Tải bản đầy đủ (.ppt) (15 trang)

BAI 6 Trinh bay chu dam nghieng tiet 1 f29806b347

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.48 MB, 15 trang )

(1)


(2)

Trò chơiNút dánCăng thẳng lề phải


Căn giữaNút sao3


4


1
(3)

Quan sát và cho biết sự


khác nhau giữa 3 dòng chữtrên?1. Bác Hồ của chúng em2. Bác Hồ của chúng em
(4)

(5)

Thứ tư, 23 tháng 03 năm 2016


Mơn: Tin học
(6)

1. Trình bày chữ


đậm

1.Chọn phần văn bản muốn trìnhbày
2.

Nháy nút để tạo chữ đậmEm hãy gõ và tạo chữ đậm cho


từ sau:Chánh Hội=> Chánh Hội


Thứ ba, 23 tháng 03 năm 2016


Môn: Tin học(7)

Giới thiệu vị trí
nút lệnh


Thứ ba, 23 tháng 03 năm 2016
Mơn: Tin học


Bài 6: Trình bày chữ đậm, nghiêng


Nút Chữ
(8)

1. Trình bày chữ
đậm


2. Trình bày chữ
nghiêng


Tương tự với cách tạo


chữ đậm, bạn nào có
thể tạo được

chữ


nghiêng?Thứ ba, 23 tháng 03 năm 2016
Mơn: Tin học(9)

a. Trình bày chữ
đậm


b. Trình bày chữ


nghiêng

1.Chọn phần văn bản muốn trìnhbày2.

Nháy nút để tạo chữ nghiêng


Thứ ba, 23 tháng 03 năm 2016


Môn: Tin học(10)

a. Trình bày chữ
đậm


b. Trình bày chữ
nghiêng


1.Chọn phần văn bản muốn trình


bày
2.

Nháy nút để tạo

chữ đậmhoặc nháy nút để tạo

chữ nghiêngTóm lại để tạo chữ đậm, nghiêng ta


thực hiện theo các bước sau:Thứ ba, 23 tháng 03 năm 2016
Môn: Tin học(11)

a. Trình bày chữ
đậm


b. Trình bày chữ
nghiêng


Chú ý:-

Nếu không chọn phần văn bản mà nháynút (Hoặc

) thì văn bản được gõ vào


từ vị trí con trỏ soạn thảo sẽ là chữ đậm(hoặc chữ nghiêng).-

Nếu chọn phần văn bản chữ đậm (hoặcnghiêng) rồi nháy nút (Hoặc ) thì văn


bản đó sẽ thành chữ thường.
Thứ ba, 23 tháng 03 năm 2016
Môn: Tin học(12)

a. Trình bày chữ
đậm


b. Trình bày chữ
nghiêng


Mẹ ốm


Mọi hơm mẹ thích vui chơi


Hơm nay mẹ chẳng nói cười được đâu


Lá trầu khơ giữa cơi trầu


Truyện Kiều gấp lại trên đầu bấy nay.
Theo Trần Đăng Khoa


Mẹ ốm


Mọi hơm mẹ thích vui chơi


Hơm nay mẹ chẳng nói cười được đâu
Lá trầu khô giữa cơi trầu


Truyện kiều gấp lại trên đầu bấy nay.
Theo Trần Đăng KhoaQuan sát 2 văn


bản trên và cho


biết em thích vănbản nào?


Thứ ba, 23 tháng 03 năm 2016


Môn: Tin học(13)

(14)

Luyện tập


Bác Hồ ở chiến khuMột nhà sàn đơn sơ vách nứa,
Bốn bên suối chảy cá bơi vui
Đêm đêm cháy hồng bên bếp lửa,
Ánh đèn khuya cịn sáng trên đồi.


Theo Nguyễn Đình Thi


u cầu:-

Tên bài thơ tạo chữ


đậm bằng nút-

Các câu thơ và tác giả


tạo chữ nghiêng bằng


nútThứ ba, 23 tháng 03 năm 2016


Môn: Tin học(15)

1Nút

B

dùng để làm gì?


Tạo chữ đậm


2Bước đầu tiên khi trình bày chữ đậm, nghiêng là gì?


Chọn phần văn bản muốn trình bày


Nếu chọn phần văn bản dạng chữ đậm rồi nháy nút

B


thì phần văn bản đó sẽ trở thành chữ gì?


Chữ thường


1

2Tạo chữ nghiêng


×