Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Đáp án đề thi học kì 1 môn tiếng anh lớp 6 trường THCS Ngô Gia Tự, phòng GD&ĐT Long Biên, Hà Nội 2019-2020 - Mã đề 1B - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (319 KB, 1 trang )

(1)

ANSWER KEY 1BI/ MULTIPLE CHOICE: (48 pts) Mỗi câu đúng được 2 điểm, sai không cho điểm.


1.D

2.C

3.A

4.A5.B

6.C

7.D

8.C9.D

10.A

11.B

12.A13.C 14.B 15.B 16.B


17.A 18.C 19.B 20.A


21.B 22.C 23.D 24.D


II/ WRITING: (16 pts) Mỗi câu đúng được 2 điểm, sai chính tả trừ 1 điểm, sai ngữ pháp không cho điểm..


25. We mustn’t throw rubbish.


26. My house has a living room, a bathroom, and a bedroom.
27. How about going to Ha Long Bay this weekend?


28. No girl in my class is fatter than Hang.
29. Viet Nam has lots of beautiful lakes.


30. Ba Be Lake is the biggest natural lake in Viet Nam.


31.

Travelling to the mountain is more boring than travelling to the beach.32. The cat is between the bookshelf and the sofa.I/ LISTENING: (16 pts) Mỗi câu đúng được 2 điểm, sai không cho điểm.


33. D 34 .C 35 .C 36. A

×