Tải bản đầy đủ (.docx) (9 trang)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI 3

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (654.92 KB, 9 trang )

(1)

Trường tiểu học Bình Phước C
Họ và tên:………..
Lớp:………


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP Ở NHÀ PHỊNG DỊCH BỆNH Covid-19
KHỐI 3


(Đợt 5 từ ngày 01/4/2020)
Mơn: TỐN


Em hãy thực hiện các u cầu sau:


Khoanh trịn vào ý đúng nhất


Câu 1: 25 giảm đi 5 lần được bao nhiêu?
A. 5


B. 4
C. 3
D. 2


Câu 2: Trong phép chia có dư với số chia là 3. Vậy số dư lớn nhất của các phép chia
đó là:


A. 3
B. 2
C. 1
D. 0


Câu 3: Số điền vào chỗ chấm cho thích hợp vào dãy số: 14, 21, 28,…,… .
A. 29, 30B. 35, 42
C. 36, 41
D. 46, 57


Câu 4: 6 gấp lên 7 lần được là.
A. 40(2)

Câu 5: Tính nhẩm:


a) 21 : 7 = ….. b) 28 : 4 = ……… c) 35:7 = ……
Câu 7: Tìm x.


a) 42: x= 6 b) x: 5= 4 c) X x7 =70


Câu 8: Tính.(3)

Câu 9: Năm nay em 6 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Hỏi năm nay chị bao nhiêu
tuổi?(4)Môn: TIẾNG VIỆT
1. Tập đọc:


- Đọc bài “Nhớ lại buổi đầu đi học”, “Trận bóng dưới lịng đường” (Trang 51 +
54, SGK tập 1)


2. Luyện từ và câu:


Câu 1: Hãy gạch chân hình ảnh so sánh trong câu sau:Tàu dừa như chiếc lược chải vào mây xanh


Câu 2: Đặt dấu phẩy cho thích hợp vào câu sau:


Ơng em bố em chú em đều là thợ mỏ.
3. Chính tả:(5)

4.Tập làm văn:(6)

(7)

MÔN: Tin Học
Câu 1: Phần mềm nào giúp em học vẽ?


a. Microsoft Word


b. Microsoft Ecexl


c. Paint


d. Tất cả đều đúng


Câu 2: Biểu tượng nào là của phần mềm Paint?


a. b. c. d.


Câu 3: Đâu là công cụ chọn chi tiết trang vẽ?


a. b. c. d.


Câu 4: Để thoát khỏi phần mềm ta cần nháy vào đâu?
(8)

Câu 5: Đâu là công cụ vẽ đường thẳng?


a. b. c. d.
Câu 6: Đâu là cơng cụ xóa chi tiết trang vẽ?


a. b. c. d.


Câu 7: Đâu là công cụ tô màu trang vẽ?


a. b. c. d.(9)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×