Tải bản đầy đủ (.pdf) (5 trang)

Đề thi KSCL lớp 12 Sinh học Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc 2019 lần 3 - Mã đề 305 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (424.72 KB, 5 trang )

(1)

SỞ GD&DT VĨNH PHÚCTRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN


MÃ ĐỀ: 305(Đề thi gồm 05 trang)ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 3


Năm học 2018 - 2019Môn: SINH - 12


Thời gian làm bài: 50 phút


(không kể thời gian giao đề)Họ, tên thí sinh:...SBD:...Câu 81:

Khi nói về đột biến số lượng NST, phát biểu nào sau đây là

không

đúng ?A.

Hội chứng Đao là thể đột biến tam bội.B.

Thể một nhiễm có thể có vai trị xác định được vị trí của các gen trên NST để lập bản đồ gen .C.

Thể đa bội lẻ thường khơng có khả năng sinh sản hữu tính.D.

Ở một lồi bộ NST là 2n = 20 số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng của thể một nhiễm là 19 NST.Câu 82:

Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền của một bệnh ở người do một trong hai alen của một genquy địnhBiết rằng không phát sinh đột biến mới ở tất cả các cá thể trong phả hệ, xác suất sinh con đầu lịngkhơng mang alen gây bệnh của cặp vợ chồng III.

14

- III.

15A.

29.


30

B.3
.


5

C.4
.


9

D.7


.


15Câu 83:

Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alenB quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định quả vàng. Cho cây thân cao, quả đỏ giao phấn với


cây thân cao, quả đỏ (P) thu được ở F

1

có 4 kiểu hình. Trong đó, số cây có kiểu hình thân thấp, quả vàngchiếm tỉ lệ 1%. Biết rằng khơng xảy ra đột biến. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thân cao, quả đỏ có kiểu


gen đồng hợp tử về cả hai cặp gen nói trên ở F

1A.

59%.

B.

66%.

C.

51%.

D.

1%.
Câu 84:

Thể đột biến thường

khơng

tìm thấy ở động vật bậc cao là:A.

thể đột biến gen lặn.

B.

thể dị bội 1 nhiễm.C.

thể đa bội.

D.

thể dị bội 3 nhiễm.Câu 85:

Vì sao lưỡng cư sống được ở nước và cạn?A.

Vì nguồn thức ăn ở hai mơi trường đều phong phú.B.

Vì chi ếch có màng, vừa bơi, vừa nhảy được ở trên cạn.C.

Vì da ln cần ẩm ướt.D.

Vì hơ hấp bằng da và bằng phổi.Câu 86:

Ở ngơ, tính trạng kích thước về chiều cao của thân do 3 gen quy định, mỗi gen có 2 alen. Mỗi alenlặn làm cây cao thêm 10 cm, chiều cao cây thấp nhất 80 cm. Chiều cao của cây cao nhất làA.

140 cm.

B.

100 cm.

C.

120 cm.

D.

110 cm.Câu 87:

Các ví dụ nào sau đây thuộc cơ chế cách li sau hợp tử?(1)

Ngựa cái giao phối với lừa đực sinh ra con la không có khả năng sinh sản.


(2)

Cây thuộc lồi này thường khơng thụ phấn được cho cây thuộc lồi khác(3)

Trứng nhái thụ tinh với tinh trùng cóc tạo ra hợp tử nhưng hợp tử khơng phát triển.


(4)

Các lồi ruồi giấm khác nhau có tập tính giao phối khác nhau.
Đáp án đúng là
(2)

Câu 88:

Khi nói về kích thước của quần thể sinh vật, cho các phát biểu sau:(1) Kích thước quần thể dao động từ giá trị tối thiểu tới giá trị tối đa và sự dao động này khác nhau giữa


các lồi(2) Kích thước quần thể là khoảng không gian cần thiết để quần thể tồn tại và phát triển.(3) Kích thước tối đa là giới hạn lớn nhất về số lượng mà quần thể có thể đạt được, phù hợp với khả năng


cung cấp nguồn sống của mơi trường.(4) Kích thước tối thiểu là số lượng cá thể ít nhất mà quần thể cần có để duy trì và phát triển.(5) Kích thước quần thể thay đổi phụ thuộc vào 4 nhân tố: Mức độ sinh sản, tử vong, mức nhập cư và


xuất cư.(6) Trong cùng 1 đơn vị diện tích, quần thể voi thường có kích thước lớn hơn quần thể gà rừng.


Số phát biểu

không đúng

là:A.

2

B.

3

C.

1

D.

4Câu 89:

Sau khi tổng hợp xong ARN thì mạch gốc của gen có hiện tượng nào sau đây?A.

Liên kết với phân tử ARN.B.

Bị enzim xúc tác phân giải.C.

Xoắn lại với mạch bổ sung với nó trên ADN.
D.

Rời nhân để di chuyển ra tế bào chất.Câu 90:

Ví dụ nào sau đây minh họa mối quan hệ hỗ trợ cùng loài?A.

Các con hươu đực tranh giành con cái trong mùa sinh sảnB.

Cây phong lan bám trên thân cây gỗ trong rừngC.

Bồ nông xếp thành hàng đi kiếm ăn bắt được nhiều cá hơn bồ nông đi kiếm ăn riêng rẽD.

Cá ếp sống bám trên cá lớnCâu 91:

Đơn phân của prơtêin làA.

axít amin.

B.

axít béo.

C.

glucôzơ.

D.

nuclêôtit.Câu 92:

Điều

không

đúng khi nói về phân tử ARN là :A.

Có cấu tạo từ các đơn phân nuclêơtitB.

Thực hiện các chức năng trong tế bào chấtC.

Đều có vai trị trong tổng hợp prơtêinD.

Gồm 2 mạch xoắnCâu 93:

Trong trường hợp các gen phân li độc lập và quá trình giảm phân diễn ra bình thường, tính theo líthuyết, tỉ lệ kiểu gen AabbDd thu được từ phép lai AaBbDd x AaBbdd là
A.

1/8 .

B.

1/2.

C.

1/16.

D.

1/4.Câu 94:

Màu lông gà do 1 gen có 2 alen quy định, alen trội là trội hồn tồn. Lai gà trống lơng trắng với gàmái lơng đen (P), thu được F1 gồm 50% gà trống lông đen và 50% gà mái lơng trắng. Có bao nhiêu dự đoán


sau đây đúng?(1) Gen quy định màu lơng nằm trên nhiễm sắc thể giới tính.(2) Cho gà F1 giao phối với nhau, thu được F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình giống nhau ở giới đực và giới cái.


(3) Cho gà F1 giao phối với nhau, thu được F2. Cho tất cả gà F2 giao phối ngẫu nhiên, thu được F3 có kiểu


hình phân li theo tỉ lệ 13 gà lông đen : 3 gà lông trắng.(4) Cho gà mái lông trắng giao phối với gà trống lông đen thuần chủng, thu được đời con tồn gà lơng đen.A.

1.

B.

4.

C.

2.

D.

3.Câu 95:

Mạch mã gốc của một gen cấu trúc có trình tự nuclêôtit như sau:3'…TAX XAX GGT XXA TXA…5'. Khi gen này được phiên mã thì đoạn mARN sơ khai tương ứng


sinh ra có trình tự ribonuclêơtit làA.

5'… AUG AXU AXX UGG XAX … 3'.

B.

5'… AUG GAX XGU GGU AUU…3'.C.

5'… AAA UAX XAX GGU XXA … 3'.

D.

5'… AUG GUG XXA GGU AGU…3'.Câu 96:

Ý nghĩa nào dưới đây

không

phải là của đinh luật Hatdi- VanbecA.

Giải thích tại sao trong thiên nhiên có những quần thể đã được duy trì ổn định trong thời gian dài.
B.

Phản ánh trạng thái động của quần thể, giải thích cơ sở của sự tiến hoá.C.

Từ tỷ lệ cá thể có biểu hiện tính trạng lặn đột biến có thể suy ra được tần số của alen lặn đột biến đó


trong quần thể.D.

Có thể suy ra kiểu gen và tần số tương đối của các alen từ tỷ lệ kiểu hình.
(3)

A.

nuclêaza.

B.

nitrôgenaza.

C.

caboxilaza.

D.

amilaza.Câu 98:

Gen a có chiều dài 2040 A

0

và có 20% Adenin. Gen này đột biến thành gen A có số liên kết hidrochênh lệch nhau là 1. Mô tả hiện tượng đột biến nào sau đây là đúng (cho rằng đột biến là đột biến điểm)?A.

Thay thế 1 cặp A – T bằng 1 cặp G – X.B.

Thay thế 1 cặp A – T bằng 1 cặp G – X hoặc ngược lại.C.

Thêm 1 cặp G – X hoặc mất 1 cặp G – X.D.

Thêm 1 cặp A – T hoặc mất 1 cặp G – X.Câu 99:

Ngày nay sự sống khơng cịn được hình thành theo phương thức hố học vì(1) Thiếu những điều kiện lịch sử cần thiết.(2) Nếu có chất hữu cơ được hình thành ngồi cơ thể sống thì lập tức sẽ bị các vi sinh vật phân huỷ.(3) Ngày nay trong thiên nhiên chất hữu cơ chỉ được tổng hợp theo phương thức sinh học trong cơ thể sống.


(4) Ngày nay chất hữu cơ được tổng hợp chủ yếu ở trong phịng thí nghiệm.
Tổ hợp các câu đúng làA.

1, 2, 3.

B.

1, 3,4.

C.

1,2, 4.

D.

2, 3, 4.Câu 100:

Hốn vị gen có vai trò1. làm xuất hiện các biến dị tổ hợp2. tạo điều kiện cho các gen tốt tổ hợp lại với nhau


3. sử dụng để lập bản đồ di truyền4. làm thay đổi cấu trúc của NST.


5. trao đổi gen giữa hai loài khác nhau


Đáp án đúng:A.

1, 2, 3

B.

1, 3, 5

C.

3, 4, 5

D.

2, 3, 4Câu 101:

Qúa trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen

aB khơng xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen

Abvới tần số 10%. Theo lí thuyết, trong tổng số giao tử được tạo ra, loại giao tử AB chiếm tỉ lệA.

45%.

B.

10%

C.

5%.

D.

2,5%Câu 102:

Loại tác động của gen thường được chú trọng trong sản xuất nông nghiệp là:A.

Tác động đa hiệu

B.

Tác động bổ sung giữa 2 gen không alleleC.

Tác động bổ sung giữa 2 gen trội

D.

Tương tác cộng gộpCâu 103:

Cho hai cây đều có quả trịn giao phấn với nhau, thu được F1 gồm toàn cây quả dẹt. Cho các cây
F1 tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 9 cây quả dẹt : 6 cây quả tròn : 1 cây quả dài. Biết


rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. F2 có 5 loại kiểu gen quy định quả tròn.II. Cho tất cả các cây quả dẹt F2 tự thụ phấn, thu được F3 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 9 cây quả dẹt : 6


cây quả tròn : 1 cây quả dài.III. Cho tất cả các cây quả tròn F2 giao phấn ngẫu nhiên, thu được F3 có số cây quả dẹt chiếm tỉ lệ 2/9.


IV. Cho tất cả các cây quả dẹt F2 giao phấn ngẫu nhiên, thu được F3 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 16 cây


quả dẹt : 64 cây quả tròn : 1 cây quả dài.A.

1.

B.

4.

C.

2.

D.

3.Câu 104:

Từ một tế bào xôma có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n, qua một số lần nguyên phân liên tiếp tạo racác tế bào con. Tuy nhiên, trong một lần phân bào thứ 4, ở hai tế bào con có hiện tượng tất cả các nhiễm sắc


thể không phân li nên đã tạo ra tế bào 4n; các tế bào 4n này và các tế bào con khác tiếp tục nguyên phân bình


thường 6 lần liên tiếp. Theo lí thuyết, trong số các tế bào con tạo thành, tế bào có bộ nhiễm sắc thể 4n chiếm


tỉ lệ bao nhiêu?A.

1/2

B.

6/7

C.

1/7

D.

5/7Câu 105:

Khi nói về nhân tố tiến hố, xét các đặc điểm sau:(1) Đều có thể làm xuất hiện các kiểu gen mới trong quần thể.


(2) Đều làm thay đối tần số alen không theo hướng xác định.(3) Đều có thể dẫn tới làm giảm tính đa dạng di truyền của quần thể.(4) Đều có thể làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.Số đặc điểm mà cả nhân tố di - nhập gen và nhân tố đột biến đều có là
(4)

Câu 106:

Ở một loài động vật, alen A quy định lơng xám trội hồn tồn so với alen a quy định lông hung;


alen B quy định chân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định chân thấp; alen D quy định mắt nâu trội hoàn


toàn so với alen d quy định mắt đen. Phép lai P : ♀

AB


ab


D d


X X 

Ab


aBd


X Y

thu được F

1

. Trong tổng số cáthể F

1

, số cá thể cái có lơng hung, chân thấp, mắt đen chiếm tỉ lệ 1%. Biết quá trình giảm phân khơng xảy rađột biến nhưng xảy ra hốn vị gen ở cả hai giới với tần số như nhau. Theo lí thuyết, số cá thể lơng xám dị


hợp, chân thấp, mắt nâu ở F

1

chiếm tỉ lệA.

17%.

B.

8,5%.

C.

2%.

D.

10%.Câu 107:

Xét các trường hợp dưới đây cho thấy trường hợp nào rễ cây hấp thụ ion K

+

cần phải tiêu tốn nănglượng ATP?
Nồng độ ion K

+

ở rễ

Nồng độ ion K

+

ở đất1

0,2%

0,5%2

0,3%

0,4%3

0,4%

0,6%4

0,5%

0,2%A.

2.

B.

4.

C.

3.

D.

1.Câu 108:

Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alenB quy định quả trịn trội hồn tồn so với alen b quy định quả dài. Cho hai cây (P) giao phấn với nhau, thu


được F1 gồm 448 cây, trong đó có 112 cây thân thấp, quả dài. Biết rằng không xảy ra đột biến. Trong các


phép

lai

sau

đây,

bao

nhiêu

phép

lai

phù

hợp

với

kết

quả

trên?


I. AaBb × Aabb.

II. Aabb × Aabb.

III. AaBb × AaBb. IV.

aaBb

×

aaBb.


V. aaBb × AaBB.

VI. aabb × aaBb.

VII. AaBb × aabb. VIII. Aabb × aabb.A.

3.

B.

6.

C.

5.

D.

4.Câu 109:

Ở một loài động vật, cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn.Phép lai P: ♀

AB


ab

Dd


AB


ab

Dd, thu được F1 có số cá thể mang 3 cặp gen lặn chiếm 4%. Biết rằng khơngxảy ra đột biến nhưng xảy ra hốn vị gen cả trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số


bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về F1?(1) Có tối đa 30 loại kiểu gen và 8 loại kiểu hình.(2) Số cá thể mang kiểu hình trội về một trong ba tính trạng chiếm 10%.


(3) Số cá thể dị hợp tử về cả ba cặp gen chiếm 34%.(4) Khoảng cách giữa gen A và gen B là 20 cM.A.

4.

B.

3.

C.

2.

D.

1.Câu 110:

Vào mùa mưa, ếch nhái, muỗi xuất hiện nhiều nhất trong năm. Nguyên nhân dẫn đến sự biến độngsố lượng của những quần thể này là:A.

Do mùa mưa ếch nhái, muỗi có nhiều thức ăn, ít kẻ thù tiêu diệtB.

Do điều kiện môi trường thay đổi theo chu kì mùaC.

Do điều kiện mơi trường thay đổi thất thườngD.

Do mùa mưa có độ ẩm khơng khí cao là điều kiện cho muỗi, ếch nhái sinh trưởng, và sinh sảnCâu 111:

Bằng chứng nào sau đây

không

được xem là bằng chứng sinh học phân tử?A.

Các cơ thể sống đều được cấu tạo bởi tế bào.B.

Mã di truyền của các lồi sinh vật đều có đặc điểm giống nhau.
C.

Prơtêin của các lồi sinh vật đều được cấu tạo từ khoảng 20 loại axit amin.D.

ADN của các loài sinh vật đều được cấu tạo từ 4 loại nuclêơtit.Câu 112:

Gen A có 5 alen (A

1

, A

2

, A

3

, A

4

, A

5

) theo thứ tự trội hoàn toàn từ A

1

đến A

5

. Hãy chọn kết luậnđúng.A.

Nếu gen nằm ở ti thể thì tối đa chỉ tạo ra 3 loại kiểu hình khác nhau về tính trạng do gen A quy định.B.

Nếu gen nằm trên NST thường thì trong quần thể có tối đa 15 kiểu gen dị hợp.C.

Nếu gen nằm trên NST giới tính Y thì tối đa sẽ tạo ra 6 kiểu gen và có 5 kiểu giao phối.
(5)

Câu 113:

Lồi A có giới hạn chịu đựng về nhiệt độ từ 21°C đến 35°C, giới hạn chịu đựng về độ ẩm từ 74%


đến 96%. Trong 4 loại mơi trường sau đây, lồi sinh vật này có thể sống ở mơi trường nào?A.

Mơi trường có nhiệt độ dao động từ 25°C đến 40°C, độ ẩm từ 8% đến 95%.B.

Môi trường có nhiệt độ dao động từ 25°C đến 30°C, độ ẩm từ 85% đến 95%C.

Mơi trường có nhiệt độ dao động từ 20°C đến 35°C, độ ẩm từ 75% đến 95%.D.

Mơi trường có nhiệt độ dao động từ 12°C đến 30°C, độ ẩm từ 90% đến 100%.Câu 114:

Sự pha máu ở lưỡng cư và bị sát (trừ cá sấu) được giải thích như thế nào?A.

Vì khơng có vách ngăn giữa tâm nhĩ và tâm thất.B.

Tim chỉ có 3 ngăn hay 4 ngăn nhưng vách ngăn ở tâm thất khơng hồn tồn.
C.

Vì tim chỉ có 2 ngăn.D.

Vì chúng là động vật biến nhiệt.Câu 115:

Cá rô phi Việt Nam có thể sống ở nhiệt độ từ 5,6

0

C đến 42

0

C, khoảng nhiệt độ này được gọi làA.

giới hạn trên

B.

giới hạn sinh thái

C.

khoảng thuận lợi

D.

giới hạn dướiCâu 116:

Trong một quần thể ở trạng thái cân bằng có 2 alen A và a.Trong đó số cá thể có kiểu gen aachiếm 16%. Tần số tương đối các alen A và alen a của quần thể đó làA.

A = 0,84, a = 0,16.

B.

A = 0,6, a = 0,4.C.

A = 0,8, a = 0,2.

D.

A = 0,64, a = 0,36.Câu 117:

Hiện tượng “tự tỉa thưa” thường gặp ở cả thực vật và động vật có ý nghĩa gì?A.

Đó là những hình thức chọn lọc nhân tạo, nhằm nâng cao mức sống sót của quần thể.B.

Đó là những hình thức chọn lọc nhân tạo, nhằm giảm mức sống sót của quần thể.C.

Đó là những hình thức chọn lọc tự nhiên, nhằm nâng cao mức sống sót của quần thể.D.

Đó là những hình thức chọn lọc tự nhiên, làm giảm mức sống sót của quần thể.Câu 118:

Quy luật phân li đúng với hiện tượng các gen đồng trội do:A.

Tỉ lệ kiểu gen ở F

2

là 1:2:1 nếu P thuần chủng khác biệt nhau bởi 1 cặp tính trạng tương phảnB.

Hiện tượng đồng trội khơng chỉ nói về tính trạng trung gian giữa bố và mẹC.

F

1

chỉ thu được 1 loại kiểu hình nếu P thuần chủng khác biệt nhau bởi 1 cặp tính trạng tương phản


D.

Trong trường hợp đồng trội các alen vẫn phân li đồng đều về các giao tử.Câu 119:

Để tách dòng tế bào chứa AND tái tổ hợp người ta dựa vàoA.

gen đánh dấu ở thể truyền.B.

các gen đột biến lặn trong plasmit của vi khuẩn.C.

gen đánh dấu trong nhân của vi khuẩn.D.

các nu đánh dấu trong gen cần chuyểnCâu 120:

Có những lồi sinh vật bị con người săn bắt hoặc khai thác quá mức, làm giảm mạnh số lượng cáthể thì sẽ có nguy cơ bị tuyệt chủng, cách giải thích nào sau đây là hợp lí?A.

Khi số lượng cá thể của quần thể còn lại q ít thì dễ xảy ra biến động di truyền, làm nghèo vốn gen


cũng như làm biến mất nhiều alen có lợi của quần thể.B.

Khi số lượng cá thể của quần thể cịn lại q ít thì đột biến trong quần thể dễ xảy ra, làm tăng tần số


alen đột biến có hại.C.

Khi số lượng cá thể của quần thể giảm mạnh thì sẽ làm giảm di - nhập gen, làm giảm sự đa dạng di


truyền của quần thể.D.

Khi số lượng cá thể của quần thể cịn lại q ít thì dễ xảy ra giao phối khơng ngẫu nhiên sẽ dẫn đến


làm tăng tần số alen có hại.
---

×