Tải bản đầy đủ

Đề+Đáp án vật lí 12 kì I

TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN THỜI
Tổ: Vật lí – Công nghệ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2010 - 2011
MÔN VẬT LÍ 12CB
Thời gian làm bài: 45 phút
Mã đề: 341
(Đề có 30 câu)
Họ và tên thí sinh…………………………………………………..…Lớp……..
Câu 1. Chọn câu sai khi nói về chất điểm dao động điều hoà:
A. Tốc độ của vật tỉ lệ thuận với li độ.
B. Khi qua vị trí cân bằng, vận tốc của chất điểm có độ lớn cực đại.
C. Khi vật ở vị trí biên, li độ của chất điểm có độ lớn cực đại.
D. Khi qua vị trí cân bằng, gia tốc của chất điểm bằng không.
Câu 2. Một đoạn mạch xoay chiều gồm một điện trở R mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần. Biết hiệu điện
thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch là 100 V, ở hai đầu điện trở là 60 V. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn
cảm bằng bao nhiêu?
A. 80 V. B. 60 V. C. 40 V. D. 160 V.
Câu 3. Phát biểu nào sai khi nói về bước sóng?
A. Bước sóng là khoảng cách gần nhất giữa hai điểm trên phương truyền dao động cùng pha nhau.
B. Bước sóng là quãng đường sóng truyền đi được trong một giây.

C. Bước sóng là quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kì.
D. Bước sóng bằng thương số giữa tốc độ truyền sóng và tần số sóng.
Câu 4. Con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương trình : x =Acos(
ϕω
+t
). Phương trình gia tốc là
A. a =
A
2
ω
cos(
ϕω
+t
). B. a = -
A
2
ω
cos(
ϕω
+t
).
C. a =
A
2
ω
sin(
ϕω
+t
). D. a = -
A
2
ω
sin(
ϕω
+t
).
Câu 5. Một nguồn sóng cơ dao động điều hoà tần số 100Hz, khoảng cách giữa 7 gợn lồi liên tiếp là 9cm. Tốc
độ truyền sóng bằng bao nhiêu?
A. 15cm/s B. 1,5cm/s C. 1,50m/s D. 150m/s
Câu 6. Nhận xét nào sau đây về máy biến áp là sai?


A. Máy biến áp có thể thay đổi tần số của dòng điện xoay chiều.
B. Máy biến áp có thể tăng điện áp.
C. Máy biến áp có thể giảm điện áp.
D. Máy biến áp có thể thay đổi đổi cường độ của dòng điện xoay chiều.
Câu 7. Một con lắc lò xo gồm lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k và một hòn bi khối lượng m gắn vào
đầu lò xo, đầu kia của lò xo được gắn vào một điểm cố định. Kích thích cho con lắc dao động điều hoà. Chu kì
dao động của con lắc là biểu thức nào sau đây?
A. T = 2π
k
m
. B. T =
π
2
1
m
k
. C. T =
π
2
1
k
m
. D. T = 2π
m
k
.
Câu 8. Một dòng điện xoay chiều có biểu thức
cos(100 )i t
x
π
π
= +
(A). Kết luận nào sau đây là sai khi nói về
dòng điện ấy?
A. Tần số dòng điện là 50 Hz. B. Chu kì dòng điện là 0,02 s.
C. Cường độ hiệu dụng là
2
A. D. Biên độ của dòng điện là 1 A.
Câu 9. Khi nói về năng lượng trong dao động điều hoà, phát biểu nào sau đây không đúng ?
A. Tổng năng lượng là đại lượng tỉ lệ với bình phương của biên độ.
B. Tổng năng lượng là đại lượng biến thiên theo li độ.
C. Động năng và thế năng là những đại lượng biến thiên tuần hoàn.
D. Tổng năng lượng của con lắc phụ thuộc vào cách kích thích ban đầu.
Trang 1
SBD:
Câu 10. Một nguồn dao động đặt tại điểm A trên mặt chất lỏng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với
phương trình
cos
A
u A t
ω
=
. Sóng do nguồn này tạo ra truyền trên mặt chất lỏng với bước sóng
λ
. Coi biên độ
và tốc độ truyền sóng không đổi khi truyền đi thì phương trình sóng tại điểm M cách A một khoảng x là:
A.
cos( )
M
x
u A t
π
ω
λ
= −
. B.
2
cos( )
M
x
u A t
π
ω
λ
= −
.
C.
cos( )
M
x
u A t
v
π
ω
= −
. D.
cos( )
M
x
u A t
v
ω
= −
.
Câu 11. Hai nguồn sóng S
1,
S
2
dao động hoàn toàn giống nhau trên mặt nước, tạo ra sóng có bước sóng 5cm và
biên độ 2cm. Tại điểm M cách S
1
một khoảng 23,5 cm và cách S
2
một khoảng 31cm, mặt nước sẽ dao động với
biên độ bao nhiêu?
A. 4cm. B. 2
2
cm. C. 2cm. D. 0 cm.
Câu 12. Trong đoạn mạch RLC nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng. Nếu tăng dần tần số dòng điện và giữ nguyên
các thông số khác của mạch, thì kết luận nào sau đây đúng?
A. Hệ số công suất của đoạn mạch giảm. B. Cường độ hiệu dụng của dòng điện tăng.
C. Hiệu điện thế hiệu dụng trên tụ tăng. D. Hiệu điện thế hiệu dụng trên cuộn cảm giảm.
Câu 13. Trong các công thức sau, công thức nào dùng để tính tần số dao động nhỏ của con lắc đơn?
A. f = 2π.
l
g
. B. f =
π
2
1
g
l
. C. f =2π.
g
l
. D. f =
π
2
1
l
g
.
Câu 14. Với cùng một công suất cần truyền tải, nếu tăng hiệu điện thế hiệu dụng ở nơi truyền đi lên 20 lần thì
công suất hao phí trên đường dây tải điện sẽ thay đổi thế nào?
A. Giảm 20 lần. B. Tăng 400 lần. C. Tăng 20 lần. D. Giảm 400 lần.
Câu 15. Chọn câu sai khi nói về dao động cưỡng bức?
A. Là dao động dưới tác dụng của ngoai lực biến thiên tuần hoàn.
B. Là dao động điều hoà.
C. Có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.
D. Có biên độ dao động thay đổi theo thời gian.
Câu 16. Một dây đàn dài 40cm, hai đầu cố định, khi dây dao động với tần số 600Hz ta quan sát trên dây có sóng
dừng với hai bụng sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là:
A. v = 79,8m/s B. v = 120 m/s C. v = 240m/s D. v = 80m/s.
Câu 17. Đặt một hiệu điện thế xoay chiều
0
cosu U t
ω
=
vào hai đầu một đoạn mạch điện RLC không phân
nhánh. Dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch điện này khi nào?
A.
1
L
C
ω
ω
=
. B.
1
L
C
ω
ω
<
. C.
1
L
C
ω
ω
>
. D.
1
R
LC
=
.
Câu 18. Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số: x
1
= A
1
cos(ωt +φ
1
) và
x
2
= A
2
cos(ωt +φ
2
). Biên độ của dao động tổng hợp được tính bởi biểu thức nào sau đây?
A. A = A
1
+ A
2
+ 2A
1
A
2
cos(φ
2
– φ
1
). B. A =
)cos(2
1221
2
2
2
1
ϕϕ
−−+
AAAA
.
C. A =
)cos(2
1221
2
2
2
1
ϕϕ
−++
AAAA
. D. A = A
1
+ A
2
- 2A
1
A
2
cos(φ
2
– φ
1
).
Câu 19. Câu nào sau đây đúng?
A. Điều kiện cần và đủ để có giao thoa sóng là hai sóng phải có cùng tần số.
B. Điều kiện cần và đủ để có giao thoa sóng là hai sóng phải có độ lệch pha không đổi theo thời gian.
C. Giao thoa là đặc tính riêng của sóng. Ở đâu có giao thoa, ở đó có sóng.
D. Giao thoa là đặc tính riêng của sóng. Ở đâu có sóng, ở đó có giao thoa.
Câu 20. Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ là A (hay x
max
). Li độ của vật khi động
năng của vật bằng thế năng của lò xo là:
A.
3
2
A
x = ±
. B.
2
A
x = ±
. C.
4
A
x = ±
. D.
2
2
A
x = ±
.
Câu 21. Đặt một hiệu điện thế xoay chiều
0
cosu U t
ω
=
vào hai đầu một đoạn mạch điện chỉ có tụ điện. Biết tụ
điện có điện dung C. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là:
Trang 2
A.
0
cos( )
2
U
i t
C
π
ω
ω
= −
. B.
0
cos( )
2
i U C t
π
ω ω
= +
.
C.
0
cos( )
2
i U C t
π
ω ω
= −
. D.
0
cos( )
2
U
i t
C
π
ω
ω
= +
.
Câu 22. Một vật dao động điều hòa dọc trục ox với phương trình
0,2cos(10 )
3
x t
π
π
= +
(m,s). Các đại lượng:
chu kì T, tần số góc
ω
, pha ban đầu
o
ϕ
, biên độ A và li độ x của vật tại thời điểm t = 0,2 s lần lượt bằng bao
nhiêu?
A. 0,1s ; 10
π
rad/s ;
π
/4 ; 0,2m ;0,1m. B. 0,2s ; 10
π
rad/s ;
π
/3 ; 0,1m ;0,2m.
C. 0,1s ; 5
π
rad/s ;
π
/3 ; 0,2m ;0,2m. D. 0,2s ; 10
π
rad/s ;
π
/3 ; 0,2m ;0,1m.
Câu 23. Tại điểm A cách nguồn âm O một khoảng d = 1m có mức cường độ âm là L
A
= 90dB, biết ngưỡng nghe
của âm đó là I
0
= 10
-12
W/m
2
. Cường độ âm tại A là:
A.
A
I
= 0,01 W/m
2
. B.
A
I
= 0,001 W/m
2
. C.
A
I
= 10
-4
W/m
2
. D.
A
I
= 10
3
W/m
2
.
Câu 24. Dung kháng của một mạch RLC mắc nối tiếp đang có giá trị nhỏ hơn cảm kháng. Muốn xảy ra hiện
tượng cộng hưởng điện trong mạch ta phải làm gì?
A. Giảm tần số của dòng điện xoay chiều. B. Tăng điện dung của tụ điện
C. Tăng hệ số tự cảm của cuộn dây. D. Giảm điện trở của mạch.
Câu 25. Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng 0,4 kg gắn vào đầu lò xo có độ cứng 40 N/m. Người ta kéo
quả nặng ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn 4 cm theo chiều dương rồi thả nhẹ cho nó dao động. Chọn gốc tọa độ
tại VTCB, mốc thời gian lúc buông tay thả vật. Phương trình dao động của vật nặng là biểu thức nào sau đây?
A. x = 4cos(10t) cm. B. x = 4cos(10t +
2
π
) cm.
C. x = 4cos(10
2
π
π −
t
) cm. D. x = 4
2
cos(10t
2
π
+
) cm.
Câu 26. Âm do hai nhạc cụ khác nhau phát ra luôn luôn khác nhau về:
A. Biên độ. B. Độ to. C. Độ cao. D. Âm sắc.
Câu 27. Phương trình dao động điều hòa của một vật là
4cos 10
6
x t
π
 
= +
 ÷
 
(cm,s). Tốc độ của vật khi đi qua
vị trí cân bằng là:
A. 4m/s. B. 40m/s. C. 0,4m/s. D. 2,5cm/s.
Câu 28. Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều và cường độ dòng điện qua nó lần lượt có biểu
thức :
100 2 os(100 t - )
6
u c
π
π
=
(V) ;
2 os(100 t - )
2
i c
π
π
=
(A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng bao
nhiêu?
A. 0 W. B. 50 W. C. 100 W. D. 200 W.
Câu 29. Một vật khối lượng 1 kg dao động điều hòa với phương trình: x = 10cos
π
t (cm). Lấy
2
10
π
=
. Lực
kéo về tác dụng lên vật vào thời điểm t = 1s là:
A. 0,1 N. B. 10 N. C. 1 N D. 100 N.
Câu 30. Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở R = 100

, tụ điện
π
=
−4
10
C
(F) và cuộn cảm thuần L
=
π
2
(H) mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều:
200cos100u t
π
=
(V). Cường độ
dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là giá trị nào sau đây?
A. I = 2 A. B. I = 1,41 A. C. I = 1 A. D. I = 0,5 A.
------- HẾT -------
PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM
Trang 3
Mã đề: 341
Họ và tên thí sinh…………………………………………………..…Lớp……..
Câu A B C D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Trang 4
SBD:
ĐIỂM
TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN THỜI
Tổ: Vật lí – Công nghệ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2010 - 2011
MÔN VẬT LÍ 12CB
Thời gian làm bài: 45 phút
Mã đề: 431
(Đề có 30 câu)
Họ và tên thí sinh…………………………………………………..…Lớp……..
Câu 1. Phương trình dao động điều hòa của một vật là
4cos 10
6
x t
π
 
= +
 ÷
 
(cm,s). Tốc độ của vật khi đi qua vị
trí cân bằng là:
A. 4m/s. B. 40m/s. C. 0,4m/s. D. 2,5cm/s.
Câu 2. Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở R = 100

, tụ điện
π
=
−4
10
C
(F) và cuộn cảm thuần L =
π
2
(H) mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều:
200cos100u t
π
=
(V). Cường độ
dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là giá trị nào sau đây?
A. I = 2 A. B. I = 1,41 A. C. I = 1 A. D. I = 0,5 A.
Câu 3. Hai nguồn sóng S
1,
S
2
dao động hoàn toàn giống nhau trên mặt nước, tạo ra sóng có bước sóng 5cm và
biên độ 2cm. Tại điểm M cách S
1
một khoảng 23,5 cm và cách S
2
một khoảng 31cm, mặt nước sẽ dao động với
biên độ bao nhiêu?
A. 4cm. B. 0 cm. C. 2cm. D. 2
2
cm.
Câu 4. Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số: x
1
= A
1
cos(ωt +φ
1
) và
x
2
= A
2
cos(ωt +φ
2
). Biên độ của dao động tổng hợp được tính bởi biểu thức nào sau đây?
A. A = A
1
+ A
2
+ 2A
1
A
2
cos(φ
2
– φ
1
). B. A =
)cos(2
1221
2
2
2
1
ϕϕ
−−+
AAAA
.
C. A =
)cos(2
1221
2
2
2
1
ϕϕ
−++
AAAA
. D. A = A
1
+ A
2
- 2A
1
A
2
cos(φ
2
– φ
1
).
Câu 5. Một nguồn sóng cơ dao động điều hoà tần số 100Hz, khoảng cách giữa 7 gợn lồi liên tiếp là 9cm. Tốc
độ truyền sóng bằng bao nhiêu?
A. 15cm/s B. 1,5cm/s C. 1,50m/s D. 150m/s
Câu 6. Một đoạn mạch xoay chiều gồm một điện trở R mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần. Biết hiệu điện
thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch là 100 V, ở hai đầu điện trở là 60 V. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn
cảm bằng bao nhiêu?
A. 80 V. B. 60 V. C. 40 V. D. 160 V.
Câu 7. Câu nào sau đây đúng?
A. Điều kiện cần và đủ để có giao thoa sóng là hai sóng phải có cùng tần số.
B. Điều kiện cần và đủ để có giao thoa sóng là hai sóng phải có độ lệch pha không đổi theo thời gian.
C. Giao thoa là đặc tính riêng của sóng. Ở đâu có giao thoa, ở đó có sóng.
D. Giao thoa là đặc tính riêng của sóng. Ở đâu có sóng, ở đó có giao thoa.
Câu 8. Một vật khối lượng 1 kg dao động điều hòa với phương trình: x = 10cos
π
t (cm). Lấy
2
10
π
=
. Lực kéo
về tác dụng lên vật vào thời điểm t = 1s là:
A. 0,1 N. B. 10 N. C. 1 N D. 100 N.
Câu 9. Đặt một hiệu điện thế xoay chiều
0
cosu U t
ω
=
vào hai đầu một đoạn mạch điện chỉ có tụ điện. Biết tụ
điện có điện dung C. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là:
A.
0
cos( )
2
U
i t
C
π
ω
ω
= −
. B.
0
cos( )
2
i U C t
π
ω ω
= +
.
C.
0
cos( )
2
i U C t
π
ω ω
= −
. D.
0
cos( )
2
U
i t
C
π
ω
ω
= +
.
Trang 5
SBD:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×