoạt
động tín dụng là một hoạt động phức tạp và chứa đựng nhiều rủi ro. Do vậy,
nâng cao chất lượng tín dụng đối với hoạt động kinh doanh ngân hàng trong
nền kinh tế thị trường góp phần giảm thiểu rủi ro và là vấn đề vô cùng quan
Nguyễn Hữu Thắng Lớp Tài Chính 46Q
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
trọng không chỉ đối với Ngân hàng mà là vấn đề quan tâm của toàn bộ nền
kinh tế quốc dân. Để nâng cao chất lượng tín dụng và nâng cao hiệu quả sử
dụng vốn vay, ngoài việc có một cơ cấu bộ máy tổ chức hoàn thiện và vững
mạnh về mọi mặt cần phải có một đội ngũ cán bộ tín dụng vững vàng và
giỏi về chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ và nhạy bén về thị trường.
1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng
Nâng cao chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại là góp phần
vào việc giảm thiểu rủi ro và góp phần đảm bảo an toàn tiền vay. Để nâng
cao chất lượng tín dụng phải tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng
tín dụng.
Ngân hàng là một ngành kinh doanh đặc biệt, sản phẩm-dịch vụ của
ngành Ngân hàng khác với các ngành kinh doanh khác. Nên hoạt động kinh
doanh của Ngân hàng không những chịu sự tác động của các nhân tố từ
chính bản thân ngành Ngân hàng mà còn chịu sự tác động của các nhân tố
khác như: kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội; môi trường pháp lý của một
quốc gia và chịu sự tác động của thiên tai dịch bệnh, trình độ quản lý năng
lực điều hành và hiệu quả kinh doanh của khách hàng. Những nhân tố trên
làm ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực tới hoạt động kinh doanh của các
ngành kinh tế và đồng thời nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng của
Ngân hàng.
1.2.5.1. Nhóm nhân tố mang tính khách quan
1.2.5.1.1. Nhân tố kinh tế xã hội.
Môi trường kinh tế xã hội ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động của Ngân
hàng. Một nền kinh tế ổn định và phát triển thì hoạt động kinh doanh của
hầu hết các doanh nghiệp cũng như mọi thành phần kinh tế có hiệu quả và
phát triển sẽ tạo ra môi trường thuận lợi đối với hoạt động kinh doanh của
Ngân hàng là mở rộng đầu tư tăng trưởng vốn tín dụng và có khả năng thu
hồi vốn. Ngược lại đối với nền kinh tế không ổn định và kém phát triển thì
các doanh nghiệp cũng như mọi thành phần kinh tế. Sản xuất kinh doanh
Nguyễn Hữu Thắng Lớp Tài Chính 46Q
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
kém hiệu quả, thua lỗ có khi dẫn đến phá sản, các hoạt động sản xuất kinh
doanh bị thu hẹp thì việc đầu tư vốn tín dụng của Ngân hàng bị hạn chế, khó
thu hồi nợ vay khi đến hạn và có thể bị mất vốn, làm ảnh hưởng tới chất
lượng tín dụng.
Tóm lại, hoạt động Ngân hàng nói chung và hoạt động tín dụng Ngân
hàng nói riêng đạt hiệu quả cao hay thấp, hoặc rủi ro nhiều hay ít có quan hệ
biện chứng với sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia.
1.2.5.1.2. Nhân tố môi trường pháp lý:
Quá trình hoạt động Ngân hàng nói chung và hoạt động tín dụng Ngân
hàng nói riêng không thể nằm ngoài sự bảo hộ và điều chỉnh của hệ thống
pháp lý. Có thể nói các văn bản pháp lý là công cụ nhằm ngăn ngừa và hạn
chế những rủi ro của quá trình hoạt động tín dụng. Việc hoàn chỉnh cơ chế,
thể lệ tín dụng của ngành đúng luật Ngân hàng, phù hợp với thực tiễn là điều
kiện tiên quyết để nâng cao chất lượng tín dụng. Hiện nay nước ta đã có luật
Ngân hàng Nhà nước, luật các tổ chức tín dụng và một hệ thống các văn bản
dưới luật của Ngân hàng nhà nước, NHNo&PTNT Việt Nam. Về cơ bản đã
tạo ra hành lang pháp lý cho hoạt động Ngân hàng. Cụ thể như các văn bản
sau:
- Luật Ngân hàng Nhà nước và luật các tổ chức tín dụng
- Các quy chế, quy định cho vay, các quy định về bảo đảm tiền vay:
+ Quyết định số 284/2000/QĐ-NHNN1ngày25/8/2000 của Thống đốc
Ngân hàng nhà nước về việc ban hành quy chế cho vay của tổ chức tín dụng
đối với khách hàng.
+ Quyết định số 06/QĐ-HĐQT ngày 18/01/2001 của Hội đồng quản trị
NHNo&PTNT Việt Nam về việc ban hành quy định cho vay đối với khách
hàng
+ Nghị định 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 của Chính phủ về bảo
đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng.
Nguyễn Hữu Thắng Lớp Tài Chính 46Q
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
+ Thông tư 06/2000/TT-NHNNI ngày 4/4/2000 của Ngân hàng nhà
nước hướng dẫn thực hiện nghị định 178.
+ Quyết định 167/HĐQT-03 ngày 7/9/2000 của Hội đồng quản trị
NHNo&PTNT Việt Nam về việc"ban hành quy định việc thực hiện các biện
pháp bảo đảm tiền vay trong hệ thống NHNo%PTNT Việt Nam"
+ Quyết định 67/TTg ngày 30/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ về
một số chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp và
nông thôn.
+ Quyết định số: 10/HĐQT-03 ngày 18/01/2001 của Hội đồng quản trị
NHNo&PTNT Việt Nam về việc"ban hành quy định về tổ chức và hoạt
động của Hội đồng tín dụng trong hệ thống NHNo%PTNT Việt Nam"
+ Quyết định số:11/HĐQT-03 ngày 18/01/2001 của Hội đồng quản trị
NHNo&PTNT Việt Nam về việc"ban hành quy định phân cấp phán quyết
mức cho vay tối đa đối với một khách hàng"
+ Quyết định số: 09/HĐQT-05 ngày 18/01/2001 của Hội đồng quản trị
NHNo&PTNT Việt Nam về việc"ban hành hướng dẫn thực hiện quy chế
bảo lãnh ngân hàng trong hệ thống NHNo%PTNT Việt Nam"
Và còn nhiều văn bản chỉ đạo mang tính pháp lý của Ngân hàng Nhà
nước, NHNo&PTNT Việt Nam cũng như của Chính phủ trong việc thực
hiện qui trình nghiệp vụ cho vay, chế độ thể lệ tín dụng.
1.2.5.1.3. Cơ chế quản lý nhà nước:
Cơ chế quản lý nhà nước có tác động đến hoạt động của các doanh
nghiệp: nếu các cơ chế chính sách quản lý chặt chẽ và có tính khả thi thì sẽ
tạo cơ hội cho các doanh nghiệp hoạt động lành mạnh và cũng tạo thuận lợi
cho ngân hàng trong việc mở rộng tín dụng. Ngược lại, cơ chế chính sách
quản lý lỏng lẻo tất yếu sẽ dẫn đến sự hoạt động của các doanh nghiệp thiếu
lành mạnh và ngân hàng sẽ không dám đầu tư vốn
1.2.5.1.4. Nhân tố năng lực, trình độ quản lý, hiệu quả kinh doanh của
khách hàng:
Nguyễn Hữu Thắng Lớp Tài Chính 46Q
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Đứng trong môi trường cạnh tranh của cơ chế thị trường, chất lượng
hoạt động sản xuất-kinh doanh của doanh nghiệp tốt hay xấu, sự phát triển
của doanh nghiệp trong tương lai ở mức độ nào? phương án sản xuất-kinh
doanh có khả thi hay không?... Tất cả các điều đó có ý nghĩa quyết định đến
số phận món tiền mà Ngân hàng cho vay. Nếu như khách hàng hoạt động
kinh doanh có hiệu quả thì Ngân hàng sẽ nhanh chóng thu hồi được phần
gốc và lãi khoản vốn mà Ngân hàng đã cho vay, ngược lại doanh nghiệp
hoạt động kinh doanh kém hiệu quả dẫn đến thua lỗ không có khả năng trả
nợ, số nợ vay Ngân hàng quá hạn tăng lên và sẽ có thể dẫn đến Ngân hàng
không có khả năng thu hồi vốn. Vì vậy nếu Ngân hàng đầu tư vốn vào các
doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân có trình độ quản lý, năng lực sản
xuất kinh doanh tốt, hiệu quả kinh doanh cao, bảo tồn và phát triển được
vốn thì chất lượng đầu tư tín dụng Ngân hàng sẽ cao và ngược lại.
Một trong những nhân tố ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả sản xuất
kinh doanh và cũng ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng đó là thiên tai dịch
bệnh, thời tiết diễn biến thất thường, lũ lụt, hạn hán, lốc và mưa đá...
1.2.5.2 Nhân tố thuộc về chủ quan của Ngân hàng:
Năng lực trình độ của cán bộ quản lý điều hành, trình độ chuyên môn
nghiệp vụ của cán bộ tác nghiệp trong cơ chế thị trường có ảnh hưởng rất
lớn đến chất lượng các khoản vốn mà Ngân hàng đã và đang đầu tư.
Trong điều kiện hiện nay hoạt động kinh doanh của Ngân hàng có
nhiều khó khăn và có sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường, việc bố trí sắp
xếp đội ngũ cán bộ, tổ chức màng lưới hoạt động và có những chính sách tín
dụng phù hợp với tình hình thị trường đòi hỏi là nhân tố tác động trực tiếp
đến chất lượng tín dụng.
Chính sách cho vay của ngân hàng hợp lý thì chất lượng tín dụng tốt
và ngược lại. Ví dụ: Do cạnh tranh để thu hút khách hàng nên ngân hàng nới
lỏng điều kiện cho vay dễ dẫn đến chất lượng tín dụng giảm sút. Hoặc chính
Nguyễn Hữu Thắng Lớp Tài Chính 46Q
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
sách cho vay quá chú trọng đến mục tiêu lợi nhuận nên cho vay nhiều món
mạo hiểm cũng dễ dẫn đến giảm sút chất lượng tín dụng.
Thực tế cho thấy, một Ngân hàng có đội ngũ cán bộ nhanh nhạy, sáng
tạo trong công việc, có tinh thần tập thể, vì lợi ích của Ngân hàng thì có thể
phát triển và đứng vững trên thương trường.
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH
NHNO&PTNT TỈNH HẢI DƯƠNG
2.1. Khái quát sơ lược về NHNo&PTNT Hải Dương.
2.1.1. Tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh Hải Dương:
Nguyễn Hữu Thắng Lớp Tài Chính 46Q
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Hải Dương là tỉnh nông nghiệp, nằm trong tam giác kinh tế Hà Nội-
Hải Phòng - Quảng Ninh, diện tích tự nhiên là 1.661 km2, dân số khoảng
1,8 triệu người, có 239 xã, 11 Phường, 13 thị trấn. Có hệ thống đường sắt,
đường bộ, đường sông phân bố đều, thuận lợi cho phát triển sản xuất và giao
lưu kinh tế trong vùng và cả nước. Trong đó 80% diện tích và 82% dân số là
nông nghiệp và nông thôn, tổng diện tích gieo trồng 150.078 ha, trong đó
đất nông nghiệp 92.800 ha chiếm 61,83%, đất chuyên dùng 21.541 ha chiếm
14,35%, rừng và đất rừng 11.592 ha chiếm 7,72%, đất khu dân cư 12.471 ha
chiếm 8,30… Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn: 2.724 doanh nghiệp,
trong đó:
+ Doanh nghiệp lớn: 450 doanh nghiệp.
+ Doanh nghiệp nhỏ và vừa: 2.274 doanh nghiệp.
Có 68 HTX tiểu TCN, 24.000 hộ cá thể sản xuất công nghiệp... Hải
Dương có ưu thế về trồng lúa nước, cây ăn quả và rau mầu.
Bảng 1: Kết quả các chỉ tiêu kinh tế đạt được năm 2007:
chỉ tiêu đơn vị Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007
Tổng sản phẩm trong
tỉnh (GDP)
% 9,85 10,9 11,5
Tỷ trọng nông, lâm
nghiệp
% 29.2 26,8 25,5
Tỷ trọng thuỷ sản -
công nghiệp
% 42.6 43,7 44
Nguyễn Hữu Thắng Lớp Tài Chính 46Q
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Tỷ trọng xây dựng -
dịch vụ
% 28.2 29,5 30,5
Sản lượng lương thực Tấn 790.532 787.141 762.734
Kim ngạch xuất khẩu
hàng hóa
Triệu USD 200,2 224,7 325
Kim ngạch nhập khẩu
hàng hóa Triệu USD 242,2 287,7 412
Nhập siêu Triệu USD -42 -60 -87
Trong những năm qua, Việt Nam nói chung và tỉnh Hải Dương nói riêng
đã bước vào một quá trình cải cách, chuyển đổi nền kinh tế. Từng bước xoá
bỏ mô hình kinh tế chỉ huy, chuyển sang mô hình kinh tế thị trường. Nền
kinh tế của tỉnh đang từng bước chuyển đổi theo yêu cầu của nền kinh tế thị
trường, đi dần vào thế ổn định và đạt được tốc độ tăng trưởng cao. Mặc dù
những năm trước đây với đặc điểm cơ bản của nền kinh tế là thuần nông,
kinh tế hàng hoá chậm phát triển, trình độ sản xuất còn lạc hậu... Cùng với
sự đổi mới mạnh mẽ của nền kinh tế đất nước, Hải Dương đã dần thay đổi
và thích ứng với nền kinh tế hàng hoá hoạt động theo cơ chế thị trường.
Công tác tài chính tiền tệ tín dụng được chấn chỉnh và đổi mới. Khuyến
khích các thành phần kinh tế phát triển, khai thác tốt hơn các tiềm năng của
địa phương. Kinh tế quốc doanh đã sắp xếp lại một bước, Hợp tác xã nông
nghiệp cũ đang tích cực đổi mới, mô hình hợp tác xã đa dạng và tự nguyện
đang hình thành, kinh tế gia đình và cá thể phát triển.
Ngân hàng là bức tranh phản ánh toàn bộ nền kinh tế. Vì thế tình hình
phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hải Dương có ảnh hưởng rất lớn tới hoạt
động kinh doanh của các Ngân hàng trên địa bàn nói chung, NHNo&PTNT
Hải Dương nói riêng.
2.1.2 Khái quát về chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Hải Dương:
Nguyễn Hữu Thắng Lớp Tài Chính 46Q
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
2.1.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển.
Là một chi nhánh Ngân hàng thương mại quốc doanh lớn trên địa bàn
tỉnh có tổ chức màng lưới rộng khắp các huyện thành phố trong toàn tỉnh.
Với chức năng kinh doanh tiền tệ tín dụng trên mặt trận nông nghiệp và
nông thôn và các thành phần kinh tế khác trên địa bàn, đã và đang giữ vai
trò chủ đạo, chủ lực trên thị trường tài chính tín dụng ở nông nghiệp và nông
thôn.
Từ một chi nhánh Ngân hàng có nhiều khó khăn khi mới thành lập:
Thiếu vốn, chi phí kinh doanh cao, dư nợ quá hạn lớn, cơ sở vật chất kỹ
thuật lạc hậu, biên chế đông, trình độ nghiệp vụ non kém, tổn thất rủi ro cao,
kinh doanh thua lỗ....Nhờ kiên trì khắc phục khó khăn, quyết tâm đổi mới,
chi nhánh NHNo&PTNT Hải Dương không những đã khẳng định được
mình, mà còn vươn lên phát triển trong cơ chế thị trường, thật sự là một chi
nhánh hoạt động có hiệu quả của ngân hàng thương mại quốc doanh lớn,
kinh doanh tổng hợp, có xu hướng mở rộng tới tất cả các dịch vụ tài chính -
Ngân hàng hiện đại.
Là một trong bốn Ngân hàng thương mại quốc doanh hàng đầu ở nước
ta, NHNo&PTNT Việt nam có một vị thế đặc biệt quan trọng trong hoạt
động tiền tệ ở nông thôn:
+ Là một Ngân hàng thương mại quốc doanh kinh doanh tiền tệ bình
thường như các Ngân hàng thương mại khác trên thị trường tiền tệ.. Việc
tạo vốn và cho vay theo cơ chế thị trường, vì vậy việc điều hành Ngân hàng
cũng phải tôn trọng các nguyên tắc của thị trường.
+ NHNo có trách nhiệm thực hiện các chương trình mục tiêu của Nhà
nước. Trong việc thực hiện các chương trình có tính mục tiêu và chương
trình có tính xã hội đó, NHNo phải ưu tiên về vốn, lãi suất, điều kiện và thời
hạn cho vay đối với các đối tượng vay, khách hàng thiết cốt của mình.
+ Với vị trí là một Ngân hàng thương mại quốc doanh, NHNo đang và
sẽ phải là một Ngân hàng đóng vai trò chủ đạo và chủ lực trên thị trường
Nguyễn Hữu Thắng Lớp Tài Chính 46Q
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
tiền tệ nông thôn. Nó có trách nhiệm hướng dẫn và chi phối thị trường này,
đáp ứng vốn và dịch vụ Ngân hàng cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp và
nông thôn ở nước ta, mặt trận hàng đầu trong sự nghiệp phát triển kinh tế
của đất nước.
+ Là một Ngân hàng thương mại, hoạt động tín dụng ngắn hạn là chủ
yếu, NHNo đã và đang vươn lên thành một Ngân hàng thương mại kinh
doanh đa năng và ngày càng mang tính chất của một Ngân hàng phát triển.
Điều này xuất phát từ đòi hỏi hết sức mạnh mẽ và cấp bách của sự nghiệp
phát triển nông nghiệp và nông thôn.
+ Điều kiện hoạt động của NHNo có những đặc thù khác với các Ngân
hàng thương mại quốc doanh khác: Địa bàn hoạt động rộng và phân tán, đội
ngũ cán bộ, nhân viên đông, cho vay món nhỏ, chi phí cao, dễ gặp thiên tai
và rủi ro tín dụng.
2.1.2.2. Một số nét cơ bản về mô hình tổ chức.
Hiện nay, NHNo&PTNT Hải dương có 512 cán bộ với 25 chi nhánh (1
Hội sở NHNo tỉnh, 11 NHNo huyện và 2 NHNo loại IV trực thuộc tỉnh, 12
NHNo loại IV trực thuộc NHNo huyện) và hàng chục các điểm giao dịch
huy động vốn và cho vay, bao trùm trên địa bàn toàn tỉnh Hải Dương. Đây
là chi nhánh duy nhất trên địa bàn tỉnh có tổ chức màng lưới tới khắp các
vùng nông thôn rộng lớn. Khách hàng chủ yếu hiện nay là gần 40 vạn hộ sản
xuất kinh doanh, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và 40 nghìn
hộ nông dân nghèo.
Nhờ hoạt động ngày càng có hiệu quả, uy tín của NHNo ngày càng
được nâng cao và trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu được của
bà con nông dân.
Với trách nhiệm của một ngành cung ứng vốn cho phát triển kinh tế
địa phương, ngành Ngân hàng nói chung, NHNo&PTNT Hải Dương nói
riêng đã có đóng góp tích cực phục vụ cho chương trình phát triển kinh tế xã
hội của tỉnh, nhất là những năm gần đây, trên lĩnh vực huy động vốn để cho
Nguyễn Hữu Thắng Lớp Tài Chính 46Q

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×