Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

Đề KT Toán lần 4-Khối 4

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (92.13 KB, 2 trang )

(1)

nv


I. PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM


Khoanh vào chữ đặt trước câu đúng nhất.
Câu 1 (0,5 điểm) Số lớn nhất trong các số sau là:


A. 897875 B. 789 775 C. 987785 D. 789875
Câu 2 (0,5 điểm) Chữ số chỉ giá trị lớn nhất trong số 541628 là:


A. 8 B. 6 C. 5 D. 4
Câu 3 (1 điểm) Tổng của hai số là 40, hiệu của hai số là 8. Hai số đó là:


A. 25 và 14 B. 21 và 15 C. 24 và 16 D. 20 và 18
Câu 4 (1 điểm) Số trung bình cộng của của các số 36, 42 và 57 là:


A. 45 B. 40 C. 50 D. 50


Câu 5 (1 điểm) 2 phút 10 giây = ... giây


A. 20 B.120 C.130 D. 310


Câu 6 (1 điểm) 40000cm2 = ……… m2


A. 4000m2 B. 400 m2 C. 40 m2 D. 4 m2
II. PHẦN TỰ LUẬNCâu 7 (2 điểm) Đặt tính rồi tính:


a) 72863 + 80192 b) 82035 - 49382 c) 248 x 321 d) 2424 : 12
………
………
………
………
………
Câu 8 (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất


Phòng GD và ĐT huyện Mang Thít
Trường Tiểu học Chánh Hội A


Họ và tên: ………...
Lớp: 4


Thứ ……… ngày … tháng 4 năm 2020


Bài kiểm tra
Mơn : Tốn


Thời gian làm bài: 40 phút
Điểm Lời phê của giáo viên(2)

302 x 16 + 302 x 4


………
………
………
Câu 9 (1 điểm) Một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài 180m, chiều rộng bằng nửa


chiều dài. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.


Giải


………
………
………
………
………
………
Câu 10 (1điểm) Quan sát hình bên và cho biết :


A I B


D H C


a) Có...góc nhọn. Đó là : ...
...
b) Cạnh IH song song với những cạnh: ...
...

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×