Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

TV doc lan 5 445ea384cc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (94.19 KB, 3 trang )

(1)

I. PHẦN I : Đọc thành tiếng


Học sinh đọc một đoạn văn trong bài tập đọc đã học ở sách giáo khoa Tiếng việt 4
tập 2 và trả lời câu hỏi về nội dung đoạn vừa đọc.


II. PHẦN II : Đọc hiểu (30 phút) Đọc thầm bài “ Bốn anh tài” và trả lời bằng ở các
câu hỏi dưới đây


Bốn anh tài


Bốn anh em tìm tới chỗ yêu tinh ở. Nơi đây bản làng vắng teo, chỉ còn mỗi một bà cụ
được u tinh cho sống sót để chăn bị cho nó. Thấy anh em Cẩu Khây kêu đói, bà cụ nấu
cơm cho ăn. Ăn no, bốn cậu bé lăn ra ngủ. Tờ mờ sáng, bỗng có tiếng đập cửa. Biết yêu tinh
đã đánh hơi thấy thịt trẻ con, bà cụ liền lay anh em Cẩu Khây dậy, giục chạy trốn. Cẩu Khây
bèn nói:


- Bà đừng sợ, anh em chúng cháu đến đây để bắt yêu tinh đấy.


Cẩu Khây hé cửa. Yêu tinh thò đầu vào, lè lưỡi dài như quả núc nác, trợn mắt xanh
lè. Nắm Tay Đóng Cọc đấm một cái làm nó gãy gần hết hàm răng. Yêu tinh bỏ chạy. Bốn
anh em Cẩu Khây liền đuổi theo nó. Cẩu Khây nhổ cây bên đường quật túi bụi.


Yêu tinh đau quá hét lên, gió bão nổi ầm ầm, đất trời tối sầm lại. Đến một thung
lũng, yêu tinh dừng lại, phun nước ra như mưa. Nước dang ngập cả cánh đồng. Nắm Tay
Đóng Cọc đóng cọc be bờ ngăn nước lụt, Lấy Tai Tát Nước tát nước ầm ầm qua núi cao,
Móng Tay Đục Máng ngã cây khoét máng, khơi dòng nước chảy đi. Chỉ một lúc, mặt đất lại
cạn khô. Yêu tinh núng thế, đành phải quy hàng.Từ đấy, bản làng lại đông vui.


Truyện cổ dân tộc Tày
Câu 1: Tới nơi ở của yêu tinh anh em Cẩu Khây gặp được ai giúp đỡ? (0,5điểm)
A. Ông lão B. Bà lão


C . Ông tiên D. Bà tiên.
Câu 2: u tinh có phép thuật gì đặc biệt? (0,5điểm)


A. Phun nước . B. Phun lữa.


C. Biến hóa. D. Hơ mưa gọi gió .


Câu 3: Vì sao anh em Cẩu Khây chiến thắng được yêu tinh? (0,5điểm)
A. Có phép và sức khỏe.


B. Có tài biến hóa.


Phịng GD & ĐT huyện Mang Thít
Trường Tiểu học Chánh Hội A


Họ và tên :………...
Lớp : 4


Thứ……… ngày … tháng 4 năm 2020
Bài kiểm tra lần 5


Môn : Tiếng Việt (đọc)
Thời gian làm bài : ... phút


Điểm


PHẦN I: ……...


PHẦN II: …...


TỔNG: ………...


Lời phê của giáo viên(2)

C. Có sức khỏe và tài năng phi thường.


D. Có lịng dũng cảm, sức khỏe, tài năng phi tường, đồng tâm hiệp lực.


Câu 4: Nối ô chữ ở cột A với ơ chữ ở cột B dể có nhận xét đúng về tính cách của nhân
vật trong truyện: (0,5điểm)


Câu 5: Ý nghĩa câu chuyện này là gì ? (1điểm)


………...
………...
Câu 6 : Nếu em là bạn của Bốn anh em Cẩu Khây thì em sẽ khuyên bạn điều gì trước
khi chiến đấu với yêu tinh? (1điểm)


………...
………...
Câu 7 : Dấu gạch ngang trong bài được dùng làm gì ? (0,5điểm)


A. Đánh dấu phần chú thích trong câu.B. Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật.
C. Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê
D. Đánh dấu các ý trong câu chuyện.


Câu 8 : Trong các dòng dưới đây, dòng nào chỉ “tài năng” con người: (0,5điểm)
A. Tài giỏi, tài nguyên, tài trợ, tài sản.


B. Tài trợ, tài hoa, tài nguyên, tài tình.
C. Tài nghệ, tài hoa, tài giỏi, tài ba.
D. Tài nguyên, tài sản, tài lợi, tài trợ.


Câu 9 : Đặt một câu có cụm từ “ Bằng tài năng của mình, anh em Cẩu Khây” làm chủ
ngữ: (1điểm)


………...
………...
Câu 10: Viết câu trả lời cho các câu hỏi sau: (1điểm)


rất hiền từ1. Bà lão

tài giỏi và thông minh2. Bốn anh em

dũng cảm và đoàn kết
(3)

a) Đặt một câu theo mẫu “Ai làm gì” nói về việc “Bốn anh em Cẩu Khây đã làm
trong câu chuyện trên.


………...
………...
b) Câu tục ngữ nào nói lên “tinh thần đồn kết” của anh em Cẩu Khây:………...
………...

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×