Tải bản đầy đủ (.docx) (5 trang)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI 1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (365.19 KB, 5 trang )

(1)

Trường tiểu học Bình Phước C
Họ và tên:………..
Lớp:………


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
Khối 1


(Đợt 6 từ ngày 08/4/2020)
MƠN TỐN


1. Tính:


2. Tính:
1 + 8 = ...
3 + 2 =...
6 + 2 = ...
2 – 1 = ...
5 + 3 = ...
3 + 4 = ...


3. Tìm dấu điền vào chỗ chấm: > ;< ; = .
3 – 0 …… 6 + 1(2)

5. Viết phép tính thích hợp:


b/ Có: 5 hình vng
Tơ màu: 3 hình vng


Chưa tơ màu:...hình vng?


MƠN TIẾNG VIỆT1. Đọc và viết vào vở các âm: o, ô, ơ, p, ph, r, s, t, th, tr, u, ư, v, x, y.
2. Đọc lại các bài trong sách Tiếng Việt Công nghệ (tập 1):


- Từ bài âm /o/ đến bài âm /y/.(3)

(4)

4. Điền vào chỗ trống:
a) Ch hoặc tr:


….ú ý;…..í nhớ ;….e ngà.
b) c, k hoặc gi:


…… á trê; …… ỏ cá; cũ …… ĩ.
c) ng hoặc ngh:


….ã tư; ….ỉ hè; lá …..ô; …..ệ sĩ


Bài Kiểm Tra Tin Học
Câu 1: Chuột máy tính có mấy nút?(5)

Câu 3: Máy tính để bàn có mấy bộ phận?


A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 4: Khoảng cách giữa mắt và màn hình máy tính là bao nhiêu cm?
A. 10cm đến 30cm


B. 40cm đến 50cm
C. 50cm đến 80cm
D. 25cm đến 30cmCâu 5: Đâu là bàn phím của máy tính để bàn?
A. B. C.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×