Tải bản đầy đủ (.ppt) (16 trang)

THEME 5 GRADE 3 LESSON 1 A B 33deb105dd

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.83 MB, 16 trang )

(1)


(2)

(3)

(4)

Friday, October 20th , 2017


Theme 3


Lesson 1: A,B


I. New words
(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

- ringing phone:
- mobile phone:


- phone charger:
- flea market:


pin
- battery:


Điện thoại di động


nhạc chuông
cục sạc(13)

Listen, point and say1 2


4 5


3


mobile phone ringing phone battery
(14)

Hello?
Hi.Can I speak to ----, please?


Who’s calling, please?
It’s ---.(15)

1.Learn the words and


structure by heart.2. Prepare lesson 1: C, D, E .
(16)

Thank you


×