Tải bản đầy đủ (.docx) (5 trang)

Copy of PHuoNG aN PHaN CoNG CoNG VIeC CuA CBGV TRuoNG CHaNH HoI A 51e0ae21e6

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (100.95 KB, 5 trang )

(1)

PHÒNG GD-ĐT MANG THÍT CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÁNH HỘI A Độc lập – Tự do- Hạnh Phúc
Cái Nhum , ngày 01 tháng 4 năm 2020


PHƯƠNG ÁN


Bố trí CBCNVC cơ quan làm việc từ ngày 1/4/2020 đế ngày 15/4/2020
Căn cứ vào phương án số: 198/PA – PGDĐT ngày 01/4/2020 về việc bố trí
CBCNVC làm việc từ ngày 1/4 đến ngày 15 /4/2020;


Hiệu trường Tiểu Học Chánh Hội A xây dựng phương án làm việc của
CBCNVC của trường từ ngày 1/4/2020 đến 15/4/2020 như sau:


I. Mục đích yêu cầu:


1. Trong thời gian cao điểm tập trung quyết liệt , phòng chống dịch bệnh Cro
vid 19 theo chỉ đạo của Thủ Tướng Chính Phủ , UBND tỉnh Vĩnh long, SGDĐT,
UBND Huyện , PGD&ĐT Mang Thít để gớp phần kiềm chế , kiểm sốt có hiệu
quả , sự lây lan, chủ động ngăn chặn , ứng phó dịch bệnh , bảo vệ tốt nhất sức khỏe
, tính mạng của học sinh và CBGVCNV của nhà trường.


2. Đảm bảo công việc của CBCNVC trường Tiểu học Chánh Hội A đúng tiến
độ, chế độ thỉnh thị báo cáo kịp thời và đầy đủ,p


II. Phương án bồ trí :


1.Trường Chánh Hội A gồm 1 hiệu trưởng, 1 phó hiệu trưởng, 19 CBGV, 1
BV


2. Phương án đến ngày 15 /4 /2020 mỗi ngày có 2 GV cùng 1 BGH việc tại


cơ quan để giải quyết những cơng việc có liên quan đến nhà trường cũng như báo
cáo về trên nếu có .


3. CBGVCNV làm việc tại trường phải đeo khẩu trang thường xuyên, giữ
khoảng cách theo qui định , không được trao đổi trực tiếp mà qua điện thoại,
email.Zalo….


4. CBCNVC làm việc tại nhà phải thường xuyên sử dụng cơng nghệ thơng
tin để hồn thành cơng việc đã giao , không được đi xa , không uống rượu bia trong
giờ hành chánh , khi cần thiết phải có mặt ở cơ quan theo điều động cãnh đạo.


Ngày trực Người làm việc ở cơ quan


Người làm việc ở nhà


1 2 3


Sáng
1 /4 /2020


Lê Thị Ngọc Nhung
Nguyễn Thanh Bình


NGuyễn Văn Nghiêm
Số CBGVNV còn lại
Chiều


1 /4 /2020


Hứa Thị Ngọc Tuyền


Nguyễn Thanh Bình(2)

Sáng
2/4/2020


Võ Duy Khiêm
Nguyễn Văn Nghiêm


Nguyễn Thanh Bình
Số CBGVNV cịn lại
Chiều


2/4 /2020


Ngơ Thanh Phiêm
Nguyễn Văn Nghiêm


Nguyễn Thanh Bình
Số CBGVNV cịn lại
Sáng


3 /4 /2020


Nguyễn Huy Cường
Nguyễn Thanh Bình


Nguyễn Văn Nghiêm
Số GCBGVNV còn lại
Chiều3 /4 /2020


Bùi Thanh Sang
Nguyễn Thanh Bình


Nguyễn Văn Nghiêm
Số GCBGVNV cịn lại
Sáng


4 /4 /2020


NguyễnThanh Bình


Chiều
4/4 /2020


Nguyễn Văn Chạy


Sáng
5/4 /2020


Nguyễn Văn Nghiêm


Chiều
5 /4 /2020


Nguyễn Văn Chạy
Sáng


6 /4 /2020Trần Văn Tuyến
Nguyễn Văn Nghiêm


Nguyễn Thanh Bình
Số CBGVNV cịn lại
Chiều


6 /4 /2020


Văn Chí Giàu


Nguyễn Văn Nghiêm


Nguyễn Thanh Bình
Số CBGVNV còn lại
Sáng


7 /4 /2020


Huỳnh Lý Kim Yến
Nguyễn Thanh Bình


Nguyễn Văn Nghiêm
Số GCBGVNV cịn lại
Chiều


7/4 /2020


Lê Văn ChétNguyễn Thanh Bình


Nguyễn Văn Nghiêm
Số CBGVNV cịn lại
Sáng


8 /4 /2020


Lê Thành Bốn


Nguyễn Văn Nghiêm


Nguyễn Thanh Bình
Số CBGVNV cịn lại(3)

8 /4 /2020 Nguyễn Văn Nghiêm Số CBGVNV còn lại
Sáng


9/4/2020


Nguyễn Thị Bích Ly
Nguyễn Thanh Bình


Nguyễn Văn Nghiêm
Số CBGVNV cịn lại
Chiều


9/4/2020Nguyễn Văn Vinh
Nguyễn Thanh Bình


Nguyễn Văn Nghiêm
Số CBGVNV còn lại
Sáng


10/4/2020


Nguyễn Trung Đà
Nguyễn Văn Nghiêm


Nguyễn Thanh Bình
Số CBGVNV cịn lại
Chiều


10/4/2020


Võ Thị Kim Thoa
Nguyễn Văn Nghiêm


Nguyễn Thanh Bình
Số CBGVNV cịn lại
Sáng (T.7)


11/4/2020


NguyễnThanh Bình


Chiều


11/4/2020


Nguyễn Văn Chạy


Sáng (CN)
12/4/2020


Nguyễn Văn Nghiêm


Chiều
12/4/2020


Nguyễn Văn Chạy


Sáng
13/4


Phạm Thị Ngọc
Nguyễn Thanh Bình


Nguyễn Văn Nghiêm
Số CBGVNV cịn lại
Chiều


13/4


Lê Trần Quốc
Nguyễn Thanh Bình


Nguyễn Văn Nghiêm


Số CBGVNV còn lại
Sáng


14/4


Trần Văn Nghĩa
Nguyễn Văn Nghiêm


Nguyễn Thanh Bình
Số CBGVNV cịn lại
Chiều


14/4


Lê Thị Ngọc Nhung
Nguyễn Văn Nghiêm


Nguyễn Thanh Bình
Số CBGVNV cịn lại
Sáng


15/4


Hứa Thị Thanh Tuyền
Nguyễn Thanh Bình(4)

Chiều
15/4


Võ Duy Khiêm


Nguyễn Thanh Bình


Nguyễn Văn Nghiêm
Số CBGVNV cịn lại


Trường Tiểu học Chánh Hội A xây dựng phương án làm việc của CBGVNV cơ
quan từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020 gửi đến Phòng Giáo Dục & Đào tạo
Mang Thít cùng UBNDTTCN để biêt và toàn thể CBGVNV của trường để thực
hiện.


Nơi nhận:


- PGD&ĐT huyện; HIỆU TRƯỞNG
- UBND TTCN;


-Lưu:VT./.(5)×