Tải bản đầy đủ (.docx) (7 trang)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI 1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (356.51 KB, 7 trang )

(1)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP Ở NHÀ TRONG DỊP NGHỈ DỊCH CORONA


(Covid-19)



NHỜ QUÝ PHỤ HUYNH



HƯỚNG DẪN HỌC SINH THƯC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG ÔN TẬP SAU:

Khối 1



(Đợt 4 từ ngày 24/3/2020)
MƠN TỐN


Bài 1: Số?


1 5 6 9


10 6 5 2


Bài 2:


8….. 9 7 ….. 8 9 …… 6 7….. 5 4 ….. 4 3 …… 2
8 ….. 10 10 …..9 7 …… 9 9 …..0 0 …… 1 5 …….6


Bài 3: Viết các số 8, 5, 2, 9, 6:


a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………..
b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: ………..
Bài 4: Khoanh vào số lớn nhất:


a) 8 , 10 , 9 , 1.
b) 6 , 3 , 5 , 2.
Bài 5: Khoanh vào số bé nhất:



a) 4 , 2 , 7 , 9.
b) 1 , 5 , 0 , 10.
>



(2)

Bài 6: Trong các số từ 0 đến 10:


a) Các số bé hơn 10 là: ………
b) Số bé nhấtlà: ………..


Số lớn nhất là: ………


Bài 7: Tơ màu các hình cùng hình dạng thì cùng một màu.


MÔN TIẾNG VIỆT


1. Đọc và viết vào vở các âm: a, b, c (k), ch, d, đ, e, ê, g, gi, h, i, kh, l, m, n, ng
(ngh), nh.


2. Đọc lại các bài trong sách Tiếng Việt Công nghệ (tập 1) từ đầu đến bài âm /nh/.
3. Chép lại các câu văn sau:


Nhà Nga có khế, có na, có me, có lê.


Bé Hà ở nhà, chỉ có bà và bé. Bà bế bé, cho bé đi lễ.
Má là chị dì Na, bà là mẹ cả má, cả dì Na.



(3)

(4)

(5)

HẾT


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP Ở NHÀ TRONG DỊP NGHỈ DỊCH CORONA



(Covid-19)



MƠN: Tin Học




(6)

ThânMáyMáymáy


Mànhình



Bànphím


Chuột



Câu 2: Đâu là chuột máy tính?


A. B. C.
Câu 3: Máy tính để bàn có mấy bộ phận?


A. 1 B. 2 C. 3 D. 4


Câu 4: Khoảng cách giữa mắt và màn hình máy tính là bao nhiêu cm?
A. 10cm đến 30cm


B. 40cm đến 50cm


C. 50cm đến 80cm


D. 25cm đến 30cm



(7)

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4






×