Tải bản đầy đủ (.pdf) (3 trang)

sáng kiến kinh nghiệm môn âm nhạc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (34.75 KB, 3 trang )

(1)

======================& 34


Cót két tiếng khua nước
Thong thả, êm đềm


ˆ«««« ˙«««« ˆ«««« ˆ«««« ˆ««««


êm đềm chiếc


ˆ«««« ˙_«««« ˆ_««««


xuồng thật đơn sơ


ˆ__«««


«« ˆ_«««« ˆ«««« ˙««««


lướt nhẹ dù nắng mưa


ˆ««««««««ˆ


Nhạc và lời:


ˆ_«««« ˆ««««


Hứa Thị Ngọc Tuyền


ˆ«««« ˙««««


mỗi ngày vẫn đếnˆ«««« ««««ˆ ˆ__««««« ˆ_«««« ˆ«««« ««««ˆ


ll ll ll ll ll ll ll ll ll


=======================& =


trường.


˙_««««. ˆ_«««« Œ


Thấp thống dáng người


ˆ«««« ˙«««« ˆ«««« ˆ_««««


trơng héo hon tay chèo vẫn


ˆ«««« ˆ«««« ˙«««« ˆ«««« ˆ__««««« ˆ_««««


gắng cơng mang nặngˆ«««« ˙«««« ˆ«««« ««««ˆ ˆ__««««« một tấm


ˆ_«««« ˆ«««« ««««ˆ


ll ll ll ll ll ll ll ll


=======================& =


lịng thầy tơi. bao


˙_«««« ˆ_«««« ˙_««««. ˆ_««««.tháng nˆ««««j ˆ_«««« ««««ˆ_ ˙__««««ăm dạy học dù cách trở ngăn sơng


ˆ«««« ˆ«««« ˆ««««. ˆ««««j ˙«««« Œ


qua ˆ_««««. ˆ««đế««jˆ_«««« ««««ˆ_ ˙__««««n hai cồn khi phảiˆ__«««


«
«««
««
ˆ__


ll ll ll ll ll ll ll ll


=======================& =


đi chân đất


˙_«««« ˆ«««« ˙«««« Œ


Nhưng người thầy


#


˙«««« ˆ_«««« ˙_««««


sơng nước Cửu Long


ˆ«««« ˙«««« ˆ«««« ««««ˆ ˙««««


khơng nản lịng vì
ˆ«««« ˙«««« ˆ«««« ˙_«««« ˆ_««««


ll llll ll ll ll ll ll ll


=======================& # =


lớp trẻ thôn quê.


ˆ«««« ˆ«««« ˆ«««« ˙««««.


Yêu lắm đấy tấm


˙«««« ˆ«««« ˙«««« ˆ««««


lịng người thầy q,


ˆ__«««


« ˆ__«««« ˆ__«««« ˙_«««« Œ


ngơi trường nghèo mái˙«««« ˆ_«««« ˙__«««« ˆ_«««« ««««ˆ__


ll ll ll ll ll ll ll ll


=======================& # =


dˆ__«««ột nền ngập nước.««
ˆ__«««


«« ˆ__«««« ˙_«««« Œ Thầy cùng trò chèn˙_«««« ˆ_«««« ˙_«««« ˆ_««««


mái quét sân khơ,


ˆ«««« ˆ«««« ˆ«««« ˙«««« Œ


nở nụ cười lên˙«««« ˆ_«««« ˙_«««« ˆ«««


«


ll ll ll ll ll ll ll ll


=======================& # =


lớp vẫn hăng say.


ˆ«««« ˆ«««« ˆ«««« ˙«««« Œ


Ơi thầy của tôi là như


˙»»»» ˆ«««« ««««ˆ œ»»»». ˆ««««j ˆ«««« ««««


thế đấy


ˆ ˙»»»» œ»»»»


yêu làm sao quên thầy của˙«««« ˆ«««« ««««ˆ ˆ««««. ˆ««««jˆ«««« ««««


tơi ơi.


ˆ ˙«««« Œ


ll ll ll ll ll ll ll ll


=======================& # =


Nay tiếp bước thầy em là


ˆ««««. ˆ««««j ˆ«««« ˆ««««. ˆ««««jˆ««««


cơ giáo trẻ,


˙«««« ˆ«««« ˙_«««« Œ


học gương thầy yêu dạy
học gương thầy tận tụy˙_«««« ˆ«««« ˙«««« ˆ«««« ˆ_««««


các em thơ.
mãi với nghề


ˆ«««« ˆ«««« ˙«««« ˆ««««


ll ll ll ““{ ll ll ll ””{(2)

======================& # ll ll ll ll ll ll ll ll


=======================& # ll ll ll ll ll ll ll =ll
=======================& # ll ll ll ll ll ll ll =ll
=======================& # ll ll ll ll ll ll ll =ll
=======================& # ll ll ll ll ll ll ll =ll
=======================& # ll ll ll ll ll ll ll =ll
=======================& # ll ll ll ll ll ll ll =ll
=======================& # ll ll ll ll ll ll ˆ«««« ll ˙«««« ˆ«««« =ll(3)

======================& # ˆ«««« ˆ«««« ˆ«««« ˙_«««« ˆ_«««« ˆ__««««« ˆ_«««« ˆ««ll ll «« ˙«««« ˆ«««« ««««ˆ ˆ_««««ˆ««««ˆ«««« ˙««««ll ll ll ll ll ll
=======================& # ll ll ll ll ll ll ll =ll
=======================& # ll ll ll ll ll ll ll =llll #
=======================& # llll ll ll ll ll ll ll ll =ll
=======================& # ll ll ll ll ll ll ll =ll
=======================& # ll ll ll ll ll ll ll =ll
=======================& # ll ll ll ll ll ll ll =ll
=======================& # ll ll ll ll ll =””

×