Tải bản đầy đủ (.docx) (25 trang)

KH NAM HOC 17 18 2ff255f478

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (227.44 KB, 25 trang )

(1)

PHỊNG GD- ĐT MANG THÍT
TRƯỜNG TIỂU HỌC
CHÁNH HỘI A


Số:…… /KH-CHA


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcChánh Hội, ngày 12 tháng 9 năm 2017


KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 - 2018


I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:


I. Học sinh:
Khối Số lớp


Học sinh


Sĩ số TB
HS/lớp


Số HS
lưu ban NH
trước


Gia đình
chính sáchGia đình
khó khăn


TS Nữ Dân


tộc KT


1 1 45 20 23 0 0


2 2 43 25 21.5 0 0


3 2 65 26 32.5 0 0


4 1 51 21 25.5 0 0


5 2 27 15 27 0 0


Cộng 8 231 107 25.7 0 0


II. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GV,NV:
a) Giáo viên


T
T


Loại hình
GV
Giáo viên
Đảng
viên


Đồn
viên


Số giáo viên


TS Nữ Biênchế


Hợp
đồng,
thỉnh
giảng


Trình độ chun mơn
Trên


ĐH ĐH


THSP
12+2 9+3ới
9+3


1 GVCN 9 4 6 2 9 6 2 1 0 0


2 Tiếng Anh 1 1 1 1


3 Tin học 1 1 1 14 Nhạc 1 1 1 1 1


5 Mỹ thuật 1 1 1 1 1


6 Thể dục 1 1 1 1


7 Khác 1 1 1 1


Cộng 15 7 11 2 15 10 2 3 0 0


b) Cán bộ, nhân viên:
T


T Bộ phận


Số lượng
Đảng
viên
Đồn
viên
Số lượng


TS Nữ Biênchế Hợpđồng


Trình độ CM
Trên


ĐH ĐH Trungcấp Khác


1 BGH 2 1 2 22 TPT 1 1 1 1


3 KT/VT 1 1 1 1 1


4 TQ/Y tế 1 1 1 1 1


5 Thư viện 1 1 1(2)

Cộng 7 2 5 5 1 5 1
III. CƠ SỞ VẬT CHẤT, PHÒNG HỌC


Diện
tích
trường
(m2)


DT
sân
chơi
(m2)


Phịng
học
Phịng
NN
Phịng
tin
học
Phịng


GDNT
Phịng
GDTC
Thư
viện
Thiết
bị
Phịng
BGH
Phịng
khác
DT
nhà ăn
(m2)


DT
phịng
đa năng
(m2)


Điểm chính 5488 3000 9 1 1 1 2


Cộng 5488 3000 9 1 1 1 2


* Trang thiết bị dạy học:


+ Có 2 đàn organ, 2 máy chiếu.


+ Thiết bị dạy Anh văn: 01 bộ, 01 Tivi 60 in.
1. Thuận lợi:- Được sự chỉ đạo, hỗ trợ tích cực của lãnh đạo Phòng GDĐT huyện Mang Thít, Đảng
Ủy, UBND xã Chánh Hội và phụ huynh học sinh về công tác chỉ đạo, hỗ trợ vật chất, tinh
thần và nhiều hiến kế.


- Đội ngũ giáo viên nhà trường đạt chuẩn về trình độ chun mơn. Tập thể cán bộ,
giáo viên, nhân viên đồn kết có tinh thần phấn đấu cao, tâm huyết với nghề và thương yêu
học sinh, luôn hoàn thành nhiệm vụ.


- Cơ sở vật chất phục vụ tốt cơng tác giảng dạy và quản lý.


- Có đủ phòng học cho 9/9 lớp được học 2 b̉i/ngày, có 1 phòng bộ môn Tin học và 3
phòng chức năng.


2. Khó khăn:


- Còn 2 giáo viên chưa học tập nâng cao về kiến thức, tay nghề theo yêu cầu đổi mới
của giáo dục.


- Số ít phụ huynh chưa thật quan tâm nên gây khó khăn cho giáo viên trong cơng tác
giảng dạy.


V. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 - 2018:


- Căn cứ hướng dẫn số 881/HD- PGDĐT, ngày 08 tháng 9 năm 2017 của Trưởng
PGDĐT Mang Thít về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018.


- Căn cứ phương hướng số: 885/HD-PGDĐT, ngày 11 tháng 9 năm 2017 của phòng
Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 – 2018;- Căn cứ tình hình thực tế, trường tiểu học Chánh Hội A Hiệu trưởng đề ra phương
hướng, nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 như sau:


* Chủ đề năm học: “NỀ NẾP-KỈ CƯƠNG-NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC”
* Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4 tháng 11 năm 2013 của BCT:


“ Về đởi mới căn bản, tồn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu Cơng nghiệp hóa, hiện
đại h0a1 trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng Xã Hội chủ nghĩa và hội nhập Quốc
tế”1. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm:


1. Phát triển số lượng HS:


- Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp một: 45/45 Tỉ lệ: 100%
- Số học sinh được huy động trở lại: 0/0 Tỉ lệ:100%
- Số học sinh lưu ban: 0 Tỉ lệ: 0%
- Số học sinh bỏ học: 0 Tỉ lệ: 0%


- Số trẻ em từ 6-14 đang học/trữ lượng độ tuổi 6-14: 258/ 258. Tỉ lệ:100%
- Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập: 0(3)

- Lập danh sách trẻ kết hợp cùng chính quyền, phân cơng GVPC thực hiện tốt ngày
“Toàn dân đưa trẻ đến trường”. Đảm bảo duy trì sĩ số, chống lưu ban, bỏ học để đạt Phở cập
giáo dục TH ĐĐT .


- Giáo viên chủ nhiệm làm tốt cơng tác chủ nhiệm tìm hiểu gia đình hoïc sinh,


tạo điều kiện giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hồn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật
học hòa nhập.


- Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng học sinh phấn đấu cuối năm học 100% học sinh


hoàn thành chương trình lớp học, khơng học sinh lưu ban, bỏ học.


- Tởng phụ trách phối kết hợp với GVCN phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong HCM
tham gia đầy đủ các phong trào của ngành giáo dục và trường tổ chức, sinh hoạt nhiều loại
hình mới nhằm giúp các em vui để học và thích đến trường.


3. Nâng cao chất lượng giáo dục:


- Số HS đạt danh hiệu vở sạch chữ đẹp: 207/232 Tỉ lệ: 89.2%
- Số HS lên lớp của Khối Một: 45/45 Tỉ lệ: 100%


Khối Hai: 43/43 Tỉ lệ: 100%


Khối Ba: 64/64 Tỉ lệ: 100%


Khối Bốn: 52/52 Tỉ lệ: 100%


Khối Năm: 27/27 Tỉ lệ: 100%


- Tỉ lệ lên lớp toàn trường (từ lớp 1 đến lớp 4): 105/105 Tỉ lệ: 100%
- Số HS hồn thành chương trình Tiểu học: 27/27 Tỉ lệ: 100%
4. Các biện pháp, giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện


- Tổ chức “Tuần làm quen” sinh hoạt đầu năm học mới 2017-2018 đối với lớp 1 theo
công văn hướng dẫn số 885/GDĐT, ngày 11/9/2017 của PGDĐT Mang Thít về việc hướng
dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học Năm học 2017-2018


- Tiếp tục thực hiện tốt việc hát Quốc ca (tập thể sư phạm và học sinh) chào cờ đầu
tuần, trong các buổi lễ.- Tăng cường giáo dục đạo đức, kĩ năng sống, giáo dục thể chất, rèn luyện sức khỏe
cho học sinh, tổ chức thực hiện tốt các bài thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ và các bài múa
qui định sân trường.


- Giáo viên phải thực hiện đúng chương trình, phương pháp giảng dạy, sách giáo


khoa, chú ý cách đánh giá học sinh theo thông tư 22 của BGD về kiến thức kĩ năng, phẩm


chất, năng lực.


- Giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm về chất lượng của lớp mình phụ trách, duy trì
sĩ số, chống lưu ban, bỏ học và hoàn thành chỉ tiêu được giao.


- Thường xuyên nhắc nhở học sinh thực hiện vở sạch chữ đẹp, giáo viên phải viết
đẹp, viết đúng mẫu ở bảng, ở vở học sinh.


- Giáo viên soạn kế hoạch bài học theo hướng cho học sinh hoạt động.


- Trong kế hoạch bài dạy cố gắng thể hiện rõ quy trình hoạt động thầy- trị để đạt
mục tiêu dạy học của từng đơn vị kiến thức. Sử dụng tốt chuyển tiết bằng những trò chơi
học tập phục vụ cho mục tiêu bài dạy.


- Khuyến khích và tạo điều kiện cho giáo viên sử dụng công nghệ thông tin trong
giảng dạy và trong thực hiện kế hoạch, báo cáo,...(4)

- Tổ chức thao giảng theo khối để rút kinh nghiệm trao đổi chuyên môn.


- Tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục
toàn diện cho học sinh. Như hái hoa dân chủ, rung chuông vàng…5. Xây dựng môi trường giáo dục và mơi trường học tập tích cực:


- Tiếp tục nâng cao nền nếp nhà trường: Chào cờ đầu tuần, truy bài đầu giờ, xếp hàng
ra vào lớp, thể dục, múa hát sân trường. Xây dựng môi trường sư phạm: “Sạch – Xanh - Đẹp
- An toàn”, thực hiện nếp sống văn minh nơi trường học, xây dựng mơi trường học tập tích
cực, mơi trường học tập thân thiện trong từng lớp.


- Y tế kết hợp GV tổ chức cho học sinh ngậm Fluor, chải răng, tuyên truyền phòng
chống các bệnh theo mùa. Kết hợp với y tế địa phương tổ chức khám sức khỏe, uống thuốc
xổ giun 1 lần/ năm học.


- Thực hiện tốt các phong trào giáo dục lồng ghép như: An tồn giao thơng, phòng
chống AIDS, ma túy; phòng chống tai nạn thương tích và An tồn vệ sinh thực phẩm….


- Tở chức các b̉i sinh hoạt ngoại khóa vui tươi, bở ích và thiết thực cho học sinh.
6. Tổ chức quản lý đội ngũ sư phạm:


- Phân công, phân nhiệm phù hợp với năng lực. Tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên
phát huy tính sáng tạo, ứng dụng CNTT vào giảng dạy và quản lý. Giáo viên chuyên tin học
hỗ trợ việc soạn bài ứng dụng công nghệ thông tin, sáng tạo thiết kế phần mềm ứng dụng
chuyên môn, công tác hành chánh.


- Đăng ký danh hiệu thi đua, ký cam kết an tồn giao thơng, khơng hút thuốc lá giờ
làm việc, phòng họp.


- Thực hiện đánh giá, xếp loại CB-GV-NV đúng chuẩn qui định, theo qui trình, cơng
bằng, cơng khai, dân chủ.


- Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐ ngày
20/7/2010 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông


và giáo dục thường xuyên; trường khảo sát 2/2 GV giỏi huyện.


- Cán bộ giáo viên, nhân viên được phân công cũng như các thành viên khác đều tham
gia vào công tác kiểm định chất lượng giáo dục.


- Tổ chức hội thảo chuyên đề về đổi mới phương pháp giảng dạy, quan tâm đến các
môn chuyên, môn tự chọn.


- Tổ chức xét giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi theo Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐ ngày
26/11/2012 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi.


- Đẩy mạnh việc tự bồi dưỡng về các chuyên đề, tự làm đồ dùng dạy, đồ dùng học,
xây dựng mơi trường học tập tích cực, mơi trường thân thiện, dạy học tích hợp lồng ghép,
đạo đức HCM, bảo vệ môi trường, môi trường biển đảo, kĩ năng sống, sử dụng tiết kiệm
năng lượng có hiệu quả, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, vệ sinh răng miệng,
phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước… ở mỗi tiết dạy có nội dung cần tích hợp, hàng
tuần, hàng tháng ở trường.


- Thành lập tổ hỗ trợ chuyên môn về TV1-CGD thao giảng trường, dự hội giảng cụm
trao đổi kinh nghiệm.


- Tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn tại các tổ khối. Chú trọng đởi mới nội dung
và hình thức theo hướng SHCM, thống nhất trong tở soạn bài, chọn hình thức, phương pháp
dạy học thông qua hoạt động dự giờ, đánh giá hiệu quả qua hiểu bài của học sinh.


- Giao lưu chuyên môn giữa các trường, đưa SHCM trở thành hoạt động thường
xuyên có chất lượng.(5)

- Kịp thời tháo gỡ những khó khăn về đởi mới phương pháp dạy học, đổi mới các hoạt
động đánh giá học sinh.- Tạo cơ hội để mỗi cán bộ, giáo viên được phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp
sáng kiến kinh nghiệm, nâng cao chất lượng giáo dục.


- Đánh giá, xếp loại tiết dạy khi dự giờ để đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên,
kiểm tra và kết quả giáo viên tham dự các hội thi.


- Quan tâm chăm sóc học sinh, khơng vi phạm cơng ước quyền trẻ em.


- Tiếp tục có các biện pháp giảm tỉ lệ học sinh chưa hồn thành, duy trì sĩ số không để
học sinh bỏ học, bàn giao chất lượng giáo dục giữa các khối lớp; không để học sinh ngồi sai
lớp.


VI. CÁC MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU
1. Chỉ tiêu về dạy và học


-100% CBGV đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2017.


- 100% học sinh đạt về năng lực, phẩm chất.


- 100% học sinh hồn thành chương trình lớp học, lên lớp thẳng, khơng có học sinh
lưu ban, bỏ học.


- 27/27 học sinh hồn thành chương trình tiểu học, đạt tỉ lệ 100%.
- Vận động học sinh tham gia BHYT đạt 100%.


- 14/14 GV đăng ký thi giáo viên giỏi các cấp.


- 100% giáo viên lên lớp phải có kế hoạch bài dạy và đầy đủ hồ sơ quy định.


- Mỗi tháng họp khối 2 lần và tổ chức làm đồ dùng dạy học 4 ĐDDH/1gv/năm.
- Đăng ký dạy tốt 1 tiết/ tuần – học tốt 2 tiết /tuần.


- Dự giờ: GV tỉnh 20 tiết/năm học; giỏi huyện 30 tiết/ năm học; giỏi trường 35 tiết/
năm học; giáo viên tập sự 70 tiết/ năm học, khối trưởng:18 tiết.


- HT dạy đạo đức 2 tiết/tuần, PHT 4tiết/tuần.


- Dạy phương pháp “Bàn tay nặn bột” mỗi giáo viên dạy 1 bài/HK.


- Giáo viên chuyên Anh Văn dạy 4 tiết/tuần/lớp chú ý kĩ năng nghe, nói, đọc, viết chú
trọng phát triển kĩ năng nghe, nói.


- Giáo viên chuyên Mĩ thuật chủ động sắp xếp bài dạy theo chủ đề phương pháp mới.
- Dạy trình chiếu, khuyến khích sử dụng phần mềm ít nhất 1 tiết/HK.


-100% giáo viên tham gia bồi dưỡng thường xuyên.


- 100% CB-GV-NV thực hiện tốt nếp sống văn minh trong trường học.
- 100% CB-GV gương mẫu trong việc chấp hành luật giao thông.
- 100% CB-GV-NV thực hiện đúng quy chế chuyên môn.


- 100% CB-GV đều tham gia thực hiện kiểm định chất lượng


- Giáo viên chủ nhiệm, tham gia hội thi phấn đấu được công nhận danh hiệu.
- Thực hiện tốt các phong trào ngoại khóa khác do ngành tở chức.


- Phấn trường đạt danh hiệu: Tập thể Lao động xuất sắc, nhất khối thi đua.


- Xây dựng mơ hình sáng tạo: Xây hồ bơi cho học sinh hoặc thiết kế phần mềm trong


quản lý hồ sơ và dạy học.


VII CHỈ TIÊU ĐỒN THỂ
1/ Đảng:


- Có Chi bộ độc lập. Tởng số đảng viên: 15/5 nữ.
- Số đảng viên mới được kết nạp: 01.


- Phấn đấu đạt Chi bộ: Trong sạch vững mạnh.
2/ Cơng đồn:(6)

- Phấn đấu đạt Cơng đoàn: Xuất sắc vững mạnh
3. Chi đoàn:


- Gương mẫu chấp hành và tham gia các phong trào, hồn thành tốt nhiệm vụ chun
mơn, tham gia sinh hoạt đoàn và các phong trào do ngành và địa Phuong tổ chức.
-Trong năm học, tạo nguồn phát triển 1 đoàn viên ưu tú giới thiệu phát triển Đảng.
- Chi đoàn đạt vững mạnh.


4/ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh


- Số HS được kết nạp Sao Nhi đồng đạt: 141/141, Tỉ lệ:100 %
- Số HS được kết nạp Đội TNTP. HCM 91/91,Tỉ lệ: 100%


- 100% đội viên thực hiện tốt chủ đề Hoạt động Đội và Phong trào thiếu nhi, hỗ trợ
các bạn nghèo vui Tết, gặp khó khăn trong học tập.


- Phấn đấu đạt danh hiệu: Liên đội Xuất sắc.
VIII THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN1/ Chỉ tiêu:


- Số học sinh HT các môn học và hoạt động giáo dục: 231/231 Tỉ lệ: 100%
- Số học sinh đạt về Các năng lực: 231/231 Tỉ lệ: 100%
- Số học sinh đạt về Các phẩm chất:231/231 Tỉ lệ: 100%
- Số HS lên lớp của Khối Một: 45/45 Tỉ lệ: 100%


Khối Hai : 43/43 Tỉ lệ: 100%
Khối Ba: 64/64 Tỉ lệ: 100%


Khối Bốn: 52/52 Tỉ lệ: 100%


Khối Năm: 27/27 Tỉ lệ: 100%


- Số học sinh lên lớp toàn trường (từ lớp 1 đến lớp 4): 205/205 tỉ lệ 100%
- Số HS hồn thành chương trình Tiểu học: 27/27 Tỉ lệ: 100%
- Số HS đạt danh hiệu vở sạch chữ đẹp: 186 /231 Tỉ lệ: 80,5 %
2/ Giải pháp:


- Triển khai 3 cuộc vận động và 2 phong trào trong hội đồng sư phạm và phụ huynh
ngay đầu năm học, định hướng hoạt động cả năm học và có kế hoạch cụ thể thực hiện hàng
tháng phù hợp điều kiện thực tế của nhà trường.


- Huy động nội lực trong và ngồi nhà trường hỗ trợ trí lực, tài lực góp phần xây dựng
phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.


- Thành lập tở tư vấn thực hiện Thơng tư 22 của BGD, tư vấn, giúp giáo viên đánh giá,
nhận xét học sinh phù hợp phẩm chất, năng lực, kiến thức kĩ năng học của từng em.


- Phân công và hướng dẫn Tổng phụ trách tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, bằng


nhiều hình thức thân thiện thu hút học sinh, nhằm hỗ trợ cho việc nâng cao chất lượng giáo
dục học sinh.


- BGH tăng cường dự giờ thăm lớp, kiểm tra đột xuất theo dõi việc thực hiện chương
trình, hiệu quả tiết dạy, kịp thời tư vấn giáo viên, chú trọng bồi dưỡng tay nghề cho giáo viên
về đởi mới phương pháp giảng dạy bằng nhiều hình thức, sinh hoạt chuyên đề, thao giảng, dự
giờ rút kinh nghiệm, giao lưu với các trường bạn để học hỏi.


- Cung cấp tài liệu, phương tiện thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho GV tham gia
Chương trình bồi dưỡng thường xuyên ban hành theo thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22
tháng 9 năm 2016


- Tư vấn cho giáo viên tin học thiết kế phần mềm ứng dụng trong dạy học, khuyến
khích CB-GV-NV ứng dụng CNTT vào việc thực hiện nhiệm vụ, soạn kế hoạch bài học theo
hướng đổi mới (thầy chỉ là người gợi ý, hướng dẫn cho học sinh hoạt động).


IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:(7)

a. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường:


Tập thể sư phạm nhà trường thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về" đẩy
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh", chú trọng nêu gương, phản
ánh gương người tốt, việc tốt; phê phán, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy
thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tở chức kể chuyện tấm gương của Bác
trong họp hội đồng, thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo
đức, tự học và sáng tạo”.


- Thực hiện chủ đề năm học: Nề nếp-kỹ cương- nâng cao chất lượng giáo dục.
b. Đối với học sinh:- Tăng cường giáo dục đạo đức học sinh thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy Thiếu niên
Nhi đồng và nội quy học sinh,…thông qua các buổi chào cờ, sinh hoạt tập thể, các hoạt động
ngoại khóa.


X TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC


1. Thực hiện qui chế chuyên mơn:


-Thực hiện chương trình giáo dục phở thơng theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT
ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT. Trên cơ sở đảm bảo mục tiêu giáo dục tiểu học,
nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học
sinh.


- Thực hiện nghiêm túc chương trình, SGK chú ý thực hiện việc xây dựng nội dung


giảng dạy, thực hiện tốt chương trình theo công văn 5482/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 về


hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông.


- Soạn giảng theo hướng tích cực mới của thầy và trò trong kế hoạch bài dạy thể hiện
rõ quy trình hoạt động Thầy - Trò để đạt mục tiêu dạy học của từng đơn vị kiến thức. Sử
dụng tốt chuyển tiết bằng những trò chơi học tập phục vụ cho mục tiêu bài dạy.


- Tăng cường các hoạt động thực hành vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, chú
trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh.


- Điều chỉnh nội dung, yêu cầu các môn học và các hoạt động giáo dục một cách linh
hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh, thời gian thực tế và điều kiện
dạy học của trường trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng và định hướng phát triển năng lực
học sinh;- Tiếp tục thực hiện tích hợp dạy học tiếng Việt và các nội dung giáo dục (bảo vệ môi
trường, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo, giáo dục an tồn giao thơng, phòng
chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV/AIDS…) vào các môn học và hoạt động giáo
dục đảm bảo tính hợp lý, hiệu quả, khơng gây áp lực học tập đối với học sinh và dạy đối với
giáo viên.


2. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát
triển năng lực học sinh


- Đởi mới phương pháp, hình thức tở chức dạy học, giáo dục theo hướng phát huy tính
chủ động, tích cực, tự học, phát triển năng lực học sinh, chú trọng việc nhận xét, động viên,
góp ý học sinh trong quá trình học tập;(8)

. Thực hiện đúng, công văn số 6169/BGDĐT-GDTH, ngày 29/10/2014, Công văn số
7475/BGDĐT-GDTH ngày 25/12/2014; Công văn số 39/BGDĐT- GDTH ngày 06/01/2015
của Bộ GDĐT và các văn bản có liên quan của sở GDĐT.


3. Nâng cao chất lượng giảng dạy và sinh hoạt tổ nhóm chun mơn: tổ chức
chun đề, thao giảng, bồi dưỡng giáo viên, dạy TV1-CNGD, sinh hoạt tổ chuyên môn
theo nghiên cứu bài học,...


- Tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn tại các tổ khối trong trường đưa SHCM trở
thành hoạt động thường xuyên, có chất lượng nhằm nâng cao năng lực cho CBQL và GV;
chú trọng đổi mới nội dung và hình thức SHCM thơng qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài
học. tổ chức SHCM qua hình thức dự giờ, nghiên cứu bài học ít nhất mỗi tháng 1 lần. Chỉ
đánh giá, xếp loại tiết dạy khi dự giờ để đánh giá chuẩn NNGV, kiểm tra và khi GV tham dự
các hội thi.


- Thực hiện có hiệu quả dạy học Tiếng Việt lớp 1 – CNGD. Giáo viên nghiên cứu


thiết kế bài dạy trước khi lên lớp, không soạn bài.


- Tiếp tục thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” ở trường theo công văn số
3535/BGDĐT – GDTrH ngày 27/5/2013 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện phương
pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác. Nhà trường xây dựng kế
hoạch thực hiện tiết dạy theo phương pháp Bàn tay nặn bột. Tiếp tục củng cố nâng cao số
lượng tiết dạy, bài dạy. Tổ chức dự giờ về phương pháp Bàn tay nặn bột để rút kinh nghiệm.


- Tiếp tục thực hiện dạy học Mỹ thuật theo phương pháp mới của Đan Mạch. Giáo
viên chủ động sắp xếp bài dạy theo tinh thần nhóm các bài học thành các chủ đề lập kế hoạch
cho từng hoạt động hoặc cho toàn quy trình mỹ thuật phù hợp với học sinh.


4. Cơng tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh yếu


- Triển khai các biện pháp bồi dưỡng học sinh: Lập kế hoạch bồi dưỡng HS hạn chế
kiến thức đọc viết tính tốn… cụ thể đối với từng học sinh. Bàn giao chất lượng giáo dục,
không để học sinh “ngồi nhầm lớp” học sinh bỏ học.


- Nâng cao chất lượnggiáo dục toàn diện cả bậc học.
5. Tham gia các hội thi chuyên môn: GVG, ĐDDH


- Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐ
ngày 20/7/2010 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ
thông và giáo dục thường xuyên;


- Tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi theo Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐ
ngày 26/11/2012 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi.


- Động viên giáo viên tự làm ĐDDH 4 dồ dùng tự làm/mỗi năm học, mỗi tiết dạy
khuyến khích sử dụng đồ dung dạy học hiệu quả, tổ chức hội thi ĐDDH cấp trường.6. Giáo dục thể chất; thực hiện giáo dục hòa nhập, khuyết tật


- Thực hiện hồ sơ trẻ khuyết tật học hòa nhập theo công văn số
1637/HD-SGDĐT-GDTH, ngày 03/10/2012 của Sở GDĐT Vĩnh Long và thông báo số 102/TB-PGDĐT-TH
ngày 10/02/2014 của Phòng GDĐT về việc thực hiện hồ sơ TKT học hòa nhập tại trường.


7. Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của việc “Xây dựng trường học thân
thiện, học sinh tích cực”, chú trọng các hoạt động:(9)

- Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo
dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và
cộng đồng cùng tham gia chăm sóc giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh.


- Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn (an toàn trong học tập, vui chơi, an
toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn trên đường đến trường và về nhà….). Có bảng trường em
“Xanh – Sạch – Đẹp - An tồn” treo trước cởng; đảm bảo nhà vệ sinh sạch sẽ cho học sinh và
giáo viên.


- Đưa các nội dung giáo dục văn hóa truyền thống, giáo dục thông qua di sản và nhà
trường. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tích cực các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò
chơi dân gian, dân ca, hoạt động giáo dục ngồi giờ lên lớp, ngoại khóa phù hợp với điều
kiện của nhà trường và địa phương. Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều
khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngồi giờ lên lớp.


- Tở chức lễ khai giảng năm học năm học mới (với cả phần lễ và phần hội) gọn nhẹ,
vui tươi, tạo khơng khí phấn khởi cho học sinh bước vào năm học mới.


- Tăng cường giáo dục thể chất, rèn luyện sức khỏe cho học sinh, tổ chức thực hiện tốt
các bài thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ và các bài múa sân trường.- Tổ chức tuần lễ ra trường trang trọng, tạo dấu ấn sâu sắc cho học sinh hoàn thành
chương trình tiểu học trước khi ra trường.


- Nội dung hoạt động GDNGLL (2 tiết/ lớp 1, các lớp còn lại 1 tiết/ tuần) tháng thực
hiện tích hợp các nội dung giáo dục Âm nhạc, Mỹ thuật, Thủ công/Kỹ thuật, tiết đọc thư
viện, cơng tác Sao, Đội.


XI CƠNG TÁC QUẢN LÝ


1. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, công khai, dân
chủ trong nhà trường, quản lý dạy thêm, học thêm


- Tích cực đởi mới cơng tác quản lý; thực hiện hiệu quả chủ trương phân cấp quản lý
và giao quyền tự chủ cho cơ sở, xã hội hóa giáo dục, (ba công khai, kiểm định chất lượng
trường tiểu học; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất; tiếp tục đẩy mạnh
ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới công tác quản lý, sử dụng phần mềm EQMS trong
công tác báo cáo số liệu thống kê chất lượng giáo dục tiểu học 3 kỳ đảm bảo chính xác kịp
thời theo cơng văn số 9283/ BGDĐT- GDTH, ngày 27/12/2013 về việc triển khai phần mềm
quản lý chất lượng giáo dục tiểu học; sử dụng phần mềm quản lý trường học theo Quyết định
số 558/QĐ- BGDĐT ngày 13/02/2012 về việc triển khai sử dụng thống nhất hệ thống phần
mềm quản lý trường học (VEMIS).


- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về việc chấn
chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1; Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày
13/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành quy định về dạy thêm, học thêm
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 về việc chấn
chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học.


2. Công tác thi đua, khen thưởng:- Hiệu trưởng phối hợp với Chủ tịch Cơng đồn xây dựng thang điểm thi đua đối với
giáo viên không trực tiếp dạy lớp. Đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy, giáo viên làm công
tác Tổng Phụ trách thực hiện đánh giá theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học (đánh giá
theo các minh chứng). Nếu giáo viên xếp loại xuất sắc thì đủ điều kiện xét danh hiệu thi đua
Chiến sĩ thi đua cơ sở; nếu giáo viên xếp loại khá thì đủ điều kiện xét danh hiệu thi đua Lao
động Tiên tiến.


- Thực hiện xét thi đua đúng quy trình, quy định.(10)

- Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập Ban vân động “Xây dựng trường học thân thiện,
học sinh tích cực”; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ từng thành viên.


- Giáo viên tạo môi trường thân thiện, thương yêu, dạy bảo các em, tránh hình thức
hình thức đánh phạt học sinh, bạo lực học đường, vi phạm đạo đức nhà giáo, kết hợp thường
xuyên với CMHS để có cơ sở xây dựng kế hoạch chủ nhiệm phù hợp, đối tượng học sinh.


- Mỗi thầy cô giáo phải phát huy hết vai trò trách nhiệm của mình gắn với cuộc vận
động: “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”.


- Tổng phụ trách Đội xây dựng nội dung sinh hoạt dưới cờ cụ thể, kể chuyện tấm gương
đạo đức Bác Hồ, lồng ghép nội dung giáo dục kỹ năng sống cho học sinh nhằm giúp học sinh
hình thành nhân cách qua các câu chuyện kể,...


- Đối với học sinh thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chủ nhiệm, các tiết
dạy Đạo đức, các phong trào ngoại khóa sinh hoạt Đội, sinh hoạt chủ đề, tăng cường công tác
chủ nhiệm, tạo mối quan hệ mật thiết giữa gia đình, nhà trường và xã hội tạo sự gắn bó thân
mật để góp phần giáo dục học sinh tránh xa các tệ nạn xã hội.


- Giáo viên thường xuyên giáo dục học sinh biết văn minh trong ứng xử, chấp hành tốt


pháp luật, luật giao thơng, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, giữ gìn trường lớp, mơi
trường Xanh-Sạch-Đẹp - An tồn và thực hiện tốt khẩu hiệu “Bỏ rác đúng chỗ - Trường lớp
sạch đẹp” (thông qua các tiết dạy, sinh hoạt dưới cờ,…).


- Cán bộ Y tế thường xuyên kiểm tra căn tin, vệ sinh môi trường, nhà vệ sinh và an tồn
VSTP. Nhân viên Y tế phải ln chú ý hệ thống nước và xà phòng rửa tay cho CB-GV-NV,
HS.


- Thực hiện tốt khẩu hiệu “trường em sạch đẹp, an tồn”. Phân cơng Cán bộ Y tế kiểm
tra đột xuất, định kỳ về mơi trường sư phạm có biên bản kiểm tra cụ thể.


- Qua các tiết sinh hoạt chủ nhiệm giáo viên động viên, khen thưởng những em có biểu
hiện tốt, nhắc nhở uốn nắn kịp thời những em còn có biểu hiện chưa tốt.


- Tạo điều kiện cho các em tham gia tốt các hoạt động ngoại khoá của Đội TNTP Hồ
Chí Minh như phong trào đền ơn đáp nghĩa, thăm viếng các Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng, các
gia đình thương binh, các anh bộ đội, giúp đỡ các bạn nghèo có điều kiện đến trường, vui
Tết,…


- Hình thành học sinh thói quen đọc sách ở Thư viện vào đầu giờ học, giờ ra chơi.
- Giáo viên thể dục vẽ các trò chơi dân gian ở sân trường cho học sinh tham gia chơi.
- CB – GV – NV có hướng giải quyết mọi vấn đề đều mang tính sư phạm, khơng làm
ảnh hưởng đến nhân cách học sinh.


4. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục:


- Hiệu trưởng ra quyết định thành lập các tổ kiểm định chất lượng, phân công từng
tiêu chí cho cá phụ trách vào tháng 9/2015.


- Nhà trường tiếp tục củng cố hồ sơ KĐCLGD theo các văn bản đã hướng dẫn tự đánh


giá, cuối tháng 4 năm 2018 gởi báo cáo về PGD. Tiếp tục nâng cao chất lượng tồn diện.
XII. CƠNG TÁC ĐỒN THỂ:


1. Chi bộ


- Đảng viên chi bộ tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW Về học tập và làm theo tấm
gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


- Tham gia học tập đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị của ngành, Đảng và chính quyền.
phát huy tính dân chủ, thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động trong nhà trường đúng
theo sự chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên.(11)

- Tham mưu với Đảng Ủy xã Chánh Hội, Chi bộ địa phương lập hồ sơ để phát triển
Đảng viên mới.


- Họp Chi bộ hàng tháng mỗi Đảng viên kể 01 câu chuyện về Bác Hồ và nêu bài học.
- Đảng viên phải gương mẫu trong mọi lĩnh vực ở đơn vị.


- Nghiêm túc tự phê bình và phê bình đồng nghiệp một cách thẳng thắn, nghiêm túc,
khơng thiên vị, bao che,….khi đảng viên mắc phải khuyết điểm.


- Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm 2017
2. Cơng đồn


- Tiếp tục vân đơng cơng đồn viên thực hiện tốt 3 cuộc vận và 2 phong trào.


- Tiếp tục thực hiện sâu rộng cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - tình thương - trách
nhiệm”, Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở với phương châm “Sống có trách nhiệm”, trọng
tâm là thực hiện nghiêm túc qui chế dân chủ ở cơ sở.- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 4 Chương trình hoạt động của Cơng đồn.


- Tập trung xây dựng tở chức chính trị xã hội trong đơn vị. Đẩy mạnh công tác phát
triển Đảng thông qua phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và
giới thiệu cho Đảng những đồn viên ưu tú để tở chức Đảng xem xét kết nạp.


- Tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động của ngành.


- Tiếp tục xây dựng kế hoạch tham quan hè, xây dựng “Gia đình Nhà giáo văn hóa”,
“Nhà giáo hiếu học”, “Phụ nữ hai giỏi”, vận động thực hiện “Dân số - kế họach hóa gia đình”
khơng có CB-GV-CNV sinh con thứ 3,…


- Kết hợp với Ban TTND, giám sát việc thực hiện Kế hoạch năm học, Nghị quyết
CB-CC, minh bạch trong sử dụng tài chính, khắc phục các hiện tượng tiêu cực, tham ô, lãng phí,
giữ gìn uy tín, danh dự của ngành nghề, khắc sâu hình ảnh tốt đẹp của người thầy đối với học
sinh và xã hội.… và giải quyết những khiếu nại – tố cáo của đơn vị.


- Chủ tịch Cơng đồn kết hợp cùng Hiệu trưởng xây dựng thang điểm thi đua, tổ chức
hội nghị CB-VC.


- Vận động CB-GV-CNV thực hiện đúng các chủ trương, đường lối, chính sách của
đảng và Nhà nước đề ra và vận động tập thể luôn đoàn kết, thương yêu nhau, giúp nhau cùng
tiến bộ thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.


- Thường xuyên sinh hoạt trong đội ngũ về chủ đề tư tưởng năm học “Sống có
trách nhiệm” và cuộc vận động “Hai khơng” với 4 nội dung “Nói khơng với tiêu cực trong thi
cử, bệnh thành tích trong giáo dục, nói khơng vi phạm đạo đức nhà giáo, nói khơng với việc
cho học sinh ngồi nhầm lớp”


- Chủ tịch Cơng đồn tiếp tục triển khai 4 Chương trình hoạt động của Cơng đồn đến


tất cả cơng đồn viên.


3. Chi đồn:


- Xây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chức hoạt động theo kế hoạch xã đoàn, tham gia các
hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lơn trong năm, gương
mẫu hồn thành nhiệm cơng tác chun mơn.


- Gương mẫu hồn thành cơng tác chun mơn. Có nhiều sáng kiến trong việc ứng dụng
công nghệ thông tin, thiết kế phần mềm ứng dụng trong tiết dạy.


- Vận động đoàn viên thực hiện đúng các chủ trương, đường lối, chính sách của đảng và
Nhà nước, ở đơn vị và nơi cư trú, vận động tập thể ln đồn kết, giúp nhau cùng tiến bộ
thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chăm
lo và phát triển chất lượng cơng tác đoàn, tham mưu với chi bộ nhà trường, tạo nguồn phát
triển Đảng hàng năm đạt chỉ tiêu nghị quyết.(12)

- Thực hiện tốt chủ đề hoạt động Đội và Phong trào thiếu nhi năm học 2017 – 2018.
- Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào ngoại khóa như: thăm mẹ VN anh hùng, hỗ trợ và
chăm sóc di tích lịch sử ở địa phương, tham quan học tập, tổ chức các phong trào thi đua
trong HS nhân các ngày lễ lớn như: thi đố em, hội thi: thi Viết Chữ Đẹp, Hội thao, Tham
quan,… đặc biệt hưởng ứng nghiêm túc “Tháng an tồn giao thơng tháng 9/2017” và xuyên
suốt cả năm học.


- Đảm bảo tốt các chương trình phong trào của Đội, tăng cường việc sinh hoạt dưới cờ
hàng tuần với những nội dung cụ thể theo từng chủ điểm.


- Triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo và kế hoạch hoạt động Đội.


- Tổ chức tốt Lễ phát động Chủ đề của Đội, Lễ phát động Tháng an tồn giao thơng


tháng 9/2017 trong GV-HS nhân ngày khai giảng 05/9/2017 và trong suốt năm học. Kết hợp
cùng GVCN tổ chức cho học sinh, CMHS ký cam kết thực hiện về an tồn giao thơng.


- Sinh hoạt đầu tuần và các hình thức sinh hoạt phong phú giúp học sinh có kỹ năng
sống qua các câu chuyện kể về Bác Hồ, tiểu phẩm về an toàn giao thơng.


- Tở chức hoạt động ngoại khố 2lần/1 tháng theo từng chủ điểm, chủ đề.
- Tổ chức tham gia đầy đủ các phong trào do Hội đồn đội tở chức.
XIII. CƠNG TÁC XHH, BĐDCMHS


1. Cơng tác xã hội hóa:


- Tiếp tục tăng cường quản lý công tác thu chi trong nhà trường, thực hiện nghiêm túc
theo quy định của công văn số 5584/BGDĐT ngày 23/8/2011 về việc chấn chỉnh tình trạng
lạm thu trong trường. Việc quản lý và sử dụng các khoản tài trợ tự nguyện bằng tiền, hiện
vật của các tở chức cá nhân trong và ngồi nước theo Thông tư số 29/2012/-BGDĐT ngày
10/9/2012 của BGDĐT ban hành quy định về việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục.


2. Ban đại diện CMHS:


- Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày
22 tháng 11 năm 2011 về ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh:


+ Phối hợp với Hiệu trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học và các hoạt động giáo
dục theo nội dung được thống nhất tại cuộc họp đầu năm học của Ban đại diện cha mẹ học
sinh trường;


+ Phối hợp với Hiệu trưởng hướng dẫn, tun truyền, phở biến pháp luật, chủ trương
chính sách về giáo dục đối với cha mẹ học sinh nhằm nâng cao trách nhiệm chăm sóc, bảo
vệ, giáo dục học sinh;+ Phối hợp với Hiệu trưởng giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích
học sinh trong học tập, học tập tiến bộ; giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh khuyết tật và học
sinh có hồn cảnh khó khăn khác; vận động học sinh đã bỏ học trở lại tiếp tục đi học;


- Ban đại diện CMHS kết hợp với Hiệu trưởng thực hiện đúng các nhiệm vụ của Ban
đại diện CMHS theo Điều lệ qui định.


- Ban đại diện CMHS trường thực hiện nghiêm túc Điều lệ quy định; nghị quyết ban đại
diện CMHS đề ra trong năm học 2017 – 2018.


- Hiệu trưởng lập danh sách BĐDCMHS năm học 2017-2018 sau đại hội đầu năm, phối
hợp về công tác tổ chức và hoạt động.


- Hiệu trưởng tổ chức họp Ban đại diện cha mẹ học sinh ít nhất 3 lần trong năm học
2017-2018 đúng theo Điều lệ Ban Đại diện CMHS.


XIV KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ


Tháng Nội dung kiểm tra Đối tượng được kiểm
tra


Thời gian
kiểm tra


Bộ phận
phụ trách(13)

- Tuần SH đầu năm.
- Tình hình sĩ số HS.


- Cơng tác Thư viện.


9 lớp, GVCN.
9 lớp.
Thủ thư.
21/8/2017
29/8/2017
29/8/2017
BGH,TKT
BGH
BGH, TPT
9/2017


- Y tế trường học.
- Việc thu các khoản
tiền đầu năm.


- Kiểm tra chuyên
môn GV khối 2 và 5
dự giờ 1 số lớp.
- Thực hiện chương
trình.


- KT Y tế, thủ quỹ


Giàu .
Thủ quỹ.


Cô Thoa, thầy Vinh,
Nghĩa.Tất cả GV.
Yến, Giàu
9/9/2017
11/9/2017
20/9/2017
26/9/2017
HT, CTCĐ
HT, KT
BGH
BGH
10/2017


- KT HS chuyên môn
khối 3, dự giờ 1 số
lớp.


- KT Hồ sơ GV.
- VSCĐ học sinh.
- KT GV giỏi cấp
huyện.


Thầy Chét, Bốn, Sang,
Tuyến


Tất cả GV.
9/9 lớp.


Tất cả giáo viên dự thi.6/10/2017
17/10/2017
19/10/2017

24-27/10/2016
BGH, TKT
BGH, TKT
BGH, TKT
BGH, TKT
11/2017


- Tài chính nhà
trường.


- Kiểm tra GV
chuyên khối 1-4, Mĩ
thuật, TD dự giờ 1 số
lớp


- Việc bồi dưỡng học
sinh năng khiếu
- Thực hiện TT22


Yến, Nhung.


Thầy Bốn, cô Tuyền,
thầy Tuyến.


5 GV chuyên.
GVCN 9/9 lớp.3/11/2016
3/11/2017
14/11/2017
77/11/2017
28/11/2017
BGH, CTCĐ,
BTTND
BGH,TKT
BGH,TKT
BGH,TKT
12/2017


- VSCĐ học sinh.
- Kiểm tra cuối HKI
-Dự giờ khối 1,4
KTHS giáo viên môn
TĐ,MT


- KT thu BHYE-TT-
buổi 2


9/9lớp.
9/9 lớp.


Cô Nâu, Ly, Yến,
Thầy Quốc
Yến- Nhung
5/đến
30/12/2017


BGH, TKT
BGH
01/2018


-Bảo quản CSVC
lớp, thư viện lớp.
- Kiểm tra thực hiện
quy chế chuyên môn.
-KT chuyên nôm
giáo viên khối 2,3 5,
dự giờ một số lớp


9/9 lớp.
Tất cả GV.


Thầy Tuyến, Đà,
Nghĩa.
10/01/2018
12/01/2018
24-26/01/18
BGH
BGH,TKT
BGH
BGH,TKT
02/2018 - KT công tác trực


tết.


- KT chuyên môn
trước, sau tết.Theo bảng phân công.
Tất cả GV, 9/9 lớp.


12-25/2018
10/02/2018(14)

Thầy Vinh, Nghĩa


Sang, cô Ngọc. 23/02/2018 BGH,TKT


3/2018


- Công tác phát triển
Đội, Sao.


- Kiểm tra chuyên
môn khối 3, 2, 4-5
BTNB, GV Chuyên
Tin học, Anh văn.
- VSCĐ học sinh.


Thầy Bốn


Thầy Chet, thầy Bốn.


9/9 lớp
07/03/2018
13-15/03
23/03/2018


BGH
BGH,TKT
BGH,TKT
4/2018


- Việc lưu trữ công
văn đi, đến.


- Thực hiện TT22.
- KT CM dự giờ
BTNB


Cô Nhung.
9/9lớp.


Quốc, GV Bốn 2


05/04/2018


21/04/2018 BGHBGH


5/2018


- KT cuối HKII.
- Việc hoàn thành hồ
sơ cuối năm.


- Kiểm tra thư viện.
- Công tác sơ kết lớp
của GV.9/9 lớp.


Tất cả GV, 9/9 lớp.
Thầy Khiêm.
9/9 lớp.
14-18/05
23/05
24/05/2018
24/05/2018
BGH,TKT
BGH
BGH
BGH


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 08/2017
Số


TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC


Người
phụ trách


Người
thực hiện


1


-Họp hội đồng phân công đầu năm


-Tổng vệ sinh, chỉnh trang trường lớp
-Thu học sinh lớp 1


-Vận động học sinh tham gia BHYT, BHTT
-Tổ chức sinh hoạt tuần đầu năm.


-Kiểm tra tình hình sĩ số HS
-Kiểm tra cơ sở vật chất trường


-Ổn định nề nếp chuẩn bị thực học tuần 1
- Ngày 21/8 dạy tuần 1


-Kiểm tra công tác thư viện
-Họp phụ huynh đầu năm(15)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 09/2017
Chủ điểm: Sạch-xanh-đep-an toàn


NỘI DUNG CƠNG VIỆC Người


phụ
trách


Người
thực
hiện


1


-Tở chức tốt ngày khai giảng


-Kiểm tra trẻ 6 tuổi vào lớp 1
-Hoàn thành các kế hoạch


-Vận động HS mua BHYT, BHTT
-Báo cáo 3 công khai đầu năm
-Dự thảo tiêu chí thi đua, góp ý


-Đại hội CNVC đầu năm, đăng ký thi đua
-Quyết định thành lập kiểm định chất lượng
-Hoàn thành sơ đồ luồng, sổ đăng bộ


-Kiểm tra Y tế trường học


-Kiểm tra việc thu các loại quỹ đầu năm
-Kiểm tra chuyên môn giáo viên khối 1 và 5B
- Thao giảng TV1-CGD


-Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn
-Dự thao giảng cụm môn TV CNGD


-Tổ chức Hội thi dán đèn
-Tổ chức đêm Hội Trăng rằm
-Thành lập HĐ tự đánh giá KĐCL


-Đăng ký danh hiệu thư viện luân chuyển sách thư viện lớp, hoạt
động này duy trì thường xuyên các tháng


-Triển khai kế hoạch năm học


- Kiểm tra chuyên môn GV khối 2 và 5 dự giờ 1 số lớp.-Gởi DS thi giáo viên giỏi huyện về PGD, hoàn thành sơ đồ
luồng, hội nghị viên chức xây dựng tiêu chí thi đua, đăng ký cam
kết chất lượng giáo dục,


- Dự hội giảng cụm, dự giờ lớp 5, Hai1, 2


BGH(16)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2017
Chủ điểm: Sạch-xanh-đep-an toàn


NỘI DUNG CƠNG VIỆC Người phụ


trách


Người
thực hiện


1


-Tở chức trồng cây sân trường, bồn hoa, vườn cây phục
vụ tiết học


-Kiểm tra hồ sơ GV, chuyên môn giáo viên lớp Ba 1, Ba
2.


-Thi kể chuyện đạo đức, vẽ tranh ATGT cấp trường.
- Các trường triển khai thực hiện công tác TĐG về các
tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và xây dựng cơ


sở dữ liệu về KĐCL.


- Chuẩn bị sở, PGD kiểm tra tình hình đầu năm
- Tở chức đêm Hội trăng rằm (vui Trung Thu).


- Kiểm tra thư viện theo biên bản kiểm tra thư viện trường
phổ thông được ban hành tại quyết định số
01/2003/QĐ/BGDĐT ngày 02/01/2003.


- Giao lưu kể chuyện đạo đức, vẽ tranh ATGT,… cấp
trường.


- Kiểm tra công tác PCGD-XMC cấp huyện.


- Tổ chức thao giảng cụm môn Tập đọc lớp 4 và môn Tin
học.


- KT HS chuyên môn khối 3, dự giờ 1 số lớp
- Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.
- Thi GV giỏi cấp huyện (nội dung 1 SKKN).


- Hoàn thành nội dung giảng dạy tuần 9 vào ngày
20/10/2017; các trường tổ chức kiểm tra giữa kỳ 1 và
khảo sát các kỹ năng học sinh lớp 1, 2 trong tuần từ ngày
23/10 đến 27/10/2017; giáo viên hồn thành hồ sơ sở sách
-Thu thập thơng tin KĐCL(17)

-Triển khai Hội thi “Sáng tạo Thanh Thiếu niên- nhi
đồng”KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2017
Chủ điểm : “Nhớ ơn thầy cơ”


Số


TT NỘI DUNG CƠNG VIỆC


Người phụ
trách


Người
thực hiện


1


- Tham dự hội thao mừng ngày Nhà giáo Việt Nam cho
CBGVNV ngành giáo dục


- Kiểm tra tiến độ tự đánh giá KĐCL.


- Tiếp tục hồn thành hồ sơ cơng tác PCGD (đơn vị xã –TT)
Phòng GD&ĐT sẽ kiểm tra trên phần mềm. Đón đồn kiểm
tra số liệu PCGD cấp tỉnh.


- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch cải tiến tại các trường đã
đạt chuẩn KĐCLGD từ tháng 6/2015 trở về trước.


- Tiếp tục tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.


- GV dự thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện (nội dung 2 kiến


thức)


- Dự hội giảng cụm môn Tập đọc lớp 2 và môn Thể dục.
- Kiểm tra GV chuyên khối 4, Mĩ thuật, TD dự giờ 1 số
lớp


- Việc bồi dưỡng học sinh năng khiếu.


- Dự Hội thảo đổi mới phương pháp giảng dạy cấp huyện.
- Tổ chức các hoạt động tri ân thầy cô giáo trang trọng, tiết
kiệm.


- Dự hội giảng tiết đọc thư viện.


- Đón Sở GDĐT kiểm tra cơng tác PCGD-XMC.(18)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2017
Chủ điểm: “Uống nước nhớ nguồn”
Số


TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC


Người phụ
trách


Người
thực hiện


1- Thi đua dạy tốt học tốt lập thành tích chào mừng ngày thành
lập QĐNDVN 22/12


- Tiếp tục tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện.
- Kiểm tra cuối kỳ 1 (25/12/2017-27/12/2017).


- Học sinh nghỉ cuối kỳ (01-07/01/2018), giáo viên hoàn thành
hồ sơ sổ sách.


- Tổ chức hội thi “Viết chữ đẹp” cấp trường.


- Dự thao giảng cụm môn Tiếng Việt 1 và môn Mĩ thuật.
- Dự giờ khối 1-4 KTHS giáo viên môn TĐ,MT
- KT thu BHYE-TT- buổi 2


- Tổ chức Hội thi ĐDDH cấp trường dự thi cấp huyện.
- Hoàn thành báo CL về PGD để chuẩn bị sơ kết HK I.
- Kiểm tra hồ sơ CQG, KĐCL.(19)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1/2018
Chủ điểm: “Chào mừng năm mới 2018”
Số


TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC


Người
phụ trách


Người
thực hiện1


- Tổ chức sơ kết học kỳ I, dự kiến trước ngày cuối tháng
12/2017


- Rà sốt, tởng hợp số liệu trẻ 6 tuổi.


- Báo cáo cuối học kỳ 1 trên SMAS chậm nhất là ngày
31/12/2117.


-Kiểm tra hồ sơ CQG


- Trường tổ chức các ngày hội ATGT, sức khỏe, VSRM, hội
chợ đồ dùng, đồ chơi.


- Tở chức cho HS đi tham quan các di tích, tượng đài, học tập
ngoài trời, cắm trại,...


- Tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cấp tỉnh.


- Chuẩn bị hồ sơ ngày 29/01-02/02/2018: SGD kiểm tra việc
thực hiện nhiệm vụ năm học.


- Trường gửi biên bản tự kiểm tra và đề nghị thẩm định danh
hiệu thư viện về PGDĐT (cho cô Phạm Thị Túy Hoa)


- Dự thao giảng cụm phương pháp BTNB và môn Âm nhạc
-KT chuyên nôm giáo viên khối 2,3 5, dự giờ một số
lớp.- Rà sốt, tởng hợp số liệu trẻ 6 t̉i.


- Trường tổ chức các ngày hội ATGT, sức khỏe, VSRM, hội
chợ đồ dùng, đồ chơi.


- Trường tổ chức “cây mùa xuân” chăm sóc HS
khuyết tật và HS có hồn cảnh khó khăn, tở chức ngày hội
thân thiện, tổ chức cho học sinh làm thiệp chúc tết, học tập(20)

câu chúc tết,… tham gia các trò chơi dân gian nhân dịp lễ tết.


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 2/2018
Chủ điểm “Mừng Đảng quang vinh”
Số


TT NỘI DUNG CƠNG VIỆC


Người
phụ trách


Người
thực hiện


1


- Hồn thành mơ hình quản ký


- Trường tở chức “cây mùa xn” chăm sóc HS khuyết tật và
HS có hồn cảnh khó khăn, tổ chức ngày hội thân thiện, tổ


chức cho học sinh làm thiệp chúc Tết, học tập câu chúc tết,…
tham gia các trò chơi dân gian nhân dịp lễ tết.


- Nghỉ Tết Nguyên Đán (dự kiến 14 ngày: từ 12/02 đến hết
ngày 25/02/2018).


- Tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cấp tỉnh.


- Tổ chức các hoạt động chào mừng Tết Nguyên Đán và ngày
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.


- Kiểm tra công tác thư viện thư viện


- Tở chức cho HS đi tham quan các di tích, tượng đài, học tập
ngoài trời, cắm trại,...


- Dự thao giảng cụm phương pháp BTNB, cấp trường.
- Kiểm tra GV lớp 2, 4-5 BTNB, GV Chuyên Tin học(21)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2018
Chủ điểm “Tiến bước lên Đoàn”


Số


TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC


Người
phụ trách


Người


thực hiện


1


- Tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cấp tỉnh(nếu có).
- Kiểm tra giữa kỳ 2 và khảo sát các kỹ năng học sinh lớp 1,
2 (19-23/3/2018), giáo viên hồn thành hồ sơ sở sách.


- Chuẩn bị hồ sơ Sở GDĐT thanh tra chuyên ngành


- Tổ chức các phong trào văn nghệ, TDTT, cắm trại, trò chơi
dân gian… chào mừng ngày thành lập Đoàn.


- Các trường cập nhật hoàn tất công tác tự đánh giá về
KĐCLGD trên phần mềm.


- Tổ chức thao giảng cụm phương pháp BTNB.
- Kiểm tra chuyên môn khối 3 dự giờ KTHS


BGH GV-NV


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2018
Chủ điểm “Mừng non sơng thống nhất”


Số


TT NỘI DUNG CƠNG VIỆC


Người
phụ tráchNgười
thực hiện


1


- Kiểm tra số lượng học sinh hoàn thành chương trình Tiểu
học, đăng ký học sác trường THCS


- Báo cáo TĐG về KĐCL trên phần mềm.


- Dự hội thảo chuyên đề đổi mới PP giảng dạy cấp tỉnh (tổ
chức theo cụm).


- Dự thao giảng cụm phương pháp BTNB(22)

- KT Chuy viên môn GV g dự giờ BTNB


- Kiểm tra hồ sơ, dự giờ theo lịch, đột xuất GVCN, GV
chuyên


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5/2018
Chủ điểm “Tự hào Đội viên”


Số


TT NỘI DUNG CƠNG VIỆC


Người
phụ tráchNgười
thực hiện


1


- Tham quan các mơ hình quản lý.
- Kiểm tra thư viện.


- Tổ chức đánh giá chuẩn nghề nghiệp của giáo viên và
chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, bồi dưỡng thường
xuyên.


- Chuẩn bị số liệu năm học 2018-2019 để duyệt biên chế.
- Trường tổ chức kiểm tra định kỳ cuối năm học từ
14-18/5/2018.


-Tổ chức xét thi đua trường, hoàn thành hồ sơ gởi PNV
- Tổng hợp phiếu báo cáo, phiếu thông tin.


- Xác nhận HTCT Tiểu học cho học sinh lớp 5.


- Học sinh nghỉ cuối kỳ 2 (21-25/5/2018), GV hoàn thành hồ
sơ sổ sách.


- Báo cáo tổng kết năm học trước ngày 21/5/2017.
- Tổ chức lễ Tổng kết - phát thưởng từ 28-31/5/2018.


- Lập danh sách giáo viên trực trường, học nâng cao trình độ.
- Trường báo các số liệu về Phòng GDĐT để chuẩn bị tổng


kết năm học.


- Kiểm kê tài sản cuối năm, lên kế hoạch tu sửa, bảo quản
trong hè.


- Giao sách cho học sinh đọc trong hè. Thu hồi sách giáo
khoa phát động học sinh tặng sách giáo khoa cho học sinh
vùng sâu, thư viện dùng chung; tặng quần áo, cặp cho học
sinh có hồn cảnh khó khăn. Thơng báo chương trình hoạt
động hè.(23)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 6-7/2018
Chủ điểm “Vui chào đón hè”


NỘI DUNG CƠNG VIỆC Người


phụ trách


Người thực
hiện


- Tham gia thi Olympic Tốn t̉i thơ vòng tồn quốc (6/2017).
- Hoàn thành hồ sơ học sinh lớp 5 HTCTTH gởi PGD và các
trường THCS


- Hoàn thành hồ sơ thi đua gởi PNV


- Cập nhật lại danh sách trẻ 6 tuổi (sinh năm 2012


- Công khai chỉ tiêu, địa bàn tuyển sinh lớp 1; danh sách HS lớp 1,


xếp lớp.


- Tổng phụ trách sinh hoạt hè cho HS.(24)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 /2018
Chủ điểm “Hè vui, bổ ích, an tồn”


NỘI DUNG CƠNG VIỆC Người


phụ trách


Người thực
hiện


- Họp Hội đồng sư phạm đầu năm, phân công chuyên môn, ra
quyết định thành lập tở khối (nếu có) gửi đề nghị vế Phòng GDĐT
xác nhận.


- Trường chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất cho ngày tựu trường.
- Tham gia học chính trị, chuyên môn hè.


- Thu học sinh lớp 1.


- Công khai chỉ tiêu, địa bàn tuyển sinh lớp 1; danh sách HS lớp 1,
xếp lớp.


- Phân công lớp, bàn giao HS với lớp trên, nhận SGK, SGV, thiết
bị dạy học.


- Ôn tập học sinh rèn luyện trong hè.- Thông báo học sinh mua sách giáo khoa, các nguồn thu đầu năm.
- Dạy các tiết về GDNK, ATGT, triển khai sơ đồ đưa đón, thời
gian vào học và ra về.


- Tổ chức kiểm tra dụng cụ học tập; cho mượn SGK; hướng dẫn
thực hành các nề nếp vệ sinh; an tồn thực phẩm; cách tham gia
“Điều em muốn nói”; “Em mong muốn gì ở người lớn”; câu lạc bộ
khám phá; tập múa sân trường,…


- Tổ chức “Tuần làm quen” đầu năm học mới.


- Triển khai dự thảo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu
học và các hoạt động trọng tâm năm học 2018-2019.


- Thực hiện các quy định về chuyên môn theo hướng dẫn của
Phòng GDĐT. Lưu ý việc duyệt giáo án cũ để thực hiện trong năm
học mới(25)

- Trang trí phòng học, xây dựng mơi trường học tập tích cực, mơi
trường thân thiện.


Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG


- Phòng GDĐT (để báo cáo);
- PHT,Tổ CM (để thực hiện);
- Lưu: VT.


Nguyễn Văn NghiêmDUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×