Tải bản đầy đủ (.docx) (12 trang)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI 4

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.1 MB, 12 trang )

(1)

Trường tiểu học Bình Phước C
Họ và tên:………..
Lớp:………


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP Ở NHÀ TRONG DỊP NGHỈ DỊCH CORONA


(Covid-19)LỚP 4Đợt 5 (từ ngày 01/4/2020)


MƠN TỐN


Khoanh vào trước câu trả lời đúng
1/ Giá trị của chữ số 5 trong số 453420 là:


A. 500.000 B. 50.000 C. 5000 D. 50


2/ 2 tấn 3 tạ = ………kg


A. 3203 kg B. 2030 kg C. 2300 kg D. 3003 kg
3/ 3m2 2dm2 = ………dm2


A. 32 dm2 B. 320 dm2 C. 302 dm2


4/ Xếp các số 2467, 28092; 943567; 932018


Theo thứ tự từ bé đến lớn:………
5/ Xếp các số 2467, 28092; 943567; 932018


Theo thứ tự từ lớn đến bé:………
6/ Đặt tính rồi tính:a/ 52746 + 346 b/ 5466 x 5 c/ 16428 : 2


……… ………. ………


……… ………. ………


……… ………. ………


7/ Bác Hồ sinh năm 1890 thuộc thế kỷ nào?


………
8/ Viết số giữa hai số sau: 1499; ……….;1501(2)

Lớp Bốn Hai trồng 36 cây hoa. Lớp Bốn Một trồng được gấp đôi lớp 4/2. Hỏi cả hai lớp
trồng được tất cả bao nhiêu cây?


Giải


10/ Một hình tam giác có số đo các cạnh lần lượt là: 36cm, 42cm, 72cm. Tính chu vi hình
tam giác đó?(3)

MÔN: TIẾNG VIỆT
I. PHẦN ĐỌC:(4)

- Đọc thầm bài “Bốn anh tài” trả lời câu hỏi sau:
1/ Cẩu Khây có sức khỏe và tài năng như thế nào?(5)

3/ Cẩu Khây đi diệt trừ yêu tinh cùng những ai?
(6)

(7)

6/ Tìm các từ đồng nghĩa với “Hy sinh”.


II. Viết:(8)

(9)

* Tập làm văn:(10)

(11)

a. b. c. d.
Câu 2: Đâu là công cụ xóa chi tiết trang vẽ?


a. b. c. d.
Câu 3: Đâu là công cụ tô màu trang vẽ?


a. b. c. d.
Câu 4: Đâu là thao tác thực hiện xoay hình


a. Vào select=> Copy


b. Vào select=> Rotate
c. Vào select=> Paste
d. Vào select=> Cut


Câu 3: Đâu là công cụ sao chép màu vẽ?


a. b. c. d.
Câu 6: Phần mềm Word tạo ra phần mở rộng gì?


a. .pptx b. .png c. .docx d. .jpg
Câu 7: Biểu tượng nào là của phần mềm Word?(12)
×