Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Đề thi học kì 1 môn Thể dục lớp 6 trường THCS Ngô Gia Tự, phòng GD&ĐT Long Biên, Hà Nội 2019-2020 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (215.37 KB, 1 trang )

(1)

đề kiểm tra Học Kì i Mơn thể dục 6
Năm học 2019 – 2020


Thời gian: 45 phút


cầu lông


I. Mục tiêu.


- HS biết và thực hiện đợc tơng đối đúng kỹ thuật phỏt cầu, Thực hiện
đánh cầu qua lại hạn chế số lần rơi cầu.


II. Đề bài và cách đánh giá:
1. Đề bài:


- Kỹ thuật phỏt cầu.


- Thực hiện đánh cầu qua lại 6 quả.
2. Cách đỏnh giỏ:


- Xếp loại đạt (Đ): HS thực hiện tương đối đúng kỹ thuật phỏt cầu, đánh


cầu qua lại được 6 quả trở lên.


- Xếp loại chưa đạt (CĐ): HS thực hiện chưa đúng kỹ thuật phỏt cầu,
đánh cầu qua lại dưới 4 quả.


NGƯỜI RA ĐỀ TỔ TRƯỞNG KT. HIỆU TRƯỞNG


PHÓ HIỆU TRƯỞNG


×