Tải bản đầy đủ (.pdf) (6 trang)

Đáp án đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 7, trường THCS Nguyễn Chi Phương, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2018-2019 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (308.48 KB, 6 trang )

(1)

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM


Câu Ý Nội dung Điểm


1


1.1 Sơ đồ phân cấp bộ máy nhà nước
Bộ máy nhà nước cấp Trung Ương


Bộ máy nhà nước cấp tỉnh (thành phố trực thuộc Trung
Ương)


Bộ máy nhà nước cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc
tỉnh)


Bộ máy nhà nước cấp xã (phường, thị trấn)


1,5


1.2


1,5


2


2.1 HS điền đúng các cụm từ còn thiếu được 0,25 điểm
2.1.1 (a): giá trị lịch sử; (b): lưu truyền


2.1.2 Để bảo vệ di sản văn hóa, pháp luật nước ta đã nghiêm cấm
các hành vi:- (a): sai lệch.
- (b): nguy cơ.


- (c): Đào bới, (d): lấn chiếm


1,5


2.2 * Di sản văn hóa vật thể: Chùa một cột; Lăng Tự Đức; Biển Lăng
Cô ….


* Di sản văn hóa phi vật thể: Ca Huế ; Ca Trù; Quan họ Bắc Ninh


1,5


2.3 HS đề xuất được ít nhất 2 giải pháp nhằm góp phần bảo vệ di sản


văn hóa 1


3.1 Nêu được 4 trong số các cách ứng xử sau:
- Bỏ đi, khơng có ý kiến gì


-Phê bình bạn đó một cách gay gắt rồi bỏ đi.


- Ngăn cản, không để bạn vứt gà chết xuống hồ và giải thích để bạn
hiểu tác hại của việc làm đó.


- Khun bạn nên rắc vơi bột và đem chôn con gà chết thật sâu để


2


Nhân dân


Quốc hội


Hội đồng nhân dân


Chính phủ(2)

- Báo cho người có trách nhiệm biết để xử lí.


3.2 Chọn cách ứng xử đúng:


- Ngăn cản việc làm đó, giải thích để bạn hiểu tác hại của nó.


Khun bạn chơn con gà chết thật sâu để tránh ô nhiễm môi trường.
- Nếu không ngăn cản được, em sẽ báo cho người có trách nhiệm
biết để xử lí.(3)

SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2016-2017
TRƯỜNG THCS Nguyễn Tri Phương Môn: GDCD - Lớp: 7


Thời gian làm bài: 45 phút
ĐỀ CHÍNH THỨC - ĐỀ B
Câu 1: (3điểm)


1.1 (a) Nhận biết
1.2 (b) Thông hiểu


Câu 2: (4 điểm)


2.1 (a) Nhận biết
2.2 (b) Thông hiểu
2.3 (b) Thông hiểu
Câu 3: (3 điểm)(4)

SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ KIỂM TRA HỌC KÌ II
TRƯỜNG THCS Nguyễn Tri Phương Môn: GDCD - Lớp:7
ĐỀ CHÍNH THỨC - ĐỀ A Thời gian làm bài: 45 phút


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Mức độ


Chủ đề


Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng


TL TL TL


Bảo vệ di sản
văn hóa


- Biết được thế nào là
di sản văn hóa


- Biết được những quy
định của pháp luật về
bảo vệ di sản văn hóa.- Kể được các di sản
văn hóa vật thể và di
sản văn hóa phi vật thể
của nước ta.


- Biết đề xuất giải pháp
bảo vệ di sản văn hóa.
Số câu


Số điểm
Tỉ lệ (%)


1/3
1,5
15
2/3
2,5
25
1
4
40
Quyền tự do tín


ngưỡng và tôn
giáo


Biết vận dụng nội
dung đã học để
giải quyết tình


huống liên quan
Số câu


Số điểm
Tỉ lệ (%)


1
3
30
1
3
30
Nhà nước Cộng


hòa XHCN
Việt Nam


- Vẽ được sơ đồ phân
cấp bộ máy nhà nước


Biết lựa chọn đúng về
cách thức bầu ra các cơ
quan nhà nước


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ (%)


1/2
1,5


15
1/2
1,5
15
1
3
30
Tổng Câu


Điểm
%(5)

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM


Câu Ý Nội dung Điểm


1.1 Sơ đồ phân công bộ máy nhà nước


Các cơ quan
quyền lực, đại
biểu của nhân


dân
Các cơ
quan hành
chính nhà
nước
Các cơ
quan xét
xử


Các cơ
quan
kiểm sát
1,5


1.2 Mỗi cụm từ điền đúng được 0,25 điểm:
Chức năng và nhiệm vụ của


Quốc hội


Chức năng và nhiệm vụ của
Chính phủ


Làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến
pháp. Làm Luật, sửa Luật


Tổ chức thi hành Hiến pháp,
Luật, nghị quyết của Quốc
hội...


Quyết định mục tiêu, chỉ tiêu,
chính sách, nhiệm vụ cơ bản
phát triển kinh tế - xã hội của
đất nước


Thống nhất quản lí về kinh tế,
văn hóa, giáo dục, y tế, khoa
học, cơng nghệ, môi trường...
Quyết định các nguyên tắc chủyếu về tổ chức và hoạt động của
bộ máy nhà nước và hoạt động
của công dân


Bảo vệ quyền và lợi ích của
nhà nước và xã hội, quyền con
người của công dân. Bảo đảm
trật tự, an toàn xã hội


1,5


2


2.1 HS điền đúng các cụm từ còn thiếu được 0,25 điểm
2.1.1 (a): giá trị lịch sử; (b): lưu truyền


2.1.2 Để bảo vệ di sản văn hóa, pháp luật nước ta đã nghiêm cấm
các hành vi:


- (a): sai lệch.
- (b): nguy cơ.


- (c): Đào bới, (d): lấn chiếm


1,5


2.2 * Di sản văn hóa vật thể: Chùa một cột; Lăng Tự Đức; Biển Lăng
BỘ MÁY(6)

* Di sản văn hóa phi vật thể: Ca Huế ; Ca Trù; Quan họ Bắc Ninh
2.3 HS đề xuất được ít nhất 2 giải pháp nhằm góp phần bảo vệ di sản


văn hóa 1


3 3 HS trình bày theo cách của mình nhưng cơ bản nêu được:


Ông A nên theo lời khuyên thứ ba (c). Các lời khun cịn lại là mê
tín dị đoan, nếu nghe theo có thể dẫn đến hậu quả xấu cho cá nhân
và gia đình.

×