Tải bản đầy đủ (.docx) (9 trang)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP Ở NHÀ (KHỐI 4)TRONG DỊP NGHỈ DỊCH Covid

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (792.32 KB, 9 trang )

(1)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP Ở NHÀ TRONG DỊP NGHỈ DỊCH CORONA (Covid-19)
LỚP 4


Đợt 4 (từ ngày 24/3/2020)


MƠN TỐN


1. Em hãy viết số:


a) Hai nghìn bảy trăm năm mươi bảy: ………
b) Ba triệu hai trăm bảy mươi lăm nghìn: ………..
2. Điền vào chỗ trống >, <, =:


a) 7895…….7879 b) 13652…….13579
3. Đặt tính rồi tính:


a) 62438 + 2565 b) 687 x 9 c) 4826 : 2


………
………
………
………
………
………


4. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
15 yến = ……….kg


A. 1500 B. 150 C. 5100 D. 15000
5. Bác Hồ ra đi tìm đường cứu vào năm 1911. Năm đó thuộc thế kỷ nào?


………


………
6. Giải bài tốn:


Lớp 4/1 có 26 học sinh, lớp 4/2 có số học sinh ít hơn lớp 4/1, 8 học sinh. Hỏi cả hai lớp
có bao nhiêu học sinh?(2)

MÔN TIẾNG VIỆT


I. Đọc thầm bài “Thư thăm bạn” TV4, tập 1, trang 25 và thực hiện các yêu cầu
dưới đây:


Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất


1. Bạn Quách Tuấn Lương viết thư gửi bạn Hồng để làm gì?
A. Hỏi thăm sức khoẻ(3)

C. Chia buồn cùng bạn Hồng
D. Hỏi thăm tình hình lũ lụt


2. Tìm và viết lại những câu cho thấy bạn Lương biết cách an ủi bạn Hồng?


3. Tìm từ trái nghĩa với từ :(4)

4. Điền tiếng “choắt” vào bảng cấu tạo tiếng sau:


Tiếng Âm đầu Vần Thanh


5. Thế nào là từ đơn? Thế nào là từ phức?(5)

II. Viết:
(6)

III. TẬP LÀM VĂN(7)

(8)

Họ và tên:...

Đề ôn tập khối 4


Môn: Âm nhạcLớp:... Từ ngày 24/ 3/ 2020 đến ngày 1/ 4 / 2020


Em hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Bài hát Quốc ca Việt Nam của nhạc sĩ nào?


a. Phạm Tuyên b. Văn Cao c. Phan Huỳnh Điểu
Câu 2: Em yêu hòa bình của nhạc sĩ nào?


a. Văn Cao b. Thế Hiển c. Phan Trần Bảng d. Nguyễn Đức Tồn
Câu 3: Khng nhạc gồm bao nhiêu dòng kẻ và bao nhiêu khe?


a. 5 dòng kẻ và 4 khe b. 5 dòng kẻ và 5 khe c. 4 dịng kẻ và 4 khe
Câu 4: Có bao nhiêu nốt nhạc?


a. 10 nốt nhạc b. 7 nốt nhạc c. 8 nốt nhạc


Câu 5: Em hãy kẻ khuông nhạc và vẽ khóa son với các nốt nhạc sau.
- Mi trắng, Son đen, La móc đơn, Đơ đen.


...
...
...
...
...


...
- Đồ đen, Mi đen, Rê đen, Đô Trắng.


Điểm Nhận xét(9)

...
...
...
...
...
...
- Pha đen, Si trắng, Son móc đơn.

×