Tải bản đầy đủ (.docx) (5 trang)

Kế hoạch giáo dục địa phương

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (138.02 KB, 5 trang )

(1)

PHỊNG GD&ĐT MANG THÍT
TRƯỜNG THCS TÂN LONG


Số: / KH. THCSTL


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tân Long, ngày tháng năm 2019


KẾ HOẠCHThực hiện dạy học Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí địa phương


Năm học 2019-2020Căn cứ Công văn số 635/PH-PGDĐT ngày 13 tháng 9 năm 2019 của Phòng Giáo


dục và Đào tạo Mang Thít về thực hiện nhiệm vụ giáo dục cấp THCS năm học 2019 –
2020;


Căn cứ Kế hoạch số 95/KH-THCSTL, ngày 16 tháng 9 năm 2019 của trường THCS
Tân Long năm học 2019-2020;


Trường THCS Tân Long đề ra kế hoạch thực hiện dạy học Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
địa phương như sau:


I. YÊU CẦU


Hoạt động giáo dục phải được thực hiện theo ngun lí học đi đơi với hành, giáo
dục kết hợp với lao động sản xuất, lí luận gắn liền với thực tiễn. Thực hiện chương trình
giáo dục của Bộ GD&ĐT dạy Văn học, Lịch sử, Địa lý địa phương là một trong năm
nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2019- 2020, thông qua đó giúp cho GV-HS hiểu biết


thêm về truyền thống yêu nước và con người của Vĩnh Long.


Việc cung cấp những kiến thức dạy Văn học, Địa lý, Lịch sử địa phương còn
mong muốn giúp cho học sinh hiểu biết sâu sắc hơn về mảnh đất, con người, truyền
thống đấu tranh, và những di tích lịch sử văn hoá nổi tiếng của quê hương Vĩnh Long.


Từ đó cổ vũ các em, nâng cao ý thức, rèn đức, luyện tài xây dựng quê hương đất
nước ngày thêm giàu đẹp, xứng danh với truyền thống quê hương có bề dày lịch sử của
các trận chiến lớn và sự văn minh, giàu đẹp của tỉnh có những người con nổi tiếng như:
Giáo sư viện sĩ Trần Đại Nghĩa, cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng: Phạm Hùng, cố Thủ
tướng Võ Văn Kiệt,…


II. THỰC HIỆN NỘI DUNG GIÁO DỤC


1. Mơn học có nội dung giáo dục địa phương
Các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.


2. Nội dung, tài liệu giảng dạy(2)

về đề tài địa phương hoặc tác giả người địa phương để thiết kế giáo án và giảng dạy.
2.2. Tài liệu dạy học Lịch sử Địa phương tỉnh Vĩnh Long.


Mơn Lịch sử: ngồi tài liệu biên soạn giáo viên tham khảo thêm tài liệu lịch sử
Đảng bộ địa phương.


2.2. Tài liệu dạy học Địa lý Địa phương tỉnh Vĩnh Long.


Mơn Địa lý: ngồi tài liệu biên soạn của SGD&ĐT giáo viên tham khảo thêm Địa
chí địa phương.3. Thời lượng giảng dạy:


Nội dung giáo dục địa phương đã được cụ thể hoá trong Phân phối chương trình
các mơn học do Bộ GD&ĐT ban hành và hướng dẫn số 233/SGĐT- GDTrH ngày 03
tháng 03 năm 2014 áp dụng mơn Lịch sử, Địa lí THCS; cơng văn 1385/ SGĐT- GDTrH
ngày 08 tháng 8 năm 2017 áp dụng cho bộ môn Ngữ văn 9; công văn 2184/
SGĐT-GDTrH ngày 28 tháng 12 năm 2018 áp dụng cho bộ môn Ngữ văn 6,7,8 của Giám đốc
Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long.


4. Chương trình giảng dạy:
4.1 Môn Lịch Sư


Khối Tuần Tiết
(PPCT)


Nội dung dạy Ghi


chú
6 34 34 Vĩnh Long- Thiên nhiên và con người


7


16 32 Quá trình hình thành tỉnh Vĩnh Long (Phần I)
29 58 Quá trình hình thành tỉnh Vĩnh Long (Phần II)
34 67 Các di tích lịch sử- văn hóa tiêu biểu ở Vĩnh Long


(Phần I,II)


37 73,74 Các di tích lịch sử- văn hóa tiêu biểu ở Vĩnh Long
(Phần III)8


30 49 Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân
Vĩnh Long giai đoạn 1859-1930 (Phần I)


37 56 Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân
Vĩnh Long giai đoạn 1859-1930 (Phần II)


9


29 38 Phong trào cách mạng ở Vĩnh Long trong thời kì
1930- 1945.


34 49 Vĩnh Long trong cuộc kháng chiến chống Pháp
(1945- 1954)(3)

(1954- 1975)
4.2. Môn Địa lý:


Khối Tuần Tiết
(PPCT)


Nội dung dạy Ghi


chú


9


33 51 -Bài 1: Tự nhiên và hành chính Vĩnh Long


-Bài 2: Dân cư và nguồn lao động


34 52 -Bài 3: Kinh tế Vĩnh Long
- Bài 4: Thực hành.


8 35 51


Bài 44: Thực hành - Tìm hiểu địa phương (Tên, địa
điểm, vị trí địa lí, lịch sử phát triển, vai trị, ý nghĩa
đối với địa phương)


4.3. Mơn Ngữ văn:
Khới T̀n Tiết


(PPCT)


Phân


mơn Bài dạy


Ghi
chú


6


19 74 V Chương trình ngữ văn địa phương
75 V Chương trình ngữ văn địa phương


24 93 TV Bài 3: Rèn luyện chính tả (Viết đúng các
phụ âm đầu, viết hoa)37 147,148 LV Bài 4: Thuyết minh về danh lam thắng
cảnh địa phương.


7


19 75


Bổ sung TV


Bài 2: Rèn luyện chính tả (Viết đúng các
nguyên âm, phần vần, phụ âm cuối)


20 78 V Bài 1: Sưu tầm tục ngữ, ca dao, dân ca địa
phương.


35 138,139 V Bài 3: Thực hành giới thiệu, sưu tần tục
ngữ, cao dao, dân ca địa phương.


37 146,147,148 LV Bài 4: Giới thiệu di tích, danh lam, thắng
cảnh ở địa phương


8 8 31 TV Bài 1: Từ ngữ toàn dân, từ ngữ địa phương
13 52 V Bài 2: Nhà thơ Truy Phong


25 100 LV Bài 3: Giới thiệu di tích, danh lam , thắng
cảnh ở địa phương.(4)

37 1489


8 40 V Bài 1: Văn học Vĩnh Long sau 1975
Bài 2: Nhà văn Phạm Trung Khâu
15 73 V Bài 3: Nhà thơ Song Hảo


23 115 LV Bài 4: Nghị luận về một sự việc, hiện
tượng trong đời sống xã hội ở địa phương.
29 142 TV Bài 5: Từ ngữ Nam Bộ trong tác phẩm văn


học địa phương Vĩnh Long


30 150 LV Bài 6: Nghị luận về một sự việc, hiện
tượng đời sống xã hội ở địa phương (tt)
III. TỔ CHỨC DẠY HỌC:


- Hướng dẫn giáo viên căn cứ tài liệu đã được phê duyệt để soạn bài dạy và tiến
hành giảng dạy.


- Các tổ chuyên môn cần kết hợp việc dạy học trên lớp với hướng dẫn học sinh tổ
chức tham quan thực tế, sưu tầm tư liệu, ngoại khố, thơng qua băng đĩa về các điểm di
tích của huyện, nâng cao hiểu biết về văn hố, lịch sử, địa lý và các hoạt động kinh tế - xã
hội của địa phương để vừa làm phong phú nội dung học, vừa hình thành ở học sinh
phương pháp tìm hiểu Văn học, Lịch sử, Địa lý địa phương.


- Việc kiểm tra, đánh giá nội dung giáo dục địa phương được thực hiện như các
phần khác trong chương trình bộ mơn và sử dụng kết quả để đánh giá, xếp loại học sinh
từng học kỳ và cuối năm học theo hướng dẫn kiểm tra học kì của Phịng giáo dục.


- Căn cứ các nguồn tài liệu, tư liệu tham khảo, giáo viên biên soạn giáo án dạy học


gồm các yêu cầu như đối với giáo án dạy học các nội dung chính khóa theo quy định và
đúng theo chuẩn kiến thức kỹ năng chương trình dạy học Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý địa
phương ở THCS.


- Các tổ chun mơn quản lí kế hoạch dạy học, giáo án dạy học của giáo viên.
- Việc bồi dưỡng học sinh giỏi cũng gắn liền với nội dung tài liệu giáo dục địa
phương.


- Lãnh đạo nhà trường chỉ đạo, hướng dẫn tổ chuyên môn, giáo viên các môn học xây
dựng kế hoạch dạy học, biên soạn giáo án dạy học theo đúng chương trình quy định.


Nơi nhận:
- HT (duyệt);
- TTCM;
- Lưu VP.

(5)

Võ Thị Hồng Nhi

×