Tải bản đầy đủ (.ppt) (25 trang)

THEME 7 LESSON 1 GRADE 3 72c2aa686d

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (6.24 MB, 25 trang )

(1)


(2)

Group Division1

3
(3)

(4)

(5)

Monday, March 13th , 2017


Theme 7


Lesson 1: A,B


I. New words
(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

- lake: hồ


-park : công viên


- sports shop: cửa hàng thể thao
- bakery: tiệm bánh mì(12)

Listen, point and say1 2


4 5


3


park lake supermarket(13)

(14)

Where are you going?I m going to the

park

.Hỏi/ đáp bạn sẽ đi đâu.Where are you going?


I m going to the---.


(15)

(16)

a(17)

(18)

b(19)

c(20)

(21)

d(22)


(23)

Where are you going?(24)

1.Learn the words and


structure by heart.2. Prepare lesson 1: C, D, E .
(25)

Thank you×