Tải bản đầy đủ (.ppt) (22 trang)

BAI 2 CAN LE LOP 4 e14e64b591

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.1 MB, 22 trang )

(1)


(2)

11

2

2

3

344

5

5

6

6Đ I A: Ộ


Đ I A: Ộ


Đ I B:Ộ(3)

1

2

310

6876541312
1116


1514
(4)

11

2

2

3

344

5

5

6

6Đ I A: Ộ


Đ I A: Ộ


Đ I B:Ộ(5)Bởi tôi ăn uống điều Bởi tơi ăn uống điều
độ, làm việc có chừng


độ, làm việc có chừng


mực nên tơi chóng lớnmực nên tơi chóng lớn


lắm. Chẳng bao lâu tơi


lắm. Chẳng bao lâu tôi


đã trở thành một


đã trở thành một


chàng dế thanh niên


chàng dế thanh niên


cường tráng. Đôi càng


cường tráng. Đôi càng


tôi mẫm bóng


tơi mẫm bóng


Bởi tơi ăn uống điều độ,


Bởi tơi ăn uống điều độ,


làm việc có chừng


làm việc có chừngmực nên tơi chóng lớn


mực nên tơi chóng lớn


lắm. Chẳng bao lâu tơi


lắm. Chẳng bao lâu tôi


đã trở thành một


đã trở thành một


chàng dế thanh niên


chàng dế thanh niên


cường tráng. Đơi càng


cường tráng. Đơi càng


tơi mẫm bóng


tơi mẫm bóng(6)

Bởi tơi ăn uống điều Bởi tôi ăn uống điều
độ, làm việc có chừng


độ, làm việc có chừngmực nên tơi chóng lớn


mực nên tơi chóng lớn


lắm. Chẳng bao lâu tôi


lắm. Chẳng bao lâu tôi


đã trở thành một chàng


đã trở thành một chàng


dế thanh niên cường


dế thanh niên cường


tráng. Đôi càng tôi


tráng. Đơi càng tơi


mẫm bóng


mẫm bóng


Bởi tôi ăn uống điều Bởi tôi ăn uống điều


độ, làm việc có chừng


độ, làm việc có chừngmực nên tơi chóng lớn


mực nên tơi chóng lớn


lắm. Chẳng bao lâu tôi


lắm. Chẳng bao lâu tôi


đã trở thành một chàng


đã trở thành một chàng


dế thanh niên cường


dế thanh niên cường


tráng. Đôi càng tôi


tráng. Đôi càng tơi


mẫm bóng


mẫm bóng(7)

Bởi tôi ăn uống điều Bởi tôi ăn uống điều
độ, làm việc có chừng


độ, làm việc có chừng


mực nên tơi chóng lớnmực nên tơi chóng lớn


lắm. Chẳng bao lâu tôi


lắm. Chẳng bao lâu tôi


đã trở thành một chàng


đã trở thành một chàng


dế thanh niên cường


dế thanh niên cường


tráng. Đôi càng tôi


tráng. Đôi càng tơi


mẫm bóng


mẫm bóng


Em có nhận xét gì về cách trình bày của hai


đoạn văn bản sau:Bởi tôi ăn uống


Bởi tôi ăn uốngđiều độ, làm việc có


điều độ, làm việc có


chừng mực nên tơi


chừng mực nên tơi


chóng lớn lắm.


chóng lớn lắm.


Chẳng bao lâu tôi


Chẳng bao lâu tôi


đã trở thành một chàng


đã trở thành một chàng


dế thanh niên cường tráng.


dế thanh niên cường tráng.


Đôi càng tôi mẫm bóng(8)

(9)

Dế mèn
Dế mèn


Bởi tơi ăn uống điều độ, làm việc có


Bởi tơi ăn uống điều độ, làm việc có
chừng mực nên tơi chóng lớn lắm.
chừng mực nên tơi chóng lớn lắm.
Chẳng bao lâu tôi đã trở thành một
Chẳng bao lâu tôi đã trở thành một
chàng dế thanh niên cường tráng.
chàng dế thanh niên cường tráng.
Đôi càng tơi mẫm bóng.


Đơi càng tơi mẫm bóng.


Dế mèn
Dế mèn
Bởi tơi ăn uống điều độ, làm việc có
Bởi tơi ăn uống điều độ, làm việc có
chừng mực nên tơi chóng lớn lắm.
chừng mực nên tơi chóng lớn lắm.
Chẳng bao lâu tôi đã trở thành một
Chẳng bao lâu tôi đã trở thành một
chàng dế thanh niên cường tráng.
chàng dế thanh niên cường tráng.
Đôi càng tơi mẫm bóng.
Đơi càng tơi mẫm bóng.


Dế mèn
Dế mèn


Bởi tơi ăn uống điều độ, làm việc có
Bởi tơi ăn uống điều độ, làm việc có
chừng mực nên tơi chóng lớn lắm.


chừng mực nên tơi chóng lớn lắm.
Chẳng bao lâu tôi đã trở thành một
Chẳng bao lâu tôi đã trở thành một
chàng dế thanh niên cường tráng.
chàng dế thanh niên cường tráng.


Đôi càng tơi mẫm bóng.
Đơi càng tơi mẫm bóng.


Dế mèn
Dế mèn


Bởi tơi ăn uống điều độ, làm việc có
Bởi tơi ăn uống điều độ, làm việc có
chừng mực nên tơi chóng lớn lắm.
chừng mực nên tơi chóng lớn lắm.
Chẳng bao lâu tôi đã trở thành một
Chẳng bao lâu tôi đã trở thành một
chàng dế thanh niên cường tráng.
chàng dế thanh niên cường tráng.
Đơi càng tơi mẫm bóng.(10)

1.Nháy chuột vào đoạn văn cần căn lề.2.Nháy chuột lên một trong bốn nút lệnh sau


Các bước thực hiện:
(11)

Trò chơi:
(12)

(13)

(14)

(15)

(16)
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×