Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Đề thi HSG Hóa học lớp 9 Hà Nội 2017-2018 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (223.85 KB, 2 trang )

(1)

Sd GIAO DQC VA DAO TAO K Y T H I CHQN HQC SINH G l 6 l L6P 9 CAP THANH PH6
HANQI


DE CHfNH THUG


NAM HOC 2017-2018
M6n: HOA HQC


Ngdythi: 04/4/2018


Thdi gian lam bdi: 150phut
(Di thi gdm 02 trang)


Y


v W Z A


Dung djch X


B M I (3,0 diim)


^ 1. Hinh ve ben m6 ta thi nghifm dieu
che khi Z. Khi Z co the la khi ndo trong s6
cac khi sau: H2, NH3, S02, HCI. Viet


phuang trinh hoa hpc minh hpa va chi ro
cdc chit X, Y trong phan ung.


2. Gidi thich tai sao:


- Nude da kho thudng dupe dung de bao quan thpc phlm ?- Khi C02 khong the dung de dap tit cac dam chdy kim loai nhu Mg, AI ?


3. B i AgCl (mau trdng) ra ngodi dnh sdng, thay chuyen dan thdnh chit rln mau den. Giai thich
hif n tupng vd vilt phuang trinh hoa hpc minh hpa.


B M H (4,0 diim)


1. Chpn cac chit phu hop vd vilt phuang trinh hoa hpc thpc hifn sa do chuyln hoa sau:


HQ . v . v


X(r)maudea "


(1):


HQ


X3(di)mkvJng > X2(iJ)Hi&igciaa


(9)


(5) mausanh


. V v V H2S O 4<l|c,t0v v '


> I2(da)mauxanh ... > I3(r)maud6 ~ * 14 (ddjmiuxanli


(6) (7) (8)>M


Bilt phan t& khli cac chat thoamdn: MX+MY =167; MXi +MYi =396; MXj +MYj =226,5.


2. Chpn cac chat phu hop vd hodn thanh cdc phuang trinh hda hpc sau:


a) K M n 0 4 — A i + A2 + 02T ( 0 b) B * + B 2 » B a S 04| + C 02| +... +


A i + H C l d 5 c


-A2 + HCI m


-> CI2T + .»+ ».+ .-(2)
U c i 2t + ... +... (3)


Bi + BaCl2 •


B2 + H2S04


B2 + NaOH


+ BaS04| + ... +...


(1)
(2)
+ BaS04l + C02T + ... (3)


- » B3| + ... + ... (4)


Bum(4,0aim) . >
1. B i t chay hodn toan m gam donchat X (la chit rln mau do) trong oxi du thu dupe chdt rln Y
(chit Y tan trong nuac tao thanh mpt axit tucrng ting vdi Y). Cho toan bp chit rln Y vdo 500 ml
dung djch chua hon hpp NaOH 0,5M va KOH 1M din khi cac phdn ung xay ra hodn todn, co can
dung djch sau phan ung, lam kho cdc chit thu dupe 47,24 gam chat rln khan. Tim gia trj cua m.


2. Bft hai clc A, B co khli lupng blng nhau len 2 dia can, can d vj tri thdng blng. Cho 120
gam h6n hpp kali hidrocacbonat vd natri hidrocacbonat vao clc A; 85 gam b^c nitrat vao clc B.
Them tu tir 100 gam dung djch axit sunfiiric 19,6% vdo clc A; 100 gam dung djch axit clohidric
36,5% vdo clc B. Sau thi nghifm, can co d vj tri thdng blng khong ? Neu can khorig d vj tri thdng
blng thi can them,bao nhieu gam dung djch axit clohidric 36,5% vao clc ndo de can trd lai vj tri
thang blng ? (Gia thiet khi C02 khong tan trong nude, bo qua qua trinh bay hai cda nude vd


hidroclorua).(2)

BhiTV (4,0diim)


1. Cho ankan X tdc dpng vdi clo trong dieu kifn cd dnh sdng thu dupe khi hidroclorua va
26,25 gam hon hpp Y glm hai dan xult monoclo vd diclo. Lupng khi hidroclorua sinh ra dupe hda
tan hodn todn vao nude, trung hda dung dich thu dupe blng 500 ml dung dich NaOH 1M.


a) Tim cdng thdc phdn tii cua ankan X.


b) Dot chay hodn toan V lit (d dktc) ankan X blng oxi du, todn bf lupng C 02 sinh ra dupe hap


thy vao 250 ml dung dich Y chda dong thai Ba(OH)2 0,2M vd NaOH 0,32M thu dupe m gam ket


tda. Tim dieu kien cua V de m dat gid trj ldn nhlt.


2. Dot chay hodn toan 0,99 moi hon hpp X gom CH3COOCH3, CH3COOC3H7 vd bahidrocacbon mach hd cdn vira du 3,81 moi 02 thu dupe C02 vd 43,2 gam H20. Neu cho 0,165 moi


hon hpp X tdc dung vdi dung dich Br2 du thi co bao nhieu moi Br2 phdn timg ?


BkiV (5,0 diim)


1. Hoa tan mft lupng hon hpp gom Al va A i203 trong dung djch H2S04 Ioang vua du thu dupe


dung djch X trong dd co so nguyen tir hidro blng 1,76 i l n s6 nguyen tir oxi. Tinh ndng dp phan
trdm cua chit tan cd trong dung dich X.


2. Cho m gam Zn vdo dung dich chvra 0,1 moi AgN03 vd 0,15 moi Cu(N03)2, sau mft thai gian


thu dupe 26,9 gam ket tua vd dung djch X chda 2 muoi. Lpc bo ket tua, them tiep 5,6 gam bf t sit
vdo dung djch X, sau khi cdc phan dng xay ra hodn todn thu dupe 6 gam ket tua. Tim gia tr} cua m.


3. Cho 5,102 gam hon hpp X glm hai muoi M2C 03 va MHC03 tdc dyng vdi dung djch HCI du,


din toan bf khi thodt ra vdo 500 ml dung djch Y glm KOH 0,024M vd Ba(OH)2 0,09M thu dupe


7,88 gam ket tua. Xdc djnh c6ng thuc vd tinh phln trdm khli lupng moi muli trong hln hpp X.
Cho: H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; A l = 27; P = 31; S = 32; CI = 35,5; K = 39;
Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137.


.
Ret-Luu y: Cdn b$ coi thi khong gidi thich gi them.


Hp va ten thi sinh: „ Si bao dank „Gidmthjl: Gidmthj2:

×