Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Đề thi HSG Địa lí lớp 8 Nam Trực, Nam Định 2015-2016 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (270.38 KB, 1 trang )

(1)

PHÒNG GD & ĐT NAM TRỰC
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 8 CẤP HUYỆN


NĂM HỌC 2015-2016Môn:

ĐỊA LÝThời gian làm bài: 120 phút(Đề thi gồm 01 trang)
Câu 1: (5,0 điểm)


Dựa vào kiến thức đã học, hãy:


1. Chứng minh và giải thích khí hậu châu Á phân hóa rất đa dạng? Việt Nam thuộc kiểu khí hậu nào?
2. Cho biết vùng phân bố của cây lúa gạo và cây lúa mì ở Châu Á? Giải thích tại sao?


Câu 2: (4 điểm)


Dựa vào Átlát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học hãy cho biết lịch sử phát triển của tự nhiên
Việt Nam trải qua những giai đoạn nào? Trình bày đặc điểm của giai đoạn Tân kiến tạo?


Câu 3: (6,0 điểm)


Dựa vào Átlát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, trả lời các câu hỏi sau:


1. Địa hình đồi núi nước ta được chia thành mấy vùng ? Đó là những vùng nào? Hãy kể tên một vài dãy
núi cao điển hình ở nước ta?2. “Sơng ngịi là sản phẩm của địa hình và khí hậu”. Qua đặc điểm sơng ngịi Việt Nam, hãy làm sáng tỏ
nhận định trên ?


3. Trong một bài thơ có câu:


“… Trường Sơn đơng nắng, tây mưa
Ai chưa đến đó như chưa hiểu mình.”


Hãy cho biết đó là hiện tượng thời tiết gì? Nêu phạm vi, thời gian hoạt động hiện tuợng đó ở nước ta ?
Câu 4: (5,0 điểm)


Cho bảng sau:


Tỉ trọng các ngành trong tổng sản phẩm xã hội của một số nước Đông Nam Á
Giai đoạn 1980 – 2000 (đơn vị %)


Quốc gia Nông nghiệp Công nghiệp Dịch vụ


1980 2000 1980 2000 1980 2000


Lào 61.2 52.9 14.5 22.8 24.3 24.3


Phi - lip – pin 25.1 16.0 38.8 31.1 36.1 52.9


a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tỉ trọng các ngành trong tổng sản phẩm xã hội của hai quốc
gia Lào và Phi - lip - pin năm 2000.


b. Nhận xét cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu tỉ trọng các ngành trong tổng sản phẩm xã hội của hai
quốc gia trên, giai đoạn 1980 - 2000?---HẾT---

×