Tải bản đầy đủ

Đề + Đáp án Vật lí 9 HKI

trờng thcs dai gia
Kiểm tra học kì I năm học 2009-2010
Môn: Vật lý lớp 9
Thời gian 45 phút không kể thời gian giao đề Đề B
Họ, tên học sinh: ............................................................................Lớp:.......
Số báo danh
.......................
Giám thị:
................................................................................
Số phách
....................
Điểm bằng số
.......................
điểm bằng chữ
................................................................................
Số phách
....................
Phần đề bài
Câu 1 (4,0 điểm): Có hai điẹn trở R
1
= 3


; R
2
= 7

đợc mắc nối tiếp vào hai điểm
A, B và mắc hai đầu A, B vào hai đầu hiệu điện thế U
AB
= 9V.
a. Tính điện trở tơng đơng của đoạn mạch điện.
b. Tính cờng độ dòng điện đi qua mỗi điện trở.
c. Tính nhiệt lợng mỗi điện trở toả ra trong 1 giây.
Câu 2 (2,0 điểm): Có 3 bóng đèn cùng loại mắc thành mạch điện AB.
a. Có thể có bao nhiêu sơ đồ mạch điện mắc nối tiếp và bao nhiêu sơ đồ mạch điện
mắc song song bằng 3 bóng đèn trên? Vẽ các sơ đồ đó.
b. Khi mắc nguồn điện vào hai đầu AB của các đoạn mạch điện trên thì ở đoạn mạch
nào hiệu điện thế trên hai đầu của mỗi bóng đèn đều nh nhau? Giải thích?
Câu 3 (1,0 điểm): Đọc giá trị của một điện trở theo vòng màu đã chỉ ra trên hình1.
Cụ thể là: 1 - Đỏ; 2 - Đỏ; 3 Da cam; 4 - nâu.
Câu 4 (2,0 điểm): Mạch điện hình 2 cho U
0
= 10V. Khi con chạy C ở vị trí N thì số
chỉ của Ampekế là 0,2A. Hãy vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của số chỉ Ampakế
vào vị trí của C trên biến trở MN.
Câu 5 (1,0 điểm): Cực nam của từ trờng Trái Đất nằm ở đâu? Vì sao?

Phần làm bài của học sinh
.................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
......................................................................................................................
trờng thcs dai gia
Kiểm tra chất lợng học kì I
1 2 3 4
Hình1
A
U


0
M N
Hính2
C
năm 2009- 2010
Hớng dẫn chấm môn vật lý đề b
Câu Nội dung Điểm
Câu 1

a. + Điện trở tơng đơng của đoạn mạch điện là R
AB
=
R
1
+R
2
+ Hay R
AB
= 3+7 = 10

.
0,5
0,5
b. + Cờng độ dòng điện qua R
1
, R
2
là I
1
=I
2
= U/ (R
1
+R
2
)
+ Thay số ta có I
1
= I
2
= 9/ (3+7) = 0,9A
0,5
0,5
c. + Nhiệt lợng toả ra trên R
1
là Q
1
= I
1
2
.R
1

+ Thay số ta có Q
1
= 2,43J.
+ Nhiệt lợng toả ra trên R
2
là Q
2
= I
2
2
.R
2

+ Thay số ta có Q
2
= 5,67J.
0,5
0,5
0,5
0,5
Câu 2

a. Có 4 sơ đồ sau:

1,0
b. Cách mắc H1 và H4 các đèn sẽ có hiệu điện thế nh nhau. 0,5
Giải thích: H1 các đèn mắc nối tiếp hiệu điện thế phân bố theo
giá trị điện trở; H4 mắc song song các nhánh có chung hiệu điện
thế. 0,5
Câu 3

Ba vòng màu đầu cho giá trị 22.10
3
= 22000

= 22K

. 0,5
Vòng đỏ thứ t 1%. Nên có kết quả là R = (22000 220)

=
(22 0,22)K

0,5
Câu 4

+ Con chạy ở vị trí N thì U = 10V
nên R = U/I = 10/0,2 = 50

.
+ Con chạy ở vị trí M thì U = 0V
nên I = 0A
+Đồ thị I = U/R = U/50 là đoạn thẳng
+ Đồ thị hình bên.
0,5
0,5
0,5
0,5
Câu 5

Cực Nam của từ trờng Trái Đất là Bắc cực. 0,5
Tại vì cực nam của nam châm bị hút vể "Cực trái dấu" của từ tr-
ờng Trái Đất.
0,5
H1 H2 H3 H4
I(A)
0,2
U(V)
10
0

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×