Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

2021

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (43.27 KB, 1 trang )

(1)

THỜI KHĨA BIỂU HỌC KÌ II NĂM HỌC 2020-2021


ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021Thứ Buổi Tiết 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8


1 ngữ-H.NgọcNgoại Sử-H.LanhLịch học-V.KiênSinh văn-N.TrinhNgữ Toán-V.Nhi ngữ-V.KhoaNgoại Tốn-A.Hồng ngữ-PhướcNgoại
2 ngữ-H.NgọcNgoại Vật lí-V.Dũng Thể dục-ÚtNhỏ văn-N.TrinhNgữ Tốn-V.Nhi ngữ-V.KhoaNgoại Toán-A.Hồng ngữ-PhướcNgoại
3 văn-N.TrinhNgữ Toán-V.Nhi Toán-A.Hồng học-V.KiênSinh Thể dục-ÚtNhỏ nhạc-L.ThảoÂm thuật-NTK.LoanMỹ nghệ-H.DiệuCơng
4 văn-N.TrinhNgữ Tốn-V.Nhi Tốn-A.Hồng thuật-NTK.LoanMỹ ngữ-PhướcNgoại nghệ-H.DiệuCơng học-V.KiênSinh Địa Lí-T.Thảo
5 cờ-T.TrangChào Chào cờ-N.Thư cờ-H.DiệuChào cờ-V.DũngChào Chào cờ-V.Nhi cờ-N.LinhChào cờ-NTK.LoanChào Chào cờ-Phước


2 C


1 Sử-H.LanhLịch ngữ-V.KhoaNgoại Toán-A.Hồng học-V.KiênSinh Lịch Sử-N.Linh Toán-V.Lai nghệ-H.DiệuCơng Tốn-T.Trang
2 GDCD-Đ.Thắng ngữ-V.KhoaNgoại Tốn-A.Hồng dục-T.TrungThể học-V.KiênSinh Tốn-V.Lai Địa Lí-T.Thảo Tốn-T.Trang
3 Tốn-T.Trang học-V.KiênSinh Thể dục-ÚtNhỏ nghệ-P.ThảoCơng nhạc-L.ThảoÂm Địa Lí-T.Thảo Vật lí-Thanh dục-T.TrungThể
4 Tốn-T.Trang dục-T.TrungThể học-V.KiênSinh Tốn-B.Sơn văn-H.TriếtNgữ thuật-NTK.LoanMỹ văn-N.TrinhNgữ nghệ-H.DiệuCơng
5 học-V.KiênSinh GDCD-N.Diệp nghệ-H.DiệuCơng Tốn-B.Sơn văn-H.TriếtNgữ dục-T.TrungThể văn-N.TrinhNgữ thuật-NTK.LoanMỹ


3 C


1 Địa Lí-T.Thảo nghệ-H.DiệuCơng Vật lí-Thanh Tốn-B.Sơn Tốn-V.Nhi ngữ-V.KhoaNgoại ngữ-H.NgọcNgoại Tốn-T.Trang
2 Vật lí-Thanh dục-T.TrungThể ngữ-H.NgọcNgoại Tốn-B.Sơn Tốn-V.Nhi nghệ-H.DiệuCơng GDCD-Đ.Thắng Tốn-T.Trang
3 Tốn-T.Trang nhạc-L.ThảoÂm ngữ-H.NgọcNgoại dục-T.TrungThể Vật lí-Thanh văn-C.HồngNgữ nghệ-H.DiệuCơng Vật lí-V.Dũng
4 Tốn-T.Trang Ngữ văn-N.Thư văn-H.TriếtNgữ ngữ-PhướcNgoại Địa Lí-T.Thảo văn-C.HồngNgữ nhạc-L.ThảoÂm dục-T.TrungThể
5 Thể dục-ÚtNhỏ Ngữ văn-N.Thư văn-H.TriếtNgữ ngữ-PhướcNgoại nghệ-P.ThảoCông GDCD-Đ.Thắng dục-T.TrungThể nhạc-L.ThảoÂm


4 C


1 học-V.KiênSinh ngữ-V.KhoaNgoại GDCD-Đ.Thắng nhạc-L.ThảoÂm văn-H.TriếtNgữ Vật lí-V.Dũng ngữ-H.NgọcNgoại văn-C.HồngNgữ
2 nghệ-P.ThảoCơng Địa Lí-T.Thảo nhạc-L.ThảoÂm Lịch Sử-N.Linh văn-H.TriếtNgữ học-V.KiênSinh ngữ-H.NgọcNgoại văn-C.HồngNgữ3
4
5


5 C


1 thuật-NTK.LoanMỹ nghệ-H.DiệuCơng ngữ-H.NgọcNgoại văn-N.TrinhNgữ ngữ-PhướcNgoại văn-C.HồngNgữ Tốn-A.Hồng học-V.KiênSinh
2 nghệ-P.ThảoCơng học-V.KiênSinh Địa Lí-T.Thảo văn-N.TrinhNgữ ngữ-PhướcNgoại văn-C.HồngNgữ Tốn-A.Hồng GDCD-Đ.Thắng


3 ngữ-H.NgọcNgoại Tốn-V.Nhi văn-H.TriếtNgữ GDCD-Đ.Thắng nghệ-P.ThảoCơng học-V.KiênSinh văn-N.TrinhNgữ văn-C.HồngNgữ


4 Thể dục-ÚtNhỏ Tốn-V.Nhi văn-H.TriếtNgữ Địa Lí-T.Thảo học-V.KiênSinh Lịch Sử-N.Linh văn-N.TrinhNgữ văn-C.HồngNgữ


5


6 C


1 văn-N.TrinhNgữ Ngữ văn-N.Thư Lịch Sử-N.Linh Vật lí-V.Dũng thuật-NTK.LoanMỹ Tốn-V.Lai học-V.KiênSinh ngữ-PhướcNgoại
2 văn-N.TrinhNgữ Ngữ văn-N.Thư thuật-NTK.LoanMỹ nghệ-P.ThảoCơng GDCD-Đ.Thắng Tốn-V.Lai dục-T.TrungThể Lịch Sử-N.Linh


3 nhạc-L.ThảoÂm thuật-NTK.LoanMỹ nghệ-H.DiệuCơng ngữ-PhướcNgoại Thể dục-ÚtNhỏ dục-T.TrungThể Lịch Sử-N.Linh học-V.KiênSinh


4 NGLL -T.Trang NGLL -N.Thư NGLL -H.Diệu NGLL -V.Dũng NGLL -V.Nhi NGLL -N.Linh -NTK.LoanNGLL NGLL -Phước
5 SHL-T.Trang SHL-N.Thư SHL-H.Diệu SHL-V.Dũng SHL-V.Nhi SHL-N.Linh SHL-NTK.Loan SHL-Phước


7 C


Cái Nhum, ngày 6 tháng 1 năm 2021
P.HIỆU TRƯỞNG


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×