Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Đề thi học kì 2 môn Địa lí lớp 7, trường THCS Nguyễn Chi Phương, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2018-2019 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (364.89 KB, 2 trang )

(1)

SỞ GD &ĐT THỪA THIÊN HUẾ KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2018-2019
TRƯỜNG THCS NG N T HƯƠNG Môn: ĐỊA LÝ 7
Thời gian làm bài : 45 phút ( Không kể thời gian giao đề)
Câu 1:(4 điểm)


1.1. Nêu vị trí địa lí của châu Nam Cực?.


1.2. Vị trí địa lí đó ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu của châu lục?
Câu 2: (3 điểm)


Trình bày đặc điểm khí hậu, sơng ngịi và thực vật của Châu Âu?
Câu 3:(3 điểm)


Cho bảng số liệu dưới đây, vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng bình quân đầu người về
giấy, bìa(năm 1999) ở một số nước Bắc Âu, nêu nhận xét.


Tên nước Sản lượng giấy, bìa bình quân đầu người(kg)


Na Uy 502,7


Thuỵ Điển 1137,1


Phần Lan 2506,7


... Hết ...


SỞ GD &ĐT THỪA THIÊN HUẾ KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2018-2019
TRƯỜNG THCS NG N T HƯƠNG Môn: ĐỊA LÝ 7

Thời gian làm bài : 45 phút ( Không kể thời gian giao đề)
Câu 1:(4 điểm)


1.1. Nêu vị trí địa lí của châu Nam Cực?.


1.2. Vị trí địa lí đó ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu của châu lục?
Câu 2: (3 điểm)


Trình bày đặc điểm khí hậu, sơng ngịi và thực vật của Châu Âu?
Câu 3:(3 điểm)


Cho bảng số liệu dưới đây, vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng bình quân đầu người về
giấy, bìa(năm 1999) ở một số nước Bắc Âu, nêu nhận xét.


Tên nước Sản lượng giấy, bìa bình quân đầu người(kg)


Na Uy 502,7


Thuỵ Điển 1137,1


Phần Lan 2506,7(2)

MA T ẬN ĐỀ TH HỌC KỲ MÔN ĐỊA LÍ 7 NĂM HỌC 2018-2019


Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng


Bài 47: Châu


Nam Cực -
Châu lục lạnh
nhất thế giới


Xác định vị trí địa lí
của châu Nam Cực?
Vị trí địa lí đó ảnh
hưởng như thế nào
đến khí hậu của châu
lục?


40%=4,0 điểm 100%=4,0 điểm


Bài 51: Thiên
nhiên châu Âu


Trình bày đặc
điểm khí hậu,


sơng ngịi và


thực vật của
Châu Âu?


30%=3,0 điểm 100%=3,0 điểm


Bài 56: khu vực
Bắc Âu


vẽ biểu đồ thể hiện


sản lượng bình quân
đầu người về giấy,
bìa(năm 1999) ở một
số nước Bắc Âu, nêu
nhận xét.


30%=3,0 điểm 100%=3,0 điểm


Tổng điểm
100%=10 điểm


30%=3,0 điểm 40%=4,0 điểm 30%=3,0 điểm

×