Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Đề thi KSCL lớp 12 Hóa học Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc 2019 lần 3 - Mã đề 306 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (324.92 KB, 4 trang )

(1)

Trang 1/4 - Mã đề thi 306
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC


TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN
MÃ ĐỀ: 306


(Đề thi gồm 04 trang)


ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 3
Năm học 2018 - 2019


Mơn: HĨA HỌC 12
Thời gian làm bài: 50 phút
(không kể thời gian giao đề)
Họ, tên thí sinh:... SBD: ...


Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố :


H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; Cl = 35,5;
K = 39; Ca = 40; Cr = 52, Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85 Ag=108, I = 127,Mn = 55.


(Thí sinh khơng được sử dụng tài liệu, kể cả bảng tuần hồn, bảng tính tan)
Câu 1: Hidrocacbon nào sau đây trong phân tử vừa có liên kết đơn, vừa có liên kết ba.


A. Axetilen. B. Toluen. C. Propan. D. Etilen


Câu 2: Cho 9,85 gam hỗn hợp 2 amin, đơn chức, bậc 1 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được
18,975 gam muối. Khối lượng HCl phải dùng là


A. 9,521 B. 9,512 C. 9,215 D. 9,125Câu 3: Để điều chế kim loại natri người ta dùng phương pháp nào?


(1) Điện phân nóng chảy NaCl. (2) Điện phân nóng chảy NaOH.
(3) Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn. (4) Khử Na2O bằng H2 ở nhiệt độ cao.


A. (1),(3) B. (2),(3),(4) C. (1),(2) D. (1),(2),(4)


Câu 4: Đốt cháy hồn tồn 3 lít hỗn hợp X gồm 2 anken kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng cần vừa đủ
10,5 lít O2 ( Các thể tích khí đo trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Hidrat hóa hồn tồn X trong


điều kiện thích hợp thu được hỗn hợp ancol Y, trong đó khối lượng ancol bậc hai bằng 6/13 lần tổng khối
lượng các ancol bậc 1. Phần trăm khối lượng của ancol bậc một (có số nguyên tử cacbon lớn hơn) trong Y


A. 7,89%. B. 10,88%. C. 46,43%. D. 31,58%.


Câu 5: Trong những nhận xét dưới đây về muối amoni, nhận xét nào là đúng?


A. Dung dịch muối amoni tác dụng với dung dịch kiềm đặc, nóng cho thốt ra chất khí làm quỳ tím
hóa đỏ


B. Khi nhiệt phân muối amoni ln ln có khí amoniac thốt ra.


C. Tất cả các muối amoni đều dễ tan trong nước, khi tan điện li hòa toàn thành cation amoni và anion
gốc axit.


D. Muối amoni là tinh thể ion, phân tử gồm cation amoni và anion hidroxit


Câu 6: Hoà tan m gam hỗn hợp Ba, Al vào nước thu được dung dịch X chỉ chứa một chất tan duy
nhất và 12,544 lít H2 (đktc), khơng cịn chất rắn không tan. Thổi CO2 dư vào dung dịch X thu đượckết tủa Y và dung dịch Z. Đun nóng dung dịch Z đến khi phản ứng kết thúc thu được kết tủa T. Lấy
kết tủa Y trộn với kết tủa T rồi nung trong không khí đến khối lượng khơng đổi thu được chất rắn Q.
Khối lượng của Q là:


A. 38,25 g B. 38,76 g C. 39,78 g D. 35,70 g


Câu 7: Cây xanh là lá phổi của Trái Đất, giữ vai trị điều hịa khí hậu, làm sạch bầu khí quyển. Trong q
trình quang hợp, cây xanh hấp thụ khí CO2, giải phóng khí O2, đồng thời tạo ra một loại hợp chất hữu cơ


thiết yếu cho cơ thể con người, đó là


A. chất béo B. este. C. cacbohidrat. D. amin.


Câu 8: Tơ nilon-6 thuộc loại tơ thuộc loại tơ nào sau đây


A. Tơ polieste B. Tơ nhân tạo C. Tơ tự nhiên D. Tơ poliamit
Câu 9: Trong phản ứng oxi hóa khử sau.


CnH2n + KMnO4 + H2O  CnH2n(OH)2 + MnO2 + KOH .


Khi phản ứng đã được cân bằng, tổng hệ số tất cả các chất trong phản ứng là


A. 17. B. 16. C. 18. D. 19.


Câu 10: Cho glucozơ lên men tạo thành ancol, khí CO2 tạo thành được dẫn qua dung dịch nước vôi trong(2)

Trang 2/4 - Mã đề thi 306


A. 18,4g. B. 23,0g. C. 28,0g. D. 27,6g.Câu 11: Dung dịch nào dẫn điện được


A. KCl B. C12H22O11. C. C2H5OH D. C6H6.


Câu 12: Thêm 40 ml nước vào 10 ml dung dịch HCl có pH = 2, được dung dịch mới có pH là:


A. 2,5. B. 4,2. C. 3. D. 2,7.


Câu 13: Hòa tan 0,54 gam Al trong 0,5 lit dung dịch H2SO4 0,1M được dung dịch X. Thêm V lít dung


dịch NaOH 0,1M vào dung dịch X thu được kết tủa Y. Nung kết tủa Y đến khối lượng không đổi ta được
chất rắn nặng 0,51 gam. Giá trị lớn nhất của V là


A. 1,1 lít. B. 1,5 lít. C. 0,8 lít. D. 1,2 lít.


Câu 14: Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư). Sau phản ứng thu


được 2,24 lít khí hiđro (ở đktc), dung dịch X và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là


A. 5,6 gam. B. 3,4 gam. C. 6,4 gam. D. 4,4 gam.


Câu 15: Số đồng phân cấu tạo của nhau có cơng thức phân tử C5H12O, tác dụng với CuO đun nóng sinh


ra xeton là


A. 3. B. 5. C. 2. D. 4.


Câu 16: Metyl propylat là tên gọi của hợp chất nào sau đây?A. HCOOC3H7 B. C2H5COOCH3 C. C2H5COOH D. C3H7COOH


Câu 17: Nung 100 gam đá vôi, thu được 20,37 lít khí cacbonic (đktc). Hàm lượng (thành phần phần trăm)
của canxicacbonat trong loại đá vơi nói trên là


A. 81,37%. B. 90,94%. C. 28,96%. D. 53,62%.


Câu 18: Ancol X đơn chức, no, mạch hở có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 37. Cho X tác dụng với H2SO4


đặc đun nóng đến 180oC thấy tạo thành một anken có nhánh duy nhất. X có thể là


A. propan-2-ol. B. butan-2-ol. C. 2-metylpropan-2-ol. D. butan-1-ol.
Câu 19: Dãy chất mà tất cả các chất đều tác dụng được với dd AgNO3/NH3 là


A. CH3CHO, C2H2, saccarozơ. B. HCOOH, CH3CHO, C2H2, glucozơ.


C. CH3CHO, C2H2, anilin. D. CH3CHO, C2H2, saccarozơ, glucozơ.


Câu 20: Trong bảng tuần hồn các ngun tố hóa học,kim loại kiềm thổ thuộc nhóm


A. IA. B. IIB. C. IIIA. D. IIA.


Câu 21: Cho dung dịch HCl vào dung dịch Ca(HCO3)2, hiện tượng quan sát được như thế nào?


A. Có bọt khí thốt ra và dung dịch trong suốt. B. Chỉ xuất hiện kết tủa trắng.
C. Chỉ tạo thành dung dịch tron suốt. D. Có kết tủa trắng và bọt khí.
Câu 22: Quặng boxit là nguyên liệu dùng để điều chế kim loại


A. Natri. B. Chì . C. Nhôm. D. Đồng.Câu 23: Dãy chất nào sau đây vừa có tính khử, vừa có tính oxi hoá?


A. O2, Fe(OH)3, FeSO4, Cl2. B. Cl2, SO2, FeO, Fe3O4.


C. Fe, O3, FeCO3, H2SO4. D. SO2, Fe2O3, Fe(OH)2, H2S.


Câu 24: Cho các phương trình phản ứng theo dãy chuyển hóa sau
C6H6


o
2
Br /Fe,t
(B) NaOH (C) HClC


6H5OH.


Hiệu suất của quá trình trên là 80%, nếu lượng benzen ban đầu là 2,34 tấn, thì khối lượng phenol thu
được là


A. 3,525 tấn. B. 2,82 tấn. C. 2,256 tấn. D. 2,28 tấn.


Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn 26,72 gam hỗn hợp X gồm axit metacrylic, axit ađipic, axit axetic và glixerol
(trong đó số mol axit metacrylic bằng số mol axit axetic) bằng O2 dư, thu được hỗn hợp Y gồm khí và


hơi. Dẫn Y vào dung dịch chứa 0,76 mol Ba(OH)2, thu được 98,5 gam kết tủa và dung dịch Z. Đun nóng


Z lại xuất hiện kết tủa. Cho 26,72 gam hỗn hợp X tác dụng với 150 ml dung dịch KOH 2M, sau khi các


phản ứng xảy ra hồn tồn, cơ cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m gần giá trị
nào nhất ?


A. 28,9 gam. B. 24,7 gam. C. 30,1 gam. D. 35,6 gam.
Câu 26: Kim loại có những tính chất vật lí chung nào sau đây?(3)

Trang 3/4 - Mã đề thi 306
D. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính cứng.


Câu 27: Oxit nào sau đây là oxit không tạo muối.


A. P2O5. B. CO2. C. SiO2. D. CO.


Câu 28: Hịa tan hồn tồn 4,8 gam kim loại M vào dung dịch axit HNO3, thu được dung dịch X. Chia X


thành 2 phần bằng nhau.


- Kết tinh phần 1 ở điều kiện thích hợp thu được 25,6 gam một muối Y duy nhất.


- Cho phần 2 tác dụng với NaOH dư được kết tủa Z. Nung Z đến khối lượng không đổi thu được 4,0
gam chất rắn. Kim loại M và thành phần % theo khối lượng của nó trong muối Y là


A. Mg và 9,375 % B. Cu và 8,759% C. Mg và 16,216% D. Cu và 16,216%


Câu 29: Hỗn hợp X gồm Mg, Mg(NO3)2, Al và Al2O3. Hịa tan hồn tồn 18,4 gam hỗn hợp X vào dung


dịch NaNO3 và 13,44 mol HCl, thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối và 3,36 lít hỗn hợp khí Z (đktc)


gồm NO và H2. Tỉ khối của Z so với H2 là 313 . Cho dung dịch NaOH dư vào Y, có tối đa 1,58 mol NaOH


phản ứng, thu được 6,96 gam kết tủa. Khối lượng của Al kim loại trong hỗn hợp X là
A. 4,32 gam B. 6,48 gam C. 4,86 gam. D. 5,40 gam


Câu 30: Cho các chất: anilin, glyxin, glucozo, triolein được kí hiệu ngẫu nhiên là X, Y, Z, T. Ở điều kiện
thường, X và Y đều là chất rắn; Z và T đều là chất lỏng. Kết quả thí nghiệm với các chất trên được ghi lại
ở bảng sau:


Thuốc thử Mẫu thử Hiện tượng


Dung dịch AgNO3 trong dung dịch NH3 (đun nóng) X Kết tủa trắng bạc


Nước brom T Kết tủa trắng


Các chất X, Y, Z lần lượt là


A. glucozo, glyxin, triolein, anilin. B. glucozo, triolein, glyxin, anilin.
C. triolein, glyxin, anilin, glucozo. D. glyxin, anilin, glucozo, triolein
Câu 31: Trong các chất sau chất nào có liên kết peptit?


A. Protein B. Xenlulozo C. Glucozo D. Alanin


Câu 32: Hoá hơi hết 8,375 gam hỗn hợp hai este no, đơn chức,đồng đẳng kế tiếp thu được thể tích đúng bằng thể
tích của 4 gam Oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. CTPT hai este là


A. C2H4O2 và C5H10O2 B. C4H8O2 và C5H10O2
C. C4H8O2 và C3H6O2 D. C2H4O2 và C3H6O2


Câu 33: Đốt cháy hoàn toàn một lượng polietilen, sản phẩm cháy cho đi qua bình đựng dung dịch


Ca(OH)2 dư thấy xuất hiện 10 gam kết tủa. Khối lượng bình thay đổi như thế nào?


A. Giảm 5,6g B. Tăng 4,4g C. Giảm 3,8g D. Tăng 6,2g
Câu 34: Hai chất đồng phân khác nhau về:


A. Số nguyên tử cacbon. B. Công thức phân tử.
C. Số nguyên tử hidro. D. Công thức cấu tạo.


Câu 35: Cho dãy các chất sau: toluen, phenyl fomat, fructozơ, glyxylvalin (Gly-val), etylen glicol,
triolein. Số chất bị thủy phân trong môi trường axit là:


A. 5. B. 3. C. 6. D. 4.


Câu 36: Phản ứng thuỷ phân este trong môi trường kiềm khi đun nóng được gọi là gì?


A. Xà phịng hố B. Crackinh C. Sự lên men D. Hiđrat hoá


Câu 37: Từ tinh dầu hồi, người ta tách được anetol là một chất thơm được dùng sản xuất kẹo cao su.
Anetol có tỉ khối hơi so với N2 là 5,286. Phân tích ngun tố cho thấy, anetol có phần trăm khối lượng


cacbon và hiđro tương ứng là 81,08%; 8,10%, còn lại là oxi. Công thức phân tử của anetol là
A. C5H6O. B. C6H12O. C. C10H12O. D. C9H8O2.


Câu 38: Hỗn hợp X gồm hiđro, propen, axit acrylic, ancol anlylic (C3H5OH). Đốt cháy hoàn toàn 0,75


mol X, thu được 30,24 lít khí CO2 (đktc). Đun nóng X với bột Ni một thời gian, thu được hỗn hợp Y. Tỉ


khối hơi của Y so với X bằng 1,25. Cho 0,1 mol Y phản ứng vừa đủvới V lít dung dịch Br2 0,1M. Giá


trịcủa V làA. 0,6. B. 0,4. C. 0,5. D. 0,3.(4)

Trang 4/4 - Mã đề thi 306
khối lượng bình tăng 24,62 gam. Mặt khác, đun nóng 0,03 mol T cần vừa đủ 70 ml NaOH 1M, thu được
hỗn hợp Z chứa 3 muối của Gly, Ala, Val, trong đó muối của Gly chiếm 38,14% về khối lượng. Phần
trăm khối lượng của muối Val trong hỗn hợp Z gần nhất với giá trị nào sau đây?


A. 24,3%. B. 31,4%. C. 20%. D. 25,3%.


Câu 40: Hỗn hợp X gồm axetilen, etilen và hidrocacbon Y. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X thu được CO2


và H2O theo tỉ lệ mol 1 :1. Sục hỗn hợp X vào bình đựng dung dịch brom dư, khối lượng bình tăng thêm


0,82 gam, khí thốt ra khỏi bình đem đốt cháy hoàn toàn thu được 1,32 gam CO2 và 0,72 gam H2O. Phần


trăm theo thể tích của Y trong hỗn hợp X là


A. 50,0% B. 25,0%. C. 33,3%. D. 75,0%


---

×