Tải bản đầy đủ

Tiết 17 Phong trào cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất


BÀI 15 TIẾT 17: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM
SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1919 – 1925)
I. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁCH MẠNG THÁNG
MƯỜI NGA VÀ PHONG TRÀO CÁCH MẠNG
THẾ GIỚI:
? Cách
mạng tháng
Mười Nga
do ai lãnh
đạo? Thắng
lợi vào thời
gian nào?
-
Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi năm 1917
tác động mạnh đến tình hình thế giới.
? Cách
mạng tháng
Mười Nga
đã tác động
như thế nào

đến tình
hình thế
giới?
- 3/1919: Quốc tế cộng sản thành lập.
- Sự ra đời của một loạt đảng cộng sản: Đảng cộng
sản Pháp (1920), Đảng cộng sản Trung Quốc
(1921)...
? Vì sao Cách mạng tháng
Mười Nga lại có tác động
mạnh mẽ đến tình hình
thế giới?
Cách mạng tháng Mười đã
chỉ ra cho giai cấp công nhân
và nhân dân lao động trên
toàn thế giới biết kẻ thù
chung của họ là chủ nghĩa đế
quốc. Vì thế họ sát cánh bên
nhau để chiến đấu.
? Tình hình cách
mạng thế giới
như trên tác
động như thế
nào đến cách
mạng nước ta?
=> Tạo điều kiện thuận lợi cho việc truyền bà chủ
nghĩa Mác – Lê-nin vào Việt Nam.

BÀI 15 TIẾT 17: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM
SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1919 – 1925)
I. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁCH MẠNG THÁNG
MƯỜI NGA VÀ PHONG TRÀO CÁCH MẠNG
THẾ GIỚI:
II. PHONG TRÀO DÂN TỘC, DÂN CHỦ CÔNG
KHAI (1919 – 1925):
* Giai cấp tư sản dân tộc:
? Nhắc lại vài
nét về đặc
điểm của giai
cấp tư sản dân
tộc?


? Phong trào
đấu tranh của
giai cấp này
diễn ra như
thế nào?
- Phát động phong trào chấn hưng nội hóa, bài
trừ ngoại hóa (1919), chống độc quyền cảng Sài
Gòn và chống độc quyền sản xuất lúa gạo ở Nam
Kì (1923).
Họ đấu tranh
chủ yếu nhằm
mục đích gì?
Vì sao họ lại
đấu tranh?
? Hãy chỉ ra mặt
tích cực và hạn
chế của phong
trào ?
-
Tích cực: chống độc quyền, chèn ép của Pháp
-
Hạn chế: cải lương, thỏa hiệp.

BÀI 15 TIẾT 17: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM
SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1919 – 1925)
I. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁCH MẠNG THÁNG
MƯỜI NGA VÀ PHONG TRÀO CÁCH MẠNG
THẾ GIỚI:
II. PHONG TRÀO DÂN TỘC, DÂN CHỦ CÔNG
KHAI (1919 – 1925):
* Giai cấp tư sản dân tộc:
* Các tầng lớp tiểu tư sản trí thức:
? Tầng lớp tiểu tư
sản có những hoạt
động gì?
Tập hợp trong các tổ chức chính trị, với nhiều
hình thức đấu tranh.

Nơi yên nghỉ của liệt
sỹ Phạm Hồng Thái
Thi hài của liệt sĩ
Phạm Hồng Thái
được chính phủ Tôn
Trung Sơn trân trọng
chôn cất ở đài liệt sĩ
Hoàng Hoa Cương...
Tiếng bom Phạm
Hồng Thái đã báo
hiệu thời đại đấu
tranh dân tộc như
chim én báo hiệu
mùa xuân.

Đám tang cụ PHAN CHU TRINH 1926
Nhà
yêu nước
PHAN
BỘI
CHÂU

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×