Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 7, trường THCS Nguyễn Chi Phương, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2018-2019 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (364.98 KB, 4 trang )

(1)

SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2018-2019
TRƯỜNG THCS Nguyễn Tri Phương Môn: GDCD - Lớp: 7


Thời gian làm bài: 45 phút
ĐỀ CHÍNH THỨC - ĐỀ A


Câu 1 (3 điểm)


1.1 Vẽ sơ đồ phân cấp bộ máy nhà nước (một cách giản lược).


1.2 Em hãy chọn và đặt các cụm từ sau vào đúng ô cần thiết trong sơ đồ về cách thức bầu
ra các cơ quan nhà nước và các chức danh trong bộ máy nhà nước (vẽ sơ đồ vào giấy làm
bài): Quốc hội; Nhân dân; Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân; Chính phủ; Thủ tướng
Chính phủ.


Câu 2 (4 điểm)


2.1 Hãy điền cụm từ còn thiếu vào trong các câu sau cho đúng với nội dung bài đã học
(1,5 điểm):


2.1.1 Di sản văn hóa bao gồm di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể,
là sản phẩm tinh thần, vật chất có …(a)…, văn hóa, khoa học, được …(b)….từ thế hệ này
sang thế hệ khác.


2.1.2 Để bảo vệ di sản văn hóa, pháp luật nước ta đã nghiêm cấm các hành vi:
- Chiếm đoạt, làm …..(a)…... di sản văn hóa.


- Hủy hoại hoặc gây …..(b)…... hủy hoại di sản văn hóa.


- …..(c)…... trái phép địa điểm khảo cổ, xây dựng trái phép, …..(d)…... đất đai thuộc di
tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh2.2 Hãy kể tên 3 di sản văn hóa vật thể và 3 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam mà
em biết? (1,5 điểm)


2.3 Là học sinh Tỉnh Thừa Thiên - Huế, các em hãy đề xuất các giải pháp nhằm góp phần
bảo vệ di sản văn hóa của quê hương mình? (1điểm)


Câu 3 (3điểm). Cho tình huống sau:


Trên đường đi học về, A thấy một bạn mang xác một con gà chết định vứt xuống hồ nước
ngay trước nhà.


Câu hỏi:(2)SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2018-2019
TRƯỜNG THCS Nguyễn Tri Phương Môn: GDCD - Lớp: 7


Thời gian làm bài: 45 phút
ĐỀ CHÍNH THỨC - ĐỀ B


Câu 1 (3điểm)


1.1 Vẽ sơ đồ phân công bộ máy nhà nước (một cách giản lược)?


1.2 Em hãy chọn các cụm từ cho sẵn sau đây và ghi vào bảng cho đúng với chức năng,
nhiệm vụ của Quốc hội và Chính Phủ (kẻ bảng vào giấy làm bài):


Tổ chức thi hành Hiến pháp, Luật, nghị quyết của Quốc hội...; Làm Hiến pháp, sửa đổi


Hiến pháp. Làm Luật và sửa Luật; Quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ
bản phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; Thống nhất quản lí về kinh tế, văn hóa, giáo
dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường...; Bảo vệ quyền và lợi ích của nhà nước và xã
hội, quyền con người của công dân. Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; Quyết định những
nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước và hoạt động của công
dân.


Chức năng và nhiệm vụ của Quốc hội Chức năng và nhiệm vụ của Chính phủ
Câu 2 (4 điểm)


2.1 Hãy điền cụm từ còn thiếu vào trong các câu sau cho đúng với nội dung bài đã học
(1,5 điểm):


2.1.1 Di sản văn hóa bao gồm di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể,
là sản phẩm tinh thần, vật chất có …(a)…, văn hóa, khoa học, được …(b)….từ thế hệ này
sang thế hệ khác.


2.1.2 Để bảo vệ di sản văn hóa, pháp luật nước ta đã nghiêm cấm các hành vi:
- Chiếm đoạt, làm …..(a)…... di sản văn hóa.


- Hủy hoại hoặc gây …..(b)…... hủy hoại di sản văn hóa.


- …..(c)…... trái phép địa điểm khảo cổ, xây dựng trái phép, …..(d)…... đất đai thuộc di
tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh


2.2 Hãy kể tên 4 di sản văn hóa vật thể và 4 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam mà
em biết? (1 điểm)


2.3 Là học sinh Tỉnh Thừa Thiên - Huế, các em hãy đề xuất các giải pháp nhằm góp phần
bảo vệ di sản văn hóa của quê hương mình? (1,5 điểm)Câu 3 (3điểm). Cho tình huống: Ơng A đang khỏe mạnh bỗng nhiên ngã bệnh nặng. Đến
trạm y tế của phường khám hai lần nhưng bác sĩ vẫn chưa phát hiện được chính xác căn
bệnh của ông. Một số bà con đến thăm và đưa ra những lời khuyên cho ông như sau:(3)

SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2018-2019
TRƯỜNG THCS Nguyễn Tri Phương Môn: GDCD - Lớp: 7


Thời gian làm bài: 45 phút
ĐỀ CHÍNH THỨC - ĐỀ A
Câu 1: (3 điểm)


1.1 (a) Nhận biết
1.2 (b) Thông hiểu


Câu 2: (4 điểm)


2.1 (a) Nhận biết
2.2 (b) Thông hiểu
2.3 (c) Thông hiểu
Câu 3: (3điểm)(4)

SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ KIỂM TRA HỌC KÌ II
TRƯỜNG THCS Nguyễn Tri Phương Môn: GDCD - Lớp:7
ĐỀ CHÍNH THỨC - ĐỀ A Thời gian làm bài: 45 phútMA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Mức độ


Chủ đề


Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng


TL TL TL


Bảo vệ môi
trường và tài
nguyên thiên
nhiên


Biết vận dụng nội
dung đã học để
giải quyết tình
huống


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ (%)


1
3
30
1
3
30


Bảo vệ di sản


văn hóa


- Biết được thế nào là
di sản văn hóa


- Biết được những quy
định của pháp luật về
bảo vệ di sản văn hóa.


- Kể được các di sản
văn hóa vật thể và di
sản văn hóa phi vật thể
của nước ta.


- Biết đề xuất giải pháp
bảo vệ di sản văn hóa.
Số câu


Số điểm
Tỉ lệ (%)


1/3
1,5
15
2/3
2,5
25
1


4
40
Nhà nước Cộng


hòa XHCN
Việt Nam


- Vẽ được sơ đồ phân


cấp bộ máy nhà nước Biết lựa chọn đúng về cách thức bầu ra các cơ
quan nhà nước


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ (%)


1/2
1,5
15
1/2
1,5
15
1
3
30
Tổng Câu
Điểm
%


1/3 + 1/2


3
30

×