Tải bản đầy đủ (.docx) (5 trang)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI 1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (309.96 KB, 5 trang )

(1)

Trường tiểu học Bình Phước C


Họ và tên:………..


Lớp:………ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP Ở NHÀ TRONG DỊP NGHỈ DỊCH CORONA


(Covid-19)NHỜ QUÝ PHỤ HUYNHHƯỚNG DẪN HỌC SINH THƯC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG ÔN TẬP SAU:

Khối 1(Đợt 5 từ ngày 01/4/2020)


MƠN TỐN


Bài 1: Số?


0 3


8 6 1


Bài 2:


2 + 1 … 3 4 …. 1 + 2 3 + 2 …. 5 0 + 3 …. 4
2 + 2 … 5 2 + 1…. 1 + 2 5 + 0…. 2+ 3 4 + 1 …. 3 + 2
4 – 1… 2 3 – 1…. 3 – 2 4 – 3 …. 4 – 2 4 – 1 … 3 + 1


Bài 3: Tính


2 + 1 + 2= ……. 2 + 0 + 2 = …… 4 – 2 – 1 = …… 5 – 1 – 1 = …..
5 – 2 – 1 =……. 4 + 0 + 2 = …… 5 + 1 + 0 = …… 2 + 2 + 2 = …..


1 + 3 + 2 = …… 6 – 1 – 2 = ……. 7 – 2 – 3 = ……. 7 – 4 – 3 = …..


Bài 4: Tính
>(2)

5 4 2 8 6 9 7
+2 + 3 + 4 + 1 + 3 + 1 + 3
……….
8 7 5 6 9 10 10
- 3 - 4 - 5 - 0 - 2 - 3 - 9
……….
Bài 5: Số?


10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


9


Bài 6: Viết phép tính thích hợp


a) Có : 5 quả b) Có : 10 viên bi


Thêm : 3 quả Cho bạn: 3 viên bi


Có tất cả: …. quả? Còn : …… viên bi?(3)

1.

Đọc và viết vào vở các âm

: o, ô, ơ, p, ph, r, s.2.

Đọc lại các bài trong sách Tiếng Việt Công nghệ (tập 1)

từ bài âm /o/ đến


bài âm /s/.

(4)

HẾT


MÔN: Tin Học


Câu 1: Đâu khơng phải là bàn phím máy tính?


A. B. C.


Câu 2: Máy tính có thể làm gì?(5)

C. Máy tính giúp em học hát


D. Tất cả đều đúng


Câu 3: Chọn câu sai trong các câu sau?
A. Ngồi đúng tư thế giúp em có sức khỏe tốt


B. Ngồi đúng tư thế sẽ không bị cận thị
C. Ngồi đúng tư thế bị vẹo cột sống


D. Máy tính có thể giúp em học tập


Câu 4: Tư thế nào đúng khi ngồi máy tính


Câu 5: Máy tính chỉ hoạt động khi nào?
a. Khi có điện


b. Máy tính hoạt động khơng cần gì cả
c. Máy tính hoạt đồng khi em cần


d. Cúp điện máy tính vẫn hoạt động


×