Tải bản đầy đủ

su dung va bao ve tai nguyen thien nhien


CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
GIÁO DỰ GIỜ TIẾT HỌC HÔM
NAY


Kiểm tra bài củ:

Câu 1: sử dụng atlat địa lý Việt Nam hãy nêu tên các dãy núi, và cao
nguyên nước ta?

Câu 2: Hãy cho biết mạng lưới sông ngòi nước ta như thế nào? Xác
định một số sông chính trên atlat địa lý Viêt Nam?

BÀI: 14 - TIẾT: 15
************
SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ TÀI
NGUYÊN THIÊN NHIÊN

I/ Sử dụng và bảo vệ tài nguyên sinh vật:
BẢNG SỰ BIẾN ĐỘNG DIỆN TÍCH RỪNG QUA MỘT SỐ NĂM


NĂM TỔNG DIỆN TÍCH
CÓ RỪNG (TRIỆU
HA)
DIỆN TÍCH RỪNG
TỰ NHIÊN
(TRIỆU HA)
DIỆN TÍCH RỪNG
TRỒNG
(TRIÊU HA)
ĐỘ CHE PHỦ
(%)
1943 14,3 14,3 0 43,0
1983 7,2 6,8 0,4 22,0
2005 12,7 10,2 2,5 38,0


RỪNG BỊ CHẶT PHÁ TẠI ĐẮC LẮC


Cháy rừng


RỪNG Ở VÕ NHAI BỊ CHẶT PHÁ


I/ Sử dụng và bảo vệ tài nguyên sinh vật:

1. Tài nguyên rừng:

- Tổng diện tích rừng tăng, nhưng tài nguyên rừng bị suy thoái

-70% diện tích rừng là rừng nghèo và rừng chưa phục hồi.

* Biện pháp bảo vệ:

Nâng độ che phủ từ 40% hiện nay lên 45-50%, vùng núi phải đạt từ 70-
80%

Thực hiện quy hoạch và bảo vệ phát triển từng loại rừng.

Triển khai luật bảo vệ rừng.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×