Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

2021

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (43.67 KB, 1 trang )

(1)

THỜI KHĨA BIỂU HỌC KÌ II NĂM HỌC 2020-2021


ÁP DỤNG NGÀY 11/1/2021Thứ Buổi Tiết 9/1 9/2 9/3 9/4 9/5 9/6 9/7 9/8


1 cờ-T.UyênChào cờ-V.KhoaChào cờ-K.TướcChào cờ-C.LoanChào cờ-H.NgọcChào Chào cờ-T.Lộc Chào cờ-TiếnDũng cờ-T.DiễmChào
2 ngữ-T.UyênNgoại Vật lí-T.Lộc ngữ-H.NgọcNgoại dục-V.ThànhThể văn-G.LinhNgữ Lịch Sử-T.Triệu Toán-TiếnDũng Toán-T.Diễm
3 văn-K.LoanNgữ ngữ-V.KhoaNgoại ngữ-H.NgọcNgoại Lịch Sử-N.Diệp văn-G.LinhNgữ dục-V.ThànhThể Tốn-TiếnDũng Tốn-T.Diễm
4 Tốn-H.Linh Tốn-A.Dũng Tốn-T.Trang Vật lí-T.Lộc Lịch Sử-N.Diệp Địa Lí-H.Thái nghệ-M.NhựtCơng học-K.MuộiSinh
5 Tốn-H.Linh Tốn-A.Dũng Tốn-T.Trang học-C.ThanhSinh Địa Lí-H.Thái nghệ-M.NhựtCơng Vật lí-K.Tước GDCD-N.Diệp


2 S


1 văn-K.LoanNgữ Ngữ văn-N.Thư GDCD-T.Triệu Tốn-T.Dũng Tốn-T.Phát dục-V.Thành Hóa học-T.Nhi Tốn-T.DiễmThể
2 văn-K.LoanNgữ Ngữ văn-N.Thư học-K.MuộiSinh Tốn-T.Dũng Tốn-T.Phát Mỹ thuật-H.Trí dục-V.ThànhThể Tốn-T.Diễm
3 Vật lí-K.Tước nghệ-M.NhựtCơng Lịch Sử-N.Diệp Hóa học-Q.Anh văn-G.LinhNgữ học-K.MuộiSinh Địa Lí-H.Thái Mỹ thuật-H.Trí
4 Địa Lí-K.Tiến Hóa học-Q.Anh Ngữ văn-M.Lệ dục-V.Thành Hóa học-T.Nhi GDCD-N.Diệp Mỹ thuật-H.TríThể Ngữ văn-N.Thư


5 GDCD-N.Diệp Mỹ thuật-H.Trí Ngữ văn-M.Lệ Địa Lí-H.Thái Vật lí-K.Tước Vật lí-T.Lộc học-K.MuộiSinh Ngữ văn-N.Thư


3 S


1 Mỹ thuật-H.Trí ngữ-V.KhoaNgoại Lịch Sử-N.Diệp Ngữ văn-T.Hân dục-Đ.NghĩaThể Lịch Sử-T.Triệu Hóa học-T.Nhi nghệ-M.NhựtCơng
2 Hóa học-T.Nhi ngữ-V.KhoaNgoại dục-Đ.NghĩaThể Ngữ văn-T.Hân Mỹ thuật-H.Trí ngữ-C.LoanNgoại Lịch Sử-N.Diệp Ngữ văn-N.Thư


3 dục-Đ.Nghĩa GDCD-N.DiệpThể nghệ-M.Nhựt Mỹ thuật-H.TríCơng văn-G.LinhNgữ ngữ-C.LoanNgoại GDCD-T.TriệuNgữ văn-N.Thư


4 ngữ-T.UyênNgoại Ngữ văn-N.Thư Hóa học-T.Nhi học-C.ThanhSinh văn-G.LinhNgữ Tốn-A.Dũng dục-V.ThànhThể Lịch Sử-N.Diệp


5 ngữ-T.UnNgoại Ngữ văn-N.Thư Mỹ thuật-H.Trí GDCD-N.Diệp nghệ-M.NhựtCơng Tốn-A.Dũng văn-K.LoanNgữ Vật lí-T.Lộc4 S


1 học-K.MuộiSinh Lịch Sử-T.Triệu Ngữ văn-M.Lệ Ngữ văn-T.Hân dục-Đ.NghĩaThể Hóa học-T.Nhi văn-K.LoanNgữ dục-V.ThànhThể
2 dục-Đ.NghĩaThể học-K.MuộiSinh Vật lí-K.Tước ngữ-C.LoanNgoại ngữ-H.NgọcNgoại Ngữ văn-T.Hân văn-K.LoanNgữ Địa Lí-H.Thái
3 Tốn-H.Linh Địa Lí-H.Thái dục-Đ.NghĩaThể ngữ-C.LoanNgoại ngữ-H.NgọcNgoại Ngữ văn-T.Hân Vật lí-K.Tước học-K.MuộiSinh
4 Tốn-H.Linh dục-V.ThànhThể


5


5 S


1 nghệ-M.NhựtCơng dục-V.ThànhThể Vật lí-K.Tước Hóa học-Q.Anh Lịch Sử-N.Diệp học-K.MuộiSinh văn-K.LoanNgữ Vật lí-T.Lộc
2 Lịch Sử-N.Diệp học-K.MuộiSinh Ngữ văn-M.Lệ nghệ-M.NhựtCơng Vật lí-K.Tước Ngữ văn-T.Hân văn-K.LoanNgữ Hóa học-Q.Anh


3 văn-K.LoanNgữ Hóa học-Q.Anh Ngữ văn-M.Lệ Vật lí-T.Lộc học-K.MuộiSinh Ngữ văn-T.Hân Tốn-TiếnDũng dục-V.ThànhThể


4 văn-K.LoanNgữ Tốn-A.Dũng Tốn-T.Trang Tốn-T.Dũng GDCD-N.Diệp Hóa học-T.Nhi Tốn-TiếnDũng ngữ-T.UnNgoại
5 học-K.MuộiSinh Tốn-A.Dũng Tốn-T.Trang Tốn-T.Dũng Hóa học-T.Nhi Vật lí-T.Lộc Lịch Sử-N.Diệp ngữ-T.UnNgoại


6 S


1 Lịch Sử-N.Diệp Lịch Sử-T.Triệu Địa Lí-K.Tiến Ngữ văn-T.Hân Tốn-T.Phát Tốn-A.Dũng học-K.MuộiSinh Ngữ văn-N.Thư


2 Hóa học-T.Nhi Ngữ văn-N.Thư học-K.MuộiSinh Ngữ văn-T.Hân Tốn-T.Phát Tốn-A.Dũng ngữ-V.KhoaNgoại Lịch Sử-N.Diệp


3 Vật lí-K.Tước Vật lí-T.Lộc Hóa học-T.Nhi Lịch Sử-N.Diệp học-K.MuộiSinh Ngữ văn-T.Hân ngữ-V.KhoaNgoại Hóa học-Q.Anh


4 NGLL -T.Uyên NGLL -V.Khoa NGLL -K.Tước NGLL -C.Loan NGLL -H.Ngọc NGLL -T.Lộc NGLL -TiếnDũng NGLL -T.Diễm


5 SHL-T.Uyên SHL-V.Khoa SHL-K.Tước SHL-C.Loan SHL-H.Ngọc SHL-T.Lộc SHL-Tiến Dũng SHL-T.Diễm7 S


Cái Nhum, ngày 6 tháng 1 năm 2021
P.HIỆU TRƯỞNG

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×