Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI 1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (67.47 KB, 3 trang )

(1)

NHỜ QUÝ PHỤ HUYNH (khối 1)


(Đợt 2: 02/3/2020 – 15/3/2020)


HƯỚNG DẪN HỌC SINH THƯC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG ÔN TẬP SAU:
TIẾNG VIỆT:


1. Học thuộc bảng chữ cái bằng cách viết vảo vở ôn tập.
2. Học thuộc các vần đã học bằng cách viết vảo vở ôn tập.


3. Đọc lại các bài trong sách thực hành sách tiếng việt và thực hành Tiếng việt
4. Viết chính tả bài Nhà bé Trác, Đà Lạt, Giỗ tổ


TOÁN:


1. Học thuộc bảng cộng, trừ ( trong khung xanh ) sách giáo khoa Tốn 1
2. Thực hiện các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 20.


3. Tính:


10 + 1 + 1 =….. 10 + 5 + 1 =….. 11 + 1 + 2 =…12 + 2 + 1 =…..13 + 1 + 2 = ….
18- 2 – 4 =…..18 – 5 – 1 =…. 19 – 1 – 4 =…. 18 – 3 – 2 =….18 – 1 – 6 =….
16 – 6 + 1 =…. 19 – 8 + 5 =…. 13 + 4 – 0 =…. 16 – 6 + 9 = …. 11 + 7 – 8 = ….


4. Điền dấu >< =:


3 + 2….5 3 + 6….8 5 + 4…..9 3…..6 – 5 8 ….. 4 – 1
3 + 3 …6 –1 6 ….1 + 2 3 + 2 …10 – 2 8 + 0…0 + 810 – 5 …. 3 + 2


5. Sắp xếp các số sau:13, 18, 16, 19, 15
a)Từ bé đến lớn:……….
b)Từ lớn đến bé:………..6. Sắp xếp các số sau: 15, 18, 12, 10, 16
a)Từ bé đến lớn:……….
b)Từ lớn đến bé:………..(2)

b)Từ lớn đến bé:………..
8. Sắp xếp các số sau: 11, 18, 14, 17, 10
a)Từ bé đến lớn:……….
b)Từ lớn đến bé:………..


9. Sắp xếp các số sau: 13, 18, 14, 16, 10
a)Từ bé đến lớn:……….
b)Từ lớn đến bé:………..
10. Đặt tính rồi tính


17 - 6
...
...
...


10 + 6
...
...
...


18 - 8
...
...
...17 - 3
...
...
...
12 + 5


...
...
...


14 + 4
...
...
...


2 + 13
...
...
...


15 - 4
...
...
...
11: Tính


18 cm - 8cm + 7 cm =...
15 cm + 4 cm - 9 cm = ...
12 cm + 6 cm - 6 cm = ...
16 cm - 2 cm - 4 cm = ...
(3)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×