Tải bản đầy đủ (.docx) (6 trang)

Kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (112.47 KB, 6 trang )

(1)

PHỊNG GD&ĐT MANG THÍT
TRƯỜNG THCS TÂN LONG


Số: / KH. THCSTL


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tân Long, ngày tháng năm 2019


KẾ HOẠCH


DỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA
ĐÁNH GIÁ HỌC SINH NĂM HỌC 2019-2020
Căn cứ Hướng dẫn số 635/HD-PGDĐT, ngày 13 tháng 9 năm 2019 của Phòng
Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học
2019-2020;


Căn cứ hướng dẫn số 95/KH-THCSTL ngày 16 tháng 9 năm 2019 của trường
THCS Tân Long về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học
2019-2020;


Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, trường THCS Tân Long xây dựng
kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá năm học 2019- 2020
như sau:


I. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM1. Đa dạng hóa các hình thức dạy học, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng
tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở
ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông. Rèn luyện cho học sinh phương
pháp tự học, tự nghiên cứu để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải
quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; dành thời gian trên lớp cho học sinh
trình bày, thảo luận, luyện tập, thực hành, bảo vệ kết quả học tập của mình; giáo
viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng.
Trong đổi mới dạy học cần chú ý đến tính giáo dục, tránh bệnh hình thức, phơ
trương, thiếu tính thống nhất trong tổ / nhóm chun mơn; tăng cường sinh hoạt
chuyên môn theo nghiên cứu bài học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy
học. Triển khai có hiệu quả cơng tác nghiên cứu khoa học, cuộc thi khoa học kỹ
thuật, thực hành thí nghiệm.(2)

3. Đối với các môn chuyên biệt như: Âm nhạc, TD và Mỹ thuật khơng địi
hỏi học sinh quá cao mà chủ yếu đánh giá theo mức độ tiến bộ của các em để xếp
loại.


4 Tham gia diễn đàn trên mạng: Trường học kết nối, nguồn học liệu mở,…
tăng cường soạn giảng giáo án e-Learning.


5. Đối với các môn chuyên biệt như: Âm nhạc, TD và Mỹ thuật khơng địi
hỏi học sinh q cao mà chủ yếu đánh giá theo mức độ tiến bộ của các em để xếp
loại.


6. Xây dựng đề kiểm tra theo hướng phát triển năng lực của học sinh.


7. Đồng bộ đổi mới phương pháp dạy học ở tất cả các cấp học, các khối lớp
theo hướng phát huy tính tích cực chủ động trong học tập và tiếp thu kiến thức đối
với học sinh, hạn chế ghi nhớ máy móc, xóa bỏ tình trạng “đọc-chép”. Trong năm
học 2019- 2020 chấm dứt việc “đọc-chép” đối với các khối lớp từ 6 đến 9.II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Đổi mới phương pháp dạy học


Mỗi giáo viên đăng ký và thực hiện ít nhất một đổi mới trong phương pháp
dạy học. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý đến các hoạt động trải nghiệm
sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh, sử dụng các hình thức dạy học trên cơ
sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông. Kết hợp cho học sinh thực hiện
các nhiệm vụ học tập ở trên lớp và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà.


Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát huy tính tích cực,
chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh theo tinh thần
công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 5 năm 2013 về áp dụng phương
pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác như: Khăn trãi
bài, tia chóp, dạy học theo phương pháp X-Y-X,… Đặc biệt áp dụng phương pháp
“Bàn tay nặn bột” vào 3 mơn: Vật lý, Hóa học và Sinh học.(3)

Khai thác tối đa hiệu quả các trang thiết bị dạy học sẵn có, đồ dùng dạy học
tự làm và các phịng học bộ mơn, phịng học chung các bộ mơn. Tổ chức sắp xếp
phịng thiết bị dạy học khoa học, lập đầy đủ hồ sơ quản lý thiết bị dạy học đảm bảo
khoa học, chính xác. Phân công cán bộ giáo viên phụ trách thiết bị dạy học theo
quy định. xử lý nghiêm và quy trách nhiệm cụ thể đối với tình trạng khơng sử dụng
đồ dùng thiết bị dạy học khi lên lớp.


Tổ chức phong trào tự làm đồ dùng dạy học bằng những vật liệu rẻ tiền dễ
kiếm tại địa phương để đưa vào phục vụ giảng dạy.


Coi trọng thực hành, thí nghiệm, rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu
cho học sinh, bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng
cho học sinh theo chuẩn kiến thức và kỹ năng của chương trình giáo dục phổ


thơng. Bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng cho học sinh từng môn học, từng lớp học
trong từng bài giảng để phân phối thời gian một cách hợp lý, tuyệt đối tránh việc
dạy học phụ thuộc hoàn toàn vào sách giáo khoa.


Khuyến khích giáo viên sử dụng CNTT trong soạn giảng nhất là việc soạn
giáo án e-Learning trong giảng dạy.


Tiếp tục triển khai đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học đối với các môn:
Ngữ Văn, GDCD, Lịch sử, Địa lý, sinh học,… theo hướng học sinh nắm được bản
chất, tránh việc ghi nhớ máy móc một cách thụ động.


2. Đổi mới kiểm tra, đánh giá chất lượng học sinh


Thực hiện quyền chủ động trong kiểm tra từ việc đảm bảo tính chặt chẽ, nghiêm
túc, đúng quy chế ở các khâu ra đề, coi kiểm tra, chấm kiểm tra, đánh giá học sinh;
đảm bảo tính thực chất, khách quan, trung thực, cơng bằng, đánh giá đúng năng lực
và sự tiến bộ của học sinh, công khai kết quả kiểm tra đánh giá.


Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề kiểm tra theo ma trận và viết câu hỏi phục
vụ ma trận đề. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc trắc nghiệm
hoặc tự luận kết hợp trắc nghiệm) theo 4 mức độ. Căn cứ vào mức độ phát triển
năng lực của học sinh từng học kỳ và từng khối lớp, giáo viên xác định tỉ lệ các câu
hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo tính
phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỷ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ vận
dụng, vận dụng cao.(4)

+ Thông hiểu: Diễn đạt đúng kiến thức hoặc mô tả đúng kỹ năng đã học bằng
ngôn ngữ theo cách riêng của mình, có thể thêm hoạt động phân tích, giải thích, so
sánh, áp dụng trực tiếp kiến thức, kỹ năng đã biết để giải quyết các tình huống, vấn
đề trong học tập.+ Vận dụng: Kết nối và sắp xếp lại kiến thức, kỹ năng đã học để giải quyết
thành công tình huống, vấn đề tương tự tình huống, vấn đề đã học


+ Vận dụng cao: Vận dụng được các kiến thức, kỹ năng để giải quyết các tình
huống, vấn đề mới, khơng giống với những tình huống, vấn đề đã được hướng dẫn;
đưa ra những phản hồi hợp lý trước một tình huống, vấn đề mới trong học tập hoặc
trong cuộc sống.


Kết hợp một cách hợp lý hình thức tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa
kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành trong kiểm tra. Tiếp tục nâng cao yêu cầu
vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; đối với các môn khoa học xã hội cần
tăng cường ra các câu hỏi mở; gắn với thời sự quê hương, đất nước để học sinh được
bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội; thực hiện việc ra
câu hỏi trắc nghiệm khách quan có nhiều lựa chọn đúng; triển khai phần kiểm tra tự
luận trong các bài kiểm tra viết môn tiếng Anh. Tiếp tục nâng cao chất lượng việc
kiểm tra 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết đối với mơn tiếng Anh.


Hồn thiện các câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực
để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. Tăng cường xây dựng nguồn học liệu
mở về câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo của ngành, của
trường. Cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh tích cực tham gia sinh hoạt chun mơn
trên trang mạng “Trường học kết nối” về xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp,
liên mơn; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng
phát triển năng lực học sinh.


Chú trọng đánh giá thường xuyên cho tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt
động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập; đánh giá qua học sinh báo cáo kết quả
thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, báo cáo kết quả thực
hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ học


tập. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá trên thay cho các bài kiểm tra
hiện hành.(5)

trong quá trình học tập (quá trình học tập tốt nhưng kết quả kiểm tra quá kém và
ngược lại), giáo viên cần tìm hiểu rõ nguyên nhân, nếu thấy cần thiết và hợp lý thì
có thể cho học sinh kiểm tra lại.


Chỉ tiêu:


+ Trường có ngân hàng đề theo định hướng phát triển năng lực học
sinh.


+ 100% giáo viên tham gia “Trường học kết nối”.
+ 100% giáo viên đổi mới kiểm tra, đánh giá.


+ Học sinh giỏi huyện: có 5 mơn đạt giải cấp huyện; học sinh giỏi tỉnh:
03 học sinh.


+ Tốt nghiệp THCS: 100%.


+ Hiệu quả đào tạo đạt: 90% trở lên


IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với nhà trường.


a) Mở lớp tập huấn cho giáo viên về soạn giảng giáo án E-Learning. Tập huấn về
đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực của học sinh và hướng
dẫn giáo viên tham gia diễn đàn trên mạng, trường học kết nối.


b) Thực hiện báo cáo định kì, báo cáo đột xuất đúng thời gian, đúng qui định; các


thông tin, số liệu yêu cầu đảm bảo chính xác.


c) Trang bị đầy đủ phương tiện và các thiết bị dạy học cần thiết như: Máy tính,
Projector, tivi, … và các thiết bị thực hành thí nghiệm Lý- CN và Hóa- Sinh.


d) Tổ chức xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch đổi mới
phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá chất lượng; thường xuyên kiểm tra, đôn
đốc các tổ chuyên môn, giải quyết hoặc báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh trong
quá trình tổ chức thực hiện.


2. Đối với các tổ chuyên môn và giáo viên.(6)

kiểm tra đánh giá. Đối với giáo viên cần nghiên cứu kỹ nội dung kế hoạch thực
hiện có hiệu quả nội dung kế hoạch đã đề ra.


Giáo viên dạy cùng khối lớp thì phải thống nhất chung đề kiểm tra, đề kiểm
tra phải ra theo hướng phát triển năng lực của học sinh từ đó đánh giá được chất
lượng của khối lớp đạt dược để từ đó có biện pháp nâng cao chất học tập của các
em.


Tổ chuyên môn thường xuyên lên lịch dự giờ, dạy tốt, thao giảng, dạy
chuyên đề,… Nhằm tạo điều kiện cho giáo viên trong tổ trao đổi học hỏi kinh
nghiệm lẫn nhau.


Trên đây là kế hoạch đổi mới phương pháp giảng dạy năm học 2019- 2020
của trường THCS Tân Long. Tập thể CBGV nhà trường phấn đấu thực hiện thắng
lợi nhiệm vụ đã đề ra.


Nơi nhận:
- HT;


- TTCM;


- Lưu: hồ sơ CM, VT.


KT.HIỆU TRƯỞNG
×