Tải bản đầy đủ

tiết 17. bài 15: phong trào cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất


TiẾT
17

Kiểm tra bài cũ:
Xã hội Việt Nam phân hoá thành những giai cấp
nào? Đặc điểm của giai cấp công nhân?
Trả lời:
Trả lời:
* Xã hội Việt Nam phân hoá sau chiến tranh thế
giới I:
Phân chia thành các giai cấp: địa chủ phong
kiến, Tư sản ( mại bản và dân tộc), Tiểu TS thành
thị, nông dân và công nhân.
* Đặc điểm của giai cấp công nhân:
- Bị áp bức.
- Gắn bó với nông dân.
- Yêu nước

Bài 15. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM
SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1919-1925)

I. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA VÀ
PHONG TRÀO CÁCH MẠNG THẾ GIỚI :
Câu hỏi:
Cuộc cách mạng Tháng Mười Nga do ai lãnh
đạo? Thắng lợi vào năm nào?
Đáp:
Do đồng chí V.I Lênin lãnh đạo.
Thắng lợi vào năm 1917.
TiẾT
17

Câu hỏi thảo luận nhóm:
Ảnh hưởng to lớn của cách mạng tháng Mười
Nga với phong trào cách mạng thế giới? (Phạm vi
lan rộng? Tổ chức quốc tế nào thành lập? ĐCS ra đời ở
các nước nào? Chủ nghĩa nào truyền bá vào Việt Nam?)
ĐÁP ÁN:

Phong trào lan rộng phạm vi toàn thế giới: từ
châu Âu sang châu Á; châu Phi và Mỹ Latine.

Quốc Tế Cộng sản ra đời (1921).

Đảng CS Pháp (1920) và Đảng CS Trung Quốc
(1921) ra đời.

Chủ nghĩa Mac-Lênin truyền bá vào Việt Nam

Cuộc cách mạng ở Đức:
Quốc tế CS thành lập(3.1919)
Phong trào Ngũ - Tứ và cuộc cách mạng ở Trung Quốc 1919
Cách mạng ở Ấn độ- M. Ghandi
Ông Ng. văn Tạo - người Việt cùng Đảng Cộng Sản
Pháp1920
BCH của Quốc tế Cộng Sản

Bài 15. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM
SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1919-1925)
I. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA VÀ
PHONG TRÀO CÁCH MẠNG THẾ GIỚI :


- Phong trào cách mạng thế giới lan rộng do ảnh
hưởng cách mạng tháng Mười Nga.
- Quốc Tế Cộng Sản thành lập (1919). ĐCS Pháp
(1920) và ĐCS Trung Quốc (1921) thành lập
II. PHONG TRÀO DÂN TỘC, DÂN CHỦ CÔNG KHAI (1919-1925)

Sau chiến tranh thế giới
thứ nhất phong trào dân
tộc dân chủ ở nước ta
đang trên đà phát triển
mạnh mẽ
Những ai phong trào? Và
tham gia với hình thức
nào?
- Nhiều tầng lớp nhân dân
tham gia với nhiều hình
thức rất phong phú và sôi
nổi
Bài 15. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM
SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1919-1925)
ẢNH HƯỞNG CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA VÀ PHONG TRÀO CÁCH
MẠNG THẾ GIỚI :
- Lan rộng do ảnh hưởng cách mạng tháng Mười Nga.
Quốc Tế cộng Sản thành lập (1919). ĐCS Pháp (1920) và ĐCS Trung Quốc (1921)
thành lập
II. PHONG TRÀO DÂN TỘC, DÂN CHỦ CÔNG KHAI (1919-1925)
- Sau chiến tranh thế giới thứ
nhất phong trào dân tộc dân
chủ ở nước ta đang trên đà
phát triển mạnh mẽ thu hút
nhiều tầng lớp nhân dân
tham gia với nhiều hình thức
phong phú.

Câu hỏi thảo luận:
Mục tiêu của phong trào dân tộc dân chủ? (đòi
quyền lợi gì? Chống ai?)
Tính chất của phong trào?
Đáp án:
Mục tiêu: đòi quyền lợi về kinh tế; đòi tự do
dân chủ và chống áp bức chèn ép.
Tính chất: yêu nước , cải lương

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×