Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Đề thi vào 10 Toán học Đắk Lắk 2016-2017 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (255.78 KB, 1 trang )

(1)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẮK LẮK


ĐỀ THI CHÍNH THỨC


KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
NĂM HỌC 2016 – 2017


Mơn thi: TỐN


Thời gian làm bài:120 phút, khơng kể thời gian phát đề


Câu 1: (1,5 điểm)


1) Giải phương trình: 2


x 6x 8 0.
2) Giải hệ phương trình:


2


2


x 3y 4
5x 2y 7


  


 


 .


Câu 2: (2,0 điểm)


1) Rút gọn biểu thức: P x 5 x 5 . x 1
x 1


x 2 x 1 x


    


 


  .


2) Với giá trị nào của m thì đồ thị các hàm số y2xm và y3x6 cắt nhau tại một
điểm trên trục hoành.


Câu 3: (2,0 điểm)


1) Giải phương trình: 2 2


2x 4x x 2x 4 14.
2) Tìm m để phương trình 2x 3x m 0 có hai nghiệm phân biệt x , x1 2 thỏa mãn
3 3


1 2


x x 9.
Câu 4: (3,5 điểm)


Cho điểm M nằm trên nửa đường trịn đường kính AB (M khác A và B), trên cung BM
lấy điểm N (N khác B và M). Gọi C là giao điểm của đường thẳng AM và đường thẳng BN, H là
giao điểm của đoạn thẳng BM và đoạn thẳng AN. Gọi D là điểm đối xứng của điểm H qua điểm
M, P là hình chiếu vng góc của điểm A lên đường thẳng DC.


a) Chứng minh CHAB.


b) Chứng minh tứ giác ABCD nội tiếp.
c) Chứng minh CN.CB CD.CP .


d) Chứng minh ba điểm P, M, N thẳng hàng.
Câu 5: (1,0 điểm)


Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức


2


2


4x 9x 18 x 9 4x x 4xA


4x x 4x 4x 9x 18 x 9


   


 


    với x0.


---Hết---Thí sinh khơng được sử dụng tài liệu. Giám thị khơng giải thích gì thêm.

×