Tải bản đầy đủ (.ppt) (8 trang)

Am nhac 1 On bai hat Ly cay xanhTap noi tho theo tiet tau ccdb112240

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.17 MB, 8 trang )

(1)

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÁNH HỘI A – NĂM HỌC 2017 - 2018Chào mừng quý thầy côGiáo viên thực hiện :
(2)

NGHE HAY ĐOÁN


GIỎIBÀI HÁT LÝ CÂY XANH


( Dân ca Nam
(3)

Thứ hai, ngày 16 tháng 10 năm 2017Hỏt nhc:

Ôn bài hát: Lý cây xanh


Tập nãi th¬ theo tiÕt tÊu


lÝ c©y xanhD©n ca Nam Bộ1.Ôn bài hát :
(4)

Thứ hai, ngày 16 tháng 10 năm 2017*Hát kết hợp v tay theo tiết tấu :Cái cây xanh xanh, thì lá cũng xanh.Chim đậu trên cành, chim hót líu lo.Hỏt nhc:

Ôn bài hát: Lý cây xanh
Tập nói thơ theo tiÕt tÊux

x x x x x x xx

x x x x x x x
(5)

Thø hai, ngày 16 tháng 10 năm 2017*Hỏt kt hp vi vn ng ph ho :Âm nhạc :

Ôn bài hát: Lý cây xanh


Tập nói thơ theo tiết tấu
(6)

Thứ hai, ngày 16 tháng 10 năm 2017Hỏt nhc:

Ôn bài hát: Lý cây xanh


Tập nãi th¬ theo tiÕt tÊu2.TËp nãi th¬ theo tiÕt tÊu của bài Lý cây xanh :Ht go lng ta


Cú vị phù saCủa sơng kinh thầy


Có hương sen thơm


Trong hồ nước đầyx x x xx x x x
x x x x


x x x x

Chú bé loắt choắt


Cái xắc xinh xinh


Cái chân thoăn thoắtCái đầu nghênh nghênh


x x x x(7)

Thứ hai, ngày 16 tháng 10 năm 2017
(8)×