Tải bản đầy đủ (.docx) (28 trang)

KH NAM HOC 18 19 b1f1541448

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (233.35 KB, 28 trang )

(1)

PHỊNG GD- ĐT MANG THÍT
TRƯỜNG TIỂU HỌC
CHÁNH HỘI A


Số:…… /KH-CHA


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Chánh Hội, ngày 19 tháng 9 năm 2018
KẾ HOẠCH


Năm học 2018 - 2019


Căn cứ công văn số 1488/KH-SGDĐT, ngày 11 tháng 9 năm 2018 về việc hướng
dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục tiểu học năm học 2018 - 2019;


Căn cứ Phương hướng số: 895/GD&ĐT, ngày 17 tháng 9 năm 2018 Về việc thực
hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2018-2019 của Phòng Giáo Dục Đào Tạo
huyện Mang Thít;


Căn cứ kế hoạch số: 55 /KH-CHA, ngày 26/10/2017, về việc thực hiện kế hoạch
Chiến lược phát triển trường tiểu học Chánh Hội A giai đoạn 2017-2021. Định hướng
giai đoạn 2021 – 2025;


Căn cứ vào tình hình cụ thể của nhà trường; Hiệu trưởng trường Tiểu học Chánh
Hội xây dựng kế hoạch năm học 2018-2019 như sau:


I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG:1 Qui mơ trường, lớp:
Diện


tích
trường
(m2)


DT
sân
chơi
(m2)


Phịng
học
Phịng
NN
Phịng
tin học
Phịng
GDNT
Phịng
GDTC
Thư
viện
Thiết
bị
Phịng
BGH
Phịng


khác
DT
nhà ăn
(m2)


DT
phịng
đa năng
(m2)
Điểm


chính


5175.9 3000 10 1 1 1 2 2


Cộng 5175.9 3000 10 1 1 1 2 2


2.Tình hình đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên


TT Loại


hình GV


Giáo viên


Đảng


viên Đồnviên


Số giáo viênTS Nữ Biênchế HĐ


Trình độ chun mơn
Trên


ĐH ĐH THSP12+2 9+3 Dưới9+3


1 BGH 2 1 2 2


1 GVCN 10 4 8 1 10 6 2 2 0 0


2 Tiếng Anh 1 1 1 1


3 Tin học 1 1 1 1


4 Nhạc 1 1 1 1 1(2)

6 Thể dục 1 1 1 1


7 TPT 1 1 1 1


KT/VT 1 1 1 1 1


TQ/Y tế 1 1 1 1 1


Thư viện 1 1 1 1


Bảo vệ 1 1Cộng 22 9 16 2 21 15 2 4 0 0


3.Tình hình học sinh:
Khối Số lớp


Học sinh


Sĩ số TB
HS/lớp


Số HS
lưu ban NH
trước


Gia đình
chính sách


Gia đình
khó khăn


TS Nữ Dântộc KT


1 2 66 37 23 0 0


2 2 44 20 21.5 0 0


3 2 43 23 32.5 0 0


4 2 63 26 25.5 0 05 2 50 20 27 0 0


Cộng 10 266 126 25.7 0 0


4. Điều kiện tài chính, cơ sở vật chất:


a. Hoạt động giáo dục sử dụng nguồn tài chánh nhà nước cấp, theo năm dương
lịch, hình thức tự chủ, tự chịu trách nhiệm, dưới sự quản lý của nhà nước.


b. Cơ sở vật chất:


- Địa chỉ trường: Ấp II A, xã Chánh Hội, huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long.
- Trường chỉ có 01 điểm trường chính, khơng có điểm phụ.


- Tổng số phịng:


Số


TT Tên hạng mục Đơn vị tính Số lượng Diện tích (m2) Ghi chú
Diện tích các phịng hành chính, phịng chức năng (17 phịng):


01 Phịng Hiệu trưởng Phịng 01 32,00


02 Phịng Phó Hiệu trưởng Phịng 01 32,00


03 Phòng GV Phòng 01 64,00


04 Văn phòng Phòng 01 64,00


05 Phòng y tế Phòng 01 32,0006 Nhà kho Phòng 01 15,00


07 Phòng thư viện Phòng 01 90,00


08 Phòng thiết bị Phòng 01 64,00


09 Phòng dạy học ngoại ngữ Phòng 00(3)

11 Phòng truyền thống Đội Phòng 01 32,00


12 Phịng bảo vệ Phịng 01 10,00


II. Diện tích các phịng học văn hóa (10 phịng):


12 Phịng học Phịng 10 640m2


III. Diện tích các nhà vệ sinh (2 nhà vệ sinh):


13 Nhà vệ sinh CB, GV, NV Nhà 02 30 m2


Nam, nữ
riêng


14 Nhà vệ sinh học sinh Nhà 01 40 m2


4. Diện tích các nhà để xe:


15 Nhà xe CB, GV, NV Nhà 01 92 m216 Nhà xe học sinh Nhà 01 70 m2


17 Căn-tin Nhà 00 0


IV. Diện tích cây xanh, sân chơi, bãi tập:


18 Cây xanh Cây 1000 m2


19 Sân chơi Sân 1 2000 m2


20 Bãi tập Bãi 1 500 m2


Tổng diện tích đất tồn khn viên: 5175,9 m2


1.4. Thư viện và trang thiết bị dạy-học:


- Thư viện có 01 phịng với tổng diện tích 64 m2gồm phịng thủ thư, kho thư viện,


phịng đọc của giáo viên và phòng đọc của học sinh.


Tên sách ĐV tính Số lượng Tỉ lệ đáp ứng Ghi chú


Sách giáo khoa Bản 930 100%


Sách thiếu nhi Bản 1950 100%


Sách tham khảo Bản 1230 100%


Tài liệu khác Bản 47 100%- Trang thiết bị dạy-học:


1. Bộ đồ dùng dạy học tối thiểu ĐV tính Số lượng Tỉ lệ đáp ứng Ghichú


- Thiết bị dạy học lớp 1 Bộ 02 50%(4)

- Thiết bị dạy học lớp 3 Bộ 02 50%


- Thiết bị dạy học lớp 4 Bộ 02 50%


- Thiết bị dạy học lớp 5 Bộ 02 50%


2. Thiết bị dùng chung


- Máy tính Bộ 22 50%


- Phần mềm tin học, quản lí Bộ 04 100%


- Máy chiếu Bộ 2 50%


- Thiết bị âm thanh Bộ 01 50%


3. Bàn ghế học sinh


- Bàn 2 chỗ ngồi Bộ 150 100%


5. Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu
5.1. Mặt mạnh:


- Công tác tổ chức, quản lý của Hiệu trưởng khoa học, sáng tạo, kế hoạch có tính


khả thi, sát thực tế; cơng tác tổ chức triển khai kiểm tra đánh giá sâu sát, thực chất và đổi
mới; được sự tin tưởng cao của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, hiệu trưởng dám
nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.


- Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đoàn kết, trách nhiệm, cầu tiến. Đủ về số
lượng, chất lượng chuyên môn khá đồng đều, đạt chuẩn 100%, trong đó 87.5% trên
chuẩn.


- Quy mơ trường loại 3, có 10 lớp, trung bình 25.7 học sinh/ lớp. Nhìn chung, học
sinh ngoan, chăm học.


- Cơ sở vật chất khang trang, rộng rãi, thoáng mát. Thiết bị dạy học đủ để phục vụ
cho giảng dạy và học tập của nhà trường.


- Chính quyền địa phương đã có nhiều chính sách tích cực nhằm phát triển giáo dục
của trường.


5.2. Mặt yếu:


- Trình độ chun mơn của giáo viên chưa đồng đều, một số ít giáo viên lớn tuổi
ngại ứng dụng CNTT trong giảng dạy và đổi mới phương pháp.


- Sĩ số học sinh các lớp chưa cân đối lớp 3/1 có 19 học sinh, lớp 1/2 có 34 học
sinh.


- Trường thiếu hàng rào kiên cố hai bên và phía sau, thiếu phịng chức năng: Giáo
dục Ngoại ngữ, nhà đa năng, thiếu ít nhất 10 máy vi tính bổ sung phòng tin học và trang
bị phòng Y tế, thư viện, tổng phụ trách.


- Một số ít phụ huynh chưa quan tâm nhiều trong việc mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm


thân thể cho học sinh.


6. Nhận định chung thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học.(5)

- Hiệu trưởng quản lý nhà trường bằng các kế hoạch, nghị quyết, quyết định phù
hợp với Nghị quyết, kế hoạch của Đảng các cấp của Phòng giáo dục đào tạo huyện Mang
Thít


- Bản thân mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên đều có tinh thần tự học, tự rèn, nâng
cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ; tích cực tiếp cận nhanh chóng các phương pháp,
hình thức dạy học mới, vận dụng có hiệu quả vào thực tiễn giảng dạy tại trường.


- Mặc dù số ít giáo viên có tư tưởng cầu tồn, ngại khó vươn lên, ngại đổi mới
phương pháp, chưa quen ứng dụng CNTT và sử dụng đồ dùng trong tiết dạy. Những khó
khăn về CSVC, phương tiện dạy học…Tuy nhiên với tinh thần nhiệt quyết của hiệu
trưởng, phó hiệu trưởng, sự phối hợp với Chi bộ và cơng đồn …ln ln làm nền tảng,
gương mẩu, đầu tàu về phong cách, đạo đức, lối sống, năng lực quản lý, về chuyên môn
và luôn quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ giáo viên vượt khó, vươn lên hướng tới hồn thành tốt
nhiệm vụ, đạt và vượt các chí tiêu chất lượng năm học.


II MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM HỌC:
1. Những thuận lợi và khó khăn:
aThuận lợi:


- Năm học 2018 – 2019 tiếp tục kế thừa những thành quả đạt được của năm học
trước, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, chính quyền địa phương, Ban
đại diện cha mẹ học sinh; sự chỉ đạo kịp thời của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.


- Các phịng học, hệ thống điện, bóng đèn, quạt được trang bị, tường các phòng
học, hàng rào sơn mới, cảnh quang sư phạm sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn, thu hút


học sinh.


- Đa số cán bộ, giáo viên, nhân viên nhiệt tình và đầy trách nhiệm với nhiệm vụ
được giao.


- Niềm tin của phụ huynh với nhà trường ngày càng được củng cố thể hiện qua
việc ngày càng nhiều con em ở trường lân cận được chuyển vào học tại trường, phụ
huynh đến dự các cuộc họp do trường tổ chức ngày đầy đủ hơn, tích cực đóng góp cơng
sức chỉnh trang trường lớp.


b.Khó khăn:


- Nhiều gia đình làm ăn xa hoặc thiếu quan tâm giáo dục con em nên công tác
quản lý phối hợp giáo dục chưa chặt chẽ.


- Cơ sở vật chất còn thiếu phòng chức năng gây ảnh hưởng đến việc bồi dưỡng và
phụ đạo hoạc sinh.


- Số ít giáo viên có tư tưởng cầu tồn, ngại khó, ngại đổi mới phương pháp, chưa
quen ứng dụng CNTT và sử dụng đồ dùng trong tiết dạy nên tiết dạy chưa phát huy tốt
tính tính cực của học sinh.


- Thiếu máy vi tính trang bị cho phịng vi tính và các phịng Y tế, tổng phụ trách,
thư viện... nên việc cập nhật thơng tin cịn chậm.


1.Mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm:(6)

triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài góp phần quan trọng phát triển đất nước, xây
dựng nền văn hóa và con người Việt Nam” ; Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; các Nghị
định, Chỉ thị của Nhà nước trên lĩnh vực GD-ĐT. Thực hiện các chỉ thị của Sở và Phòng


giáo dục đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ năm học.


- Đẩy mạnh cơng tác giáo dục chính trị tư tưởng, khơng ngừng nâng cao nhận
thức quan điểm đường lối của Đảng; kiên định, vững vàng vào mục tiêu, lý tưởng, nâng
cao sự thống nhất trong Đảng. Gương mẫu chấp hành Pháp luật của Nhà nước, tuyên
truyền sâu rộng đường lối của Đảng, Pháp luật của Nhà nước đến toàn thể CB, GV, CNV
và học sinh trong nhà trường; mỗi cán bộ giáo viên, đảng viên phải gương mẫu là tấm
gương sáng về đạo đức, tác phong, lối sống lành mạnh.


- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm
2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng
viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phịng,
chống suy thối tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
trong nội bộ. Thực hiện nghiêm túc chỉ thị 06-CT/TU ngày 29/3/2016 của Tỉnh ủy Vĩnh
Long về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên
địa bàn tỉnh;


- Đổi mới công tác quản lý, tăng cường công tác xây dựng cơ sở vật chất, đẩy
mạnh phong trào “thi đua hai tốt”, phong trào xây dựng “trường học thân thiện - học sinh
tích cực”, thực hiện tốt các cuộc vân động trong nhà trường để nâng cao chất lượng giáo
dục giữ vững trường tái công nhận trường Chuẩn Quốc gia năm 2018;


- Tiếp tục chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và
định hướng phát triển năng lực học sinh; Tăng cường nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất
lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục trong nhà trường. Chú trọng giáo dục đạo đức,
lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm.


- Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu
đổi mới giáo dục phổ thông. Chú trọng đổi mới công tác quản lí, quản trị trường học theo
hướng đẩy mạnh phân cấp quản lí, tăng cường quyền tự chủ của nhà trường trong việc


thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, gắn
với trách nhiệm của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đẩy mạnh thực hiện dân chủ,
khuyến khích sự sáng tạo.(7)

- Nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật; tạo cơ hội thuận lợi
tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hồn cảnh khó khăn. Duy trì vững chắc và củng cố kết
quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện dạy học 2 buổi/ngày; đẩy mạnh ứng dụng công
nghệ thông tin trong dạy học. Xây dựng hồ bơi giúp học sinh biết bơi, góp phần phịng
chống đuối nước.


- Thực hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức
nhà giáo. Khắc phụctiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục.


- Mở rộng thêm diện tích thư viện đạt 90 m2, mua kệ sách, thiết bị thư viện...đăng


ký danh hiệu thư viện Tiên tiến, trường xây dựng kế hoạch trên cơ sở Thông tư 59/BGD
quy định 5 chuẩn trường Tiểu học đạt chuẩn QG mức độ 1.


1. Mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể
1.1. Chỉ tiêu về dạy và học
a.Giáo viên:


- 100% giáo viên thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền và những điều của giáo viên
không được làm theo quy định Điều lệ trường tiểu học.


- Tổ chuyện môn, giáo viên thực hiện đúng quy chế chuyên môn, tổ chức họp
chuyên môn 2 tuần 1 lần theo Tài liệu đổi mới sinh hoạt chuyên môn, mỗi giáo viên
nghiên cứu bài dạy cho 2 tuần sau kỳ họp, giáo viên bộ môn sau 4 tuần và tổ chức làm đồ
dùng dạy học, mỗi giáo viên có ít nhất 4 ĐDDH mới/năm học.- Bồi dưỡng học sinh chưa đạt kĩ năng đọc, viết tính tốn ngay đầu năm học.
- It nhất bình chọn có 2 GV CN dự thi, phấn đấu đạt 2/2 GV.


- 100% giáo viên lên lớp phải có hồ sơ quy định, kế hoạch bài dạy đủ môn và ký
duyệt đún quy định.


- Đăng ký dạy tốt 1 tiết/ tuần – học tốt 2 tiết /tuần.


- Sinh hoạt chuyên môn tổ chuyên môn 2 tuần 1 lần. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề
chung toàn trường, thao giảng dự giờ theo từng tiết, mỗi tháng giáo viên dự giờ 2 tiết /
nhóm được trao đổi chia sẽ cả 2 tổ chuyên của trường. Mỗi GV dự ít nhất 18 tiết/năm
học.


- Dạy phương pháp “Bàn tay nặn bột” mỗi giáo viên dạy 1 bài/HK.


- Giáo viên chuyên Anh Văn dạy 4 tiết/tuần/lớp chú ý kĩ năng nghe, nói, đọc, viết
chú trọng phát triển kĩ năng nghe, nói, chuẩn bị đội thi hùng biện cấp huyện


- Giáo viên chuyên Mĩ thuật chủ động sắp xếp bài dạy theo chủ đề phương pháp
mới.


- Dạy trình chiếu, khuyến khích sử dụng UDCNTT có phần mềm ít nhất 1 tiết/HK.
-100% giáo viên tham gia bồi dưỡng thường xuyên, học tập, giao lưu, sinh hoạt
chuyện đề nhằm nâng cao năng lực trong giảng dạy.


- 100% CB-GV gương mẫu trong việc chấp hành luật giao thông.
- 100% CB-GV-NV thực hiện đúng quy chế chuyên môn.


- 100% CB-GV đều tham gia thực hiện kiểm định chất lượng.- Giáo viên chủ nhiệm, tham gia hội thi phấn đấu được công nhận danh hiệu.
- Thực hiện tốt các phong trào ngoại khóa khác do ngành tổ chức.(8)

- 100% học sinh chấp hành tốt nội qui của trường, đi học đúng giờ, có đủ sách vở,
dụng cụ học tập thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền của học sinh, những điều học sinh
không được làm theo qui định Điều lệ trường tiểu học, chấp hành đúng luật giao thông...
-100% học sinh chăm chỉ học tập, thuộc bài và làm bài đầy đủ, tích cực chủ động,
tham gia hoạt động lớp học, các hội thi của trường.


- Kết nạp học sinh trong độ tuổi Sao, Đội đạt tỉ lệ 100%.


- 100% học sinh học ngày 2 buổi/ ngày, phấn đấu vận động hơn 50% học sinh bán
trú.


c Biện pháp


- Xây dựng và triển khai kế hoạch phụ đạo học sinh cịn khó khăn trong học tập đến
tồn thể cán bộ, giáo viên trong trường ngay từ đầu năm học. Tổ chức kiểm tra, bàn giao
chất lượng đầu vào ở tất cả các khối lớp. Lập bảng theo dõi chất lượng các lớp qua các kì
kiểm tra đầu kì, giữa kỳ và cuối kì để nắm vững biến động về chất lượng


- Bố trí thời khóa biểu phụ đạo học sinh hàng tuần hợp lý, khuyến khích và tạo điều
kiện để giáo viên và học sinh thực hiện công tác phụ đạo được hiệu quả.


1.2 Công tác phát triển về số lượng(duy trì sĩ số, phổ cập giáo dục):
a.Chỉ tiêu


- Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%.


- Vận động và duy trì trẻ trong độ tuổi (6 – 14 tuổi) đạt 99% trở lên.- Duy trì sĩ số: Học sinh bỏ học dưới 0,5%, phấn đấu đạt khơng có học sinh lưu
ban bỏ học.


- Số trẻ em khuyết tật học hịa nhập trong địa bàn 4 em có đủ hồ sơ quy định.


b.Biện pháp


- Triển khai và thực hiện Thông tư số 36/2009/TT-BGDĐT ngày 04/12/2009 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục tiểu
học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi đạt mức 3.


- Phối hợp với phụ huynh học sinh nhà trường để giáo dục học sinh, nâng cao chất
lượng dạy học và xây dựng tình cảm thầy trị tốt đẹp.


- Tham mưu Hội khuyến học xã huyện và các mạnh thường quân... hỗ trợ học sinh
nghèo về dụng cụ học tập, học bổng nhằm giúp các em có điều kiện đến trường.


- Giáo viên chủ nhiệm theo dõi sĩ số học sinh hàng ngày, làm tốt công tác chủ
nhiệm tìm hiểu gia đình sinh, tạo điều kiện giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hồn
cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật học hòa nhập.


- Tổng phụ trách phối kết hợp với GVCN phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ
Chí Minh tham gia đầy đủ các phong trào của ngành giáo dục và trường tổ chức, sinh
hoạt nhiều loại hình mới nhằm giúp các em vui để học, thích đến trường


3.Cơng tác dạy học
a Chỉ tiêu:(9)

Khối Hai : 44/44 Tỉ lệ: 100%


Khối Ba: 43/43Tỉ lệ: 100%
Khối Bốn: 61/61 Tỉ lệ: 100%
Khối Năm: 51/51 Tỉ lệ: 100%
- Số học sinh lên lớp toàn trường (từ lớp 1 đến lớp 4): 215/215 Tỉ lệ 100%
- Số HS hồn thành chương trình Tiểu học: 51/51 Tỉ lệ: 100%
- Số HS đạt danh hiệu vở sạch chữ đẹp: 215 /266 Tỉ lệ: 81,2 %


- Đánh giá thường xuyên:


Môn học và hoạt động giáo dục:


- 100% giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ mơn có sổ theo dõi nhận xét về học tập,
năng lực, phẩm chất và thường xuyên động viên, giúp đỡ học sinh học tập, rèn luyện
đồng thời qua các biểu hiện về nhận thức, kĩ năng, thái độ của học sinh ở từng môn học,
năng lực, phẩm chất để nhận xét, có biện pháp giúp đỡ kịp thời qua các tiết dạy và kiểm
tra định kì tạo điều kiện học sin tiến bộ.


- Đánh giá định kì:
- Các môn học:


+ Chỉ tiêu cuối năm học, học sinh đạt Hồn thành các mơn học trở lên có 266/266
em đạt tỉ lệ 100% trong đó. Phấn đấu Hồn thành Tốt 70% so với năm học 2017-2018
Hoàn thánh Tốt tỉ lệ 65.5%. Hoàn thành 30% so với năm học 2017-2018 tỉ lệ 34.4%…..,
Chưa Hoàn thành 0% so với năm trước 0%.


+ Học sinh hồn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 có 51/51em tỉ lệ 100%
+ Hiệu quả đào tạo: đạt 100%


- Các năng lực:+ Tốt: ít nhất 70%/ tổng số 266 em
+ Đạt : 30%/ tổng số 266 em


+ Cần cố gắng 0%
- Các phẩm chất:


+ Tốt: ít nhất 70%/ tổng số 266 em
+ Đạt : 30%/ tổng số 266 em


+ Cần cố gắng: 0%


-Đối với Tổ chuyên môn: Chủ động trong mọi hoạt động của tổ:
+ Lập kế hoạch hoạt động của tổ (tuần, tháng, năm).


+ Thực hiện nghiêm túc kế hoạch giáo dục, chương trình SGK.


+ Lần lượt tổ chức chuyên đề, thao giảng ở tất cả các môn, phân môn.


+ Kiểm tra hồ sơ giáo viên mỗi tháng 1lần, kí duyệt giáo án 2 tuần/lần có góp ý
xây dựng về những mặt cịn thiếu sót, nêu biện pháp khắc phục.


+ Thống nhất nội dung ra đề kiểm tra, cách đánh giá học sinh theo văn bản hợp
nhất 03/VBHN-BGDĐT ngày 29/8/2016 của Bộ Giáo dục Đào tạo.


+ Khuyến khích giáo viên tự làm đồ dùng dạy học và vận dụng vào giảng dạy hiệu
quả.


+ Sinh hoạt Tổ chuyên môn đều đặn, đảm bảo chất lượng 2 tuần/1 lần.(10)

+ 100% giáo viên, nhân viên thực hiện Chỉ thị 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014


của Bộ GD-ĐT về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học
sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.


+100% giáo viên tích cực đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo
dục theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, tự học, phát triển năng lực học sinh,
chú trọng việc nhận xét, động viên học sinh trong q trình học tập.


+ Có đủ các loại sồ sơ sổ sách quy định theo Công văn 821 của PGD. Soạn bài đầy
đủ, kịp thời trước khi đến lớp, chú ý đổi mới phương pháp dạy học phát huy tính chủ
động, sáng tạo của học sinh, nêu rõ hoạt động của thầy và trò, chuẩn bị những đồ dùng
dạy học cần thiết và sử dụng hiệu quả.


+ Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn của trường và ngành,100% giáo viên
giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục
và xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa.


+ Quan tâm tới từng học sinh, đánh giá thực chất kết quả học tập của học sinh,
chống bệnh thành tích.


+ Tích cựctham gia viết đề tài nghiên cứu khoa học; sáng kiến kinh nghiệm.


+ 100% giáo viên thực hiện dạy đúng kiến thức, kỹ năng, chương trình và số mơn
quy định.


+Thực hiện đủ số tiết dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp, các phong trào ngoại khóa.


-Cơng tác quản lý:


+Lập kế hoạch chuyên môn ngay từ đầu năm, tổ chức thực hiện các hoạt động
theo kế hoạch.+Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tại trường: Xây dựng các chuyên
đề ở các khối lớp.


+Trang bị đầy đủ SGK, sách tham khảo để giáo viên soạn bài và nghiên cứu.
Khuyến khích giáo viên tích cực đọc sách thư viện, đọc báo, truy cập mạng Internet để
cập nhật thông tin phục vụ cho cơng tác dạy học.


+Tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên mơn do Phịng GD&ĐT, Sở
GD&ĐT tổ chức. Thường xuyên dự giờ, thăm lớp đối với giáo viên.


+Tổ chức tốt các hội thi cho giáo viên và học sinh.


+Tổ chức phụ đạo và bồi dưỡng các em vươn lên trong học tập và rèn luyện.


+Phân cơng giáo viên có năng lực giảng dạy ở các lớp đầu cấp và các lớp có nhiều
kiến thức trọng tâm để các em có thể nắm chắc và học tiếp lên lớp trên.


+Tăng cường và đổi mới công tác kiểm tra nội bộ.


bBiện pháp:


- Đảm bảo dạy đúng, đủ chương trình theo quy định của BGD&ĐT ở tất cả các môn
học.


- Tổ chức dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học
sinh, sao cho giờ lên lớp nhẹ nhàng và có hiệu quả cao, dạy học phân hố theo các nhóm
đối tượng học sinh trong cùng một lớp.(11)

sinh, tuyệt đối không quá tải. Tạo điều kiện cho học sinh hoàn thành bài tại lớp, hạn chế


việc giao bài tập về nhà.


- Tăng cường việc sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả, khuyến khích học sinh sử
dụng bộ đồ dùng học tập.


- Thực hiện tốt việc kiểm tra đánh giá học sinh theo văn bản hợp nhất
03/VBHN-BGDĐT ngày 29/8/2016 của Bộ Giáo dục Đào tạo về đánh giá học sinh tiểu học.


- Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong dạy học.


- Hiệu trưởng khuyến khích giáo viên tự nghiên cứu đọc thông tư, tài liệu trên
mạng, sách hướng dẫn, tự bồi dưỡng chuyên môn, dự giờ đồng nghiệp, mạnh dạn ứng
dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy …thường xuyên rèn luyện với phương chăm
Kiên trì, vượt khó, vươn lên”.


- Giáo viên giáo dục học sinh thông qua các hoạt động tập thể, rèn kỹ năng sống,
trau dồi đạo đức, hành vi phù hợp với các chuẩn mực của xã hội.


- Giáo viên tăng cường giáo dục thể chất, rèn luyện sức khỏe cho học sinh, tổ chức
thực hiện tốt các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, phong trào thi đua nhằn khuyến
khích học sinh chăm ngoan, học tốt.


2.3 Công tác giáo dục


2.3.1 Giáo dục đạo đức của học sinh:
a Chỉ tiêu:


- 100% học sinh có ý thức chấp hành nội quy nhà trường, nội quy học sinh ở
trường tiểu học, học tập và rèn luyện theo nhiệm vụ của người học sinh.- 100% học sinh thói quen đi học đúng giờ, đi thưa về chào, lễ phép với ông bà, cha
mẹ, thầy cô.


- 100% học sinh chấp hành nghiêm chỉnh Luật giao thông đường bộ.


bBiện pháp:


- Giáo dục học sinh ý thức chấp hành nội quy nhà trường, nội quy học sinh ở trường
tiểu học, học tập và rèn luyện theo nhiệm vụ của người học sinh.


- Giáo dục học sinh thói quen đi học đúng giờ, đi thưa về chào, lễ phép với ông bà,
cha mẹ, thầy cô.


- Kết hợp với phụ huynh học sinh, các đoàn thể trong nhà trường để giáo dục học
sinh chấp hành nghiêm chỉnh Luật giao thông đường bộ.


2.3.2 Về chính trị, tư tưởng, đạo đức của giáo viên:
aChỉ tiêu:


-100% CBGV đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2018, gắn với nhiệm vụ phân cơng.


- 100% CB, GV, CNV có ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn đồn kết nội bộ, chấp hành
nghiêm quy chế, nội quy cơ quan, nắm được những vấn đề cơ bản về pháp luật, kinh tế,
chính trị, văn hố của địa phương và đất nước.


- 100% CB, GV, CNV có tác phong, ứng xử đúng quy định của nhà giáo, phát huy
tốt tinh thần tự phê bình và phê bình.(12)

- Tăng cường chất lượng cơng tác chính trị, tư tưởng trong nhà trường. Đảm bảo để


cán bộ, giáo viên và nhân viên ln có lập trường tư tưởng vững vàng, n tâm cơng tác,
nhiệt tình và có trách nhiệm trước cơng việc được giao.


- Hiệu trưởng thông tin kịp thời đến cán bộ, giáo viên, nhân viên những tin tức
mới, những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, của địa phương.


- Ngăn chặn mọi biểu hiện tiêu cực trong sinh hoạt, công tác. Kiên quyết xử lý các
cán bộ, giáo viên và nhân viên có hành vi vi phạm kỷ luật lao động, vi phạm kỷ cương,
nề nếp.


- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua: “Học
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Phát huy kết quả thực hiện cuộc vận
động “Hai không”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng
tạo”.


2.3.3 Hoạt động ngoài giờ lên lớp.
a.Chỉ tiêu:


- 100% học sinh tham gia đầy đủ các phong trào, hội thi, các buổi ngoại khóa do
trường tổ chức.


- Tổ chức tốt các hoạt động ngồi giờ lên lớp (duy trì các hoạt động múa hát tập thể,
phong trào thể dục thể thao trong nhà trường, .v.v.).


- Tổ chức tốt các câu lạc bộ ngoại khóa: Viết chữ đẹp, Mĩ thuật, các trò chơi dân
gian và tham gia đầy đủ các hội thi do Phòng Giáo dục tổ chức.


b.Biện pháp:


- Tăng cường giáo dục lòng nhân ái, lòng vị tha; khơi dậy truyền thống tương thân


tương ái trong cộng đồng học sinh, giúp các em sống thân thiện hơn, bao dung hơn, biết
sẻ chia với những khó khăn của bạn bè.


- Tổ chức tốt các phong trào thể dục thể thao như: bóng đá mini, thành lập câu lạc
bộ TDTT. Tổ chức cho các em luyện tập thể dục giữa giờ và các bài tập khác.


- Giáo dục kĩ năng sống học sinh thông qua việc giữ vệ sinh cá nhân, trường lớp:
trang trí phịng học, vệ sinh trường lớp, trồng cây xanh, .v.v.


- Hiệu trưởng nghiên cứu văn bản chỉ đạo triển khai, quán triệt đến giáo viên ngay
đầu năm học giúp GV nắm bắt, vận dụng vào giảng dạy phù hợp


- Nhà trường thường xuyên phối kết với Ban đại diện cha mẹ học sinh, chăm lo ba
đủ ( đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở) cho học sinh


- Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch trường đạt chuẩn QG chú trọng chuẩn CSVC,
trình độ chun mơn nghiệp vụ của GV, tỉ lệ giáo viên giỏi các cấp, hiệu quả đào tạo.


2.4 Công tác xây dựng đội ngũ
a.Chỉ tiêu


- 100% viên chức cuối năm học đánh giá xếp loại từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên,
trong đó đạt 15% hồn thành xuất sắc nhiệm vụ cịn lại phấn đấu hồn thành tốt nhiệm
vụ.(13)

- 100% cán bộ, giáo viên đạt chuẩn trình độ chun mơn tỉ lệ 100% trong đó có
77.5% giáo viên, nhân viên trên chuẩn, hiện có 4 giáo viên, nhân viên trình độ chun
mơn Trung học sư phạm chiếm 22,5%.


- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tự học tập để nâng cao trình độ chun mơn


nghiệp vụ, trình độ Anh Văn, Tin học phấn đấu học thăng hạn.


- Hiệu phó, tổ trưởng chun mơn, tổ văn phịng, cán bộ thư viện, Y tế học đường,
tổng phụ trách, giáo viên…thực hiện đủ hồ sơ và đúng chức năng, nhiệm vụ theo qui
định Công văn 821 của PGD.


- Hàng năm họp lấy phiếu tín nhiệm, làm hồ sư dự nguồn gởi về Đảng ủy xã Chánh
Hội, lãnh đạo Phòng giáo dục, giới thiệu giáo viên đủ điều kiện học trung cấp chính trị,
quản lí giáo dục.


- Hoàn thành 1chỉ tiêu phát triển đảng viên mới, chi bộ phấn đấu hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ.


b. Biện pháp:


-Tổ chức tập huấn cho giáo viên thường xuyên về nghiệp vụ công tác giáo dục,
công tác chủ nhiệm và đổi mới phương pháp dạy học, coi đây là một tiêu chuẩn trong
việc xét khen thưởng cuối năm. Kết hợp tốt việc bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ với
công tác tổng kết sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học trong giáo viên, nhân
viên.


- Thường xuyên kiểm tra, dự giờ, thao giảng, chuyên đề của giáo viên góp ý, tư vấn
nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và việc sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học đối
với giáo viên. Khuyến khích dùng đồ dùng đơn giản, dụng cụ tự làm của học sinh.


- Khuyến khích giáo viên học nâng cao trình độ chun mơn, Anh văn, Tin học bồi
dưỡng đủ điều kiện thăng hạng.


- Tham mưu lãnh đạo PGD Mamg Thít, Đảng ủy xã Chánh Hội sắp xếp, tạo điều
kiện cho PHT, giáo viên dự nguồn học lớp Trung cấp chính trị.- Thực hiện đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn; xây dựng kế hoạch đào
tạo, bồi dưỡng và quy hoạch một cách khoa học, có tầm nhìn.


2.5Cơng tác xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật- cảnh quan sư phạm:
a.Chỉ tiêu:


- Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để có kế hoạch
sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị tối thiểu, đồng thời quản lý tốt việc
sử dụng và bảo quản đồ dùng dạy học.
- Xây dựng trường, lớp, xanh, sạch, đẹp, an toàn (an toàn trong học tập, vui chơi, an
toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn trên đường đến trường và về nhà….). Có bảng trường
em “ Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” treo trước cổng; dăng ký mơ hình nhà vệ sinh
thân thiện.


- Khai thác các nguồn lực nhằm tăng cường các thiết bị dạy học hiện đại, thiết bị
dạy học có yếu tố công nghệ thông tin.(14)

động làm mới, cải tiến, sửa chữa đồ dùng dạy học; thu thập, tuyển chọn các sản phẩm tốt
để lưu giữ, phổ biến, nhân rộng trong toàn trường.


- Mở rộng phòng thư viện, mua kệ sách và trang bị đầu sách, thiết bị… bảo đảm giờ
giấc mở cửa hoạt động.


- 100% giáo viên, nhân viên, học sinh để giữ gìn mơi trường giáo dục xanh, sạch,
đẹp, giữ gìn cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị, thực hành tiết kiệm
điện, nước. Thực hiện phương châm trường mỗi ngày mỗi đổi mới, mỗi ngày mỗi đẹp


hơn, thân thiện và hiện đại hơn.


b.Biện pháp:


- Tổ chức bố trí lại cơ sở vật chất nhà trường trên cơ sở cải tạo và điều chỉnh cơ sở
vật chất hiện có, đảm bảo cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu dạy và học.


- Thường xuyên kiểm tra cơ sở vật chất để có kế hoạch duy tu, bảo dưỡng kịp thời.
Rà sốt, sắp xếp toàn bộ số lượng thiết bị, sách giáo khoa và tài liệu tham khảo hiện có từ
đó xây dựng kế hoạch sử dụng cụ thể, đảm bảo khai thác triệt để tác dụng của thiết bị và
sách tham khảo trong việc nâng cao chất lượng dạy học.


- Tổ chức lao động vệ sinh và tôn tạo cảnh quan trường học cho tất cả học sinh
trong trường. Thông qua lao động giúp các em có ý thức tốt về bảo vệ mơi trường thiên
nhiên; bồi dưỡng lịng u mến và tinh thần trách nhiệm với nhà trường nói chung và lớp
học của mình nói riêng. Đảm bảo tồn bộ cảnh quan nhà trường thường xuyên sạch đẹp.


- Ưu tiên bố trí bồi dưỡng về chun mơn nghiệp vụ đối với cán bộ thư viện, thiết bị
hiện có của nhà trường. Đảm bảo để công tác thư viện thiết bị được thực hiện theo đúng
yêu cầu chung.


- Động viên giáo viên tích cực tham gia thi làm đồ dùng dạy học, có kế hoạch sử
dụng thiết bị hàng tuần.


- Giáo dục học sinh ý thức bảo quản cơ sở vật chất.


- Vận động phụ huynh, mạnh thường quân đóng góp kinh phí để trang bị cơ sở vật
chất phục vụ tốt hơn công tác giảng dạy và học tập.


2.6 Công tác Phối hợp - xã hội hóa:


a. Chỉ tiêu


a.Phối hợp với Cơng Đồn:


- Tổ chức Hội nghị viên chức đấu năm, xây dựng và phát triển các phong trào thi
đua theo chủ điểm, sơ tổng kết các phong trào thi đua. Phối hợp xây dựng qui chế hoạt
động cơ quan, qui chế làm việc, tổ chức các ngày lễ như: 20/11, 8/3, 30/4, 1/5, .v.v.


- Chăm lo đời sống giáo viên, hùn vốn xoay vòng…nắm bắt tâm tư nguyện vọng
giáo viên để giúp đỡ kịp thời. Ngoài ra, cịn giới thiệu cơng đồn viên tiêu biểu để kết
nạp Đảng.


- Giải quyết kịp thời các sự việc xảy ra trong đơn vị (nếu có).


b.Phối hợp với Đồn TNCS Hồ Chí Minh – Đội TNTP Hồ Chí minh:(15)

- Tổ chức nhiều hình thức và biện pháp giáo dục đạo đức, giáo dục ý thức học tập
cho học sinh trong các chương trình phát thanh học đường, sinh hoạt chủ nhiệm, chào cờ
đầu tuần, cắm trại, v.v.


- Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, các hoạt động thi đua theo chủ
điểm nhằm tạo sự thân thiện gắn bó học sinh với mái trường.


- Tích cực bồi dưỡng năng lực tổ chức cho Ban chỉ huy Liên đội, xây dựng tốt nề
nếp tự quản, ý thức tự giác, tự phấn đấu của học sinh.


c. Phối hợp với Ban đại diện CMHS:


+ Phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện CMHS, với phụ huynh học sinh trong việc
tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng cảnh quan trường học, tăng cường quản lý và giáo


dục đạo đức học sinh. Tạo sự đồng thuận của phụ huynh trong việc củng cố kỷ cương, nề
nếp và kỷ luật trường học. Từng bước củng cố niềm tin của các cơ quan, đơn vị các bậc
phụ huynh và toàn xã hội về chất lượng giáo dục của nhà trường.


+ Công tác xã hội hóa giáo dục phấn đấu đạt 50.000.000đ/ năm học qui từ vật chất


d.Biện pháp


- Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường.
Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên theo quy định.


- Đẩy mạnh cơng tác tun truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật
của Nhà nước về giáo dục trong các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội cùng cộng
đồng có trách nhiệm với nhà trường để làm tốt nhiệm vụ giáo dục.


- Tích cực huy động nguồn lực xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển nhà
trường.


- Xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ học sinh theo
đúng Điều lệ ban hành. Thường xuyên lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp, xây dựng
của cộng đồng.


- Tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, từng bước nâng cao
cộng đồng trách nhiệm giữa nhà trường - gia đình - xã hội, tích cực XHHGD tranh thủ sự
hỗ trợ của các tổ chức cá nhân chăm lo 3 đủ cho học sinh


2.7 Công tác quản lý:
a.Chỉ tiêu:


- Xây dựng đủ và có chấy lượng kế hoạch, tổ chức triển khai, thực hiện, kiểm tra


đánh giá kết quả, đúng chức năng nhiệm vụ quản lý.


- Xây dựng trường học phát triển bền vững về số lượng và từng bước nâng cao chất
lượng học tập của học sinh, tạo uy tín trong phụ huynh học sinh.


- Đảm bảo đời sống tinh thần và vật chất cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.


b.Nội dung:


b1. Quản lý việc thực hiện kế hoạch:(16)

- Cải tiến cách thức xây dựng kế hoạch của ban giám hiệu, của các tổ chức đoàn thể
trong trường. Kế hoạch đảm bảo sát thực tế, có tính khả thi làm sao để mỗi cán bộ quản lí
và giáo viên có một sáng kiến trong dạy học và quản lí.


- Họp hội đồng mỗi tháng kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của tháng của các bộ
phận và đề ra kế hoạch thực hiện.


- Nhà trường, Tổ khối, các bộ phận xây dựng kế hoạch năm – tháng và các kế hoạch
định kỳ trước


- Thực hiện bảng công tác tuần, hệ thống phát thanh, bảng thông báo cho giáo viên
và học sinh nhằm đảm bảo thông tin thông suốt từ BGH đến giáo viên, phụ huynh, học
sinh nhanh chóng, kịp thời.


b2. Quản lý việc kiểm tra:


- Kiểm tra đột xuất ít nhất 50% giáo viên.


- Kiểm tra chất lượng học tập của học sinh (định kỳ, báo trước, đột xuất).


- Kiểm tra việc thực hiện sinh hoạt CM, chuyên đề.


- Kiểm tra việc đánh giá, nhận xét học sinh của giáo viên.


- Kiểm tra nề nếp, vệ sinh, hoạt động sao Nhi đồng, hoạt động Đội của các lớp.
- Kiểm tra thể dục thể thao, công tác y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm.


- Kiểm tra tài chính (chi trả lương cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; công tác thu
chi; lưu trữ hồ sơ).


b3. Quản lý đội ngũ:


- Phát huy tốt vai trò lãnh đạo của chi bộ Đảng trong mọi hoạt động nhà trường.
Thực hiện tốt quy định mọi công việc của nhà trường đều nằm dưới sự chỉ đạo của chi bộ
Đảng. Tăng cường cơng tác giáo dục tư tưởng chính trị cho tập thể cán bộ, giáo viên, chủ
động bồi dưỡng để nâng cao trình độ chính trị, phát triển 1 đảng viên.


- Thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng đội ngũ cán bộ, giáo viên để có biện
pháp xử lý kịp thời;


- Quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi để các cán bộ, giáo viên có điều kiện, năng
lực được đào tạo nâng cao trình độ chun mơn đạt chuẩn và trên chuẩn.


- Xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong nhà trường và tạo nguồn cán
bộ phục vụ sự nghiệp chung của ngành.


- Tập trung bồi dưỡng giáo viên về đổi mới phương pháp dạy học (xác định mục
tiêu bài dạy phù hợp với điều kiện thực tế của lớp, soạn giảng theo hướng cá thể hoá phù
hợp với từng đối tượng học sinh), bồi dưỡng kỹ năng giảng dạy, kiểm tra đánh giá học
sinh theo Chuẩn kiến thức và kỹ năng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Bồi dưỡng


các kỹ năng cơ bản về sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở tiểu
học.


- Đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Việc đánh giá đảm
bảo đúng quy trình, đúng nội dung các lĩnh vực, các tiêu chí trong QĐ số 14.


- Thực hiện triệt để, thường xuyên và có hiệu quả cao đối với các nguyên tắc: “tập
trung dân chủ”, “công khai minh bạch”.


- Hiệu trưởng dạy đạo đức 2 tiết/tuần (lớp 5/1 và 5/2). PHT dạy đạo đức 4 tiết/tuần
(lớp 4/1, 4/2; 3/1, 3/2), 2 tổ trưởng tổ chuyên môn ký duyệt hồ sơ đúng quy định theo
công văn 821 của lãnh đạo PGD.(17)

- Xây dựng kế hoạch năm học, xây dựng bộ máy nhà trường phù hợp với quy mô
trường học, xây dựng nội qui trường học, triển khai văn bản đầy đủ, chính xác và kịp
thời, báo cáo định kì.


- Xây dựng tập thể sư phạm đủ về số lượng và mạnh về chất lượng, xây dựng và tổ
chức sử dụng cơ sở vật chất thiết bị, kinh phí hợp lí, hiệu quả, chỉ đạo các hoạt động
chuyên môn trong nhà trường thực hiện đổi mới giáo dục, tổ chức giáo dục toàn diện.
- Thường xuyên tiếp xúc với học sinh và bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ sư
phạm biết ứng sử, giao tiếp thân thiện, năng động, sáng tạo ln thể hiện vai trị là người
gương mẫu đại diện nhà trường.


3 Chỉ tiêu thi đua :
- Về cá nhân:


 Lao động tiên tiến: 22/22


 Chiến sĩ thi đua cơ sở: 15% tổng số 22


 Bằng khen UBND tỉnh: 02


- Về tập thể:


 Tập thể lao động Xuất sắc,
 Cơng Đồn đạt CĐCS mạnh.
 Liên đội mạnh.


 Đạt danh hiệu Đơn vị Văn hóa.
 Chi bộ trong sạch vững mạnh.


- Danh hiệu thi đua tổ chuyên môn: 2 Tổ chun mơn và tổ văn phịng Hồn thành
xuất sắc nhiệm vụ.


- Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện
của địa phương và nhà trường.


Kế hoạch năm học 2018 - 2019 thông qua tập thể trường tiểu học Chánh Hội A, thống
nhất thực hiện.


Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG


- Phòng GDĐT (để báo cáo);
- PHT,Tổ CM (để thực hiện);
- Lưu: VT.


Nguyễn Văn Nghiêm


DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
(18)

………
………
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 08/2018
Chủ điểm: “Hè vui, bổ ích, an tồn”


Số


TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC


Người
phụ trách(19)

1


-Họp hội đồng ngày 1/8 phân công đầu năm
-Bàn giao lớp


-Tổng vệ sinh, chỉnh trang trường lớp
-Thu học sinh lớp 1


-Ôn tập rèn luyện đấu năm 13-17/8/2018
-Vận động học sinh tham gia BHYT, BHTT
-Tổ chức sinh hoạt tuần đầu năm.


-Kiểm tra tình hình sĩ số HS
-Kiểm tra cơ sở vật chất trường-Ổn định nề nếp, ngày 20/8 dạy tuần 1
- Mua kệ sách, và thiết bị thư viện


BGH GV-NV


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 09/2018
Chủ điểm: “Sạch-xanh-đep-an toàn”


NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người


phụ
trách


Người
thực
hiện


2


-Tổ chức tốt ngày khai giảng 5/9/2018
-Kiểm tra trẻ 6 tuổi vào lớp 1


-Họp phụ huynh đầu năm. Hoàn thành các kế hoạch
-Vận động HS mua BHYT, BHTT


-Báo cáo 3 công khai đầu năm


-Đại hội CNVC đầu năm, đăng ký thi đua-Quyết định thành lập HĐ kiểm định chất lượng.
-Hoàn thành sơ đồ luồng, sổ đăng bộ


-Kiểm tra Y tế trường học


-Kiểm tra chuyên môn giáo viên khối 2-5, KT hồ sơ y tế thủ quỹ
-Đăng cai hội giảng cụm môn THXH lớp 2, môn Tin học


- Ngày 29/9/2018 Kiểm tra chuyên đề Cô Thoa, thầy Vinh, Nghĩa,


Quốc, chuyên môn GV khối 2 và 5 dự giờ 1 số lớp, tổ chức thao


giảng môn TNXH, tập đọc, Âm nhạc ( GV Chét, Đà, Tuyền) KT
thực hiện chương trình các lớp. KT Y tế, thủ quỹ


-Tổ chức Hội thi dán đèn, tổ chức đêm Hội Trăng rằm


-Thành lập HĐ tự đánh giá KĐCL, xây dựng kế hoạch trường chuẩn
QG và các kế koach5 qui định


-Đăng ký danh hiệu thư viện
-Triển khai kế hoạch năm học


-Gởi DS thi giáo viên CN giỏi về PGD, hoàn thành sơ đồ luồng,
đăng ký cam kết chất lượng giáo dục,


- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, thi viết chữ đẹp.
- CLB bồi dưỡng năng khiếu


BGHGV-NV(20)

NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người
phụ trách


Người
thực hiện


3


-Tổ chức trồng cây sân trường, hoa kiểng xung quanh nhà
vệ sinh, bồn hoa, vườn cây phục vụ tiết dạy ngòai trời.
-Thi kể chuyện đạo đức, vẽ tranh ATGT cấp trường.
-Tổ chức giáo viên, học sinh thi viết chữ đẹp


- Triển khai nhiệm vụ các nhóm và các thành viên HĐ-KĐ
CL. Bổ sung kế hoạch trường chuẩn QG.


- Chẩn bị hồ sơ PCGD- kết quả điều tra
- Tổ chức thi giáo viên CN giỏi( 15-20/10)


- Tổ chức KT giữa kỳ đối với mơn Tốn, TV khối 4-5, và
khảo sát đọc viết khối 1-2 từ ngày 22/10-26/10/2018. Hồn
thành chương trình tuần 9 ngày 19/10/2018.


- KT HS chuyên môn khối 3, dự giờ 1 số lớp. Thầy Chét,
Bốn, Sang, Tuyến


Ngày 13/10 KT Hồ sơ GV.- VSCĐ học sinh.- KT hồ sơ dự


tiết sinh hoạt CN, 2GV( Ly, Nghĩa)


- Ngày 27/10 Thao giảng : Ngọc Tiến Anh, Nâu mơn Tốn
- Kiểm tra thư viện theo biên bản kiểm tra thư viện trường
phổ thông được ban hành tại quyết định số


01/2003/QĐ/BGDĐT ngày 02/01/2003.
- Kiểm tra các chuẩn thư viện theo qui định


- Dự thao giảng cụm môn TV1 Tân An Hội A, môn Mĩ
thuật Tân Long B ngày 30/10


-Triển khai Hội thi “Sáng tạo Thanh Thiếu niên- nhi đồng
- CLB bồi dưỡng năng khiếu


BGH GV-NV


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2018
Chủ điểm : “Nhớ ơn thầy cơ”


Số


TT NỘI DUNG CƠNG VIỆC


Người
phụ trách


Người
thực hiện
(21)

4


- Tổ chức cho giáo viên, học sinh thi viết chữ đẹp.
- Giáo viên chủ nhiệm giỏi tham gia thi cấp huyện (nội
dung 2 thi hiểu biết).


- Sinh hoạt chuyên môn mới, dự giờ ở khối 4 môn thể
dục. Hát nhạc…….


Ngày 14/11 Kiểm tra GV chuyên khối 1-4: Dự giờ 1 số lớp


Thầy Bốn, cô Tuyền, thầy Tuyến.


- Ngày 24/11 Thao giảng: 4 tiết SHCN lớp 3/1, 4/2, 5/2;
5/1


- Tham dự hội giảng cụm mơn Tốn lớp 3 Tân Long Hội B
ngày 15/11. Môn Âm nhạc tại Mỹ An A ngày 27/11/2018.
- Tổ chức họp hội đồng KĐCL, thu thập minh chứng. Bổ
sung kế hoạch trường chuẩn QG.(ngày 3/11/2018)


- CLB bồi dưỡng năng khiếu


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2018
Chủ điểm: “Uống nước nhớ nguồn”


Số


TT NỘI DUNG CÔNG VIỆCNgười phụ
trách(22)

5


- Tham gia thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện từ ngày
03-14/12/2018 (nội dung 3 và 4).


- Tổ chức kiểm tra cuối kỳ 1 (26-28/12/2018).


- Học sinh nghỉ cuối kỳ (31/12/2018-04/01/2019), giáo viên
hoàn thành hồ sơ sổ sách.


- Hoàn thành hồ sơ PCGD chuẩn bị tỉnh kiểm tra.


- Tổ chức hội thi “Viết chữ đẹp” cấp trường ngày
22/12/2018.


- Ngày 15/12 Sinh hoạt chuyên đề ĐMPPGD ở khối 1-4.
Cô Nâu, Ly, Thầy Quốc


-Ngày 19/12 Dự giờ khối 1,2,5 KTHS giáo viên môn TĐ:


Huỳnh, Vinh, Quốc


- Ngày 26/12 Kiểm tra hồ sơ giáo viên, dự giờ môn Tập đọc
Khối 1-4( Cô Ly- Nâu dạy phương pháp Bàn tay nặn bột)
- Dự hội giảng Mơn Tốn lớp 4, An Phước B ngày
20/12/2018.- Dự Hội giảng cấp huyện TV1-CNGD Phước A, Chánh An
A


- Trường khảo sát chất lượng môn Tiếng Việt và Toán.
- Tổ chức họp hội đồng KĐCL, thu thập minh chứng. Kiểm
tra các chuẩn kế hoạch trường chuẩn QG


- CLB bồi dưỡng năng khiếu


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1/2019
Chủ điểm: “Chào mừng năm mới 2019
Số


TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC


Người
phụ trách(23)

6


- Báo cáo cuối kỳ I trên SMAS, EQMS, EMIC chậm nhất
ngày 03/01/2019.


- Rà soát, tổng hợp số liệu trẻ 6 tuổi.


- Sinh hoạt chuyên đề ĐMPPGD ở khối 2 mơn Tập đọc,


khối 3 mơn Tốn .


- Ngày 1-4/1/2019 KT chuyên môn giáo viên khối 2,3 5, dự


giờ một số lớp( Thầy Tuyến, Chét, Nghĩa).


- Ngày 16/1/2019 Thao giảng môn Tin học lớp 4 thầy
Sang, mơn Chính tả, lớp 2/1 cơ Thoa, mơn Tốn lớp 4 thầy
Đà


- Tổ chức cho giáo viên, học sinh thi viết chữ đẹp.


- Tổ chức cho HS đi tham quan các di tích lịch sử Cái
Ngang.


- Tổ chức các ngày hội ATGT, sức khỏe, VSRM, hội chợ
đồ dùng, đồ chơi.


- Trường nộp sản phẩm thiết kế bài giảng điện tử
e-learning.


- CLB bồi dưỡng năng khiếu


- Tổ chức họp hội đồng KĐCL, thu thập minh chứng
- Chuẩn bị đầy đủ các qui định đón đồn KT trường CQG


BGH GV-NV


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 2/2019
Chủ điểm “Mừng Đảng quang vinh”
Số


TT NỘI DUNG CÔNG VIỆCNgười
phụ trách(24)

7


- Tổ chức “cây mùa xuân” chăm sóc HS khuyết tật và HS
có hồn cảnh khó khăn, tổ chức ngày hội thân thiện, tổ
chức cho học sinh làm thiệp chúc Tết, học tập câu chúc tết,
… tham gia các trò chơi dân gian nhân dịp lễ tết.


- Nghỉ Tết Nguyên Đán (dự kiến 14 ngày: từ 28/01 đến hết
ngày 10/02/2019).


- Tổ chức các hoạt động chào mừng Tết Nguyên Đán và
ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.


- Ngày 16/2 Sinh hoạt chuyên môn mới ở khối 3 Môn
Luyện từ và câu( KT hồ sơ, dự giờ Thầy Bốn dạy phương
pháp Bàn tay nặn bột).


- Tổ chức cho giáo viên, học sinh thi viết chữ đẹp.
- Tổ chức khảo sát chất lượng mơn Tiếng Việt và Tốn.
- Chuẩn bị kiểm tra mơ hình nhà vệ sinh


- Các nhóm KĐCL viết báo cáo.


BGH GV-NV(25)

SốTT NỘI DUNG CÔNG VIỆC


Người
phụ trách


Người
thực hiện


8


- Tổ chức kiểm tra giữa kỳ 2 và khảo sát các kỹ năng học
sinh lớp 1, 2 (18-22/3/2019), giáo viên hoàn thành hồ sơ sổ
sách.


- Tổ chức các văn nghệ, TDTT, cắm trại, trò chơi dân
gian… chào mừng ngày thành lập Đồn.


- Sinh hoạt chun mơn mới ở khối 5 Môn khoa học( KT
hồ sơ, dự giờ Thầy Quốc dạy phương pháp Bàn tay nặn
bột).


-Ngày 7/3 kiểm tra chuyên môn khối 2, 3, 4-5 BTNB, GV
Chuyên Tin học, Anh văn.- VSCĐ học sinh.- Thao


giảng( cô Thoa, Sang, Ngọc, Nghĩa.)


- Tổ chức cho giáo viên, học sinh thi viết chữ đẹp.


- Trường cập nhật hoàn tất công tác tự đánh giá về
KĐCLGD.- Ngày 27/3 Sinh hoạt chuyên môn mới khối 3, dự giờ lớp
3/2 thầy Chét môn tập đọc.


- Viết báo cáo KĐ CL, công khai kết quả.


BGH GV-NV


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2019
Chủ điểm “Mừng non sơng thống nhất”


Số


TT NỘI DUNG CƠNG VIỆC


Người
phụ trách


Người
thực hiện


9


- Chuẩn bị đón đồn KT về KĐCL


- Kiểm tra số lượng học sinh hồn thành chương trình Tiểu
học, viết đơn xin học lớp 6 THCS.


- Hội thảo chuyên đề đổi mới PP môn Anh văn-Ngày 22/4 KT CM dự giờ thao giảng BTNB môn lịch sử
phân công thầy Quốc, môn TNXH thầy Bốn, môn Tiếng
Việt cô Huỳnh


- Ngày 25/4 Tổ chức thao giảng đề ĐMPPGD mơn chính tả,
tập đọc ở khối 3, lớp 3/1 và lớp 2/1 .


- Tổ chức hội thi Hùng biện Tiếng Anh cho học sinh lớp 4,(26)

5.


- Tổ chức cho giáo viên, học sinh thi viết chữ đẹp.


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5/2019
Chủ điểm “Tự hào Đội viên”


Số


TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC


Người
phụ trách


Người
thực hiện


10


- Tổ chức kiểm kỳ II cuối năm học từ 13-17/5/2019. Tổng
hợp phiếu báo cáo, phiếu thơng tin. Xác nhận hồn thành


chương trình Tiểu học cho học sinh lớp 5.


-Ngày 8/12 trường khảo sát chất lượng mơn Tiếng Việt và
Tốn. Kiểm tra thư viện.


- Học sinh nghỉ cuối kỳ 2 (20-24/5/2019), GV hoàn thành hồ
sơ sổ sách.


- TPT và thư viện giao sách cho học sinh đọc trong hè. Thu
hồi sách giáo khoa cho mượn. Phát động học sinh tặng sách
giáo khoa cho học sinh vùng sâu, thư viện dùng chung; tặng
quần áo, cặp cho học sinh có hồn cảnh khó khăn. Thơng
báo chương trình hoạt động hè.


- Báo các số liệu về Phòng GDĐT để chuẩn bị tổng kết năm
học.


- Tổ chức đánh giá chuẩn nghề nghiệp của giáo viên và
chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.


- Kiểm kê tài sản cuối năm, lên kế hoạch tu sửa, bảo quản
trong hè.


- Báo cáo tổng kết năm học trước ngày 20/5/2019.
- Xét thi đua cuối năm.


BGH GV-NV(27)

NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người
phụ tráchNgười thực
hiện


- Tham gia thi Olympic Toán tuổi thơ.
- Hoàn thành các báo cáo thi đua cuối năm.
- Kế hoạch tham quan hè.


- Tổng hợp các báo cáo gửi về Sở GDĐT trước ngày 30/5/2019.
- Thông báo kế hoạch hoạt động của thư viện trong thời gian hè
(mở cửa phục vụ ít nhất 2 ngày hoặc 4-5 buổi/tuần) để bạn đọc
mượn sách về nhà hoặc đọc tại thư viện.


- Cập nhật lại danh sách trẻ 6 tuổi lần 2, danh sách học sinh bỏ
học( nếu có) gửi giấy gọi nhập học.


- Họp Hội đồng sư phạm đầu năm 2019-2020, phân công chuyên
môn, ra quyết định thành lập tổ khối (nếu có) và gửi đề nghị vế
Phịng GDĐT xác nhận.


- Chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất cho ngày tựu trường.


- Cán bộ quản lý và tổ trưởng chuyên môn tập huấn chuyên môn.
- Tham gia lớp bồi dưỡng chính trị hè (theo lịch).


- Phân cơng thu học sinh lớp 1.


- Công khai chỉ tiêu, địa bàn tuyển sinh lớp 1; danh sách HS lớp 1,
xếp lớp.- Phân công lớp, bàn giao học sinh với lớp trên, nhận SGK, SGV,
thiết bị dạy học.


- Ôn tập học sinh rèn luyện trong hè.


- Thông báo học sinh mua sách giáo khoa, các nguồn thu đầu
năm.


- Tổ chức kiểm tra dụng cụ học tập; cho mượn SGK; hướng dẫn
thực hành các nề nếp vệ sinh; an toàn thực phẩm; cách tham gia
“Điều em muốn nói”; “Em mong muốn gì ở người lớn”; câu lạc
bộ khám phá; tập múa sân trường,…


- Thực hiện các quy định về chuyên môn theo hướng dẫn của
Phịng GDĐT.


- Trang trí phịng học, xây dựng mơi trường học tập tích cực, mơi
trường thân thiện, sắp xếp bàn học theo nhóm.(28)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×