Tải bản đầy đủ

Báo cáo "Nghiên cứu tác động của sử dụng phân đạm đến chất lượng nước mặt trong sản xuất lúa trên nền đất phù sa sông Hồng"

Nghiên cứu tác động của sử
Nghiên cứu tác động của sử
dụng phân đạm đến chất
dụng phân đạm đến chất
lượng nước mặt trong sản
lượng nước mặt trong sản
xuất lúa trên nền đất phù sa
xuất lúa trên nền đất phù sa
sông Hồng trường ĐHNNI-
sông Hồng trường ĐHNNI-
Hà Nội
Hà Nội
SV: Nguyễn Thị Linh Đa
SV: Nguyễn Thị Linh Đa

I. Đặt vấn đề
I. Đặt vấn đề


Cây lúa (Oryza Sativa) là một trong những cây cung cấp nguồn lương thực quan
trọng nhất của loài người, với 40% dân số thế giới sử dụng lúa gạo làm thức ăn
chính và có ảnh hưởng đến đời sống của ít nhất 65% dân số thế giới.

Trong thời gian gần đây cùng với sự phát triển của các ngành kinh tế, ngành nông
nghiệp nước ta đã tăng nhanh về năng suất và sản lượng lúa là nhờ có sự đóng góp
của công nghệ ưu thế lai và phân bón trong đó biện pháp điều khiển mức phân bón
cũng có vai trò quyết định đến năng suất và hiệu quả kinh tế của ruộng lúa.

Tuy nhiên việc sử dụng phân bón để tăng năng suất cây trồng phát triển kinh tế nông
nghiệp đảm bảo an ninh lương thực quốc gia đã gây sức ép đối với môi trường nói
chung và môi trường đất nông nghiệp nói riêng.

. Hiện nay, môi trường nông thôn, sinh thái đồng ruộng chịu sức ép lớn của hóa học
nông nghiệp trong đó phải kể đến đầu tiên là phân bón hóa học vô cơ như: việc bón
phân không đúng làm mất cân đối nghiêm trọng tỷ lệ NPK trong đất, mất cân bằng
dinh dưỡng trong đất làm cho đất chóng thoái hóa nên hiệu quả sử dụng phân bón
chưa cao,mất đạm khỏi đất do phản ứng nitrat hóa làm gia tăng khí nhà kính, tích luỹ
kim loại nặng trong đất như Cd, Pb làm chua hóa đất, tích luỹ các kim loại di động
làm độc hại cho sinh trưởng phát triển của cây trồng, làm nghèo kiệt các ion kiềm và
kiềm thổ gây hiện tượng thiếu các chất dinh dưỡng khác,quan trọng hơn nữa là ảnh
hưởng đến sức khoẻ con người.

Vì vậy vấn đề đặt ra là sử dụng phân bón làm sao để vừa cung cấp đủ dinh dưỡng
cho cây trồng phát triển đồng thời đảm bảo không làm ảnh hưởng chất lượng nước
nơi tiến hành sản xuất lúa.Do đó tôi lựa chọn nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu tác động
của sử dụng phân đạm đến chất lượng nước mặt trong sản xuất lúa trên nền đất phù
sa sông Hồng trường ĐHNNI”.

Mục tiêu của đề tài

Xác định được tác động của sử dụng
phân đạm đến chất lượng nước mặt trong
sản xuất lúa.
Yêu cầu

Đánh giá diễn biến động thái N trong môi
trường nước theo thời gian, không gian,
sự biến đổi hàm lượng NO3 và NH4 trong
nước. Từ đó đánh giá ảnh hưởng của việc
sử dụng phân đạm đến chất lượng nước
mặt tại khu vực nghiên cứu.

II. Tổng quan
II. Tổng quan
1. Đặc tính của cây lúa và yêu cầu Nitơ của
cây lúa
2. Chu trình Nitơ trong môi trường nước
3. Hiện trạng sử dụng phân đạm ở Việt Nam
4. Ảnh hưởng của việc bón phân không hợp
lý đến môi trường
4.1. Ảnh hưởng của việc bón phân đến
năng suất và chất lượng sản phẩm nông
nghiệp
4.2. Ảnh hưởng của việc bón phân đến chất
lượng nước mặt.

III. Nội dung và phương pháp
III. Nội dung và phương pháp
nghiên cứu
nghiên cứu
1. Nội dung nghiên cứu

Đặc điểm tự nhiên của khu vực nghiên
cứu

Đặc điểm thổ nhưỡng và giống lúa trong
thí nghiệm

Đánh giá chất lượng nước mặt thông
qua các thông số: to, pH,DO, NO3, NH4,
PO4…

Đánh giá động thái của N theo thời gian
và không gian ở khu vực nghiên cứu.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×