Tải bản đầy đủ (.docx) (27 trang)

KH NAM HOC 19 20 bfa4e4aeef

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (234.48 KB, 27 trang )

(1)

PHỊNG GD- ĐT MANG THÍT
TRƯỜNG TIỂU HỌC
CHÁNH HỘI A


Số:…… /KH-CHA


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Chánh Hội, ngày 11 tháng 9 năm 2019
KẾ HOẠCH


Năm học 2019 - 2020


Căn cứ công văn số 1458 /SGDĐT-GDMN-TH, ngày 03 tháng 9 năm 2019 về việc
hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục tiểu học năm học 2019 – 2020 của Sở giáo dục
và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long ;


Căn cứ Phương hướng số: 628/HD-PGDĐT, ngày 10 tháng 9 năm 2019 Về việc
thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019-2020 của Phòng Giáo Dục Đào Tạo
huyện Mang Thít;


Căn cứ kế hoạch số: 55 /KH-CHA, ngày 26/10/2017, về việc thực hiện kế hoạch
Chiến lược phát triển trường tiểu học Chánh Hội A giai đoạn 2017-2021. Định hướng
giai đoạn 2021 – 2025;


Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường; Hiệu trưởng trường Tiểu học Chánh
Hội xây dựng kế hoạch năm học 2019-2020 như sau:I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG:
1 Qui mơ trường, lớp:


Diện
tích
trường
(m2)


DT
sân
chơi
(m2)


Phịng
học
Phịng
NN
Phịng
tin học
Phịng
GDNT
Phịng
GDTC
Thư
viện
Thiết
bị
Phịng
BGH
Phịng


khác
DT
nhà ăn
(m2)


DT
phịng
đa năng
(m2)


Điểm
chính


5175.9 3000 10 1 1 1 2 2


Cộng 5175.9 3000 10 1 1 1 2 2


2.Tình hình đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên


TT Loại


hình GV


Giáo viên


Đảng


viên Đồnviên


Số giáo viênTS Nữ Biênchế HĐ


Trình độ chun mơn
Trên


ĐH ĐH THSP12+2 9+3 Dưới9+3


1 BGH 1 1 1 1


1 GVCN 10 3 8 1 10 7 2 1 0 0


2 Tiếng Anh 1 1 1 1


3 Tin học 1 1 1 1(2)

5 Mỹ thuật 1 1 1 1 1


6 Thể dục 1 1 1 1


7 TPT 1 1 1 1


8 KT/VT 1 1 1 1 1


9 TQ/Y tế 1 1 1 1 1


10 Thư viện 1 1 1 1


11 Bảo vệ 1 112 GV dư 1 1


Cộng 22 8 16 2 21 1 15 2 3 0 0


3.Tình hình học sinh:
Khối Số lớp


Học sinh


Sĩ số TB
HS/lớp


Số HS
lưu ban NH
trước


Gia đình
chính sách


Gia đình
khó khăn


TS Nữ Dântộc KT


1 2 37 14 18.8 0 0 10


2 2 65 38 32.5 0 0 14


3 2 44 20 22.5 0 0 174 2 42 23 41.5 0 0 18


5 2 63 26 31.5 0 0 25


Cộng 10 251 121 25.1 0 0 84


4. Điều kiện tài chính, cơ sở vật chất:


a. Hoạt động giáo dục sử dụng nguồn tài chánh nhà nước cấp, theo năm dương
lịch, hình thức tự chủ, tự chịu trách nhiệm, dưới sự quản lý của nhà nước.


b. Cơ sở vật chất:


- Địa chỉ trường: Ấp II A, xã Chánh Hội, huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long.
- Trường chỉ có 01 điểm trường chính, khơng có điểm phụ.


- Tổng số phịng:


Số


TT Tên hạng mục Đơn vị tính Số lượng Diện tích (m2) Ghi chú
Diện tích các phịng hành chính, phịng chức năng (17 phịng):


01 Phịng Hiệu trưởng Phịng 01 32,00


02 Phịng Phó Hiệu trưởng Phịng 01 32,00


03 Phịng GV Phòng 01 64,00


04 Văn phòng Phòng 01 64,0005 Phòng y tế Phòng 01 32,00


06 Nhà kho Phòng 01 15,00


07 Phòng thư viện Phòng 01 90,00


08 Phòng thiết bị Phòng 01 64,00


09 Phòng dạy học ngoại ngữ Phòng 00(3)

11 Phòng truyền thống Đội Phòng 01 32,00


12 Phòng bảo vệ Phịng 01 10,00


II. Diện tích các phịng học văn hóa (10 phịng):


12 Phịng học Phịng 10 640m2


III. Diện tích các nhà vệ sinh (2 nhà vệ sinh):


13 Nhà vệ sinh CB, GV, NV Nhà 02 30 m2


Nam, nữ
riêng


14 Nhà vệ sinh học sinh Nhà 01 40 m2


4. Diện tích các nhà để xe:15 Nhà xe CB, GV, NV Nhà 01 92 m2


16 Nhà xe học sinh Nhà 01 70 m2


17 Căn-tin Nhà 00 0


IV. Diện tích cây xanh, sân chơi, bãi tập:


18 Cây xanh Cây 1000 m2


19 Sân chơi Sân 1 2000m2


20 Bãi tập Bãi 1 500 m2


Tổng diện tích đất tồn khn viên: 5175,9 m2
1.4. Thư viện và trang thiết bị dạy-học:


- Thư viện có 01 phịng với tổng diện tích 64 m2 gồm phòng thủ thư, kho thư viện,


phòng đọc của giáo viên và phịng đọc của học sinh.


Tên sách ĐV tính Số lượng Tỉ lệ đáp ứng Ghi chú


Sách giáo khoa Bản 930 100%


Sách thiếu nhi Bản 1950 100%


Sách tham khảo Bản 1230 100%


Tài liệu khác Bản 47 100%- Trang thiết bị dạy-học:


1. Bộ đồ dùng dạy học tối thiểu ĐV tính Số lượng Tỉ lệ đáp ứng Ghi
chú


- Thiết bị dạy học lớp 1 Bộ 02 30%


- Thiết bị dạy học lớp 2 Bộ 02 30%(4)

- Thiết bị dạy học lớp 4 Bộ 02 30%


- Thiết bị dạy học lớp 5 Bộ 02 30%


2. Thiết bị dùng chung


- Máy tính Bộ 22 25%


- Phần mềm tin học, quản lí Bộ 04 100%


- Máy chiếu Bộ 02 25%


- Thiết bị âm thanh Bộ 01 25%


Âm thanh Bộ 01 100%


3. Bàn ghế học sinh


- Bàn 2 chỗ ngồi Bộ 150 50%5. Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu
5.1. Mặt mạnh:


- Công tác tổ chức, quản lý của Hiệu trưởng khoa học, sáng tạo, kế hoạch có tính
khả thi, sát thực tế; cơng tác tổ chức triển khai kiểm tra đánh giá sâu sát, thực chất và đổi
mới; được sự tin tưởng cao của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, hiệu trưởng dám
nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.


- Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đoàn kết, trách nhiệm, cầu tiến. Đủ về số
lượng, chất lượng chuyên môn khá đồng đều, đạt chuẩn 100%, trong đó 70% trên chuẩn.


- Quy mơ trường loại 3, có 10 lớp, trung bình 25.1 học sinh/ lớp. Nhìn chung, học
sinh ngoan, chăm học.


- Cơ sở vật chất khang trang, cảnh quang rộng rãi, thoáng mát. Thiết bị dạy học đủ
để phục vụ cho giảng dạy và học tập của nhà trường.


- Chính quyền địa phương đã có nhiều chính sách tích cực nhằm phát triển giáo dục
của trường.


5.2. Mặt yếu:


- Trình độ chuyên mơn của giáo viên chưa đồng đều, một số ít giáo viên lớn tuổi
chậm ứng dụng CNTT trong giảng dạy và đổi mới phương pháp.


- Sĩ số học sinh các lớp số lượng chưa cân đối, lớp thấp nhất lớp 1/1 có 17 học sinh,
lớp nhiều nhất lớp 2/2 có 33 học sinh.


- Trường thiếu hàng rào kiên cố hai bên và phía sau, thiếu phịng chức năng: Giáo
dục Ngoại ngữ, thiếu ít nhất 10 máy vi tính bổ sung phòng tin học, thư viện, tổng phụ


trách.


- Một số ít phụ huynh chưa quan tâm nhiều trong việc mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm
thân thể cho học sinh.


6. Nhận định chung thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học.(5)

- Hiệu trưởng quản lý nhà trường bằng các kế hoạch, nghị quyết, quyết định phù
hợp với Nghị quyết, kế hoạch của Đảng các cấp của Phòng giáo dục đào tạo huyện Mang
Thít


- Bản thân mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên đều có tinh thần tự học, tự rèn, nâng
cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ; tích cực tiếp cận nhanh các phương pháp, hình thức
dạy học mới, vận dụng có hiệu quả vào thực tiễn giảng dạy tại trường, chương trình thay
sách bắt đầu năm học 2020-2021


- Mặc dù số ít giáo viên có tư tưởng cầu tồn, ngại khó vươn lên, ngại đổi mới
phương pháp, chưa quen ứng dụng CNTT và sử dụng đồ dùng trong tiết dạy. Những khó
khăn về CSVC, phương tiện dạy học…Tuy nhiên với tinh thần nhiệt quyết của hiệu
trưởng, phó hiệu trưởng, sự phối hợp với Chi bộ và cơng đồn …luôn luôn làm nền tảng,
gương mẩu, đầu tàu về phong cách, đạo đức, lối sống, năng lực quản lý, về chuyên môn
và luôn quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ giáo viên vượt khó, vươn lên hướng tới hồn thành tốt
nhiệm vụ, đạt và vượt các chỉ tiêu chất lượng năm học.


II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM HỌC:
1. Những thuận lợi và khó khăn:


a.Thuận lợi:


- Năm học 2019 – 2020 tiếp tục kế thừa những thành quả đạt được của năm học


trước, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, chính quyền địa phương, Ban
đại diện cha mẹ học sinh; sự chỉ đạo kịp thời của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.


- Các phòng học, hệ thống điện, bóng đèn, quạt được trang bị, tường các phòng
học, hàng rào sơn mới, cảnh quang sư phạm sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn, thu hút
học sinh.


- Đa số cán bộ, giáo viên, nhân viên nhiệt tình có trách nhiệm với nhiệm vụ được
giao.


- Niềm tin của phụ huynh với nhà trường ngày càng được củng cố thể hiện qua
việc ngày càng nhiều con em ở trường lân cận được chuyển vào học tại trường, phụ
huynh đến dự các cuộc họp do trường tổ chức ngày đầy đủ hơn, tích cực đóng góp cơng
sức chỉnh trang trường lớp.


b.Khó khăn:


- Nhiều cha mẹ học sinh làm ăn xa hoặc thiếu quan tâm giáo dục con em nên công
tác quản lý phối hợp giáo dục chưa chặt chẽ.


- Cơ sở vật chất còn thiếu phòng chức năng gây ảnh hưởng đến việc bồi dưỡng
hoạc sinh.


- Số ít giáo viên có tư tưởng, ngại khó, ngại đổi mới phương pháp, chưa quen ứng
dụng CNTT và sử dụng đồ dùng trong tiết dạy nên tiết dạy chưa phát huy tốt tính tính
cực của học sinh.


- Thiếu máy vi tính trang bị phịng tổng phụ trách, thư viện... nên việc cập nhật
thơng tin cịn chậm.2.Mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm:(6)

triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài góp phần quan trọng phát triển đất nước, xây
dựng nền văn hóa và con người Việt Nam” ; Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; các Nghị
định, Chỉ thị của Nhà nước trên lĩnh vực GD-ĐT. Thực hiện các hướng dẫn nhiệm vụ
năm học của Sở và Phòng giáo dục đào tạo.


- Đẩy mạnh cơng tác giáo dục chính trị tư tưởng, không ngừng nâng cao nhận
thức quan điểm đường lối của Đảng; kiên định, vững vàng vào mục tiêu, lý tưởng, nâng
cao sự thống nhất trong Đảng. Gương mẫu chấp hành Pháp luật của Nhà nước, tuyên
truyền sâu rộng đường lối của Đảng, Pháp luật của Nhà nước đến toàn thể CB, GV, CNV
và học sinh trong nhà trường; mỗi cán bộ giáo viên, đảng viên phải gương mẫu là tấm
gương sáng về đạo đức, tác phong, lối sống lành mạnh. Đặc biệt nói khơng với bạo lực
học đường.


- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm
2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống
Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện
Nghị quyết số Hội nghị Trung ương 4, Trung ương 6 (khóa XII) của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng. Thực hiện nghiêm túc chỉ thị 06-CT/TU ngày 29/3/2016 của Tỉnh ủy
Vĩnh Long về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị.


- Đổi mới công tác quản lý, tăng cường công tác xây dựng cơ sở vật chất, đẩy mạnh
phong trào “thi đua hai tốt”, phong trào xây dựng “trường học thân thiện - học sinh tích
cực”, thực hiện tốt các cuộc vân động trong nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục,
đăng ký đánh giá ngoài kiểm định chất lượng đạt cấp độ II, đạt tái công nhận chuẩn Quốc
gia mức độ I từ tháng 10 năm 2019.


- Tiếp tục chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và
định hướng phát triển năng lực học sinh; Tăng cường nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất


lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục trong nhà trường. Chú trọng giáo dục đạo đức,
lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm.


- Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu
đổi mới giáo dục phổ thông. Chú trọng đổi mới cơng tác quản lí, quản trị trường học theo
hướng đẩy mạnh phân cấp quản lí, tăng cường quyền tự chủ của nhà trường trong việc
thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, gắn
với trách nhiệm của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đẩy mạnh thực hiện dân chủ,
khuyến khích sự sáng tạo.(7)

- Nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật; tạo cơ hội thuận lợi
tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hồn cảnh khó khăn. Duy trì vững chắc và củng cố kết
quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện dạy học 2 buổi/ngày; vận động học sinh bán trú
phấn đấu đạt 50%.


- Thực hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức
nhà giáo. Khắc phục tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục.


- Tổ chức thực hiện Công văn số: 430/BGDĐT-GDTH, ngày 30/01/2019 về việc
hình thành thói quen đọc sách, ý thức tự học, tự nghiên cứu phát triển ngôn ngữ tiếng
Việt cho học sinh Tiểu học. Mở rộng thêm diện tích thư viện đạt 90 m2, mua kệ sách,


thiết bị thư viện...đăng ký danh hiệu thư viện Tiên tiến, trường xây dựng kế hoạch trên
cơ sở Thông tư 17 của BGD, tháng 9 năm 2019 đăng ký đánh giá ngoài và phấn đấu đạt
cấp độ II, đạt cuẩn Quốc gia mức độ I.


- Chuẩn bị thực hiện Công văn số: 3866/BGDĐT-GDTH, ngày 26/82019 của
BGDĐT về việc hướng dẫn chuẩn bị, tổ chức dạy học đối với lớp 1 năm học 2020-2021


3. Mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể


3.1. Chỉ tiêu về dạy và học


a.Giáo viên:


- 100% giáo viên thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền và những điều của giáo viên
không được làm theo quy định Điều lệ trường tiểu học, lập kế hoạch bồi dưỡng thường
xuyên thực hiên đúng quy định


- Tổ chuyên môn, giáo viên thực hiện đúng quy chế chuyên môn, tổ chức họp
chuyên môn 2 tuần 1 lần theo Tài liệu đổi mới sinh hoạt chuyên môn, mỗi giáo viên
nghiên cứu bài dạy cho 2 tuần sau kỳ họp, giáo viên bộ môn sau 4 tuần và tổ chức làm đồ
dùng dạy học, mỗi giáo viên có ít nhất 4 ĐDDH mới/năm học.


- Bồi dưỡng học sinh chưa đạt kĩ năng đọc, viết tính tốn ngay đầu năm học.
- Dự thi giáo viên giỏi huyện có 4 GV phấn đấu đạt 4/4 GV.


- 100% giáo viên lên lớp phải có hồ sơ quy định, kế hoạch bài dạy đủ môn và ký
duyệt đún quy định.


- Đăng ký dạy tốt 1 tiết/ tuần ; học tốt 2 tiết /tuần.


- Sinh hoạt chuyên môn tổ chuyên môn 2 tuần 1 lần. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề
chung toàn trường, thao giảng dự giờ theo từng tiết, mỗi tháng giáo viên dự giờ 2 tiết /
nhóm được trao đổi chia sẽ cả 2 tổ chuyên của trường. Mỗi GV dự ít nhất 18 tiết/năm
học.


- Dạy phương pháp “Bàn tay nặn bột” mỗi giáo viên dạy 1 bài/HK.


- Giáo viên chuyên Anh Văn dạy 4 tiết/tuần/lớp chú ý kĩ năng nghe, nói, đọc, viết
chú trọng phát triển kĩ năng nghe, nói, chọn 1 đội HS thi hùng biện cấp huyện- Giáo viên chuyên Mĩ thuật chủ động sắp xếp bài dạy theo chủ đề phương pháp
mới.


- Dạy trình chiếu, khuyến khích sử dụng UDCNTT có phần mềm ít nhất 1 tiết/HK.
-100% giáo viên tham gia bồi dưỡng thường xuyên, học tập, giao lưu, sinh hoạt
chuyện đề nhằm nâng cao năng lực trong giảng dạy.


- 100% CB-GV gương mẫu trong việc chấp hành luật giao thông.
- 100% CB-GV-NV thực hiện đúng quy chế chuyên môn.(8)

- Giáo viên chủ nhiệm, tham gia hội thi phấn đấu được công nhận danh hiệu.
- Thực hiện tốt các phong trào ngoại khóa khác do ngành tổ chức.


b.Học sinh


- 100% học sinh chấp hành tốt nội qui của trường, đi học đúng giờ, có đủ sách vở,
dụng cụ học tập thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền của học sinh, những điều học sinh
không được làm theo qui định Điều lệ trường tiểu học, chấp hành đúng luật giao thông...
-100% học sinh chăm chỉ học tập, thuộc bài và làm bài đầy đủ, tích cực chủ động,
tham gia hoạt động lớp học, các hội thi của trường.


- Kết nạp học sinh trong độ tuổi Sao, Đội đạt tỉ lệ 100%.


- 100% học sinh học ngày 2 buổi/ ngày, phấn đấu vận động hơn 50% học sinh bán
trú.


c. Biện pháp


- Xây dựng và triển khai kế hoạch phụ đạo học sinh cịn khó khăn trong học tập đến


toàn thể cán bộ, giáo viên trong trường ngay từ đầu năm học. Tổ chức kiểm tra, bàn giao
chất lượng đầu vào ở tất cả các khối lớp. Lập bảng theo dõi chất lượng các lớp qua các kì
kiểm tra đầu kì, giữa kỳ và cuối kì để nắm vững biến động về chất lượng


- Bố trí thời khóa biểu phụ đạo học sinh hàng tuần hợp lý, khuyến khích và tạo điều
kiện để giáo viên và học sinh thực hiện công tác phụ đạo được hiệu quả.


3.2. Công tác phát triển về số lượng(duy trì sĩ số, phổ cập giáo dục):
a.Chỉ tiêu


- Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%, trong đó đúng độ tuổi đạt 99,5%.
- Vận động và duy trì trẻ trong độ tuổi (6 – 14 tuổi) đạt 99,2% trở lên.


- Duy trì sĩ số: Học sinh bỏ học dưới 0,5%, phấn đấu đạt khơng có học sinh lưu
ban bỏ học.


- Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập trong địa bàn 4 em có đủ hồ sơ quy định.


b.Biện pháp


- Triển khai và thực hiện Thông tư số 36/2009/TT-BGDĐT ngày 04/12/2009 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục tiểu
học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi đạt mức 3.


- Phối hợp với phụ huynh học sinh nhà trường để giáo dục học sinh, nâng cao chất
lượng dạy học và xây dựng tình cảm thầy trị tốt đẹp.


- Tham mưu Hội khuyến học xã huyện và các mạnh thường quân... hỗ trợ học sinh
nghèo về dụng cụ học tập, học bổng nhằm giúp các em có điều kiện đến trường.- Giáo viên chủ nhiệm theo dõi sĩ số học sinh hàng ngày, làm tốt công tác chủ
nhiệm tìm hiểu gia đình sinh, tạo điều kiện giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hồn
cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật học hòa nhập.


- Tổng phụ trách phối kết hợp với GVCN phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ
Chí Minh tham gia đầy đủ các phong trào của ngành giáo dục và trường tổ chức, sinh
hoạt nhiều loại hình mới nhằm giúp các em vui để học, thích đến trường


4.Cơng tác dạy học
a. Chỉ tiêu:(9)

Khối Ba: 44/44Tỉ lệ: 100%
Khối Bốn: 42/42 Tỉ lệ: 100%
Khối Năm: 63/63 Tỉ lệ: 100%
- Số học sinh lên lớp toàn trường (từ lớp 1 đến lớp 4): 188/188 Tỉ lệ 100%
- Số HS hoàn thành chương trình Tiểu học: 63/63 Tỉ lệ: 100%
- Số HS đạt danh hiệu vở sạch chữ đẹp: 214/251 Tỉ lệ: 85.2 %


- Đánh giá thường xuyên:


- Môn học và hoạt động giáo dục:


- 100% giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ mơn có sổ theo dõi nhận xét về học tập,
năng lực, phẩm chất và thường xuyên động viên, giúp đỡ học sinh học tập, rèn luyện
đồng thời qua các biểu hiện về nhận thức, kĩ năng, thái độ của học sinh ở từng môn học,
năng lực, phẩm chất để nhận xét, có biện pháp giúp đỡ kịp thời qua các tiết dạy và kiểm
tra định kì tạo điều kiện học sin tiến bộ.


- Đánh giá định kì:
- Các môn học:+ Chỉ tiêu cuối năm học, học sinh đạt Hồn thành các mơn học trở lên có 252/252
em đạt tỉ lệ 100% trong đó. Phấn đấu Hồn thành Tốt 70% so với năm học 2018-2019.
Hoàn thành Tốt tỉ lệ 67%. Hoàn thành 33% so với năm học 2018-2019 tỉ lệ 34.2%…..,
Chưa Hoàn thành 0% so với năm trước 0%.


+ Học sinh hồn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 có 63/63 em tỉ lệ 100%
+ Hiệu quả đào tạo: đạt 100%


- Các năng lực:


+ Tốt: ít nhất 70%/ tổng số 251 em
+ Đạt : 30%/ tổng số 251 em


+ Cần cố gắng 0%


- Các phẩm chất:


+ Tốt: ít nhất 70%/ tổng số 251 em
+ Đạt : 30%/ tổng số 251 em


+ Cần cố gắng: 0%


-Đối với Tổ chuyên môn: Chủ động trong mọi hoạt động của tổ:
+ Lập kế hoạch hoạt động của tổ (tuần, tháng, năm).


+ Thực hiện nghiêm túc kế hoạch giáo dục, chương trình SGK.


+ Lần lượt tổ chức chuyên đề, thao giảng ở tất cả các môn, phân môn.+ Kiểm tra hồ sơ giáo viên mỗi tháng 1 lần, kí duyệt giáo án 2 tuần/lần có góp ý
xây dựng về những mặt cịn thiếu sót, nêu biện pháp khắc phục.


+ Thống nhất nội dung ra đề kiểm tra, cách đánh giá học sinh theo văn bản hợp
nhất 03/VBHN-BGDĐT ngày 29/8/2016 của Bộ Giáo dục Đào tạo.


+ Khuyến khích giáo viên tự làm đồ dùng dạy học và vận dụng vào giảng dạy hiệu
quả.


+ Sinh hoạt Tổ chuyên môn đều đặn, đảm bảo chất lượng 2 tuần/1 lần.


-Đối với giáo viên:(10)

+


+100% giáo viên tích cực đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo
dục theo hướng Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH, ngày 13/10/2017 phát huy tính chủ
động, tích cực, trên nguyên tắc đảm bảo yêu cầu chuẩn kiến thức, kĩ năng và phù hợp với
điều kiện thực tế, định hướng tiếp cận Chương trình giáo dục phổ thơng 2018.


+ Tiếp tục triển khai công văn số: 3539/BGDĐT-GDTH, ngày 19/8/2019 của
BGDĐTvề việc hướng dẫn môn Tin học năm học 2019-2020


+ Triển khai và lập kế hoạch cho 4 học sinh khuyết tật theo Quyết định số:
338/QĐ-BGDĐT, ngày 30/1/2018, Thông tư liên tịch số:
42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC Quy định về chính sách giáo dục đối với người khuyết tật, trên cơ sở
được hướng dẫn và tập huấn, GV lập kế hoạch dạy phù hợp đối tượng từng loại tật.


+ Có đủ các loại sồ sơ sổ sách quy định theo Công văn số: 572, ngày 07/8/2019 về
việc sử dụng HSCM cấp Tiểu học năm học 2019 - 2020 của PGD. Soạn bài đầy đủ, kịp


thời trước khi đến lớp, chú ý đổi mới phương pháp dạy học phát huy tính chủ động, sáng
tạo của học sinh, nêu rõ hoạt động của thầy và trò, chuẩn bị những đồ dùng dạy học cần
thiết và sử dụng hiệu quả.


+ Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn của trường và ngành,100% giáo viên
giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục
và xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa.


+ Quan tâm tới từng học sinh, đánh giá thực chất kết quả học tập của học sinh,
chống bệnh thành tích.


+ Tích cựctham gia viết đề tài nghiên cứu khoa học; sáng kiến kinh nghiệm.


+ 100% giáo viên thực hiện dạy đúng kiến thức, kỹ năng, chương trình và số mơn
quy định.


+Thực hiện đủ số tiết dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp, các phong trào ngoại khóa.


-Cơng tác quản lý:


+Lập kế hoạch chuyên môn ngay từ đầu năm, tổ chức thực hiện các hoạt động
theo kế hoạch.


+Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tại trường: Xây dựng các chuyên
đề ở các khối lớp.


+Trang bị đầy đủ SGK, sách tham khảo để giáo viên soạn bài và nghiên cứu.
Khuyến khích giáo viên tích cực đọc sách thư viện, đọc báo, truy cập mạng Internet để
cập nhật thông tin phục vụ cho cơng tác dạy học.+Tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên mơn do Phịng GD&ĐT, Sở
GD&ĐT tổ chức. Thường xuyên dự giờ, thăm lớp đối với giáo viên.


+Tổ chức tốt các hội thi cho giáo viên và học sinh.


+Tổ chức phụ đạo và bồi dưỡng các em vươn lên trong học tập và rèn luyện.


+Phân cơng giáo viên có năng lực giảng dạy ở các lớp đầu cấp và các lớp có nhiều
kiến thức trọng tâm để các em có thể nắm chắc và học tiếp lên lớp trên.


+Tăng cường và đổi mới công tác kiểm tra nội bộ.


b.Biện pháp:(11)

- Tổ chức dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học
sinh, sao cho giờ lên lớp nhẹ nhàng và có hiệu quả cao, dạy học phân hố theo các nhóm
đối tượng học sinh trong cùng một lớp.


- Mỗi giáo viên chủ động xây dựng kế hoạch bài học bám sát yêu cầu cơ bản về
kiến thức, kỹ năng của từng bài và thể hiện rõ những hoạt động của giáo viên và học
sinh, tuyệt đối không quá tải. Tạo điều kiện cho học sinh hoàn thành bài tại lớp, hạn chế
việc giao bài tập về nhà.


- Tăng cường việc sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả, khuyến khích học sinh sử
dụng bộ đồ dùng học tập.


- Thực hiện tốt việc kiểm tra đánh giá học sinh theo văn bản hợp nhất
03/VBHN-BGDĐT ngày 29/8/2016 của Bộ Giáo dục Đào tạo về đánh giá học sinh tiểu học.


- Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong dạy học.- Hiệu trưởng khuyến khích giáo viên tự nghiên cứu đọc thông tư, tài liệu trên
mạng, sách hướng dẫn, tự bồi dưỡng chuyên môn, dự giờ đồng nghiệp, mạnh dạn ứng
dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy …thường xuyên rèn luyện với phương chăm
“Kiên trì, vượt khó, vươn lên”.


- Giáo viên giáo dục học sinh thông qua các hoạt động tập thể, rèn kỹ năng sống,
trau dồi đạo đức, hành vi phù hợp với các chuẩn mực của xã hội.


- Giáo viên tăng cường giáo dục thể chất, rèn luyện sức khỏe cho học sinh, tổ chức
thực hiện tốt các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, phong trào thi đua nhằn khuyến
khích học sinh chăm ngoan, học tốt.


5. Công tác giáo dục


5.1 Giáo dục đạo đức của học sinh:
a. Chỉ tiêu:


- 100% học sinh có ý thức chấp hành nội quy nhà trường, nội quy học sinh ở
trường tiểu học, học tập và rèn luyện theo nhiệm vụ của người học sinh.


- 100% học sinh thói quen đi học đúng giờ, đi thưa về chào, lễ phép với ông bà, cha
mẹ, thầy cô.


- 100% học sinh chấp hành nghiêm chỉnh Luật giao thông đường bộ.


b.Biện pháp:


- Giáo dục học sinh ý thức chấp hành nội quy nhà trường, nội quy học sinh ở trường
tiểu học, học tập và rèn luyện theo nhiệm vụ của người học sinh.- Giáo dục học sinh thói quen đi học đúng giờ, đi thưa về chào, lễ phép với ông bà,
cha mẹ, thầy cô.


- Kết hợp với phụ huynh học sinh, các đoàn thể trong nhà trường để giáo dục học
sinh chấp hành nghiêm chỉnh Luật giao thông đường bộ.


5.2Về chính trị, tư tưởng, đạo đức của giáo viên:
a.Chỉ tiêu:


-100% CBGV đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2018, gắn với nhiệm vụ phân công.(12)

- 100% CB, GV, CNV có tác phong, ứng xử đúng quy định của nhà giáo, phát huy
tốt tinh thần tự phê bình và phê bình.


b.Biện pháp:


- Tăng cường chất lượng cơng tác chính trị, tư tưởng trong nhà trường. Đảm bảo để
cán bộ, giáo viên và nhân viên ln có lập trường tư tưởng vững vàng, n tâm cơng tác,
nhiệt tình và có trách nhiệm trước công việc được giao.


- Hiệu trưởng thông tin kịp thời đến cán bộ, giáo viên, nhân viên những tin tức
mới, những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, của địa phương.


- Ngăn chặn mọi biểu hiện tiêu cực trong sinh hoạt, công tác. Kiên quyết xử lý các
cán bộ, giáo viên và nhân viên có hành vi vi phạm kỷ luật lao động, vi phạm kỷ cương,
nề nếp.


- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua: “Học


tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Phát huy kết quả thực hiện cuộc vận
động “Hai không”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng
tạo”.


5.3 Hoạt động ngoài giờ lên lớp.
a.Chỉ tiêu:


- 100% học sinh tham gia đầy đủ các phong trào, hội thi, các buổi ngoại khóa do
trường tổ chức.


- Tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp (duy trì các hoạt động múa hát tập thể,
phong trào thể dục thể thao trong nhà trường, .v.v.).


- Tổ chức tốt các câu lạc bộ ngoại khóa: Viết chữ đẹp, Mĩ thuật, các trò chơi dân
gian và tham gia đầy đủ các hội thi do Phòng Giáo dục tổ chức.


b.Biện pháp:


- Tăng cường giáo dục lòng nhân ái, lòng vị tha; khơi dậy truyền thống tương thân
tương ái trong cộng đồng học sinh, giúp các em sống thân thiện hơn, bao dung hơn, biết
sẻ chia với những khó khăn của bạn bè.


- Tổ chức tốt các phong trào thể dục thể thao như: bóng đá mini, thành lập câu lạc
bộ TDTT. Tổ chức cho các em luyện tập thể dục giữa giờ và các bài tập khác.


- Giáo dục kĩ năng sống học sinh thông qua việc giữ vệ sinh cá nhân, trường lớp:
trang trí phịng học, vệ sinh trường lớp, trồng cây xanh, .v.v.


- Hiệu trưởng nghiên cứu văn bản chỉ đạo triển khai, quán triệt đến giáo viên ngay
đầu năm học giúp GV nắm bắt, vận dụng vào giảng dạy phù hợp- Nhà trường thường xuyên phối kết với Ban đại diện cha mẹ học sinh, chăm lo ba
đủ ( đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở) cho học sinh


- Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch trường đạt chuẩn QG chú trọng chuẩn CSVC,
trình độ chun mơn nghiệp vụ của GV, tỉ lệ giáo viên giỏi các cấp, hiệu quả đào tạo.


5.4 Công tác xây dựng đội ngũ
a.Chỉ tiêu


- 100% viên chức cuối năm học đánh giá xếp loại từ hồn thành nhiệm vụ trở lên,
trong đó đạt ít nhất 15% hồn thành xuất sắc nhiệm vụ cịn lại phấn đấu hồn thành tốt
nhiệm vụ.(13)

nghiệp giáo viên. Cuối năm học có ít nhất 15% được xếp Xuất sắc, 70% xếp loại Tốt,
còn lại xếp loại Khá.


- 100% cán bộ, giáo viên đạt chuẩn trình độ chun mơn tỉ lệ 100% trong đó có
80% giáo viên, nhân viên trên chuẩn, hiện có 3 giáo viên, nhân viên trình độ chun mơn
Trung học sư phạm chiếm 20%. Hiện có 2 GV trình độ THSP đăng ký học Đại học năm
2019-2020


- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tự học tập để nâng cao trình độ chun mơn
nghiệp vụ, trình độ Anh Văn, Tin học phấn đấu học thăng hạn.


- Hiệu phó, tổ trưởng chun mơn, tổ văn phịng, cán bộ thư viện, Y tế học đường,
tổng phụ trách, giáo viên…thực hiện đủ hồ sơ và đúng chức năng, nhiệm vụ theo qui
định Công văn 572 của PGD.


- Hàng năm họp lấy phiếu tín nhiệm, làm hồ sư dự nguồn gởi về Đảng ủy xã Chánh


Hội, lãnh đạo Phòng giáo dục, giới thiệu giáo viên đủ điều kiện học trung cấp chính trị,
quản lí giáo dục. Hiện có 1 GV học xong khóa cán bộ quản lý tiểu học và Đng học trung
cấp chính trị


- Hoàn thành 1chỉ tiêu phát triển đảng viên mới, chi bộ phấn đấu hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ.


b. Biện pháp:


-Tổ chức tập huấn cho giáo viên thường xuyên về nghiệp vụ công tác giáo dục,
công tác chủ nhiệm và đổi mới phương pháp dạy học, coi đây là một tiêu chuẩn trong
việc xét khen thưởng cuối năm. Kết hợp tốt việc bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ với
công tác tổng kết sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học trong giáo viên, nhân
viên.


- Thường xuyên kiểm tra, dự giờ, thao giảng, chuyên đề của giáo viên góp ý, tư vấn
nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và việc sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học đối
với giáo viên. Khuyến khích dùng đồ dùng đơn giản, dụng cụ tự làm của học sinh.


- Khuyến khích giáo viên học nâng cao trình độ chun mơn, Anh văn, Tin học bồi
dưỡng đủ điều kiện thăng hạng.


- Tham mưu lãnh đạo PGD Mamg Thít, Đảng ủy xã Chánh Hội sắp xếp, tạo điều
kiện cho PHT, giáo viên dự nguồn học lớp Trung cấp chính trị.


- Thực hiện đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn; xây dựng kế hoạch đào
tạo, bồi dưỡng và quy hoạch một cách khoa học, có tầm nhìn.


5.5 Cơng tác xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật- cảnh quan sư phạm:
a.Chỉ tiêu:- Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa
chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị tối thiểu, đồng thời quản lý tốt việc sử dụng và
bảo quản đồ dùng dạy học.


- Xây dựng trường, lớp, xanh, sạch, đẹp, an toàn (an toàn trong học tập, vui chơi, an
toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn trên đường đến trường và về nhà….). Có bảng trường
em “ Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” treo trước cổng; dăng ký mơ hình nhà vệ sinh
thân thiện.(14)

- Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ của viên chức phụ trách thiết
bị dạy học, tiếp tục đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học thông qua các hoạt
động làm mới, cải tiến, sửa chữa đồ dùng dạy học; thu thập, tuyển chọn các sản phẩm tốt
để lưu giữ, phổ biến, nhân rộng trong toàn trường.


- Mở rộng phòng thư viện, mua kệ sách và trang bị đầu sách, thiết bị… bảo đảm giờ
giấc mở cửa hoạt động.


- 100% giáo viên, nhân viên, học sinh để giữ gìn mơi trường giáo dục xanh, sạch,
đẹp, giữ gìn cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị, thực hành tiết kiệm
điện, nước. Thực hiện phương châm trường mỗi ngày mỗi đổi mới, mỗi ngày mỗi đẹp
hơn, thân thiện và hiện đại hơn.


b.Biện pháp:


- Tổ chức bố trí lại cơ sở vật chất nhà trường trên cơ sở cải tạo và điều chỉnh cơ sở
vật chất hiện có, đảm bảo cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu dạy và học.


- Thường xuyên kiểm tra cơ sở vật chất để có kế hoạch duy tu, bảo dưỡng kịp thời.
Rà sốt, sắp xếp tồn bộ số lượng thiết bị, sách giáo khoa và tài liệu tham khảo hiện có từ


đó xây dựng kế hoạch sử dụng cụ thể, đảm bảo khai thác triệt để tác dụng của thiết bị và
sách tham khảo trong việc nâng cao chất lượng dạy học.


- Tổ chức lao động vệ sinh và tôn tạo cảnh quan trường học cho tất cả học sinh
trong trường. Thơng qua lao động giúp các em có ý thức tốt về bảo vệ môi trường thiên
nhiên; bồi dưỡng lòng yêu mến và tinh thần trách nhiệm với nhà trường nói chung và lớp
học của mình nói riêng. Đảm bảo toàn bộ cảnh quan nhà trường thường xuyên sạch đẹp.


- Ưu tiên bố trí bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ thư viện, thiết bị
hiện có của nhà trường. Đảm bảo để cơng tác thư viện thiết bị được thực hiện theo đúng
yêu cầu chung.


- Động viên giáo viên tích cực tham gia thi làm đồ dùng dạy học, có kế hoạch sử
dụng thiết bị hàng tuần.


- Giáo dục học sinh ý thức bảo quản cơ sở vật chất.


- Vận động phụ huynh, mạnh thường qn đóng góp kinh phí để trang bị cơ sở vật
chất phục vụ tốt hơn công tác giảng dạy và học tập.


5.6 Công tác Phối hợp - xã hội hóa:
* Chỉ tiêu


a.Phối hợp với Cơng Đồn:


- Tổ chức Hội nghị viên chức đấu năm, xây dựng và phát triển các phong trào thi
đua theo chủ điểm, sơ tổng kết các phong trào thi đua. Phối hợp xây dựng qui chế hoạt
động cơ quan, qui chế làm việc, tổ chức các ngày lễ như: 20/11, 8/3, 30/4, 1/5, .v.v.


- Chăm lo đời sống giáo viên, hùn vốn xoay vòng…nắm bắt tâm tư nguyện vọng


giáo viên để giúp đỡ kịp thời. Ngồi ra, cịn giới thiệu cơng đồn viên tiêu biểu để kết
nạp Đảng.


- Giải quyết kịp thời các sự việc xảy ra trong đơn vị (nếu có).(15)

- Kiện toàn lại tổ chức trong những ngày đầu năm học. Thực hiện tốt sự chỉ đạo của
chi bộ và nhà trường đề ra; duy trì việc thực hiện nề nếp, nội quy, quy định của ngành và
nhà trường. Tích cực tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa trong và ngồi nhà trường.
- Tổ chức nhiều hình thức và biện pháp giáo dục đạo đức, giáo dục ý thức học tập
cho học sinh trong các chương trình phát thanh học đường, sinh hoạt chủ nhiệm, chào cờ
đầu tuần, cắm trại, v.v.


- Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, các hoạt động thi đua theo chủ
điểm nhằm tạo sự thân thiện gắn bó học sinh với mái trường.


- Tích cực bồi dưỡng năng lực tổ chức cho Ban chỉ huy Liên đội, xây dựng tốt nề
nếp tự quản, ý thức tự giác, tự phấn đấu của học sinh.


c. Phối hợp với Ban đại diện CMHS:


+ Phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện CMHS, với phụ huynh học sinh trong việc
tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng cảnh quan trường học, tăng cường quản lý và giáo
dục đạo đức học sinh. Tạo sự đồng thuận của phụ huynh trong việc củng cố kỷ cương, nề
nếp và kỷ luật trường học. Từng bước củng cố niềm tin của các cơ quan, đơn vị các bậc
phụ huynh và toàn xã hội về chất lượng giáo dục của nhà trường.


+ Cơng tác xã hội hóa giáo dục phấn đấu đạt 60.000.000đ/ năm học qui từ vật chất


d. Biện pháp- Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường.
Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên theo quy định.


- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật
của Nhà nước về giáo dục trong các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội cùng cộng
đồng có trách nhiệm với nhà trường để làm tốt nhiệm vụ giáo dục.


- Tích cực huy động nguồn lực xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển nhà
trường.


- Xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ học sinh theo
đúng Điều lệ ban hành. Thường xuyên lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp, xây dựng
của cộng đồng.


- Tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, từng bước nâng cao
cộng đồng trách nhiệm giữa nhà trường - gia đình - xã hội, tích cực XHHGD tranh thủ sự
hỗ trợ của các tổ chức cá nhân chăm lo 3 đủ cho học sinh


5.7 Công tác quản lý:
a.Chỉ tiêu:


- Xây dựng đủ và có chất lượng kế hoạch, tổ chức triển khai, thực hiện, kiểm tra
đánh giá kết quả, đúng chức năng nhiệm vụ quản lý.


- Xây dựng trường học phát triển bền vững về số lượng và từng bước nâng cao chất
lượng học tập của học sinh, tạo uy tín trong phụ huynh học sinh.


- Đạt kiểm định chất lượng đạt cấp độ II, chuẩn QG mức độ II(16)

- Chuẩn bị đội ngũ giáo viên, trang thiết bị, cơ sở vật chất định hường từng năm học


cử giáo viên đủ điều kiện tham dự tập huấn và tổ chức giảng dạy theo chương trình
GDPT năm 2018 theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT, ngày 26/12/2018


b.Nội dung:


b1. Quản lý việc thực hiện kế hoạch:


- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường bao gồm: Áp dụng soạn
bài bằng máy tính đảm bảo các yêu cầu của ngành. Khai thác có hiệu quả mạng Internet.
Tham gia hộp thư điện tử để trao đổi thơng tin hai chiều với phịng giáo dục; tăng cường
ứng dụng các phần mềm dạy học và quản lý trong nhà trường.


- Cải tiến cách thức xây dựng kế hoạch của ban giám hiệu, của các tổ chức đoàn thể
trong trường. Kế hoạch đảm bảo sát thực tế, có tính khả thi làm sao để mỗi cán bộ quản lí
và giáo viên có một sáng kiến trong dạy học và quản lí.


- Họp hội đồng mỗi tháng kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của tháng của các bộ
phận và đề ra kế hoạch thực hiện.


- Nhà trường, Tổ khối, các bộ phận xây dựng kế hoạch năm – tháng và các kế hoạch
định kỳ trước


- Thực hiện bảng công tác tuần, hệ thống phát thanh, bảng thông báo cho giáo viên
và học sinh nhằm đảm bảo thông tin thông suốt từ BGH đến giáo viên, phụ huynh, học
sinh nhanh chóng, kịp thời.


b2. Quản lý việc kiểm tra:


- Kiểm tra đột xuất ít nhất 50% giáo viên.- Kiểm tra chất lượng học tập của học sinh (định kỳ, báo trước, đột xuất).
- Kiểm tra việc thực hiện sinh hoạt CM, chuyên đề.


- Kiểm tra việc đánh giá, nhận xét học sinh của giáo viên.


- Kiểm tra nề nếp, vệ sinh, hoạt động sao Nhi đồng, hoạt động Đội của các lớp.
- Kiểm tra thể dục thể thao, cơng tác y tế, vệ sinh an tồn thực phẩm.


- Kiểm tra tài chính (chi trả lương cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; công tác thu chi;
lưu trữ hồ sơ).


b3. Quản lý đội ngũ:


- Phát huy tốt vai trò lãnh đạo của chi bộ Đảng trong mọi hoạt động nhà trường. Thực
hiện tốt quy định mọi công việc của nhà trường đều nằm dưới sự chỉ đạo của chi bộ
Đảng. Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho tập thể cán bộ, giáo viên, chủ
động bồi dưỡng để nâng cao trình độ chính trị, phát triển 1 đảng viên.


- Thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng đội ngũ cán bộ, giáo viên để có biện
pháp xử lý kịp thời;


- Quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi để các cán bộ, giáo viên có điều kiện, năng lực
được đào tạo nâng cao trình độ chun mơn đạt chuẩn và trên chuẩn.


- Xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong nhà trường và tạo nguồn cán bộ
phục vụ sự nghiệp chung của ngành.(17)

- Đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Việc đánh giá đảm
bảo đúng quy trình, đúng nội dung các lĩnh vực, các tiêu chí trong QĐ số 14.- Thực hiện triệt để, thường xuyên và có hiệu quả cao đối với các nguyên tắc: “tập
trung dân chủ”, “công khai minh bạch”.


- Hiệu trưởng dạy đạo đức 2 tiết/tuần (lớp 5/1 và 5/2). Thầy Dũng dạy đạo đức 8
tiết / tuần của 8 lớp từ khối 1 đến khối 4, thiếu 15 tiết phân công công tác chuyện môn
của trường. Hiệu trưởng, tổ trưởng tổ chuyên môn ký duyệt hồ sơ đúng quy định theo
công văn 572 của lãnh đạo PGD.


c.Biện pháp


- Xây dựng kế hoạch năm học, xây dựng bộ máy nhà trường phù hợp với quy mô
trường học, xây dựng nội qui trường học, triển khai văn bản đầy đủ, chính xác và kịp
thời, báo cáo định kì.


- Xây dựng tập thể sư phạm đủ về số lượng và mạnh về chất lượng, xây dựng và tổ
chức sử dụng cơ sở vật chất thiết bị, kinh phí hợp lí, hiệu quả, chỉ đạo các hoạt động
chuyên môn trong nhà trường thực hiện đổi mới giáo dục, tổ chức giáo dục toàn diện.
- Thường xuyên tiếp xúc với học sinh và bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ sư
phạm biết ứng sử, giao tiếp thân thiện, năng động, sáng tạo ln thể hiện vai trị là người
gương mẫu đại diện nhà trường.


6. Chỉ tiêu thi đua :


 Lao động tiên tiến: 22/22


 Chiến sĩ thi đua cơ sở: 15% /tổng số 22
 Bằng khen UBND tỉnh: 02


- Về tập thể: Tập thể lao động Xuất sắc,
 Cơng Đồn đạt CĐCS xuất sắc.
 Liên đội xuất sắc.


 Đạt danh hiệu Đơn vị Văn hóa.


 Chi bộ hồn thành xuất sắc nhiệm vụ.


- Danh hiệu thi đua tổ chuyên môn: 2 Tổ chuyên môn và tổ văn phịng Hồn thành
xuất sắc nhiệm vụ.


- Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện
của địa phương và nhà trường.


Kế hoạch năm học 2019 - 2020 thông qua tập thể trường tiểu học Chánh Hội A, thống
nhất thực hiện.


Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG


- Phòng GDĐT (để báo cáo);
- PHT,Tổ CM(để thực hiện);
- Lưu: VT.(18)

DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO


………
………
………
………

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 08/2019
Chủ điểm: “Hè vui, bổ ích, an tồn”


Số


TT NỘI DUNG CƠNG VIỆC


Người
phụ trách


Người
TH


1


-Họp hội đồng ngày 1/8 phân công đầu năm
-Bàn giao lớp


-Tổng vệ sinh, chỉnh trang trường lớp
-Thu học sinh lớp 1


-Ôn tập rèn luyện đầu năm 12-16/8/2019
-Vận động học sinh tham gia BHYT, BHTT
-Tổ chức sinh hoạt tuần đầu năm.


-Kiểm tra tình hình sĩ số HS
-Kiểm tra cơ sở vật chất trường-Ổn định nề nếp, ngày 19/8 dạy tuần 1
- Mua kệ sách, và thiết bị thư viện


BGH GV-NV


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 09/2019
Chủ điểm: “Sạch-xanh-đep-an toàn”(19)

phụ
trách


thực
hiện


2


-Tổ chức tốt ngày khai giảng 5/9/2019


-Triển khai kế hoạch năm học, tập huấn KĐCL cho GV-NV toàn
trường


-Kiểm tra trẻ 6 tuổi vào lớp 1


-Họp phụ huynh đầu năm. Hoàn thành các kế hoạch


-Vận động HS mua BHYT, BHTT. Báo cáo 3 công khai đầu năm
-Đại hội CNVC đầu năm, đăng ký thi đua


-Quyết định thành lập HĐ kiểm định chất lượng.-Hoàn thành sơ đồ luồng, sổ đăng bộ. Kiểm tra Y tế trường học
-Kiểm tra chuyên môn: Ngày 26-28/9/2019 Kiểm tra hồ sơ thầy


Vinh, Nghĩa. Sinh hoạt chuyên môn mới, thao giảng môn tập đọc


GV khối 2 cơ Thoa, Tốn lớp 3 thầy Chét, tập đọc lớp 4 thầy Cường,


Mĩ Thuật cô Yến. KT thực hiện chương trình các lớp. KT Y tế, thủ


quỹ


-Tổ chức Hội thi dán đèn, tổ chức đêm Hội Trăng rằm


-Thành lập HĐ tự đánh giá KĐCL, phân cơng nhóm tìm minh chứng
-QĐ và phân công KĐCL, tập huấn cho GV; đăng ký đánh giá ngồi
và danh hiệu thư viện


- Phân cơng thầy Cường thi nha khoa, gởi DS về PGD, hoàn thành
sơ đồ luồng, đăng ký cam kết chất lượng giáo dục,


- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, viết chữ đẹp.


- CLB bồi dưỡng năng khiếu


- Ngày 18/9 dự hội giảng cụm Nhơn Phú C môn tập đọc lớp 2


BGH


GV-NVKẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2019
Chủ điểm: “Sạch-xanh-đep-an tồn”


NỘI DUNG CƠNG VIỆC Người


phụ trách


Người
thực hiện


3


-Tổ chức trồng cây sân trường, hoa kiểng xung quanh nhà
vệ sinh, bồn hoa, vườn cây phục vụ tiết dạy ngòai trời.
-Thi kể chuyện đạo đức, vẽ tranh ATGT cấp trường.
-Tổ chức giáo viên, học sinh thi viết chữ đẹp


- Triển khai nhiệm vụ các nhóm và các thành viên HĐ-KĐ
CL. Bổ sung kế hoạch trường chuẩn QG. Kiểm tra thư viện
- Chuẩn bị hồ sơ PCGD- kết quả điều tra


- Thi kể chuyện đạo đức và vẽ tranh ATGT cấp trường


- Tổ chức thi giáo viên giỏi trường( 15-20/10)


- Tổ chức KT 15 phút, KT giữa kỳ đối với mơn Tốn, TV
khối 4-5, và khảo sát đọc viết khối 1-2 từ ngày


22/10-25/10/2019. Hoàn thành chương trình tuần 9 ngày
(20)

18/10/2019. Kiểm tra 15 phút các lớp


- KT HS chuyên môn khối 1 và 4 ( cô Huỳnh, thầy Cường)
kiểm tra hồ sơ thủ quỷ (cô Yến), thư viện (t Khiêm). Sinh
hoạt chuyên môn mới thao giảng dự giờ khối 2-3-4 môn
TLV lớp 2 thầy Vinh, TNXH lớp 3 thầy Bốn, Tin học thầy
Sang., HT dự giờ đột xuất tiết SHCN từ khối 1-5


Tổ chức KT giữa kỳ I khối 4-5 Mơn Tốn, TV, khảo sát kỹ
năng đọc viết, tính tốn khối 1-2 từ 21-25/10


- Dự thi tiết dạy Nha khoa cấp huyện ngày 22-23/10


-Tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường, thi viết chữ đẹp học
sinh.


- Họp hội đồng KĐCL, viết phiếu tiêu chí và kế hoạch các
chuẩn


-Triển khai Hội thi “Sáng tạo Thanh Thiếu niên- nhi đồng
- Dự hội giảng cụm mơn Tốn lớp 3 và Tin học


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2019
Chủ điểm : “Nhớ ơn thầy cơ”


Số


TT NỘI DUNG CƠNG VIỆCNgười
phụ trách


Người
thực hiện


4


- Tổ chức các hoạt động tri ân thầy cô giáo trang trọng.
- Tổ chức cho giáo viên, học sinh viết chữ đẹp.


- Dự giờ tiết NGLL của TPT, KT giáo án soạn tích hợp GV
kiến thức có liên quan. GV phụ trách cơng tác PCGD hoàn
thành hồ sơ chuẩn bị KT


- Tiếp tục thi giáo viên giỏi cấp trường. HT dự giờ SHCLB
5 GV chuyên


- Kiểm tra hồ sơ giáo viên cơ Ly, cơ Thoa , kế tốn cơ
Nhung, thư viện thầy Khiêm.Tổ chức sinh hoạt chuyên
môn mới, dự giờ phân công thầy Đà khối 4 môn Tập làm
văn, thầy Quốc mơn Tốn, thầy Tuyến mơn thể dục lớp 3.
HT dự giờ đột xuất một số GV


- Tổ chức thiết kế bài giảng điện tử e-learning phân công
mỗi khối 1 GV. Tham dự hội thi ĐDDH cấp huyện


- Tổ chức làm thiệp, thư chúc thầy cơ nhân ngày 20/11(21)

- Kiểm tra 15 phút các lớp. CLB bồi dưỡng năng khiếuKẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2019
Chủ điểm: “Uống nước nhớ nguồn”


Số
TT


NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người phụ


trách(22)

thực hiện


5


- Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.


- Tiếp tục thi giáo viên giỏi cấp trường


- Tổ chức kiểm tra cuối kỳ 1 (23 và 26;27/12/2019).


- Học sinh nghỉ cuối kỳ (30/12/2019 đến - 4/01/2020), giáo
viên hoàn thành hồ sơ sổ sách.


- Tổ chức HS thi “Viết chữ đẹp” cấp trường,
- Thi thuyết minh ĐDDH tự làm cấp trường
- Kiểm tra 15 phút các lớp


- Kiểm tra tồn diện thầy Chét, cơ Tuyền, KT hồ sơ TPT- Sinh hoạt chuyên đề ĐMPPGD ở khối 1 và 4. Thao giảng
môn tập đọc lớp 1 Phân cơng cơ Ly, mơn tốn cô Huỳnh,
môn TD thầy Tuyến


Các lớp duy trì dạy phương pháp Bàn tay nặn bột


- Tiếp tục thi giáo viên giỏi cấp trường


- Dự hội giảng môn Tiếng Việt, âm nhạc lớp 1


- Tổ chức họp hội đồng KĐCL, viết phiếu tiêu chí và kế
hoạch các chuẩn


- HT dự giờ SHCLB 5 GV chuyên, kiểm tra CSVC cuối năm
2019


- Dự hội giảng cụm lớp 1 môn Tiếng Việt và Âm nhạc


BGH GV-NV(23)

Số


TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC


Người
phụ trách


Người
thực hiện6


- Báo cáo cuối kỳ I trên SMAS, EQMS, EMIC chậm nhất
ngày 1-5/01/2020.


- Rà soát, tổng hợp số liệu trẻ 6 tuổi.


- Kiểm tra chuyên đề thầy Đà lớp 4, thầy Tuyến dạy TD, ,
hồ sơ Ytế cơ Giàu


- Hồn chỉnh kế hoạch KĐCL


-- Sinh hoạt CM mới, chuyên đề ĐMPPGD ở khối 2, phân


công cô Thoa dạy môn TLV, cô Tuyền môn Âm nhạc, cô


Ngọc môn Tiếng Anh. Khảo sát học sinh 15 phút mơn TV,


Tốn


- KT chun mơn thầy Đà, thầy Tuyến, hồ sơ y tế
- Tổ chức cho giáo viên, học sinh thi viết chữ đẹp.
- Dự thi giáo viên giỏi huyện nội dung 1, dự thi ĐDDH
- Tổ chức cho HS đi tham quan các di tích lịch sử Địa đạo
Củ Chi


- Tổ chức các ngày hội ATGT, sức khỏe, VSRM, làm
thiệp, thư chúc tết


- Trường nộp sản phẩm thiết kế bài giảng điện tử


e-learning.


- CLB bồi dưỡng năng khiếu. HT dự giờ SHCLB 5 GV
chuyên


- Tổ chức “cây mùa xuân” chăm sóc HS khuyết tật và HS
có hồn cảnh khó khăn, tổ chức ngày hội thân thiện, tổ
chức cho học sinh làm thiệp chúc Tết, học tập câu chúc tết,
… tham gia các trò chơi dân gian nhân dịp lễ tết.


- Nghỉ tết Nguyên Đán dự kiến từ 20/1 đến 2/2/2020


BGH GV-NV(24)

Số


TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC


Người
phụ trách


Người
thực hiện


7


- GV, HS thi viết chữ đẹp cấp trường
- GV dự thi GV giỏi nội dung 2 kiến thức


- Sinh hoạt chuyên môn mới, tổ chức thao giảng. Phâncông thầy Nghĩa môn Khoa học, thầy Cường mơn TLV, cơ
Ly Mơn Tốn, thấy Sang mơn Tin học


- KT hồ sơ, Thầy Quốc, hồ sơ 2 tổ CM
- HT dự giờ SHCLB 5 GV chuyên


- Tổ chức cho giáo viên, học sinh thi viết chữ đẹp.
- Tổ chức khảo sát chất lượng môn Tiếng Việt và Tốn.
- Chuẩn bị kiểm tra mơ hình nhà vệ sinh


- Dự hội giảng cụm môn Tiếng Anh, Tin học
- Báo cáo KĐCL vế PGD.


BGH GV-NV


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2020
Chủ điểm “Tiến bước lên Đồn”


Số


TT NỘI DUNG CƠNG VIỆC


Người
phụ trách


Người
thực hiện


8- Tổ chức thi viết chữ đạp cấp trường.


- Tổ chức kiểm tra giữa kỳ 2 và khảo sát các kỹ năng học
sinh lớp 1, 2 (16-20/3/2020), giáo viên hoàn thành hồ sơ sổ
sách.


- Dự thi bài giảng điện tử e-learning phân công thầy
Cường.


- GV dự thi GV giỏi nội dung 3 tiết dạy


- Sinh hoạt chuyên môn mới ở khối 5 Môn khoa học dạy
theo phương pháp bàn tay nặn bột phân công thầy Quốc,
SHCN cô Ly, LTVC thấy Chét, Mĩ thuật cô Yến.


- Kiểm tra hồ sơ thầy Bốn, cô Yến, cô Ngọc


- Hiệu trưởng dự giờ NGLL, dự sinh hoạt Sao, Đội


- Tổ chức hội thi Hùng biện Tiếng Anh cho học sinh lớp 4,
5.(25)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2020
Chủ điểm “Mừng non sơng thống nhất”


Số


TT NỘI DUNG CƠNG VIỆCNgười
phụ trách


Người
thực hiện


9


- Kiểm tra số lượng học sinh hoàn thành chương trình Tiểu
học, viết đơn xin học lớp 6 THCS.


- Dự thi hùng biện Tiếng Anh cấp huyện


- Sinh hoạt chuyên môn mới, dự giờ thao giảng môn TNXH
lớp 1 phân cơng cơ Huỳnh, mơn chính tả thầy Vinh, môn thể
dục thầy Tuyến, lịch sử phân cơng thầy Nghĩa


- Kiểm tra hồ sơ tổ Văn phịng, hồ sơ kế toán.
- Tổ chức cho giáo viên, học sinh thi viết chữ đẹp.


BGH GV-NV


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5/2020
Chủ điểm “Tự hào Đội viên”


Số


TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC


Người


phụ trách


Người
thực hiện


10


- HT kiểm tra đánh giá các câu lạc bộ


- Tổ chức kiểm kỳ II cuối năm học từ 11-15/5/2020 Tổng
hợp phiếu báo cáo, phiếu thông tin. Xác nhận hồn thành
chương trình Tiểu học cho học sinh lớp 5.


- Kiểm tra thư viện.


- Học sinh nghỉ cuối kỳ 2 (18-22/5/2020), GV hoàn thành hồ
sơ sổ sách.


- TPT và thư viện giao sách cho học sinh đọc trong hè. Thu
hồi sách giáo khoa cho mượn. Phát động học sinh tặng sách
giáo khoa cho học sinh vùng sâu, thư viện dùng chung; tặng
quần áo, cặp cho học sinh có hồn cảnh khó khăn. Thơng
báo chương trình hoạt động hè.


- Báo các số liệu về Phòng GDĐT để chuẩn bị tổng kết năm
học.


- Tổ chức đánh giá chuẩn nghề nghiệp của giáo viên và
chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.- Kiểm kê tài sản cuối năm, lên kế hoạch tu sửa, bảo quản(26)

trong hè.


- Báo cáo tổng kết năm học theo lịch của PGD.
- Xét thi đua cuối năm.


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 6-7 và 8 /2020


NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người


phụ trách


Người thực
hiện


- Hoàn thành các báo cáo chất lượng trước ngày 6/6/2020
- Hoàn thành hồ sơ xét thi đua trường, thi đua khối tiểu học
- Kế hoạch tham quan hè.


- Thông báo kế hoạch hoạt động của thư viện trong thời gian hè
- Cập nhật lại danh sách trẻ 6 tuổi lần 2, danh sách học sinh bỏ
học( nếu có) gửi giấy gọi nhập học.


-


- Tham dự các lớp tập huấn chương trình thay sách lớp 1 năm
2020-2021


- Họp Hội đồng sư phạm đầu năm 2020-2021, phân công chuyên


môn, ra quyết định thành lập tổ khối


- Chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất cho ngày tựu trường.


- Cán bộ quản lý và tổ trưởng chuyên môn tập huấn chuyên môn.
- Tham gia lớp bồi dưỡng chính trị hè (theo lịch).


- Phân công thu học sinh lớp 1.


- Công khai chỉ tiêu, địa bàn tuyển sinh lớp 1; danh sách HS lớp 1,
xếp lớp.


- Phân công lớp, bàn giao học sinh với lớp trên, nhận SGK, SGV,
thiết bị dạy học.


- Thông báo học sinh mua sách giáo khoa, các nguồn thu đầu
năm.


- Tổ chức kiểm tra dụng cụ học tập; cho mượn SGK; hướng dẫn
thực hành các nề nếp vệ sinh; an tồn thực phẩm; cách tham gia
“Điều em muốn nói”; “Em mong muốn gì ở người lớn”; câu lạc
bộ khám phá; tập múa sân trường,…


- Thực hiện các quy định về chun mơn theo hướng dẫn của(27)

Phịng GDĐT.


- Trang trí phịng học, xây dựng mơi trường học tập tích cực, mơi
trường thân thiện, sắp xếp bàn học theo nhóm.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×