Tải bản đầy đủ

Quản trị nhân lực Chuong 1

Chơng

1: Khái

luận

về

Quản

trị

nhân

lực
Khái

niệm

v


vai

trò

của

Quản

trị

nhân

lực
Những

nội

dung của

Quản

trị

nhân

lực
Các

học

thuyết

Quản

trị

nhân

lực
Mộtsố

chức

danh

Quản

trị

nhân

lực
Kh¸i

niÖm

cña

Qu¶n

trÞ

nh©n

lùc
Kh¸i

niÖm:
Qu¶n

trÞ

nh©n

lùctæng

hîp

c¸c

ho¹t
®éng

qu¶n

trÞ

liªn

quan

®Õn

viÖc

t¹o ra,
duy

tr×, ph¸t

triÓn

dônghiÖu

qu¶

yÕucon ng−êi

trong

doanh

nghiÖp

nh»m

®¹t ®−îc

môc

tiªu

chung

cña

doanh

nghiÖp.
Khái

niệm
QTNL l

một

quá

trình

bao

gồm

các

chức

năng:
hoạch định, tổ

chức, lãnh

đạo v

kiểm

soát

đợc

thực

hiện

một

cách

đồng

bộ

v

chặt

chẽ

nhằm

sử

dụng

nguồn

lực

NS hiệu

quả.
QTNL có

mqhệ

chặt

chẽ

với

các

lĩnh

vực

QT
khác

nh: QTCL, QTBH,QTMH,
QTNL l

trách

nhiệm

của

mọi

nh

quản

trị

trong

doanh

nghiệp
QTNL vừa

l

khoa

học

vừa

l

nghệ

thuật.
Vai
Vai

tr
tr
ò
ò

c
c


a
a

QTNL
QTNL
QTNL
QTNL
góp
góp

ph
ph


n
n

ph
ph
á
á
t
t

huy
huy

n
n
ă
ă
ng
ng

l
l


c
c

l
l


m
m

vi
vi


c
c

c
c


a
a

con
con
ng
ng


ời
ời
m
m


c
c

tri
tri


t
t

để
để

v
vhi
hi


u
u

qu
qu


QTNL
QTNL
góp
góp

ph
ph


n
n

t
t


o
o
ra
ra

b
b


u
u

kh
kh
ô
ô
ng
ng

khí
khí

l
l


m
m

vi
vi


c
c

tích
tích

c
c


c
c
,
,
l
l


nh
nh

m
m


nh.
nh.
Ph
Ph
á
á
t
t

huy
huy

t
t


t
t

m
m


i
i

tinh
tinh

th
th


n
n

c
c


a
a

t
tch
ch


c
c
.
.
QTNL
QTNL
quyết
quyết

đ
đ
ịnh
ịnh

s
sth
th


nh
nh

c
c
ô
ô
ng
ng

hay
hay
thất
thất

b
b


i
i
c
c


a
a

doanh
doanh

nghi
nghi


p
p
QTNL l
QTNL lho
ho


t
t
đ
đ


ng
ng

nền
nền

t
t


ng
ng

c
c


a
a

m
m


i
i

ho
ho


t
t
đ
đ


ng
ng

qu
qu


n
n

trị
trị

kh
kh
á
á
c
c

trong
trong

doanh
doanh

nghi
nghi


p
p
.
.
M
M


i
i

QT
QT
suy
suy

cho
cho

c
c
ù
ù
ng
ng

l
lQTNL
QTNL
Nh÷ng

néi

dung cña

QTNL
:mqh

chÆt

chÏ

sung cho

nhau.
Bè trÝ vμ
sö dông NS
§·i ngé
nh©n sù
§μo t¹o,
ph¸t triÓn NS
TuyÓn dông
nh©n sù
M«i tr−êng QTNL
Môc

tiªu
cña

DN
M
M
«
«
i
i

tr
tr


êng
êng

QTNL
QTNL
¾
¾
Môi
Môi
trư
trư


ng
ng
bên
bên
ngo
ngo
à
à
i
i
9
9
Quy
Quy
đ
đ


nh
nh
,
,
ch
ch
í
í
nh
nh
s
s
á
á
ch
ch
c
c


a
a
Nh
Nh
à
à
c
c
,
,
Lu
Lu


t
t
lao
lao
đ
đ


ng
ng
9
9
Đi
Đi


u
u
ki
ki


n
n
KT
KT
-
-
XH
XH
c
c


a
a
t
t


ng
ng
ng
ng
à
à
nh
nh
,
,
ngh
ngh


,
,
đ
đ


a
a
phương
phương
,...
,...
9
9
Y
Y
ế
ế
u
u
t
t


KH
KH
-
-
CNg
CNg
v
v


i
i
nh
nh


ng
ng
yêu
yêu
c
c


u
u
v
v
à
à
đòi
đòi
h
h


i
i
m
m


i
i
9
9
Á
Á
p
p
l
l


c
c
t
t


đ
đ


i
i
th
th


c
c


nh
nh
tranh
tranh
,
,
kh
kh
á
á
ch
ch
h
h
à
à
ng
ng
,
,
ch
ch
í
í
nh
nh
quy
quy


n
n


đo
đo
à
à
n
n
th
th


,...
,...
¾
¾
Môi
Môi
trư
trư


ng
ng
bên
bên
trong
trong
9
9
S
S


m
m


nh
nh
,
,
m
m


c
c
tiêu
tiêu
c
c


a
a
doanh
doanh
nghi
nghi


p
p
9
9
Chi
Chi
ế
ế
n
n
c
c
kinh
kinh
doanh
doanh
9
9
Văn
Văn
ho
ho
á
á
doanh
doanh
nghi
nghi


p
p
9
9
Quy
Quy


,
,
kh
kh


năng
năng
t
t
à
à
i
i
ch
ch
í
í
nh
nh
c
c


a
a
doanh
doanh
nghi
nghi


p
p
9
9
C
C


đông
đông
,
,
công
công
đo
đo
à
à
n
n
Tuyểndụngnhânsự
L

hoạt động

liên

quan

đến

quá

trình

cung

ứng

nguồn

lực

NS cho

DN. Tuyển

dụng

nhân

sự

bao

gồm

2 khâubảnmqh

chặt

chẽ

l:
Thu hút, tìm

kiếm

NS
Tuyển

chọn

NS
Yêu

cầu

khi

thực

hiện

TDNS:
Xác

định

nguồn

TD đúng
Xây

dựng

quy

trình

TD khoa

học

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×