Tải bản đầy đủ (.doc) (10 trang)

Bộ Đề thi HKI Lịch sử-khoa học-Địa lí có Đáp án

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (173.27 KB, 10 trang )

Bộ đề thi đồng đội môn Khoa, Sử- Địa
Khoa học:
Câu 1:Trong quá trình sống, cơ thể lấy những gì từ môi trường? Thải ra
môi trường những gì?
Câu 2:Viết vào ô trống chữ Đ trước câu trả lời đúng, chữ S trước câu trả
lời sai.
Các hành vi có thể lây nhiễm HIV/AIDS là:
a)Dùng chung kim tiêm không khử trùng.
b)Dùng chung khăn tắm.
c)Nghịch bơm kim tiêm đã sử dụng.
d)Truyền máu mà không biết rõ nguồn gốc của máu.
đ) Băng bó vết thương chảy máu mà không dùng găng tay bảo vệ.
C âu 3:
a)Kể tên các nguồn năng lượng hiện đang sử dụng ở nước ta?
b)Em hãy nêu các biện pháp chống ô nhiễm bầu không khí?
Đáp án
Câu1: (5 điểm)
ý 1(3 điểm) Trong quá trình sống con người lấy từ môi trường : thức ăn,
nước uống, không khí, ánh sáng,nơi vui chơi, giải trí...
ý 2 (2 điểm)thải ra môi trường: chất thừa,cặn bả....
Câu 2: ( 5 điểm)
Đánh đúng 1 ô được 1 điểm : a)Đ b)S c)Đ d)Đ đ)Đ
Câu 3: (5 điểm)
ý 1 (2 điểm) Các năng lượng đang sử dụng là:
-Năng lượng mặt trời.
-Năng lượng chất đốt.
-Năng lượng gió và năng lượng nước chảy.
-Năng lượng điện.
ý 2 (3 điểm) Một số biện pháp chống ô nhiễm không khí là:
-Thu gom và xử lí phân, rác thải hợp lí.
-Giảm lượng khí thải độc hại của các nhà máy, của xe có động cơ, giảm bụi,


….
-Trồng và bảo vệ rừng.
Lịch sử và địa lí
Câu I:
1)Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Thủ đô Hà Nội đến năm nào thì tròn 1000 tuổi:
a. 2008 b. 2010
c. 2009 d. 2050
2)Đánh dấu x vào ô trống trước câu trả lời đúng nhất:
Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào? ở đâu?
a)Từ cảng Nhà Rồng vào ngày 6/5/1911.
b) Từ cảng Nhà Rồng vào ngày 7/6/1911.

a) Từ cảng Nhà Rồng vào ngày 5/6/1911.
Câu II:
1/ Ghi vào chữ Đ trước câu đúng, chữ S trước câu sai khi nói về ý nghĩa
của cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ nhất.
â. a. Chúng ta đã giữ vững nền độc lập dân tộc.
b. Làm tăng thêm niềm tin của nhân dân vào tiền đồ của đất nước.
c. Buộc quân Tống phải từ bỏ ý đồ xâm lược nước ta.
2/ Thời Văn Lang, người đứng đầu Nhà nước gọi là gì? Khoanh vào chữ cái
trước ý trả lời đúng nhất.
a. Ngọc Hoàng b. An Dương Vương
c. Hoàng đế d. Hùng Vương
Câu III:
1) Điền dấu x vào ô trống trước ý đúng:
Đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa của nước ta là:
a) Nhiệt độ cao, có nhiều gió và mưa.

b) Nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa .

c) Nhiệt độ thấp, gió và mưa thay đổi theo mùa .

d) Nhiệt dộ cao, gió và mưa không thay đổi theo mùa .
2)Điền nội dung phù hợp với các chỗ chấm của mỗi ý sau đây:
a-Các cây trồng chủ yếu ở châu á là.................
b-Các vật nuôi chủ yếu ở châu á là...................
c-Cây lúa gạo ở nước ta được trồng chủ yếu ở vùng.............
Đáp án
Câu I:(5 điểm)
1) khoanh vào ý b được 2,5 điểm
2) đánh dấu x vào trước ý c được 2,5 điểm
Câu II :(5 điểm)
1) Đ - a,b; S – c được 2,5 điểm.
2) Khoanh vào ý d- Hùng Vương được 2,5 điểm.
Câu III: (5 điểm)
1) Đánh dấu x vào ý b được 2 điểm
2) Điền đúng các nội dung được 3 điểm
a-lúa gạo, lúa mì, bông, cao su, cà phê, các loại cây ăn quả.(1
điểm)
b-trâu, bò, lợn, gà, gia cầm(1 điểm)
c-Vùng đồng bằng(1 điểm)
THI MÔN KHOA H C CU I H C K II - L P 5ĐỀ Ọ Ố Ọ Ỳ Ớ
N m h c 2009 2010–ă ọ
Tr ng TH s 1 Khe Sanhườ ố
Th i gian :40’ờ
Ng y thi: Ng y 11 tháng 5 n m 2010à à ă
H v tên HS: .……………………………ọ à
L p 5:ớ
i m Đ ể L i phê c a cô giáoờ ủ
I. Ph n tr c nghi mầ ắ ệ : ( 7 i m )đ ể

Hãy khoanh v o ch cái ý tr l i m em cho l úng nh t.à ữ ở ả ờ à à đ ấ
1. c i m chung v s sinh s n c a côn trùng l gì ?Đặ đ ể ề ự ả ủ à
a. Có m t s lo i côn trùng tr ng.ộ ố à đẻ ứ
b. T t c các côn trùng u tr ng.ấ ả đề đẻ ứ
2. gi m thi t h i cho hoa m u do côn trùng gây ra, trong tr ng tr t Để ả ệ ạ à ồ ọ
ng i ta th ng áp d ng:ườ ườ ụ
a. Phun thu c tr sâu.ố ừ
b. B t sâu.ắ
c. i t b m.Đ ệ ướ
d. Th c hi n t t c các vi c trên.ự ệ ấ ả ệ
3. tiêu di t ru i v gián ng i ta th ng s d ng bi n pháp :Để ệ ồ à ườ ườ ử ụ ệ
a. Gi v sinh môi tr ng xung quanh, nh .ữ ệ ườ à ở
b. gi v sinh nh , nh v sinh.ữ ệ à ở à ệ
c. Phun thu c di t ru i v dán.ố ệ ồ à
d. Th c hi n t t c các vi c trên.ự ệ ấ ả ệ
4. Thú l lo i ng v t :à ạ độ ậ
a. con v nuôi con b ng s a.Đẻ à ằ ữ
b. nhi u con v ki m m i m m cho con.Đẻ ề à ế ồ ớ
c. Ch thích s ng n c.ỉ ố đơ độ
d.Có b n n ng nuôi con cho n khi chúng t i ki m n.ả ă đế ự đ ế ă
5. Lo i v t n o d i ây nhi u con trong m t l a?à ậ à ướ đ đẻ ề ộ ứ
a. Mèo ; b. Voi ; c.Ng a ; d. Trâu ; e. Chó ; g. L n.ự ợ
6. B n ng ý v i ý ki n n o d i ây ?ạ đồ ớ ế à ướ đ
a. T i nguyên trên trái t l vô h n, con ng i c s d ng thoái mái.à đấ à ạ ườ ứ ử ụ
b. T i nguyên trên trái t l có h n nên ph i có k ho ch v ti t ki m à đấ à ạ ả ế ạ à ế ệ
khi s d ng.ử ụ
7. Trong các ngu n n ng l ng d i ây ngu n n ng l ng n o không ồ ă ượ ướ đ ồ ă ượ à
ph i l n ng l ng s ch ( khi s d ng n ng l ng ó s t o ra khí th i ả à ă ượ ạ ử ụ ă ượ đ ẻ ạ ả
gây ô nhi m môi tr ng .) ?ễ ườ
a. N ng l ng m t tr i .ă ượ ặ ờ

b. N ng l ng gió.ă ượ
c. N ng l ng t than á, x ng , d u , khí t.ă ượ ừ đ ă ầ đố
d. N ng l ng n c ch y. ă ượ ướ ả
II. Ph n t lu n. (3 i m )ầ ự ậ đ ể
1. K tên các ngu n n ng l ng s ch hi n ang c s d ng n c taể ồ ă ượ ạ ệ đ đượ ử ụ ở ướ
.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
2. i n các t Đ ề ừ sinh d c, nh , sinh s n, nhuụ ị ả ỵ v o ch trong các câu …à ỗ
sau cho phù h p. ợ
Hoa l c quan ..c a nh ng lo i th c v t có hoa, c ……………à ơ ủ ữ à ự ậ ơ
quan . c g i l .. c quan sinh d c cái g i l……………… …… ………đự ọ à ơ ụ ọ à
3. i n các t Đ ề ừ thân, r , h t,láể ạ v o ch sao cho phù h p.……à ỗ ợ
Trong t nhiên c ng nh trong tr ng tr t không ph i cây n o c ng m c ự ũ ư ồ ọ ả à ũ ọ
lên t .m m t s cây có th m c lên t ..ho c t ..ho c …… …… ……ừ à ộ ố ể ọ ừ ặ ừ ặ
t . c a cây m .……ừ ủ ẹ

Xem Thêm

×