Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Đề thi HSG Địa lí lớp 9 Hà Nội 2017-2018 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (205.46 KB, 1 trang )

(1)

Sd GIAO DUC VA BAO TAO K I THI CHQN HQC SINH GIOI h(SP 9 CAP THANH PHO
HANOI NAM HOC 2017-2018


Mdn: BIA L I


Ngay thi: 04/4/2018
Thdi gian lam bdi: 150 phut
(De thi gom 01 trang)
BE CffiNH THlTC


Caul (4,0 diem)


1. Trinh bay hifn tupng ngdy, dem k l tiep nhau tren Trdi Bat va gidi thich nguyen nhdn.


2. Vi sao co hai thcri ki ndng va lanh ludn phien, ddi ngdn khdc nhau fir hai nfica clu Bde vd Nam
trong mft nam ?


Cau I I (4,0 diem)
Cho bdng so lif u:


So lupng lao dfng dang 1dm vif c theo nganh d Viet Nam ndm 2005 va 2014
(Don vi: Trieu ngudi)
Ndm So lao dfng dang 1dm viec Chia ra


Ndm So lao dfng dang 1dm viec N6ng - lam - ngu


nghifp Cong nghifp -xay dung Djch vy


2005 42,8 23,6 7,5 11,7


2014 52,7 24,4 11,2 17,1(Nguon: Tdng cyc thong ke 2014, Nhd xuat bdn Thong ke ndm 2015)
1. Ve bilu df thich hpp nhat thi hifn quy mo va co clu six dung lao dfng theo nganh & Viet Nam
ndm 2005 va 2014.


2. Nhan xet ve so lupng vd co cau sir dung lao dfng theo nganh 6 Vift Nam. Neu cdc gidi phdp dl
gidi quylt van de vifc lam cho ngudi lao dfng cua nude ta.


Can HI (4,5 diim)


1. Dua vdo bang sau, kit hpp vdi kiln thftc dd hpc vd Atlat Bia U Vift Nam trang 9, hdy trinh bay
vl hoat dfng cfia bdo d nude ta.


MGa bdo (thang) 6 7 8 9 10 11


Trdn toan qu6c x X X X X X


Qudng Ninh den Nghf An X X X X


Ha Tmh din Qudng Ngdi X X X X


Binh Djiih den Binh Thuan X X X


VungTdudenCaMau x X


(Ki hieu x: thang cd bao)
2. Ndu nhtfng nguyen nhdn lam cho khi hfu nude ta da dang, that thudng. VI sao phai bdo vf
vd phat triln rtrng d miln Tay Bde vd Bde Trung Bf ?


Dua vao Atlat Bja If Vift Nam va kiln thuc dd hyc, trd Idi cdc cau hoi sau:


Cau IV(3,5 diem)


Trinh bdy ddc diem phat triln vd phdn bl ngdnh djch vy 6 nude ta. Tyi sao trong qud trinh hoi nhap
vdi nln kinh t l the gidi hifn nay, nude ta d n dly manh hoat dfng kinh t l dli ngoai ?


CauV(4,0 diem)


1. Phan tich nhung thi manh dl phdt triln nganh thuy sdn d Duyen hdi Nam Trung Bf.
2. Nhan xet tinh hinh phdt triln cdng nghifp d Bdng Nam Bf va gidi thich nguydn nhdn.
-Hlt-Thl sinh dupe su dung Atlat Dfa It Vi^t Nam vd may tinh cam tay khdng cd chuc ndng thu phdt vd luu
tru du lieu. Cdn bo col thi khdng gidi thich gi them.

×