Tải bản đầy đủ (.ppt) (15 trang)

buoc dau lam quen voi logo 044c210151

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.44 MB, 15 trang )

(1)

PHỊNG GD-ĐT MANG THÍT TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÁNH HỘI A


Thứ năm, ngày 2 tháng 4 năm 2015




(2)

Câu 1

.Trình bày các bước tạo chữ in đậm, in nghiêng



Bước 1 : Chọn phần văn bản muốn trình bày.




Bước 2 : Nháy nút để tạo chữ in đậm hoặc


nháy nút để tạo chữ in nghiêng.





Thứ năm, ngày 2 tháng 4 năm 2015




(3)

Câu 2. Em hãy sắp xếp các bước sao chép văn bản sau cho đúng theo thứ tự
thực hiện


Bước : Chọn phần văn bản cần sao chép.




Bước : Đặt con trỏ soạn thảo tại nơi cần sao chép.



Bước : Nháy chuột vào nút

Sao

để đưa nội dung


vào bộ nhớ của máy tính





Bước : Nháy chuột ở nút

Dán

để đưa nội dung


từ bộ nhớ vào vị trí con trỏ.




Thứ năm, ngày 2 tháng 4 năm 2015




(4)

BÀI 1:



Thứ năm, ngày 2 tháng 4 năm 2015




(5)

Logo và chú rùa


Logo là gì ?



Logo là phần mềm máy tính giúp em vừa học vừa chơi một


cách bổ ích.



Thứ năm, ngày 2 tháng 4 năm 2015



Môn: Tin Học



(6)

-

Tiến lên 100 bước


-

Quay sang phải 90 độ


- Tiến lên 100 bước



-

Quay sang phải 90 độ


-

Tiến lên 100 bước



Các dòng lệnh của em

Hành động của rùa


Môn: Tin Học


BÀI 1: BƯỚC ĐẦU LÀM QUEN VỚI LOGO


-

Quay sang phải 90 độ



-

Tiến lên 100 bước




(7)

- Nháy đúp chuột lên biểu tượng trên màn hình



BIĨU t


ỵng


Logo



Môn: Tin Học


BÀI 1: BƯỚC ĐẦU LÀM QUEN VỚI LOGO



(8)

4



5



1



2


3



6



4- Ngăn ghi lại các lệnh đã viết


5- Hình dạng của rùa



2- Cửa sổ lệnh




(9)

Lệnh

Rùa làm




Home


CS



FD


RT



Rùa về vị trí xuất phát.


Xoá toàn bộ sân chơi



Rựa i v phớa tr c [FD b ớc đi]


Rùa quay phải [RT độ]



Những câu lệnh đầu tiên của Logo



Môn: Tin Học


BÀI 1: BƯỚC ĐẦU LÀM QUEN VỚI LOGO



(10)

Rùa đi về phía tr ớc 100 b ớc


Rùa quay phải 90 độ



Rùa đi về phía tr ớc 100 b ớc


Rùa quay phải 90 độ



Rùa đi về phía tr ớc 100 b ớc


Rùa quay phải 90 độ



Rïa ®i vỊ phÝa tr íc 100 b ớc



4.

Câu lệnh của Logo




Để vẽ đ ợc các hình em phải viết các câu lệnh


VD: Vẽ hình vuông



FD

100



RT

90



FD

100



FD

100



FD

100



RT

90



RT

90



Môn: Tin Học


BÀI 1: BƯỚC ĐẦU LÀM QUEN VỚI LOGO



(11)

Môn: Tin Học


BÀI 1: BƯỚC ĐẦU LÀM QUEN VỚI LOGO



(12)

Rùa đi về phía tr ớc 100 b ớc


Rùa quay phải 90 độ



Rùa đi về phía tr ớc 100 b ớc



Rùa quay phải 90 độ



Rùa đi về phía tr ớc 100 b ớc


Rùa quay phải 90 độ



Rïa ®i vỊ phÝa tr ớc 100 b ớc



4.

Câu lệnh của Logo



Để vẽ đ ợc các hình em phải sử dụng viết các câu lệnh


VD: Vẽ hình vuông



FD

100



RT

90



FD

100



FD

100



FD

100



RT

90



RT

90



Môn: Tin Học


BÀI 1: BƯỚC ĐẦU LÀM QUEN VỚI LOGO




(13)

(14)

Em hãy chọn một cái cặp để khám phá điều bí ẩn bên


trong?



Nơi Rùa di chuyển và


để lại vết đi trên đó



gọi là………

Sân chơi của Rùa



2


A

Biểu tượng của Rùa

trên màn hình Logo



có dạng ...

hình tam giác



Em sẽ học cách viết


các………để



điều khiển chú Rùa di


chuyển trên màn hình.



dịng lệnh



3



Cửa sổ lệnh chia


thành…….

Hai ngăn




(15)



×